Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > Tarih Dersi İle İlgili Test Soruları Soru Bankası > İnkılap Tarihi Testleri TC İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Test Soruları Soru Bankası

20. YÜZYIL BAŞLARI, BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI, CEPHELER, YARARLI VE ZARARLI CEMİYETLER İLE İLGİLİ TEST SORULARI (1) (İNKILAP TARİHİ TESTLERİ TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEST SORULARI)

 

1. Aşağıdakilerden hangisi, Avrupa devletlerinin Osmanlı ülkesinde okul açmalarının amaçlarından biri değildir?

A) Kültürlerini yaymak

B) Çıkarlarını sürdürmek

C) Uyruklarındaki  çocukların  eğitimlerini sürdürmek

D) Osmanlı   Devletindeki   yenilik   hareketlerine öncülük etmek

E) Azınlık haklarını korumak

2. Türk siyasi tarihinde, İttihat ve Terakki Partisi ile Ahrar Partisi gibi partilerin kurulmasıyla çok partili sisteme geçiş ilk kez hangi dönemde olmuştur?

A) Tanzimat

B) I. Meşrutiyet

C) II. Meşrutiyet

D) İlkTBMM Hükümeti

E) Cumhuriyet

3. "19. yüzyılda Osmanlı Devleti, Avrupa Devletlerinin siyasi ve ekonomik istilası karşısında kendini korumak için bazı girişimlerde bulunmuştur."

Aşağıdakilerden   hangisi   bu   girişimlerden   biri değildir?

A) İttifak yapma

B) Avrupa hukukundan yararlanma

C) Borç para alma

D) Askere alma ve terhis etme işlemlerini belli bir düzene bağlama

E) Tanımış olduğu ayrıcalıkları kaldırma

4. "19. yüzyıl sonlarına doğru Osmanlı aydınları, Osmanlı İmparatorluğunda yaşayan tüm azınlıkları din, dil, soy farkı gözetmeksizin Osmanlıcılık düşüncesi etrafında toplamak istemişler ancak bunu başaramamışlardır."

Aşağıdakilerden hangisi bu başarısızlığa yol açan etkenlerden biri değildir?

A) Çarlık Rusyası'nın izlediği dış politika

B) Osmanlı  maliyesinin yabancıların  kontrolüne girmesi

C) Fransız ihtilalinin getirdiği ilkeler

D) Genç Osmanlılar Cemiyetinin kurulması

E) Büyük  devletlerin,  azınlıkları  korumayı sürdürmesi

5. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nin yabancılara verdiği ayrıcalıklardan biri değildir?

A) Yabancılara  ayin  yapma  özgürlüğünün verilmesi misyonerlerin g

B) Osmanlı ülkesine Hıristiyan gelmesi

C) Cemaatl^re ait kiliselerde okulların açılması

D) Elçiliklerde, elçilik okullarının açılması

E) Darülfünunun açılması

6. 19. yüzyılın başlarında;

I. Sanedi İttifak ile ayanlardan devletin emirlerine uyacaklarına dair söz alınmış

II. "Devlet ocak içindir" anlayışı ile harek9t eden

Yeniçeri Ocağı kaldırılmıştır

Bu   iki   olayın   ortak   amacı   aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ayanların denetim altına alınması

B) Halkın yönetim9 katılması

C) Orduda disiplinin sağlanması

D) Ayanlığın resmiyet kazanması

E) Yönetimin güç kazanması

7. Türk orduları I. Dünya Savaşı'nda,

I. Sarıkamış

II. Çanakkale

III. Kanal

Cephelerinin   hangilerinde   başarılı   olmuştur?

A) I

B) II

C)

D) l-lll

E) ll-l

9. Osmanlı Devleti'nde

I. Nizarn-ı Cedit Ocağı yerine S9kban-ı Cedit Ocağı'nın kurulması

II. Yeniçeri   Ocağı   yerine   Asakir-i   Mansure-i Muhammediye'nin kurulması

III. Sekban-ı Cedit Ocağı yerine Eşkinci Ocağı'nın kurulması

gelişmelerinden hangileri köklü bir ıslahat niteliğindedir?

A) Yalnız I

B) Yalnız

C) Yalnız III

D) I ve II

E) II ve III

10. Aşağıdaki Osmanlı hükümdarlarından hangisi, Panislavizmi savunarak Halifeliği siyasal bir araç ve güç kaynağı olarak kullanılmıştır?

A) II. Abdülhamit

B) III. Selim

C) I. Süleyman

D) I. Ahmet

E) IV. Mehmet

11. Osmanlı Devleti'nin;

Orduların önemli bir bölümünün terhis edilmiş olması,

Ordularının   teknoloji   bakımından   yetersiz olması,

II.  Meşrutiyet'in  ilanı  nedeniyle  iç karışıklıklarla uğraşması,

Aşağıdakilerden hangisinde   yenilmesine açmıştır?

A) 1877 - 78 Osmanlı - Rus Savaşı

B) Dömeke Savaşı

C) Balkan Savaşı

D) Kırım Savaşı

E) Sırp isyanını bastırma harekâtı

12. Osmanlı Devleti parlamenter sisteme aşağıdakilerden hangisi ile geçmiştir?

A) Kanuni Esasi

B) Tanzimat Fermanı

C) Islahat Fermanı

D) Kanunname-i Ali Osmani

E) Halepa Fermanı

13. Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal'in İttihat ve Terakki Partisinden ayrılmasının nedenlerinden biridir?

A) Yıldırım orduları komutanlığına atanması

B) Askerlerin   siyasi   hayata   karışmasına   karşı olması

C) Hareket ordularının kurmay başkanı olması

D) Osmanlı   Devleti   ile   İtalya  arasında  çıkan savaşa katılması

E) Veliaht   Vahdettin   ile   Almanya   seyahatine çıkması

14. Osmanlı   Devletine   parlamento   kavramı aşağıdakilerden hangisiyle gelmiştir?

A) Kanunname-i Al-i Osmani

B) Divan-ı Humayun

C) Saltanat Şurası

D) Vilayet Nizamnamesi

E) Kanuni Esasi

15. Antlaşma Devletleri Anadolu'yu aşağıdakilerden hangisine dayanarak işgal etmişlerdir?

A) Mondros Antlaşması

B) Londra Antlaşması

C) Sevr Antlaşması

D) Paris Antlaşması

E) Berlin Antlaşması

16. Osmanlı Devletinde

I.Tanzimat Fermanının ilanı

ll.lslahat Fermanının ilanı

III. 31 Mart olayının bastırılması

Gelişmelerinden hangileri, mevcut anayasal düzene karşı olanlara bir tepkidir?

A) Yalnız I

B) Yalnız III

C) l-ll

E) l-ll-l

17. Fatih'ten sonra hangi padişah halka, Osmanlı Devleti'nin vatandaşlar arasında din ve mezhep ayrılığı gözetilmeyeceği teminatını vermiştir?

B) V.Murat

D) II. Mahmut

A) I.Abdülhamit

C) lll.Selim

E) Abdülaziz

18. 1876 Anayasası'nın daha demokratik hale getirmek için 1909 yılında yapılan değişikliklerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Halkın seçimlere katılabilmesi

A) Padişahın  Mebuslar Meclisi'ni  kapatma yetkisine bazı sınırlamalar getirilmesi

A) Padişahın Ayan Meclisi üyelerini (bilgi yelpazesi.net) seçmesi

A) Mebuslar   Meclisi   üyelerinin   dört  yılda   bir yenilenmesi

E) Parlamentonun,   biri   "Ayan   Meclisi"   diğeri "Mebuslar Meclisi" adında iki meclisten oluşması

20.

I. Yerli tüccarların %8 oranında iç gümrük vergisi vermek zorunda olması ve yabancıların bu vergiden muaf tutulması

II. Osmanlı   Devleti'nin   parçalanması  ve  Balkan devletlerinin kurulması

III. ithalattan %5, ihracattan %12 oranında vergi alınması

Yukarıdakilerden hangileri, Osmanlı Devleti'nde ticaretin yabancıların eline geçmesine ortam hazırlamıştır?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve III

D) llvelll

E) l, llvelll

21. Osmanlı Devleti'nde,

I. Aydın

II. Yeniçeriler

III. Ulemalar sınıfı

kesimlerinden   hangileri   I. Meşrutiyet'in   ilan edilmesi için çalışmıştır?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) I ve III

E)l, llvel

22. XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde,

I. Sened-i İttifak'ın imzalanması

II. Kanun-l Esasi'nin kabul edilmesi

III. Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesi,

IV. Islahat Fermanfnın ilan edilmesi,

Gelişmelerinden hangileri, toplumu oluşturan bireyler arasında eşitlik sağlanmasına yöneliktir?

B) II ve IV

D) I, II ve IV

A) I ve III

C) III ve IV

E) II, III ve IV

23. Türk milli mücadelesinin haklılığı ilk kez aşağıdakilerin hangisinde belirtilmiştir?

A) Mudanya Konferansı

B) Habord Raporu

C) Moskova Antlaşması

D) Paris Barış Antlaşması

E) Aımiral Bristol Raporu

24.

I.  Amiral Bristol Raporu

II. Wilson ilkeleri

III. Paris Barış Konferansı

Yukarıdakilerden hangilerinde, Batı Anadolu'daki katliamdan Yunanistan'ın sorumlu olduğu belirtilmiştir?

A) Yalnız I

B) Yalnız

C) Yalnızlll

D) Ivell

E) I, II ve III

25. II. Meşrutiyetin ilanında aşağıdakilerin hangisi etkili olmuştur?

A) Hürriyet ve İtilaf Partisi

B) İktisat Partisi

C) Terrakiperver Cumhuriyet Partisi

D) Ahrar Partisi

E) İttihat ve Terakki Partisi

26. Osmanlı Devletinde dış borçlanma hangi padişah döneminde başlamıştır?

B) Abdülmecit

D) V. Murat

A) Abdülaziz

C) II. Abdülhamit

E) II. Mahmut

27. Tanzimat Fermanı'nda aşağıdakilerden hangisinde ıslahat yapılması öngörülmemiştir?

A) Yargı sistemi

B) Vergi sistemi

C) Askerlik işleri

D) Devlet rejimi

E) Eğitim sistemi

28. Aşağıdakilerden  hangisi  II. ıslahatlarından değildir?

A) Nüfus sayımı yapılması

B) Anayasal düzene geçilmesi

C) İlk öğretimin zorunlu olması

D) Yeni bir ordu kurulması

E) Resmi gazete yayımlanması

29.

I. Yargı

II. Eğıtım

III. Maliye

Tanzimat döneminde yukarıdakilerin hangisinde ikili düzenlemeler yapılmıştır?

A) Yalnız 1

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) l-lll

E) l-ll-lll

30. II. Abdülhamit aşağıdaki olaylardan hangisinden sonra tahttan indirilmiştir?

A) Anayasal düzeni kaldırması

B) 31 Mart Olayının çıkması

C) Ittihat ve Terakki Partisi'nin hükümete darbe yapması

D) Duyunu  Umumi'ye  idaresinin  Osmanlı, maliyesine el koyması

E) Osmanlı İmparatortuğu'nun 1877-78 Rus Savaşı'na katılması

31.

1- Girit - Arnavutluk

II- Batı Trakya ve Makedonya

III- Gökçeada ve Bozcaada

Yukarıdakilerden hangileri Balkan Savaşları sonucunda yapılan anlaşmalarla kaybedilmiştir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnızlll

D) l-ll

E) l-ll-lll

 

CEVAP ANAHTARI

 

1D         2C         3E         4D         5B         6E         7B

 

9B         10A         11C         12A         13B         14E         15A

 

16B         17D         18B         20E         21A         22E         23E         24A

 

25E         26B         27D         28B         29D         30B         31D

 


“İNKILAP TARİHİ TESTLERİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“TARİH DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“SORU BANKASI, TEST SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

4. **Yorum**
->Yorumu: Gercekten cok harika bir site iyiki varsiniz
->Yazan: Fırat


3. **Yorum**
->Yorumu: ne diyim kurtarıcım oldunuz
->Yazan: yağmur

2. **Yorum**
->Yorumu: gerçekten çok güzel şekilde faydalanabiliyorum çok teşekkür ediyorum emekleriniz için süpersiniz..
->Yazan: ismail tolaman..

1. **Yorum**
->Yorumu: II. Viyana Kuşatması'ndan sonra Türkler uzun yıllar Avrupa devletleri karşısında geri çekilmiştir. Bu geri çekilmeyi sona erdiren savaş 
->Yazan: 1qwred.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):EĞİTİM ÖĞRETİM KONULARI Atasözleri Hikayeleri Özellikleri Belirli Gün ve Haftalar Çocuk Şarkıları - Şarkı Sözleri Hikayelerden Seçmeler İlginç Bilgiler Eğlenceli Bilgiler İllerimiz Ve İlçelerimiz Türkiye Kitap Özetleri Roman Özetleri Konu Anlatımlı Dersler Maniler Manilerden Seçmeler Masal Masallardan Seçmeler Meslek Tanıtımları Meslekler Rehberlik Köşesi Soru Bankası, Test Soruları Şiirler Seçme Güzel Şiirler Tekerleme Tekerlemeler Tiyatro Oyunları, Skeç, Piyes Türküler Türkü Sözleri Yazar Ve Şairlerin Hayatı Yazılı Soruları Arşivi ***Devamını Göster*** KONU ANLATIMLI DERSLER Beden Eğitimi Dersi Konu Anlatımı Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Dersi Konu Anlatımı Biyoloji Dersi Konu Anlatımı Coğrafya Dersi Konu Anlatımı Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Konu Anlatımı Edebiyat Dersi Konu Anlatımı Eğitim Bilimleri Dersi Konu Anlatımı Felsefe Dersi Konu Anlatımı Fen Bilimleri Dersi Konu Anlatımı Gelişim Ve Öğrenme Dersi Konu Anlatımı Hazreti Muhammed'in Hayatı Dersi Konu Anlatımı İngilizce Dersi Konu Anlatımı Matematik Dersi Konu Anlatımı Muhasebe Dersi Konu Anlatımı Sosyal Bilgiler Konu Anlatımı Tarih Dersi Konu Anlatımı Türkçe Dersi Konu Anlatımı Uluslar Arası İlişkiler Dersi Konu Anlatımı Vatandaşlık Anayasa İnsan Hakları Dersi Konu Anlatımı ***Devamını Göster*** YAZILI SORULARI YAZILILAR Bilişim Teknolojileri Yazılı Soruları Biyoloji Yazılı Soruları Coğrafya Yazılı Soruları Dil Ve Anlatım Yazılı Soruları Din Kültürü Yazılı Soruları Edebiyat Yazılı Soruları Fen Bilimleri Yazılı Soruları Fizik Yazılı Soruları İngilizce Yazılı Soruları İnsan Hakları Yurttaşlık Ve Demokrasi Yazılı Soruları Kimya Yazılı Soruları İnkılap Tarihi Yazılı Soruları Matematik Yazılı Soruları Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları Tarih Yazılı Soruları TC İnkılap Tarihi Yazılı Soruları Trafik Güvenliği Trafik Ve İlk Yardım Yazılı Soruları Türk Edebiyatı Yazılı Soruları Türkçe Yazılı Soruları Vatandaşlık Ve Demokrasi Eğitimi Yazılı Soruları ***Devamını Göster*** SORU BANKASI TEST SORULARI Coğrafya Test Soruları Soru Bankası Din Kültürü Test Soruları Soru BankasıEdebiyat Test Soruları Soru Bankası Fen Bilimleri Test Soruları Soru Bankası İngilizce Test Soruları Soru Bankası İnkılap Tarihi Test Soruları Soru Bankası Matematik Test Soruları Soru Bankası Osmanlı Tarihi Test Soruları Soru Bankası Sosyal Bilgiler Test Soruları Soru Bankası Tarih Test Soruları Soru Bankası TC İnkılap Tarihi Test Soruları Soru Bankası Türkçe Test Soruları Soru Bankası Vatandaşlık Anayasa İnsan Hakları Test Soruları Soru Bankası ***Devamını Göster*** REHBERLİK KÖŞESİ Ders Çalışma Ödev Yapma İş Hayatı Başarısını Arttırma Kişisel Bedensel Gelişim Meslek Tanıtımları Okul Başarısını Arttırma Okuma Alışkanlığı Kazandırma Öğretmenlik Mesleği Sınavlara Hazırlanma Sinirini Engelle ***Devamını Göster*** HAYATIN İÇİNDEN BİLGİLER Cep Telefonu Mesajları İsimler Sözlüğü Pratik Bilgiler Yazıklar Olsun Zararları Sakıncaları ***Devamını Göster*** BİLGİSAYAR OYUNLARI Akıl Zeka Eğitici Oyunlar Araba Yarışı Oyunları Ateş Etme Hedef Vurma Oyunları Beceri Yetenek Oyunları Birleştirme Patlatma Oyunları Boyama Oyunları Dövüş Oyunları Futbol Oyunları Giysi Giydirme Oyunları Komik Eğlenceli Oyunlar Macera Oyunları Mario Oyunları Motosiklet Oyunları Savaş Oyunları Tasarlama Oyunları Yemek Yapma Oyunları ***Devamını Göster*** YEMEK TARİFLERİ MUTFAK Aperatifler Atıştırmalıklar Balık Yemekleri Tarifleri Tarifleri Börek Çörek Tarifleri Çorba Tarifleri Tarifleri Dolma Sarma Tarifleri Diyet Yemekleri Tarifleri Et Yemekleri Kebap Köfte Tarifleri Kek Tarifleri Komposto Tarifleri Kurabiye Tarifleri Pasta Tarifleri Pilav Tarifleri Reçel Tarifleri Salata Garnitür Tarifleri Sebze Yemeği Tarifleri Tatlı Turta Tart Tarifleri Tavuk Yemekleri Tarifleri ***Devamını Göster*** SAĞLIKLI YAŞAM REHBERİ Hastalıklar Çeşitleri Özellikleri Sağlık İçin Minik Notlar Sigaranın Zararları Sigarayı Bırakma Yolları Şifalı Bitkiler Listesi Şifalı Bitki Karışımları ***Devamını Göster***