Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > Coğrafya Yazılı Soruları > Coğrafya Dersi 11. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

COĞRAFYA 11. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (13) (TEST)

 

… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI …….……..… OKULU 11/… SINIFI COĞRAFYA DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILISI

 

SORU 1

Batı Avrupa ülkeleri ve Japonya’nın yıllara göre nüfus artış hızına bakıldığında, nüfus artış hızlarının 1950 – 1970 yılları arasında yüksek olduğu görülmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilmiş olan durumun ortaya çıkmasında temel nedendir?

A) İkinci Dünya savaşı sonrası doğum oranlarının azalması

B) Çocuk sahibi olan ailelere maddi yardımların yapılması

C) İkinci Dünya savaşı sonrası sağlık koşullarının iyileşmesi

D) Eğitim seviyesinin düşük olması

E) Sanayiyle birlikte iş gücü açığının ortaya çıkması

 

SORU 2

Konfüçyüs, aşırı nüfus artışının iş gücü verimliliğini azaltarak hayat standardını düşüreceğini ve toplumsal çatışmaya neden olacağını iddia etmiştir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu görüşü destekleyici yönde bir uygulamadır?

A) Evlilik yaşının düşürülmesi

B) Çok çocuklu ailelere vergi indirimi uygulanması

C) Aile planlaması çalışmalarının yaygınlaştırılması

D) Çalışan annelerin doğum izinlerinin uzatılması

E) Ailelere çocuk başına ücret ödenmesi

 

SORU 3

- Venedik

- Barcelona

- Dubai

Yukarıda verilen şehirlerin gelişmesinde aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi daha fazla etkili olmuştur?

A) Tarım

B) Eğitim

C) Turizm

D) Din

E) Maden

 

SORU 4

Nüfus politikaları, vatandaşların yaşam kalitesinin devamı veya yükselmesi için nüfusun artış, azalış ve niteliği ile ilgili yapılan çok yönlü bir çalışmadır.

Buna göre, sosyal ve ekonomik yapıları göz önüne alındığında haritadaki numaralandırılmış ülkelerin hangisinde nüfus artış hızının azaltılmasına yönelik politikaların uygulanması beklenir?

A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

 

SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi Türk kültürüne ait değildir?

A) Selimiye Camii

B) Tac Mahal

C) Mostar Köprüsü

D) Özgürlük Anıtı

E) Caca Bey Rasathanesi

 

SORU 6

Almanya’nın önemli kentlerinden biri olan Essen’nin gelişmesindeki en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A) Önemli yolların kavşak noktasında bulunması

B) Tarihi dokusu ile çok sayıda turist çekmesi

C) Önemli demir ve kömür yataklarına sahip olması

D) Verimli tarım alanları üzerine kurulmuş olması

E) Büyük kültür merkezlerine sahip olması

 

SORU 7

Bir limanın art bölgesinin geniş veya dar olması o limanın ticaret hacmi üzerinde etkili olmaktadır. Buna bağlı olarak da art bölgesi geniş bir limanın çevresinde şehirleşme faaliyetleri hız kazanır.

Buna göre, harita üzerinde gösterilen liman şehirlerinden hangisinin art bölgesi diğerlerine göre daha geniştir?

A) Zonguldak

B) Trabzon

C) Samsun

D) Sinop

E) İzmir

 

SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi nüfus artış hızının yükselmesinin olumlu sonuçlarından değildir?

A) Üretim artışı sağlanır.

B) Vergi gelirleri artar.

C) İş gücü maliyeti ucuzlar.

D) Nüfus dinamik özellik kazanır.

E) Tasarruflar azalır.

 

SORU 9

Ülkelerin farklı nüfus politikaları uygulamasının başlıca nedeni nedir?

A) Kalkınma düzeyi ile nüfusun niteliksel ve niceliksel özellikleri arasında denge kurmak

B) Ortalama yaşam süresini uzatmak

C) Vergi gelirlerini arttırmak

D) Yeni iş kollarını geliştirmek

E) Çevre sorunlarını azaltmak

 

SORU 10

Endonezya hükümeti daha az çocuk sahibi olmayı teşvik eden politikalar uygularken, Fransa 1995 yılında başlattığı nüfus politikası ile ailelerin daha fazla çocuk sahibi olmalarını teşvik etmektedir.

Bu ülkelerin birbirinden tamamen farklı nüfus politikaları izlemesi, ülkelerin aşağıdaki özelliklerden hangisi bakımından farklı olmalarıyla ilgilidir?

A) Yüz ölçümleri

B) Yeryüzü şekilleri

C) Nüfusun cinsiyet özellikleri

D) Nüfus artış hızları

E) Doğal kaynakları

 

SORU 11

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi A ülkesinde meydana gelen değişikliğin bir sonucu değildir?

A) Kişi başına düşen gelir artmıştır.

B) Bağımlı nüfus azalmıştır.

C) Çocuk ölüm oranları azalmıştır.

D) Nüfus politikası değişmiştir.

E) Kadın istihdamı azalmıştır.

 

SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'de nüfus artış hızını artırmaya yönelik yapılan uygulamalardan biridir?

A) Aile planlaması uygulamalarının yaygınlaştırılması

B) Çocuk sayısının sınırlandırılması

C) Evlilik yaşının arttırılması

D) Çok çocuklu ailelere vergi indirimi yapılması

E) Eğitim düzeyinin yükseltilmesi

 

SORU 13

Türkiye, 2050 yılında kadın başına ortalama 2,5 çocuğa ulaşırsa 2075 yılında nüfusu 119 milyon olacaktır.

Sadece bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Kadın nüfusu azalacaktır.

B) Yaşlı nüfus azalacaktır.

C) Çocuk nüfusu iki buçuk katına çıkacaktır.

D) Türkiye nüfusunda gençleşme beklenmektedir.

E) 2075'te toplam nüfusun 119 milyona

 

SORU 14

2050 yılında dünya nüfusu 9 milyar 306 milyon kişi olurken temel nüfus projeksiyonu senaryosuna göre Türkiye 20.sıraya gerileyecektir. 2075 yılına gelindiğinde dünya nüfusu 9 milyar 905 milyon kişiye yükselecek, Türkiye'nin sıralamadaki yeri ise 24. olarak değişecektir.

Yukarıda verilen bilgilere göre hangisi söylenebilir?

A) Dünya nüfusu artarken Türkiye'nin nüfus artış hızı azalacaktır.

B) Türkiye nüfusu, dünya nüfusundan daha hızlı artacaktır.

C) Türkiye nüfusunda bebek ölüm oranları artacaktır.

D) Türkiye nüfusunda (bilgi yelpazesi com) genç nüfus artacaktır.

E) Dünya nüfusunda 2075'te azalma olacaktır.

 

SORU 15

Aşağıda verilen şehir ve bu şehirde görülen yaygın ekonomik fonksiyon eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Essen-Turizm

B) New York-Finans

C) Tokyo-Sanayi

D) Oxford-Eğitim

E) Paris-Moda

 

SORU 16

Yukarıda numaralandırılmış şekilde verilen şemada şehirler fonksiyonel özelliklerine göre sınıflandırılmıştır.

Buna göre, 1, 2 ve 3 numaralı bölgede yer alan şehirler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Mersin- İzmir- Kırşehir

B) Sinop- İstanbul- Bursa

C) Rize- Antalya- Bandırma

D) İskenderun- İstanbul- Gaziantep

E) İzmit- İzmir- Muğla

 

SORU 17

Aşağıda verilen şehir ve bu şehirde görülen yaygın ekonomik fonksiyon eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Essen-Turizm

B) New York-Finans

C) Tokyo-Sanayi

D) Oxford-Eğitim

E) Paris-Moda

 

SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi ilk şehir yerleşmelerinin kurulduğu bir akarsu kenarı değildir?

A) Nil

B) Amazon

C) Fırat

D) Ganj

E) İndus

 

SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi Aztek medeniyetinin geliştiği ülkedir?

A) Çin

B) Tunus

C) Mısır

D) Meksika

E) Nijerya

 

SORU 20

- Medeniyetlerin ilk kurulduğu yerlerden biri elverişli liman özellikleriyle Akdeniz kıyılarıdır.

- Hint medeniyeti verimli tarım alanları barındıran İndus ve Ganj nehirleri çevresinde kurulmuştur.

- Mısır medeniyeti Nil Nehri etrafındaki verimli taşkın ovalarının bulunduğu bölgede kurulmuştur.

- İnka medeniyeti kıyı kesimlere göre yüksek nem ve sıcaklığın etkisinin az olduğu And dağlarının yüksek kesimlerinde kurulmuştur.

Yukarıda verilen bilgiler göz önünde bulundurulduğunda, aşağıdakilerden hangisi ilk kültür merkezlerinin kurulduğu bölgelerin belirlenmesinde etkili olan bir faktör değildir?

A) Ekonomik kaygılar

B) İklim özellikleri

C) Coğrafi konum

D) Doğal kaynaklar

E) Bitki örtüsü

 

SORU 21

Anadolu'ya ilk çağlardan günümüze kadar birçok medeniyete ev sahipliği yaptığı için ‘’Medeniyetlerin Beşiği’’ denilmektedir.

Buna göre, Anadolu’nun bu özelliği kazanmasında aşağıda verilenlerden hangisi etkili olmamıştır?

A) Yer şekillerinin uygun olması

B) Topraklarının verimli olması

C) Ekonomik faaliyetlerinin çeşitli olması

D) Su kaynaklarının elverişli olması

E) İklim koşullarının uygun olması

 

SORU 22

İlk uygarlıklar, bulundukları coğrafya gereği farklı yaşam tarzları ve güvenlik koşullarına sahiptir.

Buna göre;

I. Mısır medeniyeti, asırlar boyu dışa kapalı bir özellik göstermiştir. Bu durumun oluşmasında Nil Nehri’nin etrafının çöllerle çevrilmiş olmasının etkisi büyüktür. Bu coğrafi özellik, Mısırlılar için önemli bir güvenlik bariyeri sağlamıştır.

II. Hititlerin bulunduğu coğrafyanın kuzey ve güneyden dağ silsileleriyle çevrili bir bölgede yer alması ve bu bölgede çok sayıda ova ve platonun bulunması, istilalara elverişsiz bir alan oluşturmuştur.

III. Himalaya ve Pamir Dağları ile kuzeyden çevrili olan ve Hint Okyanusu kıyısına kadar ulaşan Hint medeniyet sahası tarih boyu pek çok istilaya uğramıştır. Bu durumun oluşmasında uygarlığın yer aldığı coğrafyanın üç tarafının denizlerle çevrili olmasının etkisi büyüktür.

Yukarıdaki bilgilerden yola çıkılarak aşağıda ulaşılabilecek en genel bilgi hangisidir?

A) İlk uygarlıklar sürekli bir başka uygarlığın tehdidi altındadır.

B) Dağ silsileleri uygarlıklar için önemli bir güvenlik bariyeridir.

C) Denize kıyısı olan uygarlıkların istilaya uğrama riski daha yüksektir.

D) Coğrafi konum ve özellikler uygarlıkların güvenliğiyle doğrudan ilişkilidir.

E) Bazı uygarlıklar tarihleri boyunca hiç istilaya uğramamıştır.

 

SORU 23

Aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisi doğal çevreyi daha fazla kirletmektedir?

A) Hidroelektrik

B) Güneş

C) Dalga

D) Linyit

E) Rüzgâr

 

SORU 24

Aşağıdakilerden hangisi fosil yakıtların tüketilmesiyle atmosfere karışan atıkların oluşturduğu çevre sorunlarından değildir?

A) Küresel ısınma

B) Ozon tabakasında seyrelme

C) Buzulların erimesi

D) Alize rüzgârlarının oluşumu

E) Biyoçeşitliliğin azalması

 

SORU 25

Meksika Körfezi'ndeki petrol sızıntısının oluşturduğu petrol tabakasının ABD'nin Louisiana eyaleti açıklarında Chandeleur Takımadalarına ulaştığı açıklandı. Breton Doğal Hayatı Koruma Bölgesi'nin bir parçası olan ve insanların yaşamadığı takımadalardaki pelikanlar ve diğer bazı kuşların petrole bulandıkları belirlendi.

Yukarıdaki basın haberinde verilen çevre felaketi haritada numaralanmış alanların hangisinde görülmüştür?

A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

 

BAŞARILAR DİLERİM...

 

“COĞRAFYA DERSİ 11. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“COĞRAFYA DERSİ YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“COĞRAFYA KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“COĞRAFYA SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.
.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz: