Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > Tarih Dersi İle İlgili Test Soruları Soru Bankası > İnkılap Tarihi Testleri TC İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Test Soruları Soru Bankası

20. YÜZYIL BAŞLARI, BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI, CEPHELER, YARARLI VE ZARARLI CEMİYETLER İLE İLGİLİ TEST SORULARI (2) (İNKILAP TARİHİ TESTLERİ TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEST SORULARI)

 

1. Osmanlı Devleti yönetiminde,

Divan-ı  Hümayun  yerine  nezaretlerin (bakanlıkların) kurulması

Sadrazamlık makamının başvekalet  (başbakanlık) olarak değiştirilmesi

Hangi padişah döneminde gerçekleşmiştir?

A) II. Abdulhamit

B) I. Mahmut

C) Abdulmecit

D) III. Ahmet

E) II. Mahmut
2. Osmanlı Devleti'nde,

Herkesin  temel  haklarının  güvence  altına alınması,

Müslümanlar ile Müslüman olmayanlar arasında her alanda eşitlik sağlanması yanında   yeni Şer'i   mahkemelerin mahkemelerin kurulması

Kaçıncı yüzyılda gerçekleşmiştir?

A) 16.

B) 17.

C) 18.

D) 19.

E) 20.
3. Osmanlı Devleti, aşağıdakilerden hangisiyle Birinci Dünya Savaşından çekilmiştir?

A) Ankara Antlaşması

B) Sevr Antlaşması

C) Mudanya Ateşkes Antlaşması

D) Lozan Antlaşması

E) Mondros Ateşk9S Antlaşması
4. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nin Balkan Savaşları sonunda kaybettiği yerlerden biri değildir?

A) Bosna-Hersek

B) Makedonya

C) Batı Trakya

D) Arnavutluk

E) Ege Adaları
5. Osmanlı Devleti'nde halkın yeniliklere ilgisiz kalması, aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?

A) Merk9zi otoritenin gücünü yitirmesine

B) Yabancıların  içişlerine  müdahalesinin azalmasına

C) Yenilik taraftarlarının güç kazanmasına

D) Yeniliklerin kısa ömürlü olmasına

E) Ayaklanmaların azalmasına
6. Aşağıdakilerden hangisi Yeniçeri Ocağı'nın yerini almıştır?

A) Sekban-ı Cedit

B) Eşkinci Ocağı

C) Sürat Topçuları

D) Mühendishane-i Bahri Hümayun

E) Asakir-i Mansure-i Muhammediye
7. Batı Anadolu'da kurulan direnme örgütlerine ne ad verilmiştir?

A) İttihat ve Terakki Cemiyeti

B) Felah-ı Vatan

C) Adem-i Merkeziyet Cemiyeti

D) Redd-i ilhak Cemiyeti

E) Teal-i islam Cemiyeti
8. I. Dünya Savaşı'ndan sonra imzalanan ve Osmanlı Devleti'nin karşılıksız olarak elindeki tüm tutsakları serbest bırakması, Osmanlı Ordusu'nun dağılması, Boğazların açılması koşullarını içeren belge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mondros Ateşkes Antlaşması

B) Versay Antlaşması

C) Sen Jermen Antlaşması

D) Nöyyi Antlaşması

E) Triyanon Antlaşması
9. Almanya, Osmanlı Devleti ile aynı ittifakta olmasına karşın, Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'na girerken kapitülasyonları kaldırmasına karşı çıkmıştır.

Almanya'nın bu tutumu aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A) Kendisine danışılmadan hareket edilmesinden huzursuzluk duyması

B) Elde ettiği ayrıcalıkları korumak istemesi

C) Kapitülasyonlardan yararlanan diğer devletlere karşı Osmanlı Devleti'ni korumak istemesi

D) Uluslar arası antlaşmalara bağlılığı ilke edinmesi

E) Osmanlı   Devleti'ni   uluslar  arası   platformda yalnız bırakmak istemesi
10. 31 Mart Olayı'nı kimler çıkarmıştır?

A) Meşrutiyet rejimine karşı olanlar

B) Hareket Ordusu mensupları

C) İttihat ve Terakki Partisi mensupları

D) Nizam-ı Cedit Ordusu mensupları

E) Kabakçı Mustafa ve yandaşları
11.Osmanlı Devleti'nin bağımsız dış ticaret politikasını izleme hakkından vazgeçmesine neden olan antlaşma, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Paris Antlaşması

B) Berlin Antlaşması

C) Londra Antlaşması

D) Balta Limanı Antlaşması

E) Hünkâr İskelesi Antlaşması
12. XVII. yüzyıldan sonra medreselerde deney ve eleştiriye yer verilmemiştir. Tanzimat Dönemi'ne gelindiğinde ise medreselerin yanında modern anlamda okullar açılmıştır.

Bu   durum   aşağıdakilerden   hangisine   neden olmuştur?

A) Batıdaki   teknolojik   gelişmelerden   ilk   kez yararlanılmasına

B) İlköğretimin zorunlu hale gelmesine

C) Medrese sayısının (bilgi yelpazesi.net) sabit kalmasına

D) Medreselerde eğitim düzeyinin yükselmesine

E) Öğretimde ikili bir sistemin ortaya çıkmasına
13. Türkiye'de müzeciliğin kurucusu kimdir?

A) Şeker Ahmet Paşa

B) Osman Hamdi Bey

C) Süleyman Seyyid

D) Halil Paşa

E) Osman Nuri Bey
14. Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi Mustafa Kemal tarafından kurulmuştur?

A) Vatan ve Hürriyet Cemiyeti

B) İslam Teali Cemiyeti

C) Milli Kongre Cemiyeti

D) Redd-i İlhak Cemiyeti

E) Şark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
15.1912   yılında   toplanan   Londra   Konferansı'nın amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Balkan Yarımadası'nın yeni siyasi haritasının belirlenmesi

B) İstanbul ve boğazların Rusya'ya verilmesi

C) İngiltere ve Fransa'nın Almanya'ya karşı yeni bir politika belirlemesi

D) Almanya'nın Müslümanların halifesi olan

Osmanlı Padişahı'yla yakınlık kurmak istemesi

E) Rodos ve On iki Ada'nın Yunanistan'a verilmesi
16. 1. Dünya Savaşı'nın çıkmasında, Aşağıdaki etkenlerden hangisinin en az rol oynadığı savunulabilir?

A) Ekonomik yayılma politikası

B) Avrupa'da Alman-Fransız anlaşmazlığı

C) Balkanlarda   Rus,   Avusturya-Macaristan anlaşmazlığı

D) Ulusçuluk düşüncesi

E) Hanedan çekişmeleri
17. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzalamasının sonuçlarından biri değildir?

A) Osmanlı  ülkesinin  işgal edilmesi  için ortam oluşması

B) Osmanlı Devleti'nin savunma gücünden yoksun kalması

C) Balkanların Osmanlı ülkesinden kopması

D) Osmanlı  ülkesinde  ulusal  cemiyetlerin kurulması

E) Osmanlı Devleti'nin hukuki varlığının devam etmesi
18.

I.  Dünya Savaşı sırasında gerçekleşen;

II. Kanal harekatı

III. Rusya'da Bolşevik İhtilalı

IV. Yunanistan'ın Anlaşma Devletleri'nin yanında yer alması

gelişmelerinden hangileri, gizli anlaşmalarla değişiklik yapılmasına neden olmuştur?

A) Yalnız I

B) Yalnız

C) I ve II

D) I ve III

E) llvelll
19. 1. Dünya savaşı sırasında, Mekke Şerifi Hüseyin ve oğulları Osmanlı Devleti'ne karşı İngilizlerle birleşerek bir Arap devleti kurmak istemişlerdir.

Bu durum Aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

A) Dini duyguların ikinci planda kaldığının

B) Hıristiyanlar arasında Haçlı zihniyetinin önemini yitirdiğinin

C) Sömürgecilik hareketlerinin sona erdiğinin

D) İslam dünyasında ilk ayrılıkların başladığının

E) Osmanlı   Devleti'nin,   Arapları   azınlık saymadığının
20. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra, işgalci devletlere karşı tepki olarak ortaya çıkan direniş kuruluşu Aşağıdakilerden hangisidir?

A) Wilson Prensipleri Derneği

B) Kuva-i Milliye

C) Teşkilat-ı Esasiye

D) İngiliz Muhipler Derneği

E) Kuva-i İnzibatiye
 

CEVAP ANAHTARI

 

1E           2D           3E           4A           5D           6E           7D

 

8A           9B           10A           11D           12E           13B           14A

 

15A           16E           17C           18E           19A           20B

 

“İNKILAP TARİHİ TESTLERİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“TARİH DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“SORU BANKASI, TEST SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

.

1. **Yorum**
->Yorumu: Sizden Allah çok çok razı olsun .yemin ediyorum 10/numarasınız 
->Yazan: Melek.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):