Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > Tarih Dersi İle İlgili Test Soruları Soru Bankası > İnkılap Tarihi Testleri TC İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Test Soruları Soru Bankası

20. YÜZYIL BAŞLARI, BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI, CEPHELER, YARARLI VE ZARARLI CEMİYETLER İLE İLGİLİ TEST SORULARI (2) (İNKILAP TARİHİ TESTLERİ TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEST SORULARI)

 

1. Osmanlı Devleti yönetiminde,

Divan-ı  Hümayun  yerine  nezaretlerin (bakanlıkların) kurulması

Sadrazamlık makamının başvekalet  (başbakanlık) olarak değiştirilmesi

Hangi padişah döneminde gerçekleşmiştir?

A) II. Abdulhamit

B) I. Mahmut

C) Abdulmecit

D) III. Ahmet

E) II. Mahmut

2. Osmanlı Devleti'nde,

Herkesin  temel  haklarının  güvence  altına alınması,

Müslümanlar ile Müslüman olmayanlar arasında her alanda eşitlik sağlanması yanında   yeni Şer'i   mahkemelerin mahkemelerin kurulması

Kaçıncı yüzyılda gerçekleşmiştir?

A) 16.

B) 17.

C) 18.

D) 19.

E) 20.

3. Osmanlı Devleti, aşağıdakilerden hangisiyle Birinci Dünya Savaşından çekilmiştir?

A) Ankara Antlaşması

B) Sevr Antlaşması

C) Mudanya Ateşkes Antlaşması

D) Lozan Antlaşması

E) Mondros Ateşk9S Antlaşması

4. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nin Balkan Savaşları sonunda kaybettiği yerlerden biri değildir?

A) Bosna-Hersek

B) Makedonya

C) Batı Trakya

D) Arnavutluk

E) Ege Adaları

5. Osmanlı Devleti'nde halkın yeniliklere ilgisiz kalması, aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?

A) Merk9zi otoritenin gücünü yitirmesine

B) Yabancıların  içişlerine  müdahalesinin azalmasına

C) Yenilik taraftarlarının güç kazanmasına

D) Yeniliklerin kısa ömürlü olmasına

E) Ayaklanmaların azalmasına

6. Aşağıdakilerden hangisi Yeniçeri Ocağı'nın yerini almıştır?

A) Sekban-ı Cedit

B) Eşkinci Ocağı

C) Sürat Topçuları

D) Mühendishane-i Bahri Hümayun

E) Asakir-i Mansure-i Muhammediye

7. Batı Anadolu'da kurulan direnme örgütlerine ne ad verilmiştir?

A) İttihat ve Terakki Cemiyeti

B) Felah-ı Vatan

C) Adem-i Merkeziyet Cemiyeti

D) Redd-i ilhak Cemiyeti

E) Teal-i islam Cemiyeti

8. I. Dünya Savaşı'ndan sonra imzalanan ve Osmanlı Devleti'nin karşılıksız olarak elindeki tüm tutsakları serbest bırakması, Osmanlı Ordusu'nun dağılması, Boğazların açılması koşullarını içeren belge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mondros Ateşkes Antlaşması

B) Versay Antlaşması

C) Sen Jermen Antlaşması

D) Nöyyi Antlaşması

E) Triyanon Antlaşması

9. Almanya, Osmanlı Devleti ile aynı ittifakta olmasına karşın, Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'na girerken kapitülasyonları kaldırmasına karşı çıkmıştır.

Almanya'nın bu tutumu aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A) Kendisine danışılmadan hareket edilmesinden huzursuzluk duyması

B) Elde ettiği ayrıcalıkları korumak istemesi

C) Kapitülasyonlardan yararlanan diğer devletlere karşı Osmanlı Devleti'ni korumak istemesi

D) Uluslar arası antlaşmalara bağlılığı ilke edinmesi

E) Osmanlı   Devleti'ni   uluslar  arası   platformda yalnız bırakmak istemesi

10. 31 Mart Olayı'nı kimler çıkarmıştır?

A) Meşrutiyet rejimine karşı olanlar

B) Hareket Ordusu mensupları

C) İttihat ve Terakki Partisi mensupları

D) Nizam-ı Cedit Ordusu mensupları

E) Kabakçı Mustafa ve yandaşları

11.Osmanlı Devleti'nin bağımsız dış ticaret politikasını izleme hakkından vazgeçmesine neden olan antlaşma, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Paris Antlaşması

B) Berlin Antlaşması

C) Londra Antlaşması

D) Balta Limanı Antlaşması

E) Hünkâr İskelesi Antlaşması

12. XVII. yüzyıldan sonra medreselerde deney ve eleştiriye yer verilmemiştir. Tanzimat Dönemi'ne gelindiğinde ise medreselerin yanında modern anlamda okullar açılmıştır.

Bu   durum   aşağıdakilerden   hangisine   neden olmuştur?

A) Batıdaki   teknolojik   gelişmelerden   ilk   kez yararlanılmasına

B) İlköğretimin zorunlu hale gelmesine

C) Medrese sayısının (bilgi yelpazesi.net) sabit kalmasına

D) Medreselerde eğitim düzeyinin yükselmesine

E) Öğretimde ikili bir sistemin ortaya çıkmasına

13. Türkiye'de müzeciliğin kurucusu kimdir?

A) Şeker Ahmet Paşa

B) Osman Hamdi Bey

C) Süleyman Seyyid

D) Halil Paşa

E) Osman Nuri Bey

14. Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi Mustafa Kemal tarafından kurulmuştur?

A) Vatan ve Hürriyet Cemiyeti

B) İslam Teali Cemiyeti

C) Milli Kongre Cemiyeti

D) Redd-i İlhak Cemiyeti

E) Şark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

15.1912   yılında   toplanan   Londra   Konferansı'nın amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Balkan Yarımadası'nın yeni siyasi haritasının belirlenmesi

B) İstanbul ve boğazların Rusya'ya verilmesi

C) İngiltere ve Fransa'nın Almanya'ya karşı yeni bir politika belirlemesi

D) Almanya'nın Müslümanların halifesi olan

Osmanlı Padişahı'yla yakınlık kurmak istemesi

E) Rodos ve On iki Ada'nın Yunanistan'a verilmesi

16. 1. Dünya Savaşı'nın çıkmasında, Aşağıdaki etkenlerden hangisinin en az rol oynadığı savunulabilir?

A) Ekonomik yayılma politikası

B) Avrupa'da Alman-Fransız anlaşmazlığı

C) Balkanlarda   Rus,   Avusturya-Macaristan anlaşmazlığı

D) Ulusçuluk düşüncesi

E) Hanedan çekişmeleri

17. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzalamasının sonuçlarından biri değildir?

A) Osmanlı  ülkesinin  işgal edilmesi  için ortam oluşması

B) Osmanlı Devleti'nin savunma gücünden yoksun kalması

C) Balkanların Osmanlı ülkesinden kopması

D) Osmanlı  ülkesinde  ulusal  cemiyetlerin kurulması

E) Osmanlı Devleti'nin hukuki varlığının devam etmesi

18.

I.  Dünya Savaşı sırasında gerçekleşen;

II. Kanal harekatı

III. Rusya'da Bolşevik İhtilalı

IV. Yunanistan'ın Anlaşma Devletleri'nin yanında yer alması

gelişmelerinden hangileri, gizli anlaşmalarla değişiklik yapılmasına neden olmuştur?

A) Yalnız I

B) Yalnız

C) I ve II

D) I ve III

E) llvelll

19. 1. Dünya savaşı sırasında, Mekke Şerifi Hüseyin ve oğulları Osmanlı Devleti'ne karşı İngilizlerle birleşerek bir Arap devleti kurmak istemişlerdir.

Bu durum Aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

A) Dini duyguların ikinci planda kaldığının

B) Hıristiyanlar arasında Haçlı zihniyetinin önemini yitirdiğinin

C) Sömürgecilik hareketlerinin sona erdiğinin

D) İslam dünyasında ilk ayrılıkların başladığının

E) Osmanlı   Devleti'nin,   Arapları   azınlık saymadığının

20. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra, işgalci devletlere karşı tepki olarak ortaya çıkan direniş kuruluşu Aşağıdakilerden hangisidir?

A) Wilson Prensipleri Derneği

B) Kuva-i Milliye

C) Teşkilat-ı Esasiye

D) İngiliz Muhipler Derneği

E) Kuva-i İnzibatiye

 

CEVAP ANAHTARI

 

1E           2D           3E           4A           5D           6E           7D

 

8A           9B           10A           11D           12E           13B           14A

 

15A           16E           17C           18E           19A           20B

 


“İNKILAP TARİHİ TESTLERİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“TARİH DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“SORU BANKASI, TEST SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

.

1. **Yorum**
->Yorumu: Sizden Allah çok çok razı olsun .yemin ediyorum 10/numarasınız 
->Yazan: Melek.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):EĞİTİM ÖĞRETİM KONULARI Atasözleri Hikayeleri Özellikleri Belirli Gün ve Haftalar Çocuk Şarkıları - Şarkı Sözleri Hikayelerden Seçmeler İlginç Bilgiler Eğlenceli Bilgiler İllerimiz Ve İlçelerimiz Türkiye Kitap Özetleri Roman Özetleri Konu Anlatımlı Dersler Maniler Manilerden Seçmeler Masal Masallardan Seçmeler Meslek Tanıtımları Meslekler Rehberlik Köşesi Soru Bankası, Test Soruları Şiirler Seçme Güzel Şiirler Tekerleme Tekerlemeler Tiyatro Oyunları, Skeç, Piyes Türküler Türkü Sözleri Yazar Ve Şairlerin Hayatı Yazılı Soruları Arşivi ***Devamını Göster*** KONU ANLATIMLI DERSLER Beden Eğitimi Dersi Konu Anlatımı Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Dersi Konu Anlatımı Biyoloji Dersi Konu Anlatımı Coğrafya Dersi Konu Anlatımı Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Konu Anlatımı Edebiyat Dersi Konu Anlatımı Eğitim Bilimleri Dersi Konu Anlatımı Felsefe Dersi Konu Anlatımı Fen Bilimleri Dersi Konu Anlatımı Gelişim Ve Öğrenme Dersi Konu Anlatımı Hazreti Muhammed'in Hayatı Dersi Konu Anlatımı İngilizce Dersi Konu Anlatımı Matematik Dersi Konu Anlatımı Muhasebe Dersi Konu Anlatımı Sosyal Bilgiler Konu Anlatımı Tarih Dersi Konu Anlatımı Türkçe Dersi Konu Anlatımı Uluslar Arası İlişkiler Dersi Konu Anlatımı Vatandaşlık Anayasa İnsan Hakları Dersi Konu Anlatımı ***Devamını Göster*** YAZILI SORULARI YAZILILAR Bilişim Teknolojileri Yazılı Soruları Biyoloji Yazılı Soruları Coğrafya Yazılı Soruları Dil Ve Anlatım Yazılı Soruları Din Kültürü Yazılı Soruları Edebiyat Yazılı Soruları Fen Bilimleri Yazılı Soruları Fizik Yazılı Soruları İngilizce Yazılı Soruları İnsan Hakları Yurttaşlık Ve Demokrasi Yazılı Soruları Kimya Yazılı Soruları İnkılap Tarihi Yazılı Soruları Matematik Yazılı Soruları Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları Tarih Yazılı Soruları TC İnkılap Tarihi Yazılı Soruları Trafik Güvenliği Trafik Ve İlk Yardım Yazılı Soruları Türk Edebiyatı Yazılı Soruları Türkçe Yazılı Soruları Vatandaşlık Ve Demokrasi Eğitimi Yazılı Soruları ***Devamını Göster*** SORU BANKASI TEST SORULARI Coğrafya Test Soruları Soru Bankası Din Kültürü Test Soruları Soru BankasıEdebiyat Test Soruları Soru Bankası Fen Bilimleri Test Soruları Soru Bankası İngilizce Test Soruları Soru Bankası İnkılap Tarihi Test Soruları Soru Bankası Matematik Test Soruları Soru Bankası Osmanlı Tarihi Test Soruları Soru Bankası Sosyal Bilgiler Test Soruları Soru Bankası Tarih Test Soruları Soru Bankası TC İnkılap Tarihi Test Soruları Soru Bankası Türkçe Test Soruları Soru Bankası Vatandaşlık Anayasa İnsan Hakları Test Soruları Soru Bankası ***Devamını Göster*** REHBERLİK KÖŞESİ Ders Çalışma Ödev Yapma İş Hayatı Başarısını Arttırma Kişisel Bedensel Gelişim Meslek Tanıtımları Okul Başarısını Arttırma Okuma Alışkanlığı Kazandırma Öğretmenlik Mesleği Sınavlara Hazırlanma Sinirini Engelle ***Devamını Göster*** HAYATIN İÇİNDEN BİLGİLER Cep Telefonu Mesajları İsimler Sözlüğü Pratik Bilgiler Yazıklar Olsun Zararları Sakıncaları ***Devamını Göster*** BİLGİSAYAR OYUNLARI Akıl Zeka Eğitici Oyunlar Araba Yarışı Oyunları Ateş Etme Hedef Vurma Oyunları Beceri Yetenek Oyunları Birleştirme Patlatma Oyunları Boyama Oyunları Dövüş Oyunları Futbol Oyunları Giysi Giydirme Oyunları Komik Eğlenceli Oyunlar Macera Oyunları Mario Oyunları Motosiklet Oyunları Savaş Oyunları Tasarlama Oyunları Yemek Yapma Oyunları ***Devamını Göster*** YEMEK TARİFLERİ MUTFAK Aperatifler Atıştırmalıklar Balık Yemekleri Tarifleri Tarifleri Börek Çörek Tarifleri Çorba Tarifleri Tarifleri Dolma Sarma Tarifleri Diyet Yemekleri Tarifleri Et Yemekleri Kebap Köfte Tarifleri Kek Tarifleri Komposto Tarifleri Kurabiye Tarifleri Pasta Tarifleri Pilav Tarifleri Reçel Tarifleri Salata Garnitür Tarifleri Sebze Yemeği Tarifleri Tatlı Turta Tart Tarifleri Tavuk Yemekleri Tarifleri ***Devamını Göster*** SAĞLIKLI YAŞAM REHBERİ Hastalıklar Çeşitleri Özellikleri Sağlık İçin Minik Notlar Sigaranın Zararları Sigarayı Bırakma Yolları Şifalı Bitkiler Listesi Şifalı Bitki Karışımları ***Devamını Göster***