Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > Tarih Dersi İle İlgili Test Soruları Soru Bankası > İnkılap Tarihi Testleri TC İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Test Soruları Soru Bankası

İNKILAPLAR TEST SORULARI (4) (İNKILAP TARİHİ TESTLERİ TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEST SORULARI)

 

1.Aşağıdakilerden hangisi Medenî kanun’un kapsamı dışında kalır?

A)Kadının mirastan pay alması                D)Tek kadınla evlilik yapılması

B)Kadınların milletvekili olması                E)Resmî nikâh zorunluluğu

C)Kadının meslek seçebilmesi
2.M. Kemâl bir konuşmasında, “...görürsünüz ki, milleti mahveden, esir eden, harabeden fenalıklar hep din örtüsü altındaki küfür ve kötülüklerden gelmiştir. Din ve mezhep, hiçbir zaman politika âleti olarak kullanılamaz.” Demiştir.

Bu sözler, aşağıdakilerden hangisini korumaya ve kollamaya     yöneliktir?

A)Devletin bağımsızlığını            D)Teokrasiyi

B)Lâik devlet düzenini                 E)Halkçılığı

C)Ekonomide devletçiliği
3.Yeni Türk devletinin ilk özel bankası aşağıdakilerden hangisidir?

A)Ziraat Bankası           C)Türk Ticaret Bankası     E)Etibank

B)İş bankası                 D)Osmanlı Bankası
4.Atatürk çağdaş Türkiye’yi yaratabilmek için eğitime büyük önem vermiştir.

Aşağıdakilerden hangisi, O’nun dönemindeki uygulamalardan biri değildir?

A)Yüksek Ziraat Enstitüsü açılmıştır

B)Harp Okulu açılmıştır

C)Millet Mektepleri açılmıştır

D)Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi açılmıştır

E)Darül Fünun İstanbul Üniversitesi adını almıştır.
5.Cumhuriyet Dönemi’nde yer altı kaynaklarımızın yerlerini, nicelik ve niteliklerini öğrenebilmek için aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur?

A)Etibank

B)Türkiye İş Bankası

C)Yüksek Ziraat Enstitüsü

D)Türk Ticaret Bankası

E)Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü
6.Aşağıdakilerden hangisi, Soyadı Kanunu’nun kabûl edilmesinin sebeplerinden değildir?

A)Miras hakkını düzenlemek

B)Toplumsal kargaşayı önlemek

C)Çağdaşlaşmak

D)Halkçılık ilkesini uygulamak

E)Toplumsal eşitliği sağlamak
7.Aşağıdakilerden hangisi Kemâlist düşünce sistemi içerisinde yer almaz?

A)Devlet yönetiminde millî etkinliği egemen kılmak

B)Türk toplumunu çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırmak

C)Akılcı ve bilimsel olmak

D)Bütün Türkleri bir bayrak altında toplamak

E)Her alanda tam bağımsızlığı sağlamak
8.Aşağıdakilerden hangisi, eğitim alanında gerçekleştirilen lâikleşme hareketlerinden biri değildir?

A)Medreselerin kapatılması

B)Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabûl edilmesi

C)Lâtin Alfabesi’nin kabûlü

D)İlk öğretimin zorunlu olması

E)Medenî Kanun’un kabûlü
9.Cumhuriyetin ilk yıllarında uygulanmak zorunda kalınan devletçilik politikasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Millî burjuvazi yaratmak

B)Şehirleşmeyi hızlandırmak

C)İşçi sınıfının oluşumunu sağlamak

D)Karma ekonominin temelini atmak

E)Devlet eliyle büyük yatırımları gerçekleştirmek
10.Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyet’in ilânının sebepleri arasında yer almaz?

A)Yeni hükümetin bütün çabalara rağmen kurulamaması

B)Yeni devletin rejiminin belli olmaması

C)Dış basında Türkiye’nin rejimiyle ilgili aleyhte yayınlar yapılması

D)Hilafet yanlılarının meclis çalışmalarını engellemeleri

E)Saltanat kaldırıldığı için devlet başkanlığı makamının boş olması
11.23 Nisan 1920’de kurulan I.Meclis, 23 Nisan 1923’te yapılan milletvekili seçimleriyle yenilenmiş ve II.Meclis 11 Ağustos 1923’te yeni yasama yılına (bilgi yelpazesi.net) başlamıştır.

Seçimlere gidilerek II.Meclis’in oluşturulmasının gerekçeleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A)Zor şartlar altında Millî Mücâdele’yi gerçekleştiren I.Meclis’in yıpranmış olması

B)I.Meclis’teki saltanat yanlılarının yoğun muhalefette bulunmaları

C)Millî egemenliği ve inkılâpları gerçekleştirmek için inkılâpçı kadrolara ihtiyaç duyulması

D)M. Kemâl’i  milletvekili hakkından yoksun bırakma girişimi

E)İttihat ve Terakki yanlılarını meclisten uzaklaştırarak Hürriyet ve İtilâf Fırkası’na şans tanınması
12.Aşağıdakilerden hangisi çağdaşlaşma amacı taşımaz?

A)Yeni ölçü birimlerinin kabûlü

B)Şapka Kanunu’nun çıkartılması

C)Batılı tarzda eğitim-öğretim veren okulların açılması

D)Medenî Kanun’un kabûlü

E)Âşâr vergisinin kaldırılması
13.

I.Şeriye ve Evkaf Vekâleti’nin kaldırılması

II.Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabûlü

III Medenî Kanun’un kabûlü

Yukarıdaki gelişmelerin ortak amacı, aşağıdakilerden hangisidir?

A)Ekonomik gelişme   D)Cumhuriyet yönetimine geçme

B)Lâik  devlet düzeni   E)Millî egemenliği gerçekleştirme

C)bağımsız devlet
14.Devletin lâikleşmesinde aşağıdakilerden hangisi bir aşama sayılmaz?

A)Tevhid-i Tedrisat kanunu                    D)Medeni Kanun’un kabûlü

B)Hilafetin kaldırılması                               E)Saltanatın kaldırılması

C)Çok partili sisteme geçiş
15.Medreselerin kaldırılmasının en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir

A)Saltanat yanlılarının yapılanmasının önüne geçmek

B)Lâik devlet anlayışına geçilmesi

C)Türk dilinin uluslar arası kimliğe sokulması

D)Kültür ikiliğinin önlenmesi

E)Çağdışı bir kurumun ortadan kaldırılması
16.Aşağıdakilerden hangisi, hukuk alanında yapılan lâikleşme hareketlerinden birisidir?

A)Cumhuriyetin ilânı

B)Soyadı Kanunu’nun kabûl edilmesi

C)Türk Dil Kurumu’nun kurulması

D)Medenî Kanun’un kabûlü

E)Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi
17.Aşağıdakilerden hangisi, çağdaşlaşma amacına yönelik gelişmelerden biri değildir?

A)Öğretimin birleştirilmesi

B)Medenî Kanun’un kabûlü

C)Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun kabûlü

D)Kılık – kıyafette değişiklik

E)Yeni ölçü birimlerinin kabûl edilmesi
18.Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Cumhuriyeti’ne “millî kimlik” kazandırma gelişmelerinden biri değildir?

A)Türk Dil Kurumu’nun kurulması

B)Yabancı okulların denetim altına alınması

C)Tevhid-i Tedrisat Kanunu

D)Kadınlara seçme-seçilme hakkı verilmesi

E)Türk Tarih Kurumu’nun açılması
19-. Atatürk’ün “Memleketi bir çağdan alıp yeni bir çağa götürdük” sözünde O’nun en çok hangi yönü vurgulanmıştır?

A) Açık sözlülüğü

B) Kendine güveni

C) İnkılapçılığı

D) İleri görüşlülüğü
20-

-Şeyh Sait isyanı

-Menemen Olayı

Cumhuriyet in ilk yıllarında meydana gelen yukarıdaki olayların ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?

A- Aynı kişiler tarafından gerçekleştirilmiştir.

B- Halifeliğin kaldırılış süreci hızlanmıştır.

C- Aynı bölgede çıkartılmıştır.

D- İnkılaplara karşı olanlar tarafından gerçekleştirilmiştir.
21- ‘Egemenlik milletindir’ ilkesi öncelikle aşğıdaki inkılaplardan hangisinin yapılmasını gerekli kılmıştır?

A) Soyadı kanunu

B) Halifeliğin kaldırılması

C) Saltanatın kaldırılması

D) Tevhid-i Tedrisat kanunu
“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR” SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI” SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

.....

3. **Yorum**
->Yorumu: İnşallah yazilida iyi not alirim
->Yazan: Sevgiler


2. **Yorum**
->Yorumu: güzel sorularmış çok bilgi edindim ve konuyu kavrmış oldum
->Yazan: özal cihangir

1. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel sorular varkonularý iyi çözdümm. öptüm kids bay
->Yazan: elif.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


 


Yorum Yazı KAPA/AÇ