Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > Tarih Dersi İle İlgili Test Soruları Soru Bankası > İnkılap Tarihi Testleri TC İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Test Soruları Soru Bankası

İNKILAPLAR TEST SORULARI (4) (İNKILAP TARİHİ TESTLERİ TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEST SORULARI)

 

1.Aşağıdakilerden hangisi Medenî kanun’un kapsamı dışında kalır?

A)Kadının mirastan pay alması                D)Tek kadınla evlilik yapılması

B)Kadınların milletvekili olması                E)Resmî nikâh zorunluluğu

C)Kadının meslek seçebilmesi

2.M. Kemâl bir konuşmasında, “...görürsünüz ki, milleti mahveden, esir eden, harabeden fenalıklar hep din örtüsü altındaki küfür ve kötülüklerden gelmiştir. Din ve mezhep, hiçbir zaman politika âleti olarak kullanılamaz.” Demiştir.

Bu sözler, aşağıdakilerden hangisini korumaya ve kollamaya     yöneliktir?

A)Devletin bağımsızlığını            D)Teokrasiyi

B)Lâik devlet düzenini                 E)Halkçılığı

C)Ekonomide devletçiliği

3.Yeni Türk devletinin ilk özel bankası aşağıdakilerden hangisidir?

A)Ziraat Bankası           C)Türk Ticaret Bankası     E)Etibank

B)İş bankası                 D)Osmanlı Bankası

4.Atatürk çağdaş Türkiye’yi yaratabilmek için eğitime büyük önem vermiştir.

Aşağıdakilerden hangisi, O’nun dönemindeki uygulamalardan biri değildir?

A)Yüksek Ziraat Enstitüsü açılmıştır

B)Harp Okulu açılmıştır

C)Millet Mektepleri açılmıştır

D)Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi açılmıştır

E)Darül Fünun İstanbul Üniversitesi adını almıştır.

5.Cumhuriyet Dönemi’nde yer altı kaynaklarımızın yerlerini, nicelik ve niteliklerini öğrenebilmek için aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur?

A)Etibank

B)Türkiye İş Bankası

C)Yüksek Ziraat Enstitüsü

D)Türk Ticaret Bankası

E)Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü

6.Aşağıdakilerden hangisi, Soyadı Kanunu’nun kabûl edilmesinin sebeplerinden değildir?

A)Miras hakkını düzenlemek

B)Toplumsal kargaşayı önlemek

C)Çağdaşlaşmak

D)Halkçılık ilkesini uygulamak

E)Toplumsal eşitliği sağlamak

7.Aşağıdakilerden hangisi Kemâlist düşünce sistemi içerisinde yer almaz?

A)Devlet yönetiminde millî etkinliği egemen kılmak

B)Türk toplumunu çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırmak

C)Akılcı ve bilimsel olmak

D)Bütün Türkleri bir bayrak altında toplamak

E)Her alanda tam bağımsızlığı sağlamak

8.Aşağıdakilerden hangisi, eğitim alanında gerçekleştirilen lâikleşme hareketlerinden biri değildir?

A)Medreselerin kapatılması

B)Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabûl edilmesi

C)Lâtin Alfabesi’nin kabûlü

D)İlk öğretimin zorunlu olması

E)Medenî Kanun’un kabûlü

9.Cumhuriyetin ilk yıllarında uygulanmak zorunda kalınan devletçilik politikasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Millî burjuvazi yaratmak

B)Şehirleşmeyi hızlandırmak

C)İşçi sınıfının oluşumunu sağlamak

D)Karma ekonominin temelini atmak

E)Devlet eliyle büyük yatırımları gerçekleştirmek

10.Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyet’in ilânının sebepleri arasında yer almaz?

A)Yeni hükümetin bütün çabalara rağmen kurulamaması

B)Yeni devletin rejiminin belli olmaması

C)Dış basında Türkiye’nin rejimiyle ilgili aleyhte yayınlar yapılması

D)Hilafet yanlılarının meclis çalışmalarını engellemeleri

E)Saltanat kaldırıldığı için devlet başkanlığı makamının boş olması

11.23 Nisan 1920’de kurulan I.Meclis, 23 Nisan 1923’te yapılan milletvekili seçimleriyle yenilenmiş ve II.Meclis 11 Ağustos 1923’te yeni yasama yılına (bilgi yelpazesi.net) başlamıştır.

Seçimlere gidilerek II.Meclis’in oluşturulmasının gerekçeleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A)Zor şartlar altında Millî Mücâdele’yi gerçekleştiren I.Meclis’in yıpranmış olması

B)I.Meclis’teki saltanat yanlılarının yoğun muhalefette bulunmaları

C)Millî egemenliği ve inkılâpları gerçekleştirmek için inkılâpçı kadrolara ihtiyaç duyulması

D)M. Kemâl’i  milletvekili hakkından yoksun bırakma girişimi

E)İttihat ve Terakki yanlılarını meclisten uzaklaştırarak Hürriyet ve İtilâf Fırkası’na şans tanınması

12.Aşağıdakilerden hangisi çağdaşlaşma amacı taşımaz?

A)Yeni ölçü birimlerinin kabûlü

B)Şapka Kanunu’nun çıkartılması

C)Batılı tarzda eğitim-öğretim veren okulların açılması

D)Medenî Kanun’un kabûlü

E)Âşâr vergisinin kaldırılması

13.

I.Şeriye ve Evkaf Vekâleti’nin kaldırılması

II.Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabûlü

III Medenî Kanun’un kabûlü

Yukarıdaki gelişmelerin ortak amacı, aşağıdakilerden hangisidir?

A)Ekonomik gelişme   D)Cumhuriyet yönetimine geçme

B)Lâik  devlet düzeni   E)Millî egemenliği gerçekleştirme

C)bağımsız devlet

14.Devletin lâikleşmesinde aşağıdakilerden hangisi bir aşama sayılmaz?

A)Tevhid-i Tedrisat kanunu                    D)Medeni Kanun’un kabûlü

B)Hilafetin kaldırılması                               E)Saltanatın kaldırılması

C)Çok partili sisteme geçiş

15.Medreselerin kaldırılmasının en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir

A)Saltanat yanlılarının yapılanmasının önüne geçmek

B)Lâik devlet anlayışına geçilmesi

C)Türk dilinin uluslar arası kimliğe sokulması

D)Kültür ikiliğinin önlenmesi

E)Çağdışı bir kurumun ortadan kaldırılması

16.Aşağıdakilerden hangisi, hukuk alanında yapılan lâikleşme hareketlerinden birisidir?

A)Cumhuriyetin ilânı

B)Soyadı Kanunu’nun kabûl edilmesi

C)Türk Dil Kurumu’nun kurulması

D)Medenî Kanun’un kabûlü

E)Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi

17.Aşağıdakilerden hangisi, çağdaşlaşma amacına yönelik gelişmelerden biri değildir?

A)Öğretimin birleştirilmesi

B)Medenî Kanun’un kabûlü

C)Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun kabûlü

D)Kılık – kıyafette değişiklik

E)Yeni ölçü birimlerinin kabûl edilmesi

18.Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Cumhuriyeti’ne “millî kimlik” kazandırma gelişmelerinden biri değildir?

A)Türk Dil Kurumu’nun kurulması

B)Yabancı okulların denetim altına alınması

C)Tevhid-i Tedrisat Kanunu

D)Kadınlara seçme-seçilme hakkı verilmesi

E)Türk Tarih Kurumu’nun açılması

19-. Atatürk’ün “Memleketi bir çağdan alıp yeni bir çağa götürdük” sözünde O’nun en çok hangi yönü vurgulanmıştır?

A) Açık sözlülüğü

B) Kendine güveni

C) İnkılapçılığı

D) İleri görüşlülüğü

20-

-Şeyh Sait isyanı

-Menemen Olayı

Cumhuriyet in ilk yıllarında meydana gelen yukarıdaki olayların ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?

A- Aynı kişiler tarafından gerçekleştirilmiştir.

B- Halifeliğin kaldırılış süreci hızlanmıştır.

C- Aynı bölgede çıkartılmıştır.

D- İnkılaplara karşı olanlar tarafından gerçekleştirilmiştir.

21- ‘Egemenlik milletindir’ ilkesi öncelikle aşğıdaki inkılaplardan hangisinin yapılmasını gerekli kılmıştır?

A) Soyadı kanunu

B) Halifeliğin kaldırılması

C) Saltanatın kaldırılması

D) Tevhid-i Tedrisat kanunu


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR” SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI” SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

.....

3. **Yorum**
->Yorumu: İnşallah yazilida iyi not alirim
->Yazan: Sevgiler


2. **Yorum**
->Yorumu: güzel sorularmış çok bilgi edindim ve konuyu kavrmış oldum
->Yazan: özal cihangir

1. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel sorular varkonularý iyi çözdümm. öptüm kids bay
->Yazan: elif.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


 


Yorum Yazı KAPA/AÇEĞİTİM ÖĞRETİM KONULARI Atasözleri Hikayeleri Özellikleri Belirli Gün ve Haftalar Çocuk Şarkıları - Şarkı Sözleri Hikayelerden Seçmeler İlginç Bilgiler Eğlenceli Bilgiler İllerimiz Ve İlçelerimiz Türkiye Kitap Özetleri Roman Özetleri Konu Anlatımlı Dersler Maniler Manilerden Seçmeler Masal Masallardan Seçmeler Meslek Tanıtımları Meslekler Rehberlik Köşesi Soru Bankası, Test Soruları Şiirler Seçme Güzel Şiirler Tekerleme Tekerlemeler Tiyatro Oyunları, Skeç, Piyes Türküler Türkü Sözleri Yazar Ve Şairlerin Hayatı Yazılı Soruları Arşivi ***Devamını Göster*** KONU ANLATIMLI DERSLER Beden Eğitimi Dersi Konu Anlatımı Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Dersi Konu Anlatımı Biyoloji Dersi Konu Anlatımı Coğrafya Dersi Konu Anlatımı Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Konu Anlatımı Edebiyat Dersi Konu Anlatımı Eğitim Bilimleri Dersi Konu Anlatımı Felsefe Dersi Konu Anlatımı Fen Bilimleri Dersi Konu Anlatımı Gelişim Ve Öğrenme Dersi Konu Anlatımı Hazreti Muhammed'in Hayatı Dersi Konu Anlatımı İngilizce Dersi Konu Anlatımı Matematik Dersi Konu Anlatımı Muhasebe Dersi Konu Anlatımı Sosyal Bilgiler Konu Anlatımı Tarih Dersi Konu Anlatımı Türkçe Dersi Konu Anlatımı Uluslar Arası İlişkiler Dersi Konu Anlatımı Vatandaşlık Anayasa İnsan Hakları Dersi Konu Anlatımı ***Devamını Göster*** YAZILI SORULARI YAZILILAR Bilişim Teknolojileri Yazılı Soruları Biyoloji Yazılı Soruları Coğrafya Yazılı Soruları Dil Ve Anlatım Yazılı Soruları Din Kültürü Yazılı Soruları Edebiyat Yazılı Soruları Fen Bilimleri Yazılı Soruları Fizik Yazılı Soruları İngilizce Yazılı Soruları İnsan Hakları Yurttaşlık Ve Demokrasi Yazılı Soruları Kimya Yazılı Soruları İnkılap Tarihi Yazılı Soruları Matematik Yazılı Soruları Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları Tarih Yazılı Soruları TC İnkılap Tarihi Yazılı Soruları Trafik Güvenliği Trafik Ve İlk Yardım Yazılı Soruları Türk Edebiyatı Yazılı Soruları Türkçe Yazılı Soruları Vatandaşlık Ve Demokrasi Eğitimi Yazılı Soruları ***Devamını Göster*** SORU BANKASI TEST SORULARI Coğrafya Test Soruları Soru Bankası Din Kültürü Test Soruları Soru BankasıEdebiyat Test Soruları Soru Bankası Fen Bilimleri Test Soruları Soru Bankası İngilizce Test Soruları Soru Bankası İnkılap Tarihi Test Soruları Soru Bankası Matematik Test Soruları Soru Bankası Osmanlı Tarihi Test Soruları Soru Bankası Sosyal Bilgiler Test Soruları Soru Bankası Tarih Test Soruları Soru Bankası TC İnkılap Tarihi Test Soruları Soru Bankası Türkçe Test Soruları Soru Bankası Vatandaşlık Anayasa İnsan Hakları Test Soruları Soru Bankası ***Devamını Göster*** REHBERLİK KÖŞESİ Ders Çalışma Ödev Yapma İş Hayatı Başarısını Arttırma Kişisel Bedensel Gelişim Meslek Tanıtımları Okul Başarısını Arttırma Okuma Alışkanlığı Kazandırma Öğretmenlik Mesleği Sınavlara Hazırlanma Sinirini Engelle ***Devamını Göster*** HAYATIN İÇİNDEN BİLGİLER Cep Telefonu Mesajları İsimler Sözlüğü Pratik Bilgiler Yazıklar Olsun Zararları Sakıncaları ***Devamını Göster*** BİLGİSAYAR OYUNLARI Akıl Zeka Eğitici Oyunlar Araba Yarışı Oyunları Ateş Etme Hedef Vurma Oyunları Beceri Yetenek Oyunları Birleştirme Patlatma Oyunları Boyama Oyunları Dövüş Oyunları Futbol Oyunları Giysi Giydirme Oyunları Komik Eğlenceli Oyunlar Macera Oyunları Mario Oyunları Motosiklet Oyunları Savaş Oyunları Tasarlama Oyunları Yemek Yapma Oyunları ***Devamını Göster*** YEMEK TARİFLERİ MUTFAK Aperatifler Atıştırmalıklar Balık Yemekleri Tarifleri Tarifleri Börek Çörek Tarifleri Çorba Tarifleri Tarifleri Dolma Sarma Tarifleri Diyet Yemekleri Tarifleri Et Yemekleri Kebap Köfte Tarifleri Kek Tarifleri Komposto Tarifleri Kurabiye Tarifleri Pasta Tarifleri Pilav Tarifleri Reçel Tarifleri Salata Garnitür Tarifleri Sebze Yemeği Tarifleri Tatlı Turta Tart Tarifleri Tavuk Yemekleri Tarifleri ***Devamını Göster*** SAĞLIKLI YAŞAM REHBERİ Hastalıklar Çeşitleri Özellikleri Sağlık İçin Minik Notlar Sigaranın Zararları Sigarayı Bırakma Yolları Şifalı Bitkiler Listesi Şifalı Bitki Karışımları ***Devamını Göster***