Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > Tarih Dersi İle İlgili Test Soruları Soru Bankası > İnkılap Tarihi Testleri TC İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Test Soruları Soru Bankası

KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER (4) (İNKILAP TESTİ)

 

1. Yunanların Doğu Trakya'yı ele geçirmeleri ve Batı Anadolu'da ilerlemeleri aşağıdakilerden hangisini hızlandırmıştır?

A) Kuva-i İnzibatiye'nin kuruluşunu

B) iç ayaklanmaların çıkmasını

C) Ulusal ordunun kurulmasını

D) İstanbul'un işgal edilmesini

E) Ulusal cemiyetlerin kurulmasını
2. Aşağıdakilerden hangisi, 20 Ekim 1921 tarihinde imzalanan Ankara Antlaşması'nın sonuçlarından biri değildir?

A) Hatay dışında bugünkü Türkiye—Suriye sınırlarının çizilmesi

B) Hatay için özel bir yönetim tanınması

C) Fransa'nın TBMM Hükümeti'ni resmen tanıması

D) Fransa ile TBMM Hükümeti arasındaki savaş durumunun sona ermesi

E) İngiltere'nin TBMM Hükümeti'ni resmen tanıması
3. Mustafa Kemal Sakarya Savaşı'ndan sonra orduyu Taarruz için hazır hale getirmek istemiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu amaçla yapılan hazırlıklardan biri değildir?

A) Başkomutanlık kanunu ile tanınan sürenin uzatılması

B) Orduya taarruz eğitimi verilmesi

C) Ulusal güçlerin seferber edilmesi

D) Doğu ve güney cephelerindeki birliklerin batıya sevk edilmesi

E) Saltanatın kaldırılması
4. Milli Mücadele döneminde, İstanbul, Boğazlar ve Doğu Trakya aşağıdakilerden hangisi ile savaş yapılmaksızın yeniden topraklarımıza katılmıştır?

A) Kars Antlaşması

B) Lozan Antlaşması

C) Ankara Antlaşması

D) Mudanya Ateşkes Antlaşması

E) Moskova Antlaşması
5.

I. TBMM

II. İstanbul hükümeti

III. Fransa

IV. Yunanistan

V. İtalya

Yukarıdakilerden hangileri, Mudanya Ateşkes görüşmelerine katılmamıştır?

A) I ve V

B) II ve III

C) III ve IV

D) II ve IV

E) II ve V
6. Sakarya Savaşı askeri ve siyasal sonuçları açısından Kurtuluş Savaşı'nın çok önemli bir dönüm noktasıdır. Bu savaşın kazanılması ile Yunanlılar Batı Anadolu'da savunma durumuna geçmiş, Fransa; TBMM ile Ankara Antlaşması'nı imzalayarak Güney Cephesi'nin kapanmasını sağlamıştır. Ayrıca Kars Antlaşması ile de doğu sınırı kesinleşmiştir.

Bu durumun, aşağıdakilerden hangisi için uygun bir ortam hazırladığı söylenebilir?

A) Büyük Taarruz

B) Lozan Barışı'nın imzalanması

C) Saltanatın kaldırılması

D) Cumhuriyetin ilanı

E) Kurtuluş Savaşı'nın bitmesi
7. Aşağıdakilerden hangisi I. İnönü ve Sakarya Savaşlarının ortak özelliklerinden biri değildir?

A) Savunma amaçlı olması

B) Sovyet Rusya ile yakınlaşma sağlaması

C) Anlaşma devletlerinin TBMM ile ilgili görüşlerinin değişmesini sağlaması

D) Ulusal orduyla yapılması

E) İsmet Paşa'nın komutasında yapılması
8. Aşağıdakilerden hangisi, Gümrü Antlaşması'nın özelliklerinden biri değildir?

A) Batıda Yunanlılara karşı açılan cephede rahatlık sağlaması

B) I. İnönü Zaferi'nden sonra imzalanması

C) Ermenilerin Sevr Barış Antlaşması'nı tanımadıklarını belirtmesi

D) TBMM'nin uluslararası alanda varlığını ilk kez kanıtlaması

E) Türk devletinin Türklüğünü vurgulayan ilk antlaşma olması
9.

I. Güçler birliği ilkesinin benimsenmesi

II. Nerenin başkent olacağının belirlenmesi

III. Milletvekili seçimlerinin iki yılda bir yapılmasının öngörülmesi

özelliklerinden hangileri 1921 Anayasası'nda yoktur?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) II ve III
10. İtilaf Devletleri'nin Mudanya Ateşkesi'ni imzalamaları ve Türk devletini tanımalarında aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmamıştır?

A) Türk halkının gösterdiği direniş

B) Sömürgeci isteklerinin gerçekleşmeyeceğini anlamaları

C) İstanbul hükümetiyle TBMM hükümetinin uzlaşması

D) Kamuoyundan gördükleri desteği yitirmeye başlamaları

E) İtilaf Devletleri grubunun parçalanması
11. Milli Mücadele döneminde;

I. Ulusal cemiyetler kurulması

II. TBMM'nin açılması

III. Saltanatın kaldırılması

IV. TBMM yetkilerinin bir süre için Mustafa Kemal'e verilmesi

V. 1876 Anayasası'nın yürürlükte kalması

konularının hangilerinde görüş ayrılığı olmuştur?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) III ve IV

E) IV ve V
12. Türkiye'deki yabacıların, hukuk alanındaki ayrıcalıklı durumu aşağıdakilerin hangisiyle sona ermiştir?

A) Lozan Antlaşması

B) Moskova Antlaşması

C) Ankara Antlaşması

D) Sevr Antlaşması

E) Mudanya Antlaşması
13. Lozan Görüşmeleri Kasım 1922’de başlamış olmasına karşılık Lozan Antlaşması 24 Temmuz 1923'te imzalanabilmiştir.

Konferansta sert tartışmalar yaşanması ve uzun sürmesinin asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yeni Türk devletinin tam bağımsızlığının tanınmak istenmemesi

B) Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunların çok olması

C) Boğazlar konusuna Sovyet Rusya'nın da ilgi göstermesi

D) Kapitülasyonlar konusunun çok zaman kaybettirmesi

E) Batılıların yeni Türk devletini Osmanlı Devleti'nin devamı olarak görmesi
14. Aşağıdakilerden hangisinde verilen ilk olay, ikinci olayın nedeni değildir?

A) Osmanlı hükümetinin Lozan Konferansı'na çağrılması Saltanatın kaldırılması

B) I. İnönü Savaşının kazanılması TBMM'nin Londra Konferansı'na çağrılması

C) Sakarya Savaşı'nın kazanılması Kafkas Cumhuriyetleri ile Kars Antlaşması'nın imzalanması

D) Amasya Genelgesi'nin yayınlanması İzmir'in işgali

E) Misakı Milli'nin kabulü İstanbul'un işgali
15. Türkiye'nin;

I. Irak

II. Suriye

III. Sovyet Rusya

IV. İran

gibi devletlerden hangileri ile olan sınırları, Lozan Antlaşması'nda Misakı Milli'ye uygun olarak belirlenememiştir?

A) I ve IV

B) I ve II

C) II ve III

D) I ve III

E) III ve IV
16. Anlaşma Devletleri'nin Sevr Antlaşması'nın bazı maddelerinde değişiklik yapmak amacıyla Londra Konferansı'nı düzenlemelerinde,

I. Birinci İnönü Savaşı

II. Çerkez Ethem Ayaklanmasının bastırılması

III. Fransa ile yapılan Ankara Antlaşması

gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur?

B) Yalnız II

D) I ve II

A) Yalnız I

C) Yalnız III

E) II ve III
17. "Lozan Konferansı, Türkiye için büyük bir diplomatik zaferi temsil etmektedir. İsmet Paşa uluslararası alanda, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının dört yıl süre ile savaşmış olmalarının nedenini bu belge ile (bilgi yelpazesi. com) ispatlamış oldu." Uluslararası bir tarih yazarı bu görüşleri ile Lozan Antlaşması'nın Türk ulusu için önemini anlatmaktadır.

Lozan Barış Antlaşması'nın diplomatik başarıları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A) Boğazların yönetiminin uluslararası bir komisyona bırakılması

B) Yeni Türk devletinin bağımsızlığının kabul ettirilmesi

C) Düyunu Umumiye İdaresi'nin kaldırılması

D) Kapitülasyonların sona erdirilmesi

E) Yeni Türk devletinin içişlerine karışılmasının engellenmesi
18. Aşağıdakilerden hangisi, Mudanya Mütarekesi'nin koşullarından biri değildir?

A) Doğu Trakya'nın boşaltılması

B) Türk - Yunan çarpışmasının durması

C) Anlaşma Devletleri'nin barışa kadar bulundukları yerde kalması

D) Batı Trakya'nın Yunanistan'a bırakılması

E) İstanbul ve çevresinin yönetiminin TBMM Hükümeti'ne bırakılması
19. Hükümetin kurulması ile ilgili 2 Mayıs 1920 tarihli yasaya göre, bakanlar TBMM üyeleri arasında mutlak çoğunlukla seçilirdi. Daha sonra bu kural, bakanların TBMM başkanının Meclis üyeleri içinden gösterdiği adaylar arasından mutlak çoğunlukla seçilmesi şeklinde değiştirilmiştir.

Yapılan bu değişiklikle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?

A) Meclisin hükümeti denetlenmesini kolaylaştırmak

B) Bakanlıkların sayısının azaltılmasını sağlamak

C) Hükümet düşürmeyi kolaylaştırmak

D) Hükümette görüş birliğinin sağlanmasını kolaylaştırmak

E) Ulus egemenliği ilkesini pekiştirmek
20.

I. Gümrü Antlaşması'nın yapılması

II. Moskova Antlaşması'nın yapılması

III. Türk ordusunun Sakarya'nın doğusuna çekilmesi

gelişmelerinden hangileri Eskişehir ve Kütahya Savaşlarının sonuçları arasında yer alır?

A) Yalnız I

B) Yalnız

C) Yalnız III

D) I ve II

E) II ve III
 

CEVAP ANAHTARI

 

1C

2E

3E

4D

5D

6A

7E

8B

9B

10C

11D

12A

13A

14D

15B

16A

17A

18D

19D

20C

 

“İNKILAP TARİHİ TESTLERİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“TARİH DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“SORU BANKASI, TEST SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):