Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > Tarih Dersi İle İlgili Test Soruları Soru Bankası > İnkılap Tarihi Testleri TC İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Test Soruları Soru Bankası

KURTULUŞ SAVAŞINA HAZIRLIK DÖNEMİ, GENELGELER, KONGRELER İLE İLGİLİ TEST SORULARI (1) (İNKILAP TARİHİ TESTLERİ TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEST SORULARI)

 

1. Aşağıdakilerden hangisi, Misak-i kararlarından biridir?

A) Havza Genelgesi'nin yayımlanması

B) Erzurum Kongresi'‘in toplanması

C) Ulusal cemiyetlerin birleştirilmesi

D) Temsilciler Kurulu'nun Ankara'ya gelmesi

E) Ulusal ekonomideki gelişmeyi engelleyen kısıtlamaların kaldırılması
2. Aşağıdakilerden hangisi, Erzurum Kongresi'nin kararları arasında yoktur?

A) Doğu Anadolu illerindeki direniş hareketlerinin yönlendirilmesi

B) Milis güçler yerine ulusal ordu kurulması

C) Mandacılığın reddedilmesi

D) Vatanın bölünmez bir bütün olduğu

E) Azınlıklara, siyasi ve sosyal dengeyi bozacak ayrıcalıkların verilmesine karşı çıkılması
3. Sivas Kongresi'nde alınan kararları uygulama görevi aşağıdakilerden hangisine verilmiştir?

A)Saltanat Şûrası'na

B)Mebuslar Meclisi'ne

C)Erzurum Kongresi'ne katılan üyelere

D)İstanbul Hükümeti'ne

E)Temsilciler Kurulu'na
4. Mustafa Kemal'in İstanbul Hükümeti'nin bir temsilcisi ile Amasya'da yaptığı görüşmede, aşağıdakilerden hangisi ele alınmıştır?

A) Ankara'nın başkent olması

B) Ali Galip'in Sivas Kongresi'ni basmak istemesi

C) Mustafa Kemal'in III. Ordu Müfettişliği'nden ayrılması

D) Mebuslar Meclisi'nin toplanması

E) Kuva-i Milliye'nin oluşturulması
5. Amasya Genelgesi'nde, aşağıdakilerden hangisinden söz edilmemiştir?

A) İstanbul'un resmen işgal edilmesi

B) İstanbul Hükümeti'nin tutumu

C) Ulusal bir kurulun toplanması gereği

D) Ulusun bağımsız olması

E) Ulusun azim ve kararına önem verilmesi
6. Sivas Kongresi'nde delegeler, mevcut siyasi partilerin amaçlarına hizmet etmeyeceklerine dair yemin etmişlerdir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

A)Milli Mücadele'nin hiçbir siyasi görüş adına yapılmadığının

B)Çok partili sistemden vazgeçildiğinin

C)Kongrenin bir meclis gibi çalıştığının

D)Kongrenin Cemiyetler Kanunu'na göre toplandığının

E)Kongredeki delegelerin bazıları arasında görüş ayrılığı olduğunun
7. Aşağıdakilerden hangisi, Erzurum Kongresi'nde alınan kararlar doğrultusunda yapılan girişimlerden biridir?

A)Şark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin kurulması

B)Mustafa Kemal'in askerlik görevinden ayrılması

C)Mebuslar Meclisi'nin yeniden açılmasının istenmesi

D)İstanbul'da mitingler düzenlenmesi

E)Kolordu komutanlarının Mustafa Kemal'e bağlılıklarını belirtmesi
8. Amasya Genelgesi'nde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Milliyetçilik

B) Devletçilik

C) Bağımsızlık

D) Milli birlik ve beraberlik

E) Ulus egemenliği
9. Misak-ı Milli'de;

I. Batı Trakya

II. Kars, Ardahan ve Artvin

III. Arap ülkeleri

IV. Doğu Trakya

Yörelerinden hangilerinin siyasi geleceklerinin belirlenmesi için halkoyu yapılması istenmiştir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve IV

D) I, II ve III

E)ll, IIl ve lV
10. Mustafa Kemal'in Erzurum Kongresi'ne katılması aşağıdakilerden hangisiyle  meşruluk kazanmıştır?

A) Erzurum'da bulunan XV. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir'in Mustafa Kemal'i desteklemesi

B) Mustafa Kemal’in Ordu Müfettişliği görevinde bulunması

C)Kongre üyelerinden birinin istifa etmesi ve Mustafa Kemal'in onun yerine geçmesi

D)Mustafa Kemal'in kongre başkanlığına seçilmesi

E)İstanbul Hükümeti'nin Erzurum Kongresi'nin toplanmasını engelleyememesi
11. Kurtuluş savaşında;

- Mevcut siyasi partüerin hiç birinin amaçlarına hjzmet edilmemesi

- Ail Fuat Paşa'nın Kuva-yi Miüiye Kumandanlığı'na getirilmesi

Kararları aşağıdakilerden hangisinde alınmıştır?

A) Amasya Görüşmesi

B) Erzurum Kongresi

C) Sivas Kongresi

D) Alaşehir Kongresi

E) Son Osmanlı Mebuslar Mecilsi
12. Milli Mücadele Dönemi'nde;

- Padişah iradesine karşı bir ayaklanma başlatılmalıdır.

- Türk usulü işgallere katlanmak yerine, bağımsız yaşamak için savaşılmalıdır.

- Ordu, alınan kararların uygulanmasında görevlendirilmelidir.

Düşünceleri ilk kez aşağıdakilerin hangisinde ele alınmıştır?

A) Erzurum Kongresi

B) Sivas Kongresi

C) Amasya Genelgesi

D) İlk TBMM

E) Amasya Görüşmesi
13. Erzurum Kongresi'nde alınan "Temsilciler Kurulu doğuyu temsil eder" kararı, Sivas Kongresi'nde "Temsilciler kurulu vatanın tümünü kontrol eder" şeklinde değiştirilmiştir.

Bu değişiklik Sivas Kongresi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine bir kanıttır?

A) Katılan üye sayısının daha az olduğuna

B) Ulusal bir kongre olduğuna

C) Temsilciler Kurulu seçiminin çok zor olduğuna

D) Bazı üyelerin üyeliklerinin saklı tutulduğuna

E) Manda ve himayenin kesinlikle reddedildiğine
14. Sivas Kongresi'nde delegeler, vatanın kurtuluşu ve mutluluğundan başka hiçbir kişisel amaç izlemeyeceklerine, mevcut siyasi partilerden hiçbirinin amaçlarına hizmet etmeyec9klerine dair yemin etmişlerdir.

Aşağıdakilerden hangisi, böyle bir yemine gereksinim duyulmasının nedenlerinden biridir?

A)Ülkede birlik ve beraberliğe gerek duyulması

B)Azınlık milletvekillerinin meclise girmesinin sakıncalı olacağı düşüncesi

C)Mebuslar Meclisi'nin kapalı olması

D)Müdafaa-i Hukuk kuruluşlarının yaygınlaştırılmak istenmesi

E)Kongrenin toplanmasının Cemiyetler Kanunu'na aykırı olması
15. Temsilciler Kurulu,

I. İstanbul Hükümeti'nin yaptığı işlerin M9buslar Meclisi'nce kontrol edilmesini

II. Antlaşma Devletleri ile Osmanlı Devleti arasında yapılacak barış konferansına Temsilciler Kurulu'nca da uygun bulunacak (bilgi yelpazesi.net) kimselerin katılmasını

III. İstanbul Hükümeti'nin Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ni resmen tanımasını istemiştir.

Temsilciler Kurulu'nun bu isteklerinin hangilerinde, Anadolu Harekatını siyasallaştırmak amacı vardır?

A)Yalnız I

B)Yalnız II

C)Yalnız III

D)I ve III

E)llvelll
16. Mustafa Kemal, İstanbul Hükümet'i temsilcileriyle Bilecik'te yaptığı görüşmede kendisini "TBMM V9 Hükümet Başkanı" şekilde tanıtmıştır.

Mustafa Kemal'in kendisini böyle tanıtmasındaki amacının aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir?

A) Meclis ve hükümetin yetkilerine sahip olduğunu hatırlatmak

B) İstanbul Hükümet'i ile ilişkileri kesmek

C) İstanbul Hükümet'i temsilcilerinin hükümetten çekilmesini sağlamak

D) İstanbul Hükümet'i üyeleri arasında görüş ayrılığı yaratmak

E) Padişahı, yeni bir hükümetin kurulmasına razı Etmek
17.

I. Alaşehir Kongresi

II. Sivas Kongresi

III. Afyon Kongresi

IV. Erzurum Kongresi

Yukarıdaki kongrelerden hangisinde manda ve himayenin reddi kararı alınmıştır?

A)l-ll

B)l-lll

C)II-IV

D)I-III-IV

E)II-III-IV
18.

I. Anadolu Ajansı

II. Yenigün

III. Hakimiyet-i Milliye

IV. Peyman-ı Sabah

Yukarıdakilerden hangileri Kurtuluş Savaşı'nda ulusal hareketi destekleyen basın organları arasında yer alır?

A)Yalnız I

B)Yalnız II

C)Ivell

D)I, llvelll

E)I, lllvelV
19.

I. Milis güçlerini destekleme

II. İstanbul Hükümeti'ne açıkça karşı çıkma

III. Bölgelerin Türklüğünü kanıtlama

IV. İşgal güçlerine karşı direnmeyi amaç edinme

Yukarıdakilerden hangileri, Kurtuluş Savaşı'nda toplanan kongrelerin ortak özelliklerinden biri değildir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) II ve IV

E) III ve IV
20. Misak-ı Milli'nin hazırlanmasında, aşağıdakilerin hangisinde yapılan çalışmaların etkisi yoktur?

A)TBMM

B)Sivas Kongresi

C)Erzurum Kongresi

D)Son Osmanlı Mebuslar Meclisi

E)Amasya Buluşması
21. Ali Galip olayı aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

A) Erzurum Kongresi'nin toplanması

B) Sivas Kongresi'nin toplanması

C) İstanbul mitingleri

D) TBMM'nin açılması

E) İngilizlerin Samsun'u işgali
22. Kurtuluş Savaşı'nda milliyetçilik akımı, aşağıdakilerden hangisiyle milleti harekete geçiren ve politik hedefleri gösteren bir ilke olmaya başlamıştır?

A) Amasya Protokolleri

B) Amasya Genelgesi

C) Erzurum Kongresi

D) Sivas Kongresi

E) TBMM'nin açılması
23. Temsilciler Kurulu, Amasya Görüşmeleri'nde İstanbul Hükümeti'nden Sivas Kongresi'nin saptadığı dış politikaya uymasını istemiştir.

Buna göre; Temsilciler Kurulu'nun, aşağıdakilerden hangisini vurguladığı savunulur?

A) Yabancı sermayeden yararlanması

B) Malta sürgünlerinin geri getirilmesi

C) Manda ve himaye reddi

D) Mebuslar Meclisinin İstanbul'da toplanması

E) Antlaşma Devletleri ile barış için görüşme yapılması
24. Misak-ı Milli'de alınan 'Türkiye'deki azınlıklara komşu memleketlerdeki Türklere verilen haklar kadar hak verilecektir" kararı ile ne yapılmak istenmiştir?

A) Azınlıklara hak vermede eşitlik temel alınmıştır.

B) İtilaf devletleri ile iyi ilişkiİ9r kurulmak istenmiştir.

C) Azınlıklara daha çok hak verilmiştir.

D) Azınlıkların göç etmesi istenmiştir.

E) Yabancı memleketlerdeki Türklerin yönetime katılması amaçlanmıştır.
25.

I- Doğrudan Mustafa Kemal'in çağrısı üzerine toplanmıştır.

II- Temsilciler kurulunun üye sayısının artırılmıştır.

Yukarıda verilen iki gelişme aşağıdaki hangi kongreyle ilgilidir?

A) Sivas Kongresi

B) Balıkesir Kongresi

C) Erzurum Kongresi

D) Amasya Kongresi

E) Alaşehir Kongresi
 

CEVAP ANAHTARI

 

1E          2B          3E          4D          5A

 

6A          7C          8B          9D          10C          11C

 

12C          13B          14A          15E          16A          17C

 

18D          19B          20A          21B          22B

 

23C          24A          25A

 

“İNKILAP TARİHİ TESTLERİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“TARİH DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“SORU BANKASI, TEST SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

.

1. **Yorum**
->Yorumu: sorularınız çok iyi sınavdan 100 aldım
->Yazan: gültekin.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):