Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > Tarih Dersi İle İlgili Test Soruları Soru Bankası > İnkılap Tarihi Testleri TC İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Test Soruları Soru Bankası

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ İLE İLGİLİ DENEME SINAVI (13) (İNKILAP TARİHİ TESTLERİ TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEST SORULARI)

 

1)Mondros Ateşkesinden sonra yaygınlaşan işgaller karşısında Türk Milletini bir arada tutan güç daha çok hangi ilke ile ilgilidir?

A)Cumhuriyetçilik

B)Milliyetçilik

C)Halkçılık

D)Devletçilik
2)Millet egemenlik hakkını kimseyi aracı yapmadan bizzat kullandığı yönetim şekli hangisidir?

A)Doğrudan demokrasi

B)Yarı doğrudan demokrasi

C)Meşrutiyet

D)Oligarşi
3)Aşağıdakilerden hangisi milli güvenlik kurulunun üyesi değildir?

A)Ulaştırma bakanı

B)İçişleri bakanı

C)Kuvvet komutanları

D)Başbakan
4)Kuva-yi Milliye’nin amacı vatanı işgal eden düşman kuvvetlerini yurttan atmaktır. Kuva-yi Milliye düzenli ordu kuruluncaya kadar, düşmana karşı silahlı mücadele verdi. Bu mücadele ruhu sayesinde Türk insanı yurdunu koruma düşüncesine sahip olmuştur.

Parçaya göre, Kuva-yi Milliye’nin kuruluş amaçlarından hangisi üzerinde durulmuştur?

A)Direniş amacıyla kurulan birlikleri toparlama

B)Kurulacak yeni yönetimin ilkelerini anlatma

C)Türk insanında mücadele bilinci oluşturma

D)Türk insanının özgürlük isteğini dünyaya anlatma
5)Amasya genelgesinde yer alan “Askeri ve sivil örgütler hiçbir şekilde değiştirilmeyecek, komuta ve yönetim kesinlikle başkalarına devredilmeyecektir” hükmü ile ulaşılmak istenen amaçlar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A)Ülke bütünlüğünü sağlamak

B)Mondros Ateşkes Antlaşmasına karşı konulmasını sağlamak

C)İstanbul hükümeti ile uyumlu bir çalışma ortamı sağlamak

D)İşgalci güçler teslimiyetini engellemek
6)Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün kaleme aldığı eserlerden birisi değildir?

A)Nutuk

B)Zabit ve Kumandan  ile Hasbial

C)İstiklal Marşı

D)Vatandaş için Medeni Bilgiler
7)Aşağıda Anadolu’da kurulan zararlı cemiyetler ve faaliyetler gösterdikleri alanlar verilmiştir.

Verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A)Pontus Rum Cemiyeti –Doğu Karadeniz

B)Mavri Mira Cemiyeti-İstanbul

C)İngiliz Muhipleri Cemiyeti-İstanbul

D)Hınçak ve Taşnak Cemiyetleri- Doğu Karadeniz
8)Aşağıdakilerden hangisi ilde valinin denetimi dışında kalan görevlilerden birisidir?

A)Cumhuriyet Savcısı

B)İl Emniyet Müdürü

C)Kaymakam

D)İl Milli Eğitim Müdürü
9)Milli Güvenlik Kurulu ülkenin milli güvenlik siyasetinin belirlenmesi için toplanır ve hükümete bildirilmek üzere tavsiye kararları alınır.

Milli Güvenlik Kurulu kimin başkanlığında toplanır?

A)Genel Kurmay Başkanı

B)Cumhurbaşkanı

C)Başbakan

D)TBMM Başkanı
10)Aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresinde alınan kararlar arasında yer almaz?

A)Manda ve himaye kabul edilemez

B)Vatan bir bütündür parçalanamaz

C)Yararlı cemiyetler bir çatı altında toplanacak

D)Azınlıklara geniş haklar verilemez
11)Osmanlı devleti temsil heyetini resmi olarak ilk kez hangi olayla tanımıştır?

A)Amasya genelgesi

B)Amasya görüşmesi

C)Misak-i Milli kararları

D)Sivas kongresi
12)Atatürk’ün askeri bir deha olarak tanındığı başarısı aşağıdaki savaşlardan hangisidir?

A)31 Mart isyanının bastırılması

B)Trablusgarp savaşı

C)Balkan savaşları

D)Çanakkale savaşları
13)Kurtuluş Savaşı’nda TBMM’nin batı cephesinde Yunanlılara karşı kazandığı başarılar ve bazı sonuçları verilmiştir:

-I. İnönü-TBMM’nin Londra Konferansına davet edilmesi

-II. İnönü-İtalya’nın Anadolu’yu terk etmesi

-Sakarya-Fransa’nın Ankara Antlaşmasını imzalaması

Yukarıda verilen bilgilerden yola çıkarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşalıbilir?

A)Londra Konferansından sonra Kurtuluş Savaşı sona ermiştir.

B)Anadolu’yu önce Fransızlar (bilgi yelpazesi. net) terk etmiştir.

C)Ankara Antlaşması ile Türk –Yunan dostluğu başlamıştır.

D)Askeri başarılar siyasi gelişmeleri etkilemiştir.
14)Demokrasi, halkın kendi kendisini yönetecek kişileri kendi iradesiyle seçtiği yönetim biçimidir.

Demokratik bir yönetimde aşağıdaki özelliklerden hangisi söz konusu olamaz?

A)İnsanın doğuştan bazı haklara sahip olduğunu kabul etme

B)Diğer insanların düşünce ve davranışlarına saygı göstermek

C)Yasalar önünde bazı kişilere ayrıcalık tanıma

D)İnsan haklarını yasalarla güvence altına alma
15)Ülkemizin merkezi yönetimin kapsamı içinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A)Cumhurbaşkanı

B)Belediyeler

C)Başbakan

D)Bakanlar Kurulu
16)Kuva-i Milliye’nin ortaya çıkışında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

A)Azınlıkların faaliyetleri

B)Yurdumuzun işgale uğraması

C)Türk ordusunun terhis edilmesi

D)Padişahın işgallere tepki göstermesi
17)M. Kemal Anadolu’da milli bilinci oluşturmak için önce aşağıdakilerden hangisini yapmıştır?

A)İşgallerin miting ve protestolar ile kınanmasını istedi

B)Amasya genelgesini yayınladı

C)Kongreler yapıldı

D)TBMM’yi açtı
18)Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale savaşının sonuçlarından değildir?

A)I. Dünya savaşının uzamasına neden olmuştur

B)Rusya yardım alamadığı için savaştan çekilmiştir

C)Osmanlı Devleti en büyük savaşını kazanmıştır

D)M. Kemal’in tanınmasına zemin hazırlamıştır.
19)Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşının nedenlerinden değildir?

A)Almanya’nın Fransa’dan Alsas Loreni alması

B)Sanayileşen ülkelerin hammadde ve Pazar arayışı

C)Devletler arası ekonomik rekabet

D)Osmanlı Devletinin kaybettiği yerleri geri almak istemesi.
20)Kuvay-i Milliye (Milli Kuvvetler) hareketinin doğmasına neden olan olay aşağıdakilerden hangisidir?

A)Yurdun işgale uğraması

B)İç ayaklanmaların çıkması

C)Sevr antlaşmasının kabul edilmesi

D)Damat Ferit’in hükümet kurması
21)I. Dünya savaşı devam ederken gerçekleşen aşağıdaki olaylardan hangisi ümmetçilik (İslamcılık) fikrinin sona erdiğini gösterir?

A)Çanakkale Savaşı devam ederken Türk Ordusuna Alman subayların komuta etmesi

B)Cihat ilan edilmesine rağmen Arapların Osmanlı Devletine karşı İngilizlerle hareket etmesi

C)Kafkas Cephesinde Rus orduları içinde ortadoksların bulunması

D)Hint Müslümanlarının bir kısmının halifeye bağlılıklarını bildirmesi
22)Türklere karşı dünyada yapılmış ve yapılmakta olan Zaralı propagandalara yayım yoluyla karşı koymaya çalışan milli cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

A)Trakya Paşaeli Cemiyeti

B)Kilikyalılar  Cemiyeti

C)Milli Kongre Cemiyeti

D)Redd-i İlhak Cemiyeti
23)Kuvayi Milliye hareketi ilk olarak Güney ve Batı cephelerinde başlamıştır.

Buna göre Kuva-yi Milliye birlikleri ilk olarak aşağıda verilen devletlerden hangileriyle mücadele etmiştir?

Güney           Batı

A)İngiltere-   İtalya

B)İngiltere-   Fransa

C)Fransa-     Yunanistan

D)Rusya -     İtalya
24)İtilaf Devletlerinin aşağıdaki tutumlarından hangisi, doğrudan “Halkın İradesini “işlemez duruma getirmek içindi?

A)İstanbul’u resmen işgal etmeleri

B)Mondros Ateşkesini imzalamaları

C)Batı Anadolu’yu Yunanlılara vermeleri

D)Mebussan Meclisini kapatmaları
25)Aşağıdakilerden hangisi Amasya Genelgesinin Kurtuluş Savaşımızdaki yerini ve önemini vurgulayan özelliklerden biri değildir?

A)Kurtuluş Savaşının amacını ve yönetimini belirtmesi

B)Ulusal egemenliğe yer veren ilk belge olması

C)Ulusal sınırlarımızı belirlemesi

D)Kurtuluş Savaşının gerekçesini belirlemesi
 

“İNKILAP TARİHİ TESTLERİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“TARİH DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“SORU BANKASI, TEST SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

.

1. **Yorum**
->Yorumu: ÇOK GÜZEL BİR SİTE 
->Yazan: HAYAT
.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


 


 E Mail
(Zorunlu Değil):