Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > Vatandaşlık Dersi İle İlgili Test Soruları Soru Bankası

ANAYASA, HUKUK, TOPLUMSAL HAYATI DÜZENLEYEN KURALLAR, ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (5) (VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI)

 

1.    Toplum ilişkilerini düzenleyen aşağıdaki kurallardan hangisi kişileri bağlar ve karşılıklı sözleşme esasına dayanır?

A)  Hukuk kuralları                     D)   Din kuralları

B)  Ahlâk kuralları                      E)   Örf ve âdetler

C)  Gelenekler

 

2.    Aşağıdakilerden hangisi, toplumsal hayatı düzenleyen kuralların ortaya çıkmasında etkili olmamıştır?

A)   Zayıfların güçlü olanlara karşı korunması ihtiyâcı

B)   Ticaret yapma gereği

C)   Toplum ilişkilerinin sağlıklı yürütülmesi zorunluluğu

D)   Toplumda  iş  bölümü ve dayanışma gibi  zorunlulukların olması

E)   Toplumun ortak değerlerinin zamanla değişmesi gerektiği inancı

 

3.    Toplumsal hayatı düzenleyen aşağıdaki kurallardan hangisine uyulmaması durumunda devlet devreye girer?

A)   Din kuralları                         D)   Hukuk kuralları

B)   Ahlâk kuralları                      E)   Örf ve âdetler

C)   Gelenekler

 

4.    Türk toplumunun günlük yaşantısında uymaya çalıştığı;

·          Büyüklerin ellerini öpmek,

·          Yemek yerken ağzını şapırdatmamak,

·          Karşılaştığı kişilere selâm vermek

gibi davranışlar toplum ilişkilerini düzenleyen kurallardan hangisiyle ilgilidir?

A)  Hukuk kuralları                     D)  Ahlâk kuralları

B)  Din kuralları                          E)  Anayasa kuralları

C)  Örf-âdet

 

5.    Devlet,  siyasî bakımdan örgütlenmiş  millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu hukukî bir varlıktır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi devletin temel özellikleri     arasında sayılamaz?

A)    Devlette vatandaşlar arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarının var olması

B)  Toplumun aynı dini inanışa sahip olması

C)    Milletin üzerinde yaşadığı belli bir toprak parçasının olması

D)    Yönetimle ilgili kuralların olması

E)    Bir arada yaşama düşüncesine sahip belli bir toplumun olması

 

6.    Aşağıdaki devlet şekillerinin hangisinde egemenlik bir zümreye aittir?

A)  Meşrûtî devlet                                       D)  Monarşik devlet

B)  Oligarşik devlet                                    E)  Mutlakiyetçi devlet

C)  Otokratik devlet

 

7.    Toplumda zaman içinde kendiliğinden oluşan, iyi ve kötü kavramlarından iyinin yapılmasını, kötünün yapılmamasını emreden davranış kurallarına ahlâk kuralları denilir.

Buna göre, aşağıdaki davranışlardan hangisi ahlâk kurallarına aykırıdır?

A)  Borç vermek

B)  İş ilişkilerini yazılı sözleşmelere dayandırmak

C)  Yöntemini dikkate almadan başarılı kişileri her zaman örnek almak

D)    Arkadaş seçiminde özenli olmak

E)  Birine söz vermek

 

8.    Yürütmenin, yasama  ve yargı işlevlerini de üstlenmesi aşağıdakilerden hangisiyle ifâde edilir?

A)   Devletçilik                                             D)  Halkçılık

B)  Yasama dokunulmazlığı                    E)  Kuvvetler ayrılığı

C)  Kuvvetler birliği

 

9.    Aşağıdakilerden hangisi, demokrasilerin dayandığı temel ilkelerden değildir?

A)  Çoğulculuk                                           D)  Eşitlik

B)  Özgürlük                                                E)  Millî egemenlik

C)  Çoğunlukçuluk

 

10.  Devletlerin bir araya gelmesiyle oluşan ve her bir devlette farklı hukuk kurallarının uygulandığı devlet şekli hangisidir?

A)  Kapitalist devlet                    D)  Teokratik devlet

B)  Sosyalist devlet                    E)   Federal devlet

C)  Üniter devlet

 

11.  Devlet  sınırları  içinde aynı hukuk kurallarının geçerli olduğu, tek bir siyâsî otoritenin egemenliği elinde tuttuğu devlet şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Lâik devlet                             C)  Kapitalist devlet              E)  Üniter devlet

B)  Otokratik devlet                     D)  Federal devlet

 

12.  Yönetimde din kurallarının etkin olduğu devlet şekli aşağıdakilerden              hangisidir?

A)  Lâik devlet                                             D)  Oligarşik devlet

B)  Federal devlet                       E)  Teokratik devlet

C) Üniter devlet

 

13.  Aşağıdakilerden hangisi, devletin var olmasını sağlayan unsurlar    arasında yer almaz?

A)  Örgütlü toplum                           D)  Ortak tarih ve kültürel değerler

B)  Sınırları belli bir vatan       E)  Devletin gücü üzerinde güç bulunmaması

C)  Bağımsız bir ülke

 

14.  Demokratik yönetimlerde birden fazla siyasî partinin bulunması aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi açısından önemlidir?

A)  Seçimlere katılım oranının artması

B)  Değişik düşüncedeki halkın temsilcilerinin meclise girebilmesi

C)  Koalisyonların (bilgi yelpazesi.net) kurulması

D)  Birlik ve dayanışmanın güçlenmesi

E)  Temsilci seçiminin kolaylaşması

 

15.  Ülkemizde aşağıdaki demokrasi yönetimlerinden hangisi   uygulanmaktadır?

A)  Meşrûtiyet                                              D)  Yarı doğrudan demokrasi

B)  Temsilî demokrasi                              E)  Sosyal demokrasi

C)  Doğrudan demokrasi

 

16.  Demokrasi yönetimlerinde sıkça kullanılan çoğulculuk kavramı ne demektir?

A)  Hükümeti kurma görevinin en çok oyu alan siyasî partiye verilmesi

B)   Seçimlerde  en  az  iki  ya da  daha  fazla kişi veya partiden birini tercih edebilme imkânı

C)  Seçimlere katılım oranının yüksek olması

D)  Seçimlere katılacakların önceden tespit edilmesi

E)  Tek parti iktidarı

 

17.  Seçimlerde bütün vatandaşların serbestçe, hiç bir ayrım gözetilmeden oylarını kullanabilme ve yönetime katılabilmeleri aşağıdakilerden hangisinin bir gereğidir?

A)  Çoğulculuğun                                       D)  Muhalefetin

B)  Düşünce özgürlüğünün                      E)  Genel oy ilkesinin

C)  Çoğunluk ilkesinin

 

18.  Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin bir gereğidir?

A)  Milli gelirin adaletli dağılımının sağlanması

B)  Zorunlu eğitimin benimsenmesi

C)  Vatandaşların sosyal güvenliğe kavuşturulması

D)  Anayasa Mahkemesi  üyelerinin  Cumhurbaşkanınca  seçilmesi

E)   İdarî işlemlerin yargı denetimine tâbi olması

 

19.  Aşağıdakilerden hangisi demokrasi yönetiminin çoğulculuk ilkesinin tanımıdır?

A)  İnsan haklarına saygılı ve hürriyetçi demokrasi anlayışı

B)  Bütün vatandaşların temel hak ve hürriyetlerden yararlanması

C)  Yürütme ve yasama işlemlerinde yargı denetimi olması

D)  İktidar yarışmasının eşit şartlar içinde yürütülmesi

E)  Hiç kimsenin kanunen tâbi olduğu mahkemeden başka mahkeme önüne çıkartılamaması

 

20.  Aşağıdaki yönetim şekillerinden hangisinin günümüzde uygulanması mümkün değildir?

A)  Yarı doğrudan demokrasi      D)  Meşrûtî monarşi

B)  Doğrudan demokrasi             E)  Oligarşi

C)   Temsilî demokrasi

 

21.  Devletin yasama, yürütme ve yargı olmak üzere üç temel görevi vardır. Demokratik devletlerde bu üç görevin birbirinden ayrı olması zorunludur. Buna Kuvvetler Ayrılığı ilkesi denilir.

Aşağıdakilerden hangisi, güçler ayrılığı ilkesine aykırıdır?

A)    Yasama görevi için temsilcilerin seçilmesi

B)    Yürütme yetkisinin TBMM tarafından kullanılması

C)    Hükümet üyelerinin başbakan tarafından belirlenmesi

D)    Başbakanın cumhurbaşkanı tarafından atanması

E)    Hakimlerin bağımsız karar alabilmesi

 

22.  1839 Tanzimat Fermanı’na göre, mahkemeler açık olacak, hiç kimse yargılanmadan cezalandırılamayacaktı.

Tanzimat Fermanı’nın getirdiği bu yenilik, aşağıdaki alanlardan hangisinde şeffaflaşmayı sağlamaya yöneliktir?

A) Eğitim           B)  Adalet               C)       Askerlik     D)  Ticaret                         E) Yönetim

 

23.  Anayasa temel yasadır. Yürürlükteki yasalar anayasaya aykırı olamaz.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)    Anayasa en üstün yasadır

B)    Anayasa değiştirilemez

C)    Hukuk kurallarının tümüne birden anayasa denilir

D)    Anayasaya herkes uymak zorunda değildir

E)    Toplumun yaşamını sınırlandıran yasaların tümüne anayasa denilir

 

24.  İlk yazılı Türk anayasası hangi yıl kabul edilmiştir?

A)  1808               B)  1839              C)  1876           D)  1921          E)  1924

 

CEVAP ANAHTARI

1.A  2.E  3.D  4.C  5.B  6.B  7.C  8.C  9.C 10.E 11.E 12.E

13.D  14.B  15.B  16.B  17.E  18.E  19.D  20.B  21.B  22.B  23.A  24.C

 

“VATANDAŞLIK DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“TÜRKÇE DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR” SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“TÜRKÇE DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI” SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


 


Yorum Yazı KAPA/AÇ