Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > Tarih Dersi İle İlgili Test Soruları Soru Bankası > İnkılap Tarihi Testleri TC İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Test Soruları Soru Bankası

ÇAĞDAŞ TÜRKİYE YOLUNDA ADIMLAR TEST SORULARI (6) (İNKILAP TARİHİ TESTLERİ TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEST SORULARI)

 

1. Çağdaşlaşma; halkın mutluluk ve varlık içinde yaşamasını sağlamak, toplumu ileriye götürmek ve içinde yaşanılan çağın gerektirdiği düşünsel ve teknik alanlardaki yenilikleri gerçekleştirmektir.

Buna göre, aşağıdaki gelişmelerden hangisi çağdaşlaşmaya bir örnek olamaz?

A) Saltanatın kaldırılması

B) Tarımda traktörün kullanılması

C) Takvim, saat gibi ölçülerin değiştirilmesi

D) Ankara'nın başkent ilan edilmesi
2. Kurtuluş Savaşı bittiğinde Türk ulusu yorgun ve yoksul düşmüştü. Vatan, harap ve ekonomik yönden tükenmiş durumdaydı. Bu olumsuzluklara rağmen Türk ulusu, ekonomik kalkınmayı başarmak zorundaydı. Mustafa Kemal, bu amaçla 17 Şubat 1923'te İzmir'de Türkiye İktisat Kongresi'ni toplayarak ekonomik kalkınmayı başlattı.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'nin ekonomik alanda kalkınmasını sağlayacak öncelikli çalışmalara örnek olarak gösterilemez?

A) Ekonomide devlete öncülük veren ilkelerin benimsenmesi

B) Ülke kalkınmasını sağlayacak planların hazırlanması

C) Yatırım yapacak özel girişimcilerin desteklenmesi

D) Ülke savunmasını güçlendirecek önlemler alınması
3. Cumhuriyetin ilk yıllarında Atatürk'ün kurmuş olduğu Cumhuriyet Halk Fırkası'ndan başka Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne farklı görüşleri yansıtabilmek amacıyla Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Serbest Cumhuriyet Fırkası gibi partiler kurularak çok partili yaşama geçme girişimleri olmuştur.

Buna göre, bu girişimlerle ulaşılması düşünülen, temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kadınlara siyasal haklar vermek

B) Dünya barışına katkıda bulunmak

C) Demokratik yönetimi gerçekleştirmek

D) Siyasi bağımsızlığı tamamlamak
4. Atatürk "Türk devrimi yalnız Türkiye'yi canlandıran değil, aynı zamanda dünyaya yol gösteren bir devrimdir. Bundan sonra doğulu uluslar Türkiye'nin eserini izleyeceklerdir. Türkiye, devrimiyle dünya uygarlığına büyük hizmet etmiş oluyor." demiştir.

Atatürk'ün bu sözlerinde Türk devrimlerinin hangi yönü vurgulanmıştır?

A) Siyasal

B) Sosyal

C) Ekonomik

D) Evrensel
5. 30 Kasım 1925'te kabul edilen bir kanunla tekke, zaviye ve türbeler kapatılırken, toplumsal yaşamda ayrıcalık ifade eden şeyhlik, dervişlik, dedelik, müritlik gibi unvan ve lakapların kullanılması da yasaklanmıştır.

Yapılan bu düzenlemelerle aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı söylenebilir?

A) Dini duyguların sömürülmesinin engellenmesi

B) Eğitimde ve öğretimde birliğin sağlanması

C) Kanun önünde eşitliğin sağlanması

D) Kamu hizmetlerinden herkesin yararlanması
6. Atatürk, 1 Mart 1922 tarihinde TBMM'yi açış konuşmasında; "Türkiye'nin sahibi ve efendisi kimdir? Bunun cevabını derhal birlikte verelim:

Türkiye'nin gerçek sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür. O halde, herkesten daha çok refah, mutluluk ve servete hak kazanan ve layık olan da köylüdür." demiştir.

Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk'ün bu görüşü doğrultusunda cumhuriyet döneminde yapılan çalışmalara örnek sayılmaz?

A) Tarım ürünlerinden alınan ağır vergilerin kaldırılması

B) Tarım ürünlerinde dış alıma gidilmesi

C) Çiftçiye örnek olacak çiftliklerin kurulması

D) Tarımda, makineleşmenin başlatılması
7. Atatürkçü düşünce sisteminde devrimcilik, yalnızca yapılan devrimleri korumakla yetinmeyip aklın, bilimin ve teknolojinin yol göstericiliğine dayalı gerekli atılımları yaparak çağdaşlaşmayı öngörür.

Bu anlayışla aşağıdaki yargılardan hangisi çelişmektedir?

A) Uygarlıkta ilerlemek için yalnızca yenilikçi olmak yetmez.

B) Yenilikler bilimsel çalışmaların sonuçlarına göre gerçekleştirilmelidir.

C) Toplum, yaşayan bir varlık olarak yenileşmeye ve gelişmeye açık olmalıdır.

D) Toplumsal gelişme değişmez kurallar çerçevesinde olmalıdır.
8. Atatürk "Efendiler! Hepiniz milletvekili olabilir siniz, bakan olabilirsiniz. Hatta Cumhurbaşkanı olabilirsiniz. Fakat sanatçı olamazsınız." demiştir.

Atatürk'ün bu sözünden çıkartılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ulusların kalkınmasında güzel sanatların büyük katkısı vardır.

B) Milletvekilleri ve politikacılar mutlaka sanatçılardan seçilmelidir.

C) Ülke sorunlarının çözümünde sanatçıların görüşleri alınmalıdır.

D) Sanatçı olabilmek için yetenek ve özel bir eğitim gereklidir.
9. 1934'te çıkartılan soyadı kanunu ile her ailenin; rütbe, memur, ulus adları ile ahlaka aykırı ve gülünç olmayan Türkçe bir soyadı alma zorunluluğu getirilmiştir. Yine aynı yıl kabul edilen bir başka kanunla da ağa, hacı, hoca, bey, paşa gibi unvanların kullanılması da yasaklanmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu kararların alınma amaçlarından birisidir?

A) Toplumda ayrıcalıklara yol açabilecek etkileri engellemek

B) Dilde sadeleştirmeyi gerçekleştirmek

C) Halkın yönetime katılmasını sağlamak

D) Yeni hukuk sisteminin kurulmasına yardımcı olmak
10. 17 Şubat 1923'te İzmir'de yapılan Birinci İktisat Kongresi'nde alınan kararlara göre;

- Girişimcilere kredi verebilecek milli bankaların kurulması

- Hammaddesi yurt içinde olan endüstri kollarının oluşturulması

- Ülkede ağır sanayinin kurulmasının teşvik edilmesi

- Ulusal bağımsızlık gibi ekonomik bağımsızlığın da sağlanması kararları alınmıştır.

Alınan bu kararların aşağıdakilerden hangisiyle doğrudan ilişkili olduğu söylenebilir?

A) Ekonomik bağımsızlığı sağlama

B) Misakı Millî kararlarını uygulama

C) Yeni hukuk sistemini oluşturma

D) Millî egemenlik ilkesini gerçekleştirme
11. Cumhuriyet'in ilânından sonra;

- Eski rakamların yerine bugün kullanılan uluslar arası rakamların kabulü

- Osmanlı Devleti zamanında ağırlık ve uzunluk ölçüleri olarak kullanılan endaze, arşın, okka, dirhem yerine metre ve kilogram kullanılması

- Hafta sonu tatilinin Cuma gününden Pazar gününe alınması ile ilgili yasal düzenlemeler yapılmıştır.

Bu yasal düzenlemelerle ulaşılmak istenen amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Batılı devletlerle ekonomik ve sosyal yaşantıda uyum sağlamak

B) Millî ekonomiyi kurmak

C) Yurttaşlar arasında eşitliği sağlamak

D) Ticarî hayatı kolaylaştırmak
12. Türk Medenî Kanunuyla;

- Tek kadınla evlilik ve resmî nikâh esası getirildi.

- Boşanmada ve mirasta kadın erkek eşitliği sağlandı.

- Evlenmede her iki tarafın rızası esas alındı.

- Kadınlara istedikleri mesleğe girme hakkı tanındı.

Verilen bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Evlilik devlet kontrolüne alınmıştır.

B) Siyasî alanda kadın erkek eşitliği sağlanmıştır.

C) Türk ailesi modern bir yapıya kavuşmuştur.

D) Ailede demokratik kurallar benimsenmiştir.
13. I. Türk Tarih kurumunun kurulması

II. Milâdî takvimin kabul edilmesi

III. Aşar vergisinin kaldırılması

IV. Hafta tatilinin cumadan pazar gününe alınması

Yukarıda (bilgi yelpazesi.net) verilen inkılâplardan hangisi ya da hangilerinin batılı ülkelerle ticarî ilişkileri kolaylaştırma amacına yönelik olduğu söylenebilir?

A) Yalnız l

B) Yalnız III

C) I III

D) II IV
14. Atatürk, "Dünyanın her türlü ilminden, buluşlarından, ilerlemelerinden yararlanalım, fakat asıl temeli kendi içimizden çıkarmak zorundayız." sözü ile eğitimin özellikle hangi niteliklere sahip olmasını istemiştir?

A) Çağdaş ve milli

B) Karma ve eşitlikçi

C) Parasız ve zorunlu

D) Geleneksel ve demokratik
15. Atatürk tam bağımsızlığı "....elbette siyasi, mali, iktisadi, adli, askerî, kültürel ve benzeri her hususta tam bağımsızlık ve tam serbestlik ...." olarak tanımlamıştır.

Buna göre Cumhuriyet Döneminde görülen;

I. Takvim, saat ve ölçülerde değişiklik yapılması II. Kabotaj Kanunu'nun kabul edilmesi III. Türk Dil Kurumunun kurulması

IV Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin imzalanması

gelişmelerinden hangileri, Atatürk'ün bağımsızlık anlayışı doğrultusunda gerçekleştirilmiştir?

A) Yalnız II

B) II, III ve IV

C) I, II ve III

D) I, III ve IV
 

CEVAP ANAHTARI

 

 

“İNKILAP TARİHİ TESTLERİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“TARİH DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“SORU BANKASI, TEST SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):