Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > Tarih Dersi İle İlgili Test Soruları Soru Bankası > İnkılap Tarihi Testleri TC İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Test Soruları Soru Bankası

KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER (3) (İNKILAP TESTİ)

 

1. Savaşlar döneminde Yunanlıların yaptığı her saldırının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sevr Antlaşması'nın uygulanmasını sağlamak

B) Trakya Bölgesi'ni işgal etmek

C) Ege Denizi'ne egemen olmak

D) Karadeniz egemenliğini kazanmak

E) Anadolu'daki Rumların haklarını savunmak
2. Çerkez Ethem ve kardeşlerinin TBMM hükümetine isyan etmesi üzerine siyasal ve askeri durumu elverişli bulan Yunanlılar Anadolu'yu işgal hareketlerini hızlandırmışlardır. Bunun üzerine, Yunanlıları durdurma amacıyla yapılmış olan savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eskişehir - Kütahya Savaşı

B) II. İnönü Savaşı

C) I. İnönü Savaşı

D) Sakarya Meydan Muharebesi

E) Dumlupınar Savaşı
3. Mustafa Kemal Milli Mücadelenin başladığı günlerde "İstanbul Anadolu'ya hakim değil bağlı olmak zorundadır." görüşünü savunuyordu.

Aşağıdakilerden hangisi bu doğrultuda sağlanan gelişmelerden biridir?

A) İstanbul hükümetinin kışkırtmaları sonucu ayaklanmalar çıkması

B) Amasya protokolünde yer alan kararların hükümet tarafından kabul edilmemesi

C) İstanbul hükümeti temsilcisinin Londra Konferansında söz hakkını TBMM temsilcisine bırakması

D) İstanbul hükümetinin Lozan Konferansı'na katılma kararı alması

E) Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin Misakı Milli kararı alması üzerine İtilaf Devletleri'nin İstanbul'u işgal etmesi
4. Aşağıdakilerden hangisi I. İnönü zaferinden sonra gerçekleşen gelişmelerden değildir?

A) İstiklâl Marşı'nın kabulü

B) Londra konferansı

C) Türk - Afgan dostluk Antlaşması

D) Moskova Antlaşması

E) Kars Antlaşması
5. Sovyet Rusya ile TBMM arasındaki ilk görüşmeler Mayıs 1920'de başladığı halde, TBMM ile ancak Birinci İnönü Muharebesi'nin kazanılmasından sonra 16 Mart 1921'de Moskova Antlaşması'nı imzalamıştır.

Sovyet Rusya'nın TBMM ile antlaşma imzalama konusunda yavaş davranması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) İtilaf Devletleri'nin TBMM'yi tanımaması

B) TBMM'nin İstanbul hükümetiyle ilişkilerini koparması

C) İtilaf Devletleri arasındaki görüş ayrılıklarının sona ermesi

D) Meclise yönelik ayaklanmaların devam etmesi

E) Rusya'nın Anadolu hareketinin başarısından endişe duyması
6. TBMM, I. İnönü Savaşı'ndan sonra Londra Konferansı'na katıldı. Konferans devam ederken Sovyet Rusya ile de Moskova'da görüşmeler yapıldı. TBMM Misakı Milli'nin Sovyet Rusya tarafından kabul edilmesini sağladı.

Bu bilgilere göre;

I. Doğu sınırında güvenlik sağlanmıştır.

II. Sevr Antlaşması'nın geçersizliği Sovyet Rusya tarafından kabul edilmiştir.

III. Düzenli ordu çalışmaları başlatılmıştır.

IV. TBMM dış politikada etkili olmaktadır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve III

B) III ve IV

C) I, II ve IV

D) II ve III

E) II ve IV
7. Lozan'dan sonra Türkiye ile Yunanistan arasında öncelikle aşağıdaki konulardan hangisi problem olmuştur?

A) Adalar

B) Boğazlar

C) Nüfus Mübadelesi

D) Tanzimatlar

E) Yabancı okullar
8. Aşağıdakilerden hangisi I. İnönü ve Sakarya Savaşlarının ortak sonucu olarak gösterilebilir?

A) Fransa'nın TBMM ile antlaşma yapması

B) TBMM'nin dış politikada kendini diğer devletlere kabul ettirmesi

C) Londra Konferansı'nın toplanması

D) Mustafa Kemal'e Başkomutanlık unvanının verilmesi

E) İtilaf Devletleri'nin Misak-ı Milliyi tanımaları
9. II. İnönü Zaferi'nden sonra beliren uygun ortamdan yararlanmak isteyen bazı komutanlar, batı cephesinin güneyindeki Yunan kuvvetlerini yok etmek için Aslıhanlar ve Dumlupınar'a doğru harekete geçtiler; ancak Yunan kuvvetlerini mevzilerinden söküp atmakta başarılı olamadılar.

TBMM ordularının bu başarısızlığı aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Saldırının geç başlatılmış olması

B) Ordunun İnönü Savaşları'nda büyük kayıplar vermesi

C) Yunanlıların İngilizlerden askeri destek alması

D) Türk ordusunun saldırı gücünde olmaması

E) Türk ordusunun ihtiyaçlarının yeterince karşılanamaması
10. Aşağıdakilerden hangisi, Kütahya-Eskişehir Savaşlarının sonuçlarından biri değildir?

A) Yunan birliklerinin Sakarya'ya kadar ulaşması

B) Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması'nın imzalanması

C) Meclis kararıyla Mustafa Kemal'in başkomutan seçilmesi

D) Mustafa Kemal'e üç ay süreyle meclis yetkilerinin verilmesi

E) Hükümet merkezinin Kayseri'ye taşınmasının düşünülmesi
11. Sevr Antlaşmasının aşağıdaki hükümlerinden hangisi, Osmanlı Devleti'nin kendi toprakları üzerindeki hükümdarlık haklarının sınırlandığının en açık göstergesidir?

A) Osmanlı ordusunda asker sayısının azaltılması

B) Ekonomik kapitülasyonların etkisinden daha geniş kapsamlı hale getirilmesi

C) Azınlıklara geniş haklar verilmesi

D) İstanbul'da, ayrı bayrağı Ve bütçesi olan Boğazlar Komisyonu'nun kurulması

E) Adli ve yönetsel kapitülasyonların genişletilmesi
12. Mustafa Kemal'in,

I. Gazi unvanını alması

II. Mareşal rütbesini alması

III. Başöğretmen unvanını alması

IV. Anafartalar kahramanı olarak anılması

olaylardan hangileri, Sakarya Savaşı'nda gösterdiği başarıyla ilgilidir?

A) Yalnız l

B) Yalnız II

C) I ve ll

D) ll ve lll

E) III ve IV
13. 1921 Anayasası'nda;

I. Egemenliğin millete ait olması benimsenmiş,

II. Meclis başkanının aynı zamanda Bakanlar

Kurulu'nun da başkanı olması kabul edilmiş,

III. Devlet başkanlığı makamının adı belirlenmemiştir.

Bunlardan hangileri, yeni Türk Devleti'nin kuruluş tarihi olan 23 Nisan 1920'den itibaren "Cumhuriyet" olduğunun bir kanıtıdır?

B) Yalnız II

D) I ve III

A) Yalnız I

C) Yalnız III

E) II ve III
14. TBMM'nin elinde demiryollarından yararlanacak araçlar yoktu. Fakat Kurtuluş Savaşı'nın önemli çatışmaları demiryollarının kavşak noktası olan Eskişehir yakınlarında oldu.

TBMM'nin savaşları Eskişehir bölgesinde yoğunlaştırmasının amacı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) TBMM'nin takviye birliklerinden yararlanabilmek

B) İşgalcilerin demiryollarından yararlanmasını önlemek

C) Doğu cephesindeki askerlerin Batı cephesine gönderilmesini sağlamak

D) Cephaneleri kolaylıkla nakledebilmek

E) İsyanları bastırmak
15. Sakarya Savaşı Yunanlılarla yapıldı ve kazanıldı. Bu savaştan sonra Fransa TBMM ile Ankara Antlaşmasını imzaladı.

Fransa'nın antlaşmayı imzalamak için Sakarya Savaşı'nın sonucunu beklemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Ordu mevcudunu yetersiz bulması

B) Sevr Antlaşması'nın imzalanmasına karşı çıkması

C) Misakı Milli'yi kabul etmesi

D) TBMM'nin gerçek gücünü görmek istemesi

E) Kapitülasyonların kaldırılmasına engel olmak istemesi
16. Aşağıdaki antlaşmaların hangisi TBMM hükümeti tarafından yapılmıştır?

A) Berlin Antlaşması

B) Bükreş Antlaşması

C) Kars Antlaşması

D) Atina Antlaşması

E) Paris Antlaşması
17.

I. Gökçeada

II. OnİkiAda

III. Bozcaada

IV. Sisam

V. Nekarya

Yukarıdaki adalardan hangileri Lozan Barış Antlaşması'yla Türkiye'ye bırakılmıştır?

B) I ve III

D) II ve IV

A) Yalnız I

C) ll ve lll

E) IV ve V
18. Sovyet Rusya, TBMM'nin batılı devletler ile iyi ilişkiler kurmasını istememektedir.

Bu bilgiye göre Sovyet Rusya, TBMM'nin aşağıdaki girişimlerinden hangisine karşı çıkmış olamaz?

A) Londra Konferansı’na katılması

B) Fransa ile Ankara Antlaşması'nı imzalaması

C) Sevr Antlaşması'na tepki göstermesi

D) Londra Konferansı'nda Fransa, İngiltere ve İtalya ile ikili antlaşmalar imzalaması

E) İngiltere ile esirlerin değişimine ilişkin sözleşme imzalaması
19. Kurtuluş Savaşı'nı yürüten TBMM hükümeti, kurulduğu günlerde uluslararası gündemde önemli bir ilgi görmezken, askeri (bilgi yelpazesi. com) alanda kazandığı başarılardan sonra dikkat çekmeye başlamış, siyasi ve hukuki varlığını İtilaf Devletleri'ne kabul ettirmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi, bu görüşe uygun gelişmeler arasında gösterilemez?

A) I. İnönü Muharebesi'nden sonra TBMM'nin Londra Konferansı’na çağrılması

B) Eskişehir-Kütahya Muharebelerimden sonra Meclis yetkilerinin Mustafa Kemal'e devredilmesi

C) II. İnönü Muharebesi'nden, sonra Fransa'nın TBMM ile görüşme isteğinde bulunması

D) Sakarya Muharebesi'nden sonra İngiltere ile Esirlerin Değişimi Sözleşmesi'nin imzalanması

E) Sakarya Muharebesi'nden sonra Fransa ile Ankara Antlaşması'nın yapılması
20. Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda Türkiye'ye para, silah, cephane, araç-gereç gibi yardımlarda bulunan Sovyet Rusya, bunu yapmakla daha çok aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?

A) Türkiye'de Sovyet sempatizanlarının artırılmasını

B) Türkiye'de Bolşevik bir yönetimin kurulmasını

C) Topraklarının, Batılı devletlere karşı güvence altına alınmasını

D) Çarlık yanlısı olanların Türkiye'ye sokulmasını

E) Kafkasya'daki Türk askeri birliklerinin çekilmesini
 

CEVAP ANAHTARI

 

1A

2C

3C

4E

5E

6C

7C

8B

9D

10B

11D

12C

13A

14B

15D

16C

17B

18C

19B

20C

 

“İNKILAP TARİHİ TESTLERİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“TARİH DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“SORU BANKASI, TEST SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):