Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > Vatandaşlık Dersi İle İlgili Test Soruları Soru Bankası

ANAYASA, HUKUK, TOPLUMSAL HAYATI DÜZENLEYEN KURALLAR, ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (6) (VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI)

 

25.  Aşağıdakilerden hangisi hukuk devletinde olamaz?

A) İdare ve yasamanın yargı denetimine tabi olması

B) Temel hak ve özgürlüklerin güvenceye alınmış olması

C) Yasaların üstünlüğü ilkesi

D) Yasaların yürütmenin denetiminde olması

E) Herkesin yasalar önünde eşit olması

 

26.  Aşağıdaki anayasaların hangisinde ilk kez millî egemenlik ilkesi kabul edilmiştir?

A) 1876              B)   1921                   C) 1924                     D)   1961                          E)   1982

 

27.  Meclis Hükümeti sisteminde devlet başkanı olmaz. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Millî egemenlik ilkesinin kabûl edilmiş olması

B) Çoğunlukçu demokrasi anlayışının benimsenmiş olması

C)   Güçler birliği ilkesinin kabûl edilmiş olması

D) Devletin rejiminin olmaması

E) Anayasanın “yumuşak” olması

 

28.  Aşağıdakilerden hangisi parlamenter sistemde mutlaka bulunması gereken bir özelliktir?

A) Yasama organının çift meclisli olması

B) Cumhurbaşkanının doğrudan halk tarafından seçilmesi

C) Yasaların halkoyuna sunulması

D) Cumhurbaşkanının yasama organınca seçilmesi

E) Yasama organının, Bakanlar Kurulu’nu düşürebilmesi

 

29.  Demokratik hukuk devletinde aşağıdaki koşullardan hangisini taşıma zorunluluğu yoktur?

A) Vatandaşların, seçimlerde yaş ve sezginlik dışında  bir nitelik  aranmadan oy hakkına sahip olması

B) Yürütme ve yasama işlemlerinin yargı denetimine tâbi olması

C) Kuvvetler ayrılığı ilkesinin geçerli olması

D) Çoğunlukçuluk ilkesine uyulması

E) Çoğulculuk ilkesine uyulması

 

30. Aşağıdakilerden hangisi demokrasilerin dayandığı temel ilkelerden değildir?

A) Devleti yönetme gücünün kaynağının millet olması

B) Devlet başkanının hükümeti kurma görevini en çok oyu almış siyasî parti liderine vermesi

C) Bireyin, başkalarına zarar vermeden davranışlarında özgür olması

D) Bireylerin yasalar önünde eşit olması

E) Birden çok siyasî partinin bulunması

 

31.  Aşağıdakilerden hangisi “Kanunî Hakim Teminatı”dır?

A) Yargının bağımsız (bilgi yelpazesi.net) olması

B) Vatandaşların, temel hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması

C) Kuvvetler Ayrılığı İlkesi’nin geçerli olması

D) Siyasî sistemdeki temel siyasî karar organlarının genel oya dayanan serbest seçimlerle oluşması

E) Hiç kimsenin,  kanunen tâbi olduğu mahkemeden başka mahkeme önüne çıkartılamaması

 

32.  İlk demokrasi yönetimi aşağıdaki toplumlardan hangisinde görülmüştür?

A)   Eski Çinliler                          C) Eski Yunanlılar                              E) İngilizler

B)   Eski Mısırlılar                       D) Romalılar

 

33.  Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Cumhuriyeti’nde yarı doğrudan demokrasinin uygulanması anlamına gelebilir?

A)    Anayasanın   değiştirilme  kaldırma veya yeni anayasa kabûlü için referandum yapılması

B)    Halkın seçtiği temsilcilerin halk adına kararlar alması

C)    Halkın tamamının alınan kararlara katılması

D)    Cumhurbaşkanının milletvekillerince seçilmesi

E)    Yasa çıkarma yetkisinin, halkın seçtiği üyelerden oluşan TBMM’ye ait olması

 

34.  Osmanlı Devleti’nde halk ilk kez seçme - seçilme hakkını hangi yıl kullanmıştır?

A)  1839                          B)   1856                                  C) 1876                 D) 1908                            E) 1921

 

35. Kanun-i  Esasî’de   “Saltanat ve hilafet hakkı ve makamı Osmanoğulları soyunun en büyük erkek evladına aittir” hükmü vardır.

Bu madde, Osmanlı Devleti’nin hangi rejimi taşıdığını    göstermektedir?

A) Meşrûtî monarşi                    C) Millî iradenin üstünlüğü               E) Teokrasi

B) Monarşi                                                   D) Parlamenter sistem

 

36. Kanun-i Esasî’de “Devletin dini İslam’dır. Yasalar dini hükümlere aykırı olamaz” hükmü yer almaktadır.

Bu  madde,  Osmanlı  Devleti’nin  hangi   siyâsî   karakteri taşıdığını göstermektedir?

A)  Teokrasi                                                C) Monarşi                                       E)  Lâik

B) Parlamenter sistem                             D) Meşrûtî monarşi

 

37. Kanun-ı Esasî’de yasama görevi Âyan Meclisi ve Meclis-i Mebusan’a verilmiştir. Âyan Meclisi’nin üyeleri padişah tarafından ölünceye kadar tayin edilebilecektir. Mebusan Meclisi’nin üyeleri 4 yılda bir yapılan seçimle her elli bin Osmanlı erkeğinin seçeceği milletvekillerinden oluşacaktır. Yürütme yetkisi, padişahın başında bulunduğu Heyet-i Vükela’ya (Bakanlar Kurulu) verilmiştir. Yasa teklifini sadece Heyet-i   Vükela yapabilecektir. Heyet-i Vükela’nın başkan ve bakanlarını padişah seçecek ve azledecektir. Padişah, devlet güvenliğini bozduğu gerekçesiyle polis araştırması yaptırabilecek ve suçlu görülen kişileri sürgüne gönderebilecektir.

Yukarıdaki hükümlerden yola çıkarak, aşağıdaki sonuçlardan hangisine varamayız?

A) Osmanlı halkına ilk kez seçme-seçilme hakkı verilmiştir

B)  Âyan Meclisi üyelerini          padişahın seçmesi millet egemenliği ilkesine ters düşmektedir

C)  Mebusan Meclisi bir danışma meclisi niteliğindedir

D)  Osmanlı Devleti Meşrutî Monarşi’ye geçmiştir

E)  Hıristiyanlar il genel meclislerine seçilebileceklerdir

 

38. Kanun-i Esasî’de, “Hükümet (Heyet-i Vükela) Meclis-i Mebusan’a değil padişaha karşı sorumludur” hükmü yer almaktadır.

Bu madde ile aşağıdaki yargılardan hangisine varamayız?

A) Padişahın yetkileri millî iradenin üstündedir

B) Padişahın suçlu görülen kişileri sürgüne gönderme hakkı vardır.

C) Meclis-i Mebusan gerçekte bir danışma meclisi niteliği taşımaktadır

D) Millet egemenliği tam olarak oluşmamıştır

E) Meşrûtî Monarşi yönetimi tam olarak gerçekleşmemiştir

 

39. 1856 Islahat Fermanı ile Müslüman olmayanların il genel meclislerine seçilebilmeleri kabûl edilmiştir.

Bu durum, aşağıdaki gelişmelerden hangisine yol açmıştır?

A) Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanması hızlanmıştır

B) Müslüman olmayanlarla Müslümanlar arasındaki en önemli ayrılık giderilmiştir

C) Yabancı sermayenin ülkede yatırım yapmasına imkân sağlamıştır

D) Lâiklik uygulamasına geçişte ilk adım atılmıştır

E) Müslüman olmayanlar da Meclis-i Mebusan’a girmişlerdir

 

40.  Mevcut anayasamıza göre, seçimler sonunda en çok oyu alan siyâsî parti, mecliste çoğunluğu sağlamışsa iktidara gelir.

Bu durum, demokrasi ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?

A)  Çoğunluk ilkesi                                    D)  Muhalefet olma ilkesi

B)  Çoğulculuk ilkesi                                 E)  Genel oy ilkesi

C)  Eşitlik ilkesi

 

41.  Demokrasi yönetimlerinde egemenlik hakkı halka aittir. Yöneticiler halk tarafından seçilir. Halk tarafından belirli bir süre için seçilen temsilciler yasaları çıkarır, yasalara uygun olarak ülkeyi yönetir. Halk, beğenmediği temsilcileri bir sonraki seçimde seçmeyebilir.

Bu bilgilerde, demokrasi yönetiminin hangi yönü üzerinde durulmuştur?

A) Düşünce ve kanaatlere saygı                            D) Özgürlük

B) Vatandaşların eşitliği                                                          E) Birlik ve dayanışma

C) Egemenliğin kullanılması

 

42.  Bir devletin yasama, yürütme ve yargı olmak üzere üç temel görevi vardır. Demokratik devletlerde bu üç görev birbirinden ayrı ve bağımsızdır. Buna, güçler ayrılığı ilkesi denilir.

Türkiye’de aşağıdaki anayasalardan hangisi ile ilk kez güçler ayrılığı      ilkesi kabûl edilmiştir?

A)    1876 Kanun-i Esasî                                          D) 1961 Anayasası

B)    1921 Anayasası                                                 E)  1982 Anayasası

C)    1924 Anayasası

 

43.

I.   İnsan hak ve özgürlüklerinin güvenceye alınması

II.  Sosyal, ekonomik ve siyasî hakların korunması

III. İnsanların sahip olduğu imkânları geliştirebilmesi

IV. Vatandaşların ülke kalkınmasına katkıda bulunması

Yukarıda sözü edilen durumlar, kaynağını aşağıdakilerden hangisinden almaktadır?

A)  Uluslar arası ilişkilerden

B)  Hükümetten

C)  Uluslar arası antlaşmalardan

D)  Anayasal hüküm ve ilkelerden

E)  Devletin bağımsız olmasından

 

44.  Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde demokrasi yönetiminin yerleşmesine en az katkıda bulunmuştur?

A)  Saltanatın kaldırılması

B)  Cumhuriyetin ilk yıllarında tek parti yönetiminin olması

C)  1946’da çoğulculuk ilkesinin uygulamaya konulması

D)  TBMM’nin (bilgi yelpazesi.net) açılması

E)  Kadınlara seçme-seçilme hakkının verilmesi

 

45.

I.    Islahat Fermanı

II.   Sened-i İttifak

III.  Tanzimat Fermanı

IV.  Kanun-i Esasî

V.   II.Meşrutîyet

Yukarıda, ülkemizdeki anayasal adımlar verilmiştir. Kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) III-I-II-IV-V                                 D) II-III-I-IV-V

B) II-IV-I-V-III                                 E) I-III-II-V-IV

C) III-II-I-IV-V

 

46.

I.    II.Abdülhamit’in İstibdat Dönemi

II.   I.Meşrutîyet Dönemi

III.  Tanzimat Dönemi

IV. II.Meşrutîyet Dönemi

Yukarıda, Osmanlı Devleti’nin dağılma sürecindeki dönemler verilmiştir. Kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) I-II-III-IV                     D)  II-III-I-IV

B) III-I-II-IV                     E)  III-II-I-IV

C) II-I-III-IV

 

47.  Yasama ve yürütme organlarının yürütmede toplandığı anayasa aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1961 Anayasası                                    D) 1924 Anayasası

B) Kanun-i Esasî                                       E) 1982 Anayasası

C) Teşkilât-ı Esasîye

 

48.  Kanun-i Esasî ile meşrûtî monarşi tam olarak oluşmamıştır. Bu durumun temel sebebi, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kadınların seçme ve seçilme hakkının bulunmaması

B) Âyan Meclisi üyelerini padişahın seçmesi

C) Padişahın polis araştırması yaptırabilmesi

D) Heyet-i Vükela’nın başkan ve üyelerini padişahın seçmesi

E) Yasa teklifini sadece Heyet-i Vükela’nın yapabilmesi

 

CEVAP ANAHTARI

25.D 26.B  27.D  28.E  29.D  30.B  31.E  32.C  33.A  34.C  35.A  36.A

37.E  38.B  39.A  40.A  41.C  42.D

43.D  44.B  45.D  46.E  47.B  48.E

 

“VATANDAŞLIK DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“TÜRKÇE DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR” SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“TÜRKÇE DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI” SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


 


Yorum Yazı KAPA/AÇ