Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > Tarih Dersi İle İlgili Test Soruları Soru Bankası > İnkılap Tarihi Testleri TC İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Test Soruları Soru Bankası

İNKILAPLAR TEST SORULARI (1) (İNKILAP TARİHİ TESTLERİ TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEST SORULARI)

 

1.M. Kemâl, 9 Eylül 1923’te Halk Fırkası’nı kurmuştur. Bu partinin de desteği ile Ankara başkent ilân edilmiştir? Ayrıca,  cumhuriyet rejimine geçilmesinde de etkili olmuştur.

Buna göre, M. Kemâl, sözü geçen partiyi kurmakla en çok, aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?

A)İnkılâpları gerçekleştirecek kadroyu tek çatı altında toplamak

B)İnkılâp karşıtlarının bir parti kurmasını engellemeyi

C)Toplumda ikiliklerin çıkmasını önlemeyi

D)Tam bağımsızlığı gerçekleştirmeyi

E)Çok partili hayatın oluşmasını sağlamayı
2.1928’de, anayasadaki, “Devletin resmî dîni İslâm’dır” maddesinin çıkartılmasının en önemli sonucu, aşağıdakilerden hangisidir?

A)Hukukî alanda din ayrımının sona ermesi

B)Rejim tartışmalarının bitirilmesi

C)Anayasanın lâikleşmesi konusunda önemli bir adımın atılması

D)Toplumdaki dînî çatışmaların sona ermesi

E)Atatürk ilkelerinin anayasada yer alması
3.

I.Kabotaj Kanunu’nun çıkartılması

II.Milâdı Takvim’e geçilmesi

III.Boğazların uluslar arası ticarete açılması

IV.Saat, ölçü ve rakamların değiştirilmesi

V.Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkartılması

Yukarıdakilerden hangileri, Batılı devletlerle ekonomik ilişkileri düzenlemek ve kolaylaştırmak amacıyla yapılmıştır?

A)III-V               B)II-IV     C)IV-V    D)I-III      E)II-V
4. Aşağıdakilerden hangisi, II. TBMM’nin gerçekleştirdiği ilk inkılâptır?

A)Saltanatın kaldırılması

B)Cumhuriyet’in ilân edilmesi

C)Yeni Türk harflerinin kabûl edilmesi

D)Halifeliğin kaldırılması

E)Medenî Kanun’un uygulamaya konulması
5.

I.Şeriye ve Evkaf Vekâleti’nin kaldırılması

II.Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabûl edilmesi

III.Medenî Kanun’un kabûl edilmesi

IV.Tekke ve Zâviyelerin kapatılması

Yukarıda verilenlerden lâiklik çalışmalarıyla ilgili olmayan gelişme, aşağıdakilerden hangisidir?

A)Din ve devlet işlerinin ayrılması

B)Eğitimde lâikleşme sürecinin başlaması

C)Ordunun siyâsetten ayrılması

D)Hukuk sisteminin lâikleşmesi

E)Çağdaş bir Türk toplumunun oluşması
6.

I.Eğitimde ikiliğe son vermek

II.Eğitimde çağdaşlaşmak

III.Eğitimde lâikliği sağlamak

Yukarıdaki amaçları gerçekleştirmeye yönelik en önemli ilk inkılâp, aşağıdakilerden hangisidir?

A)Şeriye ve Evkaf Vekâleti’nin kaldırılması

B)Tekke ve Zâviyelerin kapatılması

C)Maarif Teşkilâtı Kanunu’nun çıkarılması

D)Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabûl edilmesi

E)Üniversitelerin açılması
7.

I.Türklerin sarı ırktan olduğuna ilişkin Avrupa’daki yanlış bilgiler

II.Türk toprakları üzerinde yabancıların târihî iddiaları

Yukarıdaki asılsız târih tezlerini çürütmek ve Kurtuluş Savaşı’nın kültürel alanda devamını sağlamak için, aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmiştir?

A)Yeni Türk harfleri kabûl edilmiştir

B)Türk Dil Kurumu açılmıştır

C)Türk Tarih Kurumu açılmıştır

D)Tevhid-i Tedrisat kanunu çıkartılmıştır

E)Halk Evleri kurulmuştur
8. 1.İzmir İktisat Kongresi (18 Şubat – 4 Mart 1923) kararları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A)Ham maddesi yurt içinde yetişen sanayi dalları kurulmalıdır

B)Özel teşebbüse kredi sağlayacak bir devlet bankası kurulmalıdır

C)Dış   borçlanmaya  gidilerek,  yabancı    işletmelerin  kurulması sağlanmalıdır

D)Küçük çaplı işletmelerden (bilgi yelpazesi.net) hızla büyük işletmelere geçilmelidir

E)Özel sektör devlet tarafından desteklenmelidir
9.

I.1929 Dünya Ekonomik Krizi’nin yaşanması

II.Özel sektörün başarısız olması

Yukarıdaki gelişmeler, aşağıdakilerden hangisinin hazırlayıcısı olmuştur?

A)Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılmasının

B)Devlet bankalarının açılmasının

C)Duyûn-u Umûmîye İdâresi’nin kapatılmasının

D)Devletçilik ilkesinin uygulanmasının

E)Âşâr vergisinin kaldırılmasının
10.Aşağıdakilerden hangisiyle, hukukî alandaki ikilikler sona ermiştir?

A)Tevhid-i Tedrisat kanunu’nun çıkartılmasıyla

B)Medenî Kanun’un kabûl edilmesiyle

C)Ölçü birimlerinin değiştirilmesiyle

D)Medreselerin kapatılmasıyla

E)Soyadı Kanunu’nun kabûl edilmesiyle
11.Aşağıdakilerden hangisi, Medenî Kanun ile ulaşılmak istenen amaçlar arasında yer almaz?

A)Din ve mezhep çatışmalarını sona erdirmek

B)Hukuk birliğini sağlamak

C)Siyâsî açıdan kadın – erkek eşitliğini sağlamak

D)Azınlıklara tanınan hukukî ayrıcalıklara son vermek

E)Hukukî alanda çağdaşlaşmak
12.Aşağıdakilerden hangisi, lâiklik ilkesini gerçekleştirmek için yapılan inkılâp hareketleri arasında yer almaz?

A)Şeriye ve Evkaf Vekâleti’nin kaldırılması

B)Tekke ve zâviyelerin kapatılması

C)Tevhid-i tedrisat Kanunu’nun kabûl edilmesi

D)Soyadı Kanunu’nun çıkartılması

E)Maarif Teşkilâtı Hakkında Kanun’un kabûl edilmesi
13.Türkiye’de eğitim alanında lâikleşme çalışmalarını başlatan ilk gelişme, aşağıdakilerden hangisidir?

A)Tekke ve zâviyelerin kapatılması

B)Medreselerin kapatılması

C)Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkartılması

D)Yeni Türk alfabesinin kabûl edilmesi

E)Batı tarzı üniversitelerin açılması
14.1934’te “Hacı, Hoca, Molla, Efendi” gibi unvanlar kaldırılmıştır.

Bu kanun, aynı yıl çıkartılan aşağıdaki hangi kanunun devamı niteliğindedir?

A)Medenî Kanun’un                                 D)Soyadı Kanunu’nun

B)Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun              E)Kılık – kıyafet Kanunu’nun

C)Takrir-i Sükûn Kanunu’nun
15.

I.Evlenme hakkı

II.Miras hakkı

III.Meslek seçme hakkı

IV.Seçme ve seçilme hakkı

V.Eğitim hakkı

Yukarıdakilerden hangisi, Türk kadınının pek çok Avrupalı hemcinsinden daha önce sahip olduğu bir haktır?

A)I     B)II          C)III        D)IV        E)V
16.Cumhuriyetin ilk yıllarında azınlıkların hukukî düzeninde patrikhaneler önemli bir rol oynamıştır. Ayrıca Müslümanların da mezhep farkları hukuk sisteminde sorunlara sebep olmuştur.

Yukarıdaki hukukî sorunların çözümlenerek hukuk birliğinin kurulmasını sağlayan gelişme, aşağıdakilerden hangisidir?

A)Halifeliğin kaldırılması

B)Medenî Kanun’un kabûl edilmesi

C)Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabûl edilmesi

D)Kadınlara siyâsî haklar verilmesi

E)Medreselerin kapatılması
17.Tarımın geliştirilmesi ve köylünün durumunun iyileştirilmesi için düşünülen, ancak günümüze kadar tam uygulanamayan inkılâp, aşağıdakilerden hangisidir?

A)Tarım Kredi Kooperatiflerinin kurulması

B)Köylüye destek amaçlı devlet bankası açılması

C)Yüksek Ziraat Enstitülerinin açılması

D)Âşâr vergisinin kaldırılması

E)Toprak reformunun yapılması
18.

I.Rejim konusundaki tartışmalar büyük ölçüde sona ermiştir

II.Kabine sistemine geçilmiştir

III.Devlet başkanlığı sorunu çözümlenmiştir

Yukarıdaki bilgiler aşağıdaki inkılâplardan hangisinin sonuçları arasında yer alır?

A)Saltanatın kaldırılmasının

B)Cumhuriyetin ilân edilmesinin

C)Halifeliğin kaldırılmasının

D)Medenî Kanun’un kabûl edilmesinin

E)Çok partili hayata geçilmesinin
19.Aşağıdaki inkılâp hareketlerinden hangisinin amacı yanlış verilmiştir?

.          İnkılâp                                                             Amaç

A)Maarif teşkilâtı                                          -Eğitimde lâikleşmekHakkında Kanun

B)Medenî Kanun                                          -Hukuk birliğini gerçekleştirmek

C)Şeriye ve Evkaf Vekâleti’nin                   - Eğitim – öğretim birliğini kapatılması sağlamak

D)Halifeliğin kaldırılması                           - Yönetimde lâikleşmek

E)Tekke ve zâviyelerin kapatılması          - Toplumsal yapılanmayı çağdaşlaştırmak
20.Cumhuriyetin ilk yıllarında, hukukî alandaki bazı sorunlar sebebiyle bu   alanda çalışmalar yapılmıştır. Gelişmiş bir hukuk düzeni oluşturmak amacıyla başlatılan çalışmalarda, Batı’daki gelişmiş hukuk sistemleri Türk toplumunun ihtiyaç ve koşullarına göre düzenlenmiştir.

Aşağıda verilen devlet ve onlardan alınan kanunların eşleştirmesi hangisinde yanlış olarak verilmiştir?

A)İngiltere – İdare Hukuku

B)Almanya – Ceza mahkemeleri Usulü Kanunu

C)İtalya – Ceza Kanunu

D)İsviçre – Medenî Kanun

E)İsviçre – Hukuk Mahkemeleri Usulü Kanunu
Cevap Anahtarı:

 

1-A   11-C

2-C   12-D

3-B   13-C

4-B   14-D

5-C   15-D

6-D   16-B

7-C   17-E

8-C   18-B

9-D   19-C

10-B 20-A

 

“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR” SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI” SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

4. **Yorum**
->Yorumu: Süper sınava hazırlık yaparken çok yararlı oldu kesinlikle tavsiye ederim :) 
->Yazan: Nur 

3. **Yorum**
->Yorumu: güvenilir bir site herese tavsiye ederim
->Yazan: yılmaz

2. **Yorum**
->Yorumu: sağlam bir kaynak sayfası tşk
->Yazan: yılmaz

1. **Yorum**
->Yorumu: Cok guzrl bi site herkese tavsiye ederim 
->Yazan: adsz.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


 


Yorum Yazı KAPA/AÇ