Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > Tarih Dersi İle İlgili Test Soruları Soru Bankası > İnkılap Tarihi Testleri TC İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Test Soruları Soru Bankası

CUMHURİYET DÖNEMİ, ATATÜRK İNKILAPLARI TEST (7) (İNKILAP TEST SORULARI)

 

1. Saltanatın kaldırılması aşağıdakilerden hangisinin bir gereğidir?

A) Yurtta ve dünyada barışın

B) Bağımsızlığın

C) Ulusal egemenliğin

D) Uluslararası ilişkilerin

E) Özerkliğin
2. “1 Temmuz 1926'da uygulanmaya başlanan Kabotaj Kanunu'nda Türk denizlerinde gemi işletme hakkının yalnız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ait olacağı belirtilmiştir.”

Kabotaj Kanunu, Osmanlı Devleti döneminde görülen aşağıdaki uygulamalardan hangisine karşı çıkarılmıştır?

A) Ruslara, Ortodoks halkı himaye hakkının tanınmasına

B) Azınlıklara hoşgörü ile davranılmasına

C) Azınlıklara ülke yönetimine katılma hakkı tanınmasına

D) Yabancılara tanınan ekonomik ve siyasal ayrıcalıklara

E) Hıristiyanlara devlet memuru olabilme hakkı verilmesine
3. 1934'te çıkarılan bir yasa ile; ağa, bey, paşa gibi unvan ve lakapların kullanılması yasaklanmıştır.

Bu yasanın çıkarılması ile;

I. Toplumdaki ayrıcalık belirtilerini ortadan kaldırmak

II. Uluslaşma sürecini hızlandırmak

III. Devlet ve halk arasındaki ilişkilerde kimlik kargaşasına son vermek

gibi amaçlardan hangileri gerçekleştirilmeye çalışılmıştır?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) II ve III
4. Cumhuriyetin ilan edilmesi Kurtuluş Savaşı süresince yürütülen yönetimin adının verilmesiydi. Yani var olan bir sistemin sadece adı konmuş oluyordu.

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de cumhuriyetin ilan edilmesinin gerekçelerinden biri olarak gösterilemez?

A) Hilafetin kaldırılması

B) TBMM'nin açılması

C) Saltanatın kaldırılması

D) Egemenliğin milletin eline geçmiş olması

E) Saltanat yönetiminin ülkenin sorunlarını çözmede yetersiz kalması
5. Türkiye Cumhuriyetinde

I. Hafta tatilinin Pazar gününe alınması

II. Miladi takvimin kabulü

III. Kabotaj Kanunu'nun kabul edilmesi

gelişmelerinden hangisinde uluslararası resmi ilişkilere uyum sağlama amacı vardır?

B) Yalnız II

A) Yalnız I

C) Yalnız III

E) II.III
6. 1929’da yaşanan dünya ekonomik bunalımı, Türkiye'yi de olumsuz etkilemiştir.

Türkiye'de cumhuriyet döneminde yapılan;

I. Planlı kalkınma ilkesinin benimsenmesi

II. Aşar vergisinin kaldırılması

III. Temel ihtiyaç maddelerinin devlet tarafından üretilmesi

gibi çalışmalardan hangileri, bu ekonomik bunalımın Türkiye üzerindeki etkisini azaltma amacına yöneliktir?

A) I ve II

B) II ve III

C) I ve III

D) Yalnız I

E) Yalnız III
7.

I-Ali Galip olayı

II- Şeyh Said isyanı

III- Menemen olayı

Yukarıdaki hangi olay sonucunda İngiltere Musul meselesinde avantaj elde edip, Musul'u kaybetmemize yol açmıştır?

A) Yalnız l

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) l-ll

E) l-ll-lll
8.

I. TC. İş Bankasının açılması

II. Demiryollarının yapımının hız kazanması

III. Yabancı satımların devlet kontrolüne geçmesi

hangisi devletçilik ilkesiyle doğrudan ilişkilidir?

A) Yalnız l

B) Yalnız ll

C) Yalnız lll

D) II-III

E) l-ll-lll
9. 2 Mart 1926'da kabul edilen Maarif Teşkilatı Hakkında Kanuna göre; "Maarif programımız milletimizin bugünkü durumu ve sosyal hayatın ihtiyaçları ile çevre şartları ve çağın gereklerine tamamen uygun olmalıdır."

Bu açıklamada, milli eğitim sisteminin aşağıdaki özelliklerinden hangileri belirtilmiştir?

A) Laik Demokratik

B) Demokratik Ulusal

C) Ulusal Çağdaş

D) Çağdaş Laik

E) Laik Ulusal
10. Halifeliğin kaldırılmasının;

I. Tekke ve türbelerin kapatılması

II. Medreselerin kapatılması

III. Bolu ve Düzce Ayaklanmalarının çıkması,

olaylarından hangilerini etkilediği savunulur?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) M ve III

E)l,llvelll
11. Kadınlara milletvekili seçilme hakkı aşağıdakilerden hangisiyle verilmiştir?

A) Medeni Kanun ile

B) 1934 yılında çıkarılan bir yasa ile

C) Cumhuriyetin ilanı ile

D) 1930 yılında çıkarılan bir yasa ile

E) 1921 Anayasası ile
12. Mustafa Kemal, "Milli his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki bu dil şuurla işlensin. Ülkesini, yüksek istiklalini korumasını bilen Türk milleti dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır." demiştir.

Mustafa Kemal'in bu sözünde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

A) Türk Dil Kurumu'nun kurulması gerektiği

B) Arap alfabesinin değiştirilmesinin zorunlu olduğu

C) Türkçenin evrensel bir dil niteliği taşıdığı

D) Kapitülasyonların kaldırıldığı

E) Dilin uluslaşmada önemli bir etken olduğu
13. 1 Kasım 1928 tarihli harf inkılabıyla ilgili kanunun 9. maddesinde, "Bütün okulların Türkçe yapılan öğretiminde (bilgi yelpazesi. com) Türk harfleri kullanılır. Eski harflerle yazılmış kitaplarla öğretim yapılması yasaktır." denmektedir.

Kanunun bu maddesiyle, aşağıdakilerden hangisinin engellenmesi amaçlanmaktadır?

A) Öğretim kurumlarında yapılan araştırmaların öğretimi aksatmasının

B) Öğretimdeki uygulama farklılıklarının

C) Okuryazar olmanın ayrıcalık olmaktan çıkarılmasının

D) Yabancıların arşivlerden yararlanmasının

E) Türkçede yabancı sözcük kullanımının artmasının
14. Aşağıdakilerden hangisi, harf İnkılabının yapılmasına gerekçe olarak gösterilemez?

A) Arap harflerinin ses yönünden Türkçeye uymaması

B) Arap harfleri kullanımının laik devlet düzenine geçişi engellemesi

C) Arap alfabesindeki sesli harflerin yetersiz olması

D) Arap alfabesinin Türkçenin yazılması ve okunmasını zorlaştırması

E) Ülkede okuryazar oranının düşük olması
15.

I- Serbest Cumhuriyet Fırkası

II- Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

III- Demokrat Parti

Yukarıdaki partilerden hangisi Atatürk döneminde kurulmuştur?

A) Yalnızl

B) Yalnızll

C) Yalnızlll

D) l-ll

E) l-ll-lll
 

CEVAP ANAHTARI

 

1C

2D

3D

4A

5D

6C

7B

8D

9C

10C

11B

12E

13B

14B

15D

 

“İNKILAP TARİHİ TESTLERİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“TARİH DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“SORU BANKASI, TEST SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

.

1. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel sorulardı.Sınavdan beş aldım.
->Yazan: binnaz zeynep.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):