Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > Tarih Dersi İle İlgili Test Soruları Soru Bankası > İnkılap Tarihi Testleri TC İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Test Soruları Soru Bankası

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ İLE İLGİLİ DENEME SINAVI (23) (İNKILAP TARİHİ TESTLERİ TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEST SORULARI)

 

1- ‘Egemenlik milletindir’ ilkesi öncelikle aşğıdaki inkılaplardan hangisinin yapılmasını gerekli kılmıştır?

A) Soyadı kanunu

B) Halifeliğin kaldırılması

C) Saltanatın kaldırılması

D) Tevhid-i Tedrisat kanunu
2- İzmir'in işgal edileceğini bir gün önceden haber alan İstanbul hükümeti, işgale karşı direnişte bulunulmamasını istemiştir. Buna rağmen halk gösteriler  yapmaya  başlamış  ve  tepkiler Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri aracılığıyla tüm yurda yayılmaya başlamıştır.

Bu olay, Mustafa Kemal'in aşağıdaki sözlerinden hangisiyle daha çok ilişkilendirilebilir?

A) Geldikleri gibi giderler.

B) İstanbul, Anadolu'ya egemen değil, bağlı olmak zorundadır.

C) Hattı Müdafaa  yoktur,   sathı   müdafaa vardır. Bu satıh bütün vatandır.

D) Ordular! İlk hedefiniz Akdenizdir. İleri!
3- Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Antlaşmasının sonuçları arasında yer almaz?

a) Kapitülasyonlar kaldırılmıştır

b) Boğazlarda kesin hakimiyet sağlanmıştır

c) Tüm azınlıklar Türk vatandaşı sayılmıştır

d) Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı sağlanmıştır
4- Hangisi ile eğitim ve öğretim birleştirilmiştir?

A) Tevhid-i Tedrisat Kanunu

B) Takrir-i Sükun Kanunu

C) 1921 Anayasası’nın Kabulü

D) 1924 Anayasası’nın Kabulü
5- 1928 Dünya ekonomik bunalımında farklı ekonomik görüşlerin mecliste yansıtılması için kurulan ve ikinci çok partili hayata geçiş denemesi olan parti hangisidir?

A) Terakki Perver Fırkası

B) Serbest Cumhuriyet Fırkası

C) Halk Fırkası

D) İttihat ve Terakki Partisi
6-  Sivas Kongresi'nde yurdun çeşitli bölgelerinde kurulan millî cemiyetlerin, Anadolu ve Rumeli Müda-faa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmesi kararlaştırılmıştır.

Bu karar, aşağıdaki amaçlardan hangisini gerçekleştirmeye yöneliktir?

A) İstanbul Hükümeti’ne bağlı olunmadığını göstermek.

B) Hatay'ın Türk toprakları içerisinde kalmasını sağlamak.

C) Yurt Savunmasını tek elden yürütmek.

D) İtilaf Devletleri'nin dikkatini Anadolu'ya çekmek.
7-  Moskova Antlaşmasında Rusya ile sınırlarımız büyük ölçüde belli oldu.

Rusya ile yapılan bu antlaşma ile hangisi gerçekleşmedi?

a) TBMM tanınması

b) Misak-ı Milli tam olarak gerçekleşti.

c) Rusların bize yardım etti.

d) Osmanlı devleti yok sayıldı.
8-  23 Nisan 1920’de göreve başlayan TTBMM’nin yasama, yürütme ve yargı yetkilerini kendinde toplaması aşağıdakilerden hangisinin göstergesi sayılamaz?

a) Kendisinden daha güçlü bir kurum tanımadığının

b) Yönetimde “güçler birliği” ilkesini benimsediğinin

c) Merkezi otoriteye önem verdiğinin

d) Yetkilerini, hanedan üyeleriyle paylaştığının
9- TBMM’nin açılmasının, Türk tarihindeki önemi nedir?

a) TBMM’nin açılmasıyla devlet yönetiminde Türk milleti ilk defa söz sahibi oluyordu.

b) TBMM’nin açılmasıyla Türk milleti yeni bir bayrama sahip oluyordu.

c) TBMM’nin açılmasıyla Türk milleti bağımsızlığını ilan etmiş oluyordu.

d) Osmanlı Devleti’nin devamlılığı sağlanmış oluyordu
10- Mustafa Kemal,  Latife Hanım ile modern bir nikah ile evlenmiş ve  birçok  yurt gezisine eşi Latife Hanımı da götürmüştür Aayrıca Latife Hanım’ı meclise davet etmiştir.

Yukarıdaki ifadeleri değerlendirdiğimizde,  Mustafa Kemal’in aşağıdakilerden hangisine önem verdiği söylenebilir?

A) Kişileri toplumda hakim kılmaya

B) Toplum kültürünün gelişmesine

C) Gezilerin yararlılığına

D) Kadın erkek eşitliğine
11- TBMM, 1 Kasım 1922’de Saltanat’ı kaldıran kanunu kabul etmiş, fakat aynı gün  halifeliği  kaldırmamıştır. Halifeliğin kaldırılmasını  daha sonraki bir zamana  bırakmış ve    halifeliği 3 Mart 1924’te kaldırmıştır.

Saltanatla halifeliğin aynı zamanda kaldırılmamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Halifeliğin sürekli devam etmesini  sağlamak

B) Saltanatın kaldırılmasının zorluğu

C) Halifeliğe saltanattan sonra ihtiyaç duyulması

D) Halifeliği kaldırmak için uygun ortamı hazırlamak
12-  Amasya Genelgesi’ndeki “Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır” maddesiyle aşağıdakilerden hangisi ilk defa ortaya çıkmıştır?

A) Mustafa kemal’in ilk genelgesidir.

B) Tam Bağımsızlık ve ulusal egemenlik fikri

C) TBMM’nin açılması

D) Misak-ı Milli’nin kabul edilmesi
13- TBMM Hükümeti ilk askeri başarısını aşağıdakilerden hangisine karşı kazanmıştır?

A) Ermenilere

B) Fransızlara

C) İngiltere

D) İtalyanlara
14- TBMM Hükümetinin ilk uluslar arası siyasi başarısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ankara Antlaşması

B) Moskova Antlaşması

C) Gümrü Antlaşması

D) Kars Antlaşması
15- Sevr Antlaşmasına göre Türk halkına kalan yer aşağıdakilerden hangisidir?

A) Balıkesir-Bursa civarı

B) Ege Bölgesi

C) Ankara çevresi

D) Doğu Anadolu Bölgesi
16- Kafkasya ve Doğu Anadolu’da bir Ermeni yurdu kurmak amacıyla faaliyet gösteren cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Taşnak Cemiyeti

B) Pontus Rum Cemiyeti

C) Kilikyalılar Cemiyeti

D) Redd-i İlhak Cemiyeti
17-  TBMM açıldıktan sonra egemenlik hakkının kayıtsız, şartsız millete ait olduğunu kabul etmiştir. Buna rağmen millet egemenliği ile bağdaşmayan saltanata dokunulmamış; Milli Mücadelenin sonuna kadar saltanat varlığını devam (bilgi yelpazesi. net) ettirmiştir.

M. Kemal’in saltanatın varlığına bir süre karşı çıkmamasının nedeni ne olabilir?

A) Halifelikle saltanatın ayrılamayacağına inanması

B) Milli ekonominin gerçekleştirilmek istenmesi

C) Milli egemenlikle uyuşması

D) İşgalci güçlerle mücadele ederken iç sorunlar çıkarmak istemeyişi
18-  Lozan Barış Ant. Türkiye’nin bağımsızlığı tüm devletler tarafından tanınmıştır. Fakat antlaşmada Türkiye’nin egemenlik haklarını sınırlayan hükümler de yer almıştır.

Antlaşmanın aşağıdaki maddelerinden hangisinden böyle bir hüküm çıkarılabilir?

A) Azınlıklar Türk vatandaşı sayılacaktır.

B) Boğazlar Türkiye’ye ait olacak, ancak uluslar arası bir komisyon tarafından yönetilecektir.

C) Kapitülasyonlar kaldırılacaktır.

D) Osmanlı borçlarından Türkiye’nin payına düşen kısım ödenecektir.
19- Kuvay_ı Milliye’nin kaldırılmasında,

I. Halktan zorla para toplamaları,

II. Askerlik tekniğini bilmemeleri,

III. Disiplinsiz olmaları,

IV. Milli Mücadelenin başarısız olması,

Gelişmelerinden hangisi etkili olmamıştır?

A) I

B) II

C) III

D) IV
20-  Londra Konferansı’nda TBMM’yi ikna edemeyen İtilaf Devletleri tekrar Yunanları kışkırttı. Yunanlar II. İnönü Savaşı’nda tekrar yenildi.

Aşağıdakilerden hangisi II. İnönü Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir?

a) İtilaf Devletleri, Yunanlara verdiği desteği geri çekti.

b) TBMM’ye ve ordusuna duyulan güven arttı.

c) İtilaf Devletleri arasındaki ittifak bozulmaya başladı.

d) İtalya, Anadolu’dan çekilmeye başladı
21-  Aşağıdakilerden hangisi I. İnönü Zaferi’nin  sonuçlarından değildir?

a) TBMM Hükümeti gücünü artırdı, Türk halkının morali yükseldi.

b) Zaferden sonra İtilaf devletleri Londra Konferansını   düzenlediler.

c) Sovyetler Birliği ile Moskova Antlaşması yapıldı.

d) İngilizlerle Mudanya Ateşkes Antlaşması yapıldı.
22- Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Meydan  Muharebesinin sonuçlarından birisi değildir?

a) Türk toprakları kesin olarak düşman askerlerinden  temizlenmiş oldu.

b) Mustafa Kemal Paşaya Mareşallik rütbesi ve Gazilik  unvanı  verildi.

c) Sovyetler Birliği ile Kars Antlaşması yapıldı.

d) Fransızlarla ise Ankara Antlaşması yapıldı.
23- TBMM Hükümetinin düzenli ordusunun Batı Cephesinde kazandığı ilk askeri başarısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Birinci İnönü Savaşı

B) Sakarya Meydan Savaşı

C) Kütahya-Eskişehir Savaşı

D)Başkumandan Meydan Savaşı
24- Gümrü Antlaşması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) İngilizlerle yapılan ve Hatay hariç Güney sınırımızın belirlendiği antlaşmadır.

b) Bu antlaşmayla savaşsız olarak, boğazların egemenliği bize geçiyordu.

c) Bu antlaşmayla batı sınırımız kesin olarak belirlenmiş oldu.

d) Bu antlaşma yeni Türk devletinin yaptığı ilk antlaşmadır.
25-  Misak-ı milli kararlarının hazırlanmasında, Sivas Kongresi’nin ülkenin bağımsızlığı ile ilgili kararları esas alınırken, ulusal egemenlik ile ilgili alınan kararlardan söz edilmemiştir.

Bu durumun nedenleri arasında;

I. Mecliste saltanat yanlılarının çoğunlukta olması

II. İtilaf  Devletlerinden çekinilmesi

III. İç isyanların başlaması

hangileri gösterilebilir?

A)Yalnız I

B)Yalnız II

C)I ve II

D)I, II ve III
 

“İNKILAP TARİHİ TESTLERİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“TARİH DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“SORU BANKASI, TEST SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):