Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > Coğrafya Yazılı Soruları > Coğrafya Dersi 11. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

COĞRAFYA DERSİ 11. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (7)

 

… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 11/… SINIFI

COĞRAFYA DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILISI

 

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

 

1 –

Yukarıdaki tablodaki bilgilere göre düşünüldüğünde, turist başına harcamanın en az yapıldığı ülke hangisidir?

A)Fransa

B)İspanya

C)ABD

D)Çin

E)Türkiye

 

2-Bir kültürün oluşması uzun yıllık zaman içerisinde oluşan bir olgudur ve tek başına oluşmaz. Her kültür kendisine coğrafi anlamda yakın komşu kültürün izlerini taşır.

Ülkemizin coğrafi konumu göz önüne alındığında, Türk kültürünün aşağıdaki kültür bölgelerinden hangisinden en az etkilenmiş olması beklenir?

A) İran Kültürü

B) İskandinav Kültürü

C) Mezopotamya Kültürü

D) Mısır Kültürü

E) Yunan Kültürü

 

3-Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?

A)Erozyonun şiddetli olduğu yerlerde araziden yararlanma sınırlıdır.

B)Ovalar, ekonomik faaliyetler bakımından etkin alanlardır.

C)Ana kayanın yüzeye çıktığı kayalık alanlarda araziden faydalanma sınırlıdır.

D)Eğim derecesinin fazla olduğu alanlar, tarım faaliyetlerinin geliştiği alanlardır.

E)Yüksek düzlük alanlar hayvancılık faaliyetleri bakımından elverişlidir.

 

4-Ülkemizde heyelanın olaylarının daha çok ilkbahar mevsiminde meydana gelmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)Yer şekillerinin eğimi

B)Bitki örtüsünün seyrek olması

C)Kar erimeleri ve yağış

D)Buharlaşmanın artması

E)Sıcaklıkların yükselmesi

 

5-Aşağıdaki tabloda Türkiye’de arazilerin eğim % derecelerine göre kullanım alanları gösterilmiştir.

Buna göre, aşağıdaki bilgilerden hangisi tablodan çıkarılabilecek doğru bir bilgi değildir?

A)Ülkemizde toprakların büyük bölümü tarıma elverişli değildir.

B) Ülkemizde tarıma elverişli alanlar daha çok kıyılarda bulunmaktadır.

C)Ülkemizde dik ve sarp alanlar, toprak yetersizliği ve aşınım nedeniyle tarıma elverişli değildir.

D)Eğimin %6’nın altında olduğu alanlar tarıma en elverişli arazilerdir.

E)Eğimin %20’den fazla olduğu alanlar otlak ve ormanlara ayrılmıştır.

 

6-Afrika’nın en büyük petrol üretici olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fas

B) Kuveyt

C) Tunus

D) Nijerya

E) G. Afrika Cumhuriyeti

 

7-ülkeler mevcut kaynaklarını en iyi şekilde kullanarak kalkınırlar.kalkınan ülkelerde zamanla nüfus artışı sorun olmuş ve artan nufusun gıda ihtiyacını karşılamak için teknolojilerini kullanarak birim alandan en fazla verimi almaya çalışırlar.

Aşağıdaki ülkelerden hangisinde tarım da birim alandan alınan verim daha fazladır

A)Japonya- Hollanda

B)Hollanda-Almanya

C)Japonya-Hindistan

D)Hindistan- Hollanda

E)ABD - Kanada

 

8-Aşağıdaki adalardan hangisi Japonya.`yı oluşturan adalardan birisi değildir

A)Hokkadido

B)Şikoku

C)Kyuşu

D)Toyama

E)Honşu

 

9-…………….. Çağda insanlar madenleri işlemek içinısıdan yararlanmış ve bu olay demir-çelik fabrikalarının temelini oluşturmuştur.İnsanlar bu çağda madeni yerin altından çıkarmaya başlamışlardır.

Yukarıda bazı özellikleri verilen çağ hangisidir.?

A)Kalkolitik.

B)Mezolitik

C)Paleolitik

D)Neolitik

E)Sanayi çağı

 

10-

Yukarıdaki tabloda bazı ülkelere ait hidroelektrik üretim kapasitesi, üretim miktarı ve bu üretimin kullanılma oranı gösterilmiştir.

Buna göre, aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?

A)İsveç'in yer şekilleri ve iklimi akarsulardan yüksek oranda yararlanmaya uygundur.

B)Hidrolik enerji potansiyelini en az kullanan ülke Türkiye'dir.

C)Hidrolik enerji potansiyelini en iyi kullanan ülkeler İsveç ve İtalya'dır.

D)Hidrolik enerji potansiyelini en iyi kullanan ülkelerin akarsu rejimleri düzenlidir.

E)Türkiye'nin ürettiği hidroelektrik enerji miktarı Fransa'nın ürettiğinin yarısına yakındır.

 

11-Türkiye'de jeotermal enerji kaynaklarının Ege ve Güney Marmara'da daha fazla olması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A) Kalkerli yapının yaygın olması

B) Geniş ovaların varlığı

C) Arazinin kumlu ve çakıllı olması

D) Kuzey rüzgarlarının etkisiz olması

E) Yerkabuğunun kırılmalara uğraması

 

12-Kültür, çeşitli unsurların birleşmesiyle oluşmuş dinamik bir bütündür. Kültürü oluşturan unsurlar, maddi ve manevi unsurlar olarak ikiye ayrılır.

Aşağıdakilerden hangisi kültürü oluşturan manevi unsurlar arasında sayılır?

A)Coğrafi konum

B)İklim özellikleri

C)Simgeler

D)Komşu kültürler

E)Toprak özellikleri

 

13-Türkiye’de bölgeler ayrılırken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?

A)Bölge büyüklüğü

B)Bitki örtüsü

C)İklim

D)Nüfus yoğunluğu

E)Ekonomik faaliyetler

 

14-

Yukarıdaki Türkiye haritasında önemli termik santraller işaretlenmiştir.

Termik santrallerin dağılımında göz önünde tutulan en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Büyük şehirlere yakınlık

B) Kömür çıkarım alanlarına yakınlık

C) Büyük akarsulara yakınlık

D) Önemli ticaret merkezlerine yakınlık

E) Kavşak noktalarına yakınlık

 

15-

1. Maden : Fotoğrafçılık, gübre, cam sanayisinde kullanılır. Stratejik madendir. Susurluk havzasında çıkarılır. Türkiye rezerv bakımından dünyada birincidir.

2. Maden : Elazığ/Guleman'dan, Antalya/Fethiye ve Köyceğiz'den çıkarılır. Demirin çeliğe dönüştürülmesinde kullanılır. Türkiye, üretiminde dünyada 3. sıradadır.

Yukarıda sözü edilen madenler sırası ile hangileridir?

A) Demir-Bakır

B) Krom-Kurşun

C) Nikel-Krom

D) Bor-Krom

E) Kükürt-Alüminyum

 

16-Aşağıda Japonya ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)Ülkede okuma-yazma bilmeyenlerin oranı % 0’dır

B)Ülke topraklarının yarısından fazlası ormanlarla kaplıdır.

C)Ülkenin dağlık ve engebeli olması nedeniyle hava yolu ulaşımı gelişmemiştir.

D)Üretilen tarım ürünleri ihtiyacı karşılayamadığından

dolayı tarım ürünleri ithal eden bir ülkedir.

E)Yüzölçümünün yarıdan fazlası dağlarla çevrilidir.

 

17-Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir bilgidir.?

A) kesici aletler paleolitik çağda keşfedilmiştir.

B) Saban kalkolitik çağda icad edilmiştir.

C) ilk kullanılan maden ler taşlardır.

D) petrol ilk çağlarda bir enerji kaynağı olarak kullanılıyordu

E) kömürün önemi buhar makinesinin icadıyla artmıştır.

 

18-Aşağıdakilerden hangisi dağlık bölgedir?

A)Edirne ve çevresi

B)Balıkesir ve çevresi

C)Konya ve çevresi

D)Urfa ve çevresi

E)Rize ve çevresi

 

19-Aşağıda, bir bölgede yetiştirilen tarım ürünleri dairesel grafikle gösterilmiştir.

Grafiğe göre bu bölge için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğru olur?

A) Yüzölçümü geniş bir bölgedir.

B) Nüfus yoğunluğu fazladır.

C) Ülke ekonomisi tarıma dayanmaktadır.

D) Çeşitli iklimler görülmektedir.

E) Ortalama yükseltisi fazladır

 

20- Aşağıdakilerin hangisinde bir yöre, burada çıkarılmayan madenle birlikte verilmiştir?

A) Hekimhan- Demir

B) Elbistan- Linyit

C) Susurluk –Bor

D) Seydişehir- Boksit

E) Murgul –Krom

 

21-

=> Ilıman okyanus iklimi görülür.

=> Tarım ve hayvancılık gelişmiştir

=> Dünya çiçek üretiminin %70’ini sağlar

=> Batı Avrupa’nın en yüksek nüfus yoğunluğuna sahip ülkesidir.

Yukarıda özellikleri verilen Avrupa ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Almanya

B) Hollanda

C) Fransa

D) Portekiz

E) Hindistan

 

22-Aşağıdakilerden hangisi bir maden bölgesidir?

A)İstanbul ve çevresi

B)Muğla ve çevresi

C)Batman ve çevresi

D)Urfa ve çevresi

E)Muş ve çevresi

 

23-İzmir, İzmit ve Mersin’de petrol rafinerilerinin bulunması aşağıdaki faktörlerden hangisi ile ilgilidir?

A)Yer şekilleri

B)İklim

C)Nüfus yoğunluğu

D)Ulaşım imkanları

E)Hammaddeye yakınlık

 

24-Son yıllarda ülkemizin ivme kazanan ekonomik faaliyetlerinin başında turizm gelmektedir. Yıldan yıla ülkemizin turizm gelirleri artmakta, bu (bilgi yelpazesi.net) durumda ülkemizin kalkınmasında önemli bir etkiye sahip olmaktadır. Toplam turizm potansiyelimiz göz önüne alındığında, 2010 yılında ülkemize, 40 milyon turistin gelmesi beklenmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de turizm faaliyetlerini artırmak için yapılması gerekenlerden biri değildir?

A) Altyapı hizmetlerini geliştirmek

B) Doğal alanları yerleşim yerine açmak

C) Tanıtım faaliyetlerini geliştirmek

D) Terör sorununu çözmek

E) Kültürel etkinliklere ev sahipliği yapmak

 

25-İngiltere’nin endüstride ilerlemesinde aşağıdakilerin hangisinin payı en büyüktür?

A) Zengin taşkömürü ve demir yataklarına sahip olması

B) Bir ada üzerinde bulunması

C) Akarsuların ulaşıma elverişli olması

D) Gelişmiş ülkelere yakın olması

E) Zengin petrol yataklarına sahip olması

 

26-Küresel ticaretin en önemli üç unsuru; ham madde, üretim ve pazardır.

Bu unsurlar arasındaki bağlantı aşağıdaki faaliyetlerden hangisi ile yapılır?

A)Tarım

B)Madencilik

C) İnşaat

D)Turizm

E) Ulaşım

 

27-Aşağıdakilerden hangisi önemli sanayi üretim alanlarından biri değildir?

A)ABD

B)Batı Avrupa

C)Orta Doğu

D)Çin

E)Rusya

 

28-İzmit, İstanbul, İzmir Türkiye’de sanayi kuruluşlarının yoğun olarak bulunduğu yörelerdir.

Buna göre , bu yörelerden aşağıdakilerden hangisinde artış olması beklenemez?

A)Enerji tüketiminde

B)Çevre kirliliğinde

C)Ulaşım olanaklarında

D)Konut yetersizliğinde

E)Dışarıya olan göç miktarında

 

29-

- Krom üretiminde dünyada ilk sırayı alır.

- Akdeniz iklim özellikleri görülür.

- Elmas ve zümrüt işlemeciliği yaygındır.

Yukarıda bazı özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A)Yunanistan

B) Avustralya

C) Almanya

D) Japonya

E) G. Afrika Cumhuriyeti

 

30-Türkiye’de nadas uygulamasını azaltmak için öncelikle aşağıdakilerden hangisini yapılmalıdır?

A)Sulama imkanları artırılmalı

B)Gübre kullanımı artırılmalı

C)Nöbetleşe ekim yapılmalı

D)Tohum ıslahı yapılmalı

E)Destekleme alımı yapılmalı

 

 

31-Türkiye’de elektrik üretiminde en fazla kullanılan maden ……………….

 

32-Türklerin Orta Asyada kullandıkları çadırın adı ………………………..

 

33-Japonya`nın en yüksek dağı ……………………………………………

 

34-Sanayi devrimi………………… de başlamıştır.

 

35- Türk kültürünü simgeleyen beş örnek …………………………………………

 

 

 

NOT BAREMİ: Sondaki boşluk doldurma soruları 2’şer, diğer sorular 3’er puandır.

 

BAŞARILAR DİLERİM…


“COĞRAFYA DERSİ 11. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“COĞRAFYA DERSİ YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“COĞRAFYA KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“COĞRAFYA SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.


Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>Yazan: ....
>Yorum: .... .

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


 


 E Mail
(Zorunlu Değil):