Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > Dil Ve Anlatım Yazılı Soruları > Dil Ve Anlatım Dersi 12. Sınıf 1. Dönem 3. Yazılı Soruları

DİL VE ANLATIM DERSİ 12. SINIF 1. DÖNEM 3. YAZILI SORULARI (3) (TEST) (CEVAP ANAHTARLI)

 

…- …  EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 12/… SINIFI

DİL VE ANLATIM DERSİ 1. DÖNEM 3. YAZILISI

 

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

 

1. Aşağıdakilerden hangisinde iş, oluş, durum bildiren fiiller birlikte verilmiştir?

A) Uyumak, beklemek, sararmak                           B) Solmak, ağlamak, gülmek

C) Almak, büyümek, oturmak                                  D) Anlatmak, sevmek, giymek

E) Çalışmak, bayatlamak, kararmak

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yükleminde anlam kayması vardır?

A) Endişelenmeyin, biraz sonra gelir.

B) Her anne çocuğuna şefkatle sarılır.

C) Problemi nasıl çözeceğini düşünüyor.

D) Bu kuru yapraklar da, yarın düşüp gidecek.

E) O fırtınalı gecede, sabaha kadar uyuyamamıştı.

 

3. Aşağıdaki cümlelerde kullanılan ikilemelerden hangisi türce diğerlerinden farklıdır?

A) Evli barklı bir adam böyle davranır mı?

B) Ülkede dirlik düzenlik sağlamayı başarmışlardı.

C) Güllük gülistanlık bir dünyada yaşamıyoruz.

D) Küçükken oldukça akıllı uslu bir çocuktu.

E) Yüzünde belli belirsiz bir yara izi vardı.

 

4. Aşağıdaki cümlelerde kullanılan deyimlerden hangisi zarf (belirteç) görevindedir?

A) Ondan para isteme, zavallı bugünlerde meteliğe kurşun atıyor.

B) Açık arttırma ile paha biçilmez bir vazo satışa çıkarıldı.

C) Bizimki dışarı çıkarken yine iki dirhem bir çekirdek giyinmiş.

D) Babası çok para canlısı biri, annesi ise aksine eli açık.

E) Onun yürekler acısı halini gördükten sonra uykularım kaçtı.

 

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yüklem göreviyle kullanılan sözcük addan türemiş bir eylem değildir?

A) Büyük kızlarını geçen yıl evlendirdiler.

B) Sorununuz birkaç gün içinde mutlaka çözülecek.

C) Sınav sonucunu alınca sevinçten delirecekti az kalsın.

D) İki saat sonra ufukta bir gemi gözüktü.

E) Arkadaşlarımla bir yerde buluşup dertleşeceğiz.,

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-den" eki eklendiği sözcüğün anlamını değiştirmiştir?

A) Çocuklara her zaman içten davranmalıyız.

B) Kaynakların azlığından yakınıyordu öğretmenimiz.

C) Okuldan gelince ilk işi ödevlerini yapmaktır.

D) Buradaki kurallardan sıkıldığını söylüyordu.

E) Böyle yangından mal kaçırır gibi davranma.

 

7.

I.   Senin sezgin kuvvetlidir.

II.  Selim şaşkın bir çocuktu.

III. Bu işte senin hiç katkın yok.

IV. Ne kadar üzgün görünüyorsun.

Yukarıdaki altı çizili sözcüklerden hangi ikisi hem yapım hem de çekim eki almıştır?

A) I. ve II.                                                                      B) I. ve III.

C) I. ve IV.                                                                    D) II. ve IV.

E) III. ve IV.

 

8) Onun istediğiniz bir hikâyesini seçin, seçtiğiniz hikâyenin herhangi bir yerinden bir kelime çıkarın ya da onun yerine başka bir kelime koymaya çalışın. Bunu genellikle başaramadığınızı göreceksiniz.

Bu parçada sözü edilen yazarın öykülerinde görülen anlatım özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Açıklık                                                                      B) Akıcılık

C) Yoğunluk                                                                 D) Duruluk

E) Doğallık

 

9) Aşağıdakilerden hangisi fablın özelliklerinden değildir?

A) Olay kahramanlarının genellikle insan dışı varlıklardan seçilmesi.

B) Sonunda ahlâk ve hayat dersi verilmesi.

C) Teşhis ve intak sanatına yer verilmesi.

D) Olayın çoğunlukla kır, orman veya köyde geçmesi.

E) Süslü ve sanatlı bir dilin kullanılması.

 

10) “Masalların Biçimbilimi” adlı eserin yazarı hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

A) Ceyhun Atuf Kansu                                               B) Andersen

C) Berna Moran                                                         D) W.Propp

E) Mehmet Fuat Köprülü

 

11) Toplum yaşamında birtakım olaylarla birbirine bağlanmış olan çeşitli insanların başlarından geçen maceraları bütün ayrıntılarıyla (bilgi yelpazesi.net) anlatan edebi eserdir. Olmuş ya da olabilir olayları yer, zaman ve kişilere bağlı olarak anlatır. Olaylar ana bir olay etrafında gelişir ve olay örgüsü geniştir. Kahramanları çoktur.

Yukarıda bahsedilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hikâye                                                                     B) Masal

C) Roman                                                                   D) Fabl

E) Biyografi

 

12)

I.   Olmuş ya da olabilecek olayları anlatır.

II.  Derin karakter tahlilleri yoktur.

III. Romana göre daha kısa bir türdür.

IV. Hikâyede kişi kadrosu geniştir.

V. Öykünün öğeleri arasında olay, zaman ve mekân yer alır.

Yukarıda hikâye (öykü) hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) I                                                                                B) II

C) III                                                                              D) IV

E) V

 

13)

I.   Olağanüstü olayları kendine özgü bir dille anlatan bir türdür.

II.  Yer ve zaman belli değildir.

III. Kahramanlar olağanüstü kişiler veya varlıklardır.

IV. Genellikle bir tekerleme ile başlar.

Yukarıda özellikleri verilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hikaye                                                                     B) Fabl

C) Roman                                                                   D) Masal

E) Mesnevî

 

14) Bu yazılarda amaç okuyucunun bilgisini değil, yaşantısını zenginleştirmektir. Bu tür eserlerde de öğretici öğeler az da olsa vardır; ancak bunları sanatsal bir tat almak amacıyla okumak gerekir. Bu tür yazılarda düş gücü ve imgeleme önemli yer tutar. Bu tür yazılar “yaratıcı yazılar”dır.

Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yaratıcı yazılar grubuna girmez?

A) Tiyatro                                                                     B) Masal

C) Makale                                                                    D) Hikaye

E) Roman

 

15)

I.   Olmuş ya da olabilecek olaylar anlatılır.

II.  Yaratıcı yazılardır.

III. Olay, zaman ve mekân; öğelerinden bazılarıdır.

IV. Kişiler, geniş bir zaman çerçevesinde ve karakterlerinin hemen tüm özellikleri üzerinde durularak işlenir.

V. Olaylar oldukça geniş yer tutar.

Yukarıda verilen özelliklerin hangisi ya da hangileri roman ve öykünün ortak özellikleri arasında yer almaz?

A) Yalnız IV                                                                  B) II ve IV

C) Yalnız V                                                                   D) II-IV-V

E) IV ve V

 

16) “Mendil Altında” eserinin yazarı ve hikâye türü hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

A) Memduh Şevket Esendal- Maupassant Tarzı

B) Sait Faik Abasıyanık-Çehov Tarzı

C) Ömer Seyfettin-Maupassant Tarzı

D) Memduh Şevket Esendal- Çehov Tarzı

E) Sait Faik Abasıyanık-Maupassant Tarzı

 

17) "Bu davranışın yanlış ve yerinde yapılmadığını hemen anladım."

Bu cümledeki anlatım bozukluğu, aşağıdaki değişikliklerden hangisiyle giderilebilir?

A) "yanlış" yerine "doğru" getirilerek.

B) "davranışın" yerine "sözlerin" getirilerek.

C) "yerine" sözcüğü yerine "doğru" sözcüğü getirilerek.

D) "hemen" yerine "şimdi" sözcüğü getirilerek.

E) "yanlış" sözcüğünden sonra, "olduğunu" sözcüğü getirilerek.

 

18) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyimin yanlış kullanılmasından doğan bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Sınıf geçmenin sevinciyle burnundan soludu.

B) Korkudan bir an yüreğim ağzıma geldi.

C) Durup dururken öfkeden kudurmak da neyin nesi?

D) Hep böyle saman altından su yürütür zaten.

E) Bu sözleriniz onun kulağına küpe olmalı.

 

19) Aşağıdaki dizelerin hangisinde birden çok zamir vardır?

A)    Hâlâ koşar durur Karamanoğlu’nun kızı

Solgun elinde devletinin ay ile yıldızı.

B)    Anlat bana bir parçacık ecdadımı anlat;

Muhtacım o efsaneye, tarihe masal kat.

C)   Günler, elimin çizdiği yerlerden akardı;

Üç kıt’ada korkunç atımın izleri vardı.

D)   Maziye sor, ecdadımı söyler sana kimdi;

Bir bitmez ufuktan, küre vaktiyle benimdi.

E)    Çünkü üç kıt’ayı takmıştı bu ruh arkasına

Gidiyorken şu siyah örtülü sandukasına.

 

20) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük türce ötekilerden farklıdır?

A) Hiçbiriniz yaşamınızı bir düzene sokmak için çaba gösteremiyorsunuz.

B) Okul kitaplarındaki bu bilgiler, gözden geçirilmek zorundadır.

C) Şunları daha sonra çözüp sonuçlarını bir kağıda yazın.

D) Tanpınar’ı çok severim, o benim hayata bakışımı değiştirmiştir.

E) Bu kitapları kitaplığa, ötekileri masaya koyar mısın?

 

21) Kimi yazarlar hikâyelerinde tek olay bile anlatmadan hikâyeyi bitirirler. Olayın küçücük bir kısmındaki anlık bir hal, bu tür hikâyelerin temelini oluşturur. Bizim edebiyatımızda da olay yerine durumları anlatan hikâyelerin örnekleri vardır.Mahalle Kahvesi ve Şahmerdan,bu tür hikâyelerin en iyi örneklerindendir.

Parçada sözü edilen hikâye tarzının en iyi örneklerini aşağıdaki hangi yazarda görebiliriz?

A) Ömer Seyfettin                                                       B) Ahmet Hamdi Tanpınar

C) Sabahattin Kudret Aksal                                     D) Halit Ziya Uşaklıgil

E) Sait Faik Abasıyanık

 

22) Hikâye ile ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Gerçekleşmiş ya da gerçekleşebilecek olayların kısa şekilde anlatıldığı yazı türüdür.

B) Halk edebiyatımızda örneği olmayan hikâye, ilk kez Tanzimat döneminde edebiyatımıza girmiştir.

C) Dünya edebiyatında İtalyan yazar Boccacio’nun Decameron öyküleri bu türün ilk örnekleri sayılır.

D) Olay, kişiler, zaman ve mekân hikâyenin en önemli ögeleridir.

E) Ağır basan ögenin olay olduğu hikâyelere Maupassant tarzı hikâye denir.

 

23) “İnsanlarla bağdaşmak için filancanın bir denizaltıya atlayıp Kuzey Kutbu’na gittiğini, geride kalan sevgilinin acı haykırışlarıyla kendisini bir kuleden aşağıya attığını yazmaya ne gerek var? Bunlar hep gerçekte olmayan sahte davranışlar. Yazılan (bilgi yelpazesi.net) konular sade olmalı. Yazar, cıvıldayan kuş değildir. Hikâyelerimi kılı kırk yarmadan, uzun tasvirlere kaçmadan gösterişten uzak yazıyorum ben.”diyen sanatçı kimdir ve sanatçının hangi hikâye türünde yazdığı söylenebilir?

A) Maupassant- Olay hikâyesi

B) Çehov-Durum hikâyesi

C) Sait Faik - Olay hikâyesi

D) Ömer Seyfettin- Durum hikâyesi

E) Memduh Şevket- Olay hikâyesi

 

24) Sen gösterdiğin saygıyla onların seni sevmesini sağladın. Ama yaptıklarını bize anlatırken bunları balon gibi büyütme artık.

Bu parçadaki altı çizili sözcüklerin türleri, aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A) Zamir, edat, zamir, bağlaç, zarf

B) İsim, bağlaç, sıfat, edat, isim

C) Zamir, bağlaç, zamir, edat, zarf

D) İsim, bağlaç, zamir, edat, isim

E) Zamir, bağlaç, sıfat, edat, zarf

 

25) Aşağıdakilerden hangisi halk hikâyesi geleneğine ait değildir?

A) Harname                                                                                B) Ferhat ile Şirin

C) Kerem ile Aslı                                                       D) Leyla ile Mecnun

E) Âşık Garip Hikâyesi

 

BAŞARILAR DİLERİM...

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1.E 2.A 3.B 4.C 5.B 6.A 7.B 8.D 9.E 10.D 11.C 12.D

13.D 14.C 15.E 16.D 17.E 18.A 19.D  20.B 21.E 22.B 23.B 24.C 25.A


  


“DİL VE ANLATIM DERSİ 12. SINIF 1. DÖNEM 3. YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“DİL VE ANLATIM DERSİ YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“DİL VE ANLATIM KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“DİL VE ANLATIM SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.


Yorumlar (1)

.

->Yazan : eda
->Yorumu: ins. bunlar sorulur çok memnun olurum tesekkür ederim.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz: