Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > Dil Ve Anlatım Yazılı Soruları > Dil Ve Anlatım Dersi 12. Sınıf 1. Dönem 3. Yazılı Soruları

DİL VE ANLATIM DERSİ 12. SINIF 1. DÖNEM 3. YAZILI SORULARI (4) (CEVAP ANAHTARLI)

 

…- …  EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 12/… SINIFI

DİL VE ANLATIM DERSİ 1. DÖNEM 3. YAZILISI

 

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

 

A) Aşağıdaki cümleleri “doğru-yanlış” (D/Y) olarak değerlendiriniz.

 

1) (  ) Masallarda yer ve zaman belirlidir.

 

2) (  ) Masallar öğreticiliği amaçlayan yazı türüdür.

 

3) (  ) Sanat metinlerinde ileti doğrudan verilir.

 

4) (  ) Öğretici metinlerde dil göndergesel işlevde kullanılır.

 

5) (  ) Fabllar, masallardan sonunda bir ahlak dersi vermesi yönüyle ayrılır.

 

6) (  ) Fabl türünün ilk örneklerini Yunan edebiyatında Aristophanes vermiştir.

 

7) (  ) Olay örgüsü masalın yapısını oluşturan temel unsurdur.

 

8) (  ) Belirli davranışlar sergileyen, zihniyeti ve çevreyi temsil eden benzerleri diğer eserlerde de bulunan kalıplaşmış kahramanlara tip karakter denir.

 

9) (  ) Masallar öğreticiliği amaçlayan yazı türüdür.

 

10) (  ) İtalyan yazar Boccacio’nun “Decameron” adlı eseri Batıda hikaye türünün ilk örneği sayılır.

 

 

B) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yere uygun kelime/kelimeleri yazınız.

 

Türkiye’de halk ağzından derlenmiş ilk masal kitabı ________________________ ‘tür.

 

Masalların dinleyiciyi alıştırmak için söylenen döşeme kısmına _________________ denir.

 

Durum/kesit hikâyelerinin öncüsü Rus yazar ____________________’dur.

 

Türk edebiyatında basılan ilk hikâye kitabımız __________________’ın ________________ adlı esridir.

 

Hikâye Türk edebiyatına ___________________ döneminde girmiştir.

 

Edebiyatımızda Maupassant tarzı hikâyeleri ile tanınmış en ünlü yazarımız ______________ dir.

 

Çehov tarzı hikayeleri tanınan yazarlarımız ___________________ ve ___________________ dır.

 

Masallarda ____________ ve _____________ belirsizdir.

 

Orhan Veli Kanık _______________ ‘tan fabl tercümeleri yapmıştır.

 

Halk masalları _________________ bir özellik gösterir.

 

 

C) Aşağıdaki çoktan seçmeli test sorularını cevaplayınız.

 

1) Aşağıdakilerin hangisi masalın özelliklerinden biri değildir?

a) Olayların belli bir zamana bağlanmaması                      b) miş’li geçmiş zamanla anlatılması

c) Belli bir yazarının bulunmaması                                        d) Milli duygularla dini inançları işlemesi

e) Eğitici nitelik taşıması

 

2) Bence edebiyat, bütün türleriyle masalla başlar, masalla biter. Masal türler içinde en çok şiire yakındır. Ritmiyle, tekrarlarıyla, hayaliyle… Eşine rastlamadığımız ama umutlarımızı, korkularımızı, sevinçlerimizi taşıyan yeni eşyalar, yeni insanlar, yeni hayvanlar yaratır masal. Bu nedenle en çok şiire yakındır.

Bu parçada masalla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

a) Yinelemelere yer verildiğine                                                              b) Düş ögesinden yararlandığına

c) Çok aranan ve okunan bir tür olduğuna                           d) Değişik türlerin kaynağı olduğuna

e) Duygusal yönünün bulunduğuna

 

3) Dünya masallarında olduğu gibi Türk masalları da tarihin bilinmeyen bir devrinden bu yana sözlü gelenekte yaşamaya devam edegelmiştir. Sözlü gelenekten gelen bu masalların derlenip yazıya geçirilmesi ise ___________ sonra olmuştur.

Bu parçada boş bırakılan yere verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a) 19.yüzyıldan                                                                           b) 18.yüzyıldan

c) 17.yüzyıldan                                                                           d) 16.yüzyıldan

e) 15.yüzyıldan

 

4) Hikâye ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Olayın geçtiği yer sınırlıdır.                                                  b) Karakterler ayrıntılı bir şekilde anlatılır.

c) Yalın bir olay örgüsüne sahiptir.                                        d) Az sayıda karaktere yer verilir.

e) Gerçek ya da düş ürünü bir olay anlatılır.

 

5) Memduh Şevket ESENDAL durum hikâyesi alanında çok başarılı eserler vermiştir. Bu tür hikâyelerde olay esas alınmaz. Hatta çoğunda olay bile yoktur. Anlatılan olaylarda kesinlik yoktur. Kişiler tam olarak tanıtılmaz. Hikâye bitmesine rağmen ele alınan olay veya konu kesin bir sonuca bağlanmaz. Bundan sonrası okuyucunun hayal gücüne ve (bilgi yelpazesi.net) yorumuna bırakılır. Asıl önem verilen tasvirdir. Çevre ve insana ait ayrıntılar dikkatle tasvir edilir, psikolojik tahlillere yer verilir.

Bu parçada durum hikâyeleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

a) Olay merkezli öyküler olmadığına

b) Betimlemeye çok yer verildiğine

c) Okurun yorumuna yer verildiğine

d) Kahramanların iç özelliklerinin ağır bastığına

e) Serim, düğüm, çözüm bölümlerinin yer aldığına.

 

6) Aşağıdaki edebi türlerin hangisinde olay örgüsü yoktur?

a) Masal                                                                                      b) Hikaye

c) Makale                                                                                    d) Mesnevi

e) Roman

 

7) Türk edebiyatında Batı tarzı ilk hikâyelerin ilk örneklerini ___________ vermiştir. Sanatçı Letaif-i Rivayat adı altında bu hikâyelerini toplamıştır. Bu öykülerde meddah hikâyeciliğinin etkisi görülür.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a) Nabizade Nazım                                                                   b) Hüseyin Rahmi Gürpınar

c) Ahmet Mithat Efendi                                                             d) Samipaşazade Sezai

e) Halit Ziya Uşaklıgil

 

8) (I) Masallar bütünüyle nazım şeklindedir. (II) Nesilden nesile geçerek günümüze kadar gelmiştir. (III) Masallarda olağanüstü nitelikleri olan kahramanların başından geçen olaylardan söz edilir. (IV) Evrensel özellikleri ağır basan masallarda amaç, öğreticiliktir. (V) Dünyanın en eski masallarından biri de Kelile ve Dimne’dir.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?

a) I.                                                                                               b) II.

c) III.                                                                                             d) IV.

e) V.

 

D) Aşağıdaki klasik sorulara cevap veriniz. Cevaplarınızı verirken noktalama işaretlerine ve imla kurallarına uymaya dikkat ediniz.

 

1) Ben merkezli hikaye hakkında bilgi veriniz.

 

 

 

 

 

2) Çocukların eğitiminde masalın önemini açıklayınız.

 

 

 

 

 

 

BAŞARILAR DİLERİM...

 

CEVAP ANAHTARI

 

A)

 

1) (Y) Masallarda yer ve zaman belirlidir.

 

2) (D) Masallar öğreticiliği amaçlayan yazı türüdür.

 

3) (Y) Sanat metinlerinde ileti doğrudan verilir.

 

4) (D) Öğretici metinlerde dil göndergesel işlevde kullanılır.

 

5) (D) Fabllar, masallardan sonunda bir ahlak dersi vermesi yönüyle ayrılır.

 

6) (Y) Fabl türünün ilk örneklerini Yunan edebiyatında Aristophanes vermiştir.

 

7) (D) Olay örgüsü masalın yapısını oluşturan temel unsurdur.

 

8) (Y) Belirli davranışlar sergileyen, zihniyeti ve çevreyi temsil eden benzerleri diğer eserlerde de bulunan kalıplaşmış kahramanlara tip karakter denir.

 

9) (D) Masallar öğreticiliği amaçlayan yazı türüdür.

 

10)(D) İtalyan yazar Boccacio’nun “Decameron” adlı eseri Batıda hikâye türünün ilk örneği sayılır.

 

 

B)

 

Türkiye’de halk ağzından derlenmiş ilk masal kitabı Billur Köşk ‘tür.

 

Masalların dinleyiciyi alıştırmak için söylenen döşeme kısmına tekerleme denir.

 

Durum/kesit hikâyelerinin öncüsü Rus yazar Anton Çehov’dur.

 

Türk edebiyatında basılan ilk hikâye kitabımız Emin Nihat’ın Müsameretname adlı esridir.

 

Hikâye Türk edebiyatına Tanzimat döneminde girmiştir.

 

Edebiyatımızda Maupassant tarzı hikâyeleri ile tanınmış en ünlü yazarımız Ömer Seyfettin’dir.

 

Çehov tarzı hikâyeleri tanınan yazarlarımız Sait Faik Abasıyanık ve Memduh Şevket Esendal’dır.

 

Masallarda zaman ve mekân belirsizdir.

 

Orhan Veli Kanık Aisopos‘tan fabl tercümeleri yapmıştır.

 

Halk masalları anonim bir özellik gösterir.

 

 

C)

 

1) Aşağıdakilerin hangisi masalın özelliklerinden biri değildir?

a) Olayların belli bir zamana bağlanmaması

b) miş’li geçmiş zamanla anlatılması

c) Belli bir yazarının bulunmaması

d) Milli duygularla dini inançları işlemesi

e) Eğitici nitelik taşıması

 

2) Bence edebiyat, bütün türleriyle masalla başlar, masalla biter. Masal türler içinde en çok şiire yakındır. Ritmiyle, tekrarlarıyla, hayaliyle… Eşine rastlamadığımız ama umutlarımızı, korkularımızı, sevinçlerimizi taşıyan yeni eşyalar, yeni insanlar, yeni hayvanlar yaratır masal. Bu nedenle en çok şiire yakındır.

Bu parçada masalla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

a) Yinelemelere yer verildiğine

b) Düş öğesinden yararlandığına

c) Çok aranan ve okunan bir tür olduğuna

d) Değişik türlerin kaynağı olduğuna

e) Duygusal yönünün bulunduğuna

 

3) Dünya masallarında olduğu gibi Türk masalları da tarihin bilinmeyen bir devrinden bu yana sözlü gelenekte yaşamaya devam edegelmiştir. Sözlü gelenekten gelen bu masalların derlenip yazıya geçirilmesi ise ___________ sonra olmuştur.

Bu parçada boş bırakılan yere verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a) 19.yüzyıldan b) 18.yüzyıldan c) 17.yüzyıldan d) 16.yüzyıldan e) 15.yüzyıldan

 

4) Hikâye ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Olayın geçtiği yer sınırlıdır.

b) Karakterler ayrıntılı bir şekilde anlatılır.

c) Yalın bir olay örgüsüne sahiptir.

d) Az sayıda karaktere yer verilir.

e) Gerçek ya da düş ürünü bir olay anlatılır.

 

5) Memduh Şevket ESENDAL durum hikâyesi alanında çok başarılı eserler vermiştir. Bu tür hikâyelerde olay esas alınmaz. Hatta çoğunda olay bile yoktur. Anlatılan olaylarda kesinlik yoktur. Kişiler tam olarak tanıtılmaz. Hikâye bitmesine rağmen (bilgi yelpazesi.net) ele alınan olay veya konu kesin bir sonuca bağlanmaz. Bundan sonrası okuyucunun hayal gücüne ve yorumuna bırakılır. Asıl önem verilen tasvirdir. Çevre ve insana ait ayrıntılar dikkatle tasvir edilir, psikolojik tahlillere yer verilir.

Bu parçada durum hikâyeleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

a) Olay merkezli öyküler olmadığına

b) Betimlemeye çok yer verildiğine

c) Okurun yorumuna yer verildiğine

d) Kahramanların iç özelliklerinin ağır bastığına

e) Serim, düğüm, çözüm bölümlerinin yer aldığına.

 

6) Aşağıdaki edebi türlerin hangisinde olay örgüsü yoktur?

a) Masal b) Hikaye c) Makale d) Mesnevi e) Roman

 

7) Türk edebiyatında Batı tarzı ilk hikâyelerin ilk örneklerini ___________ vermiştir. Sanatçı Letaif-i Rivayat adı altında bu hikâyelerini toplamıştır. Bu öykülerde meddah hikâyeciliğinin etkisi görülür.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a) Nabizade Nazım b) Hüseyin Rahmi Gürpınar c) Ahmet Mithat Efendi

d) Samipaşazade Sezai e) Halit Ziya Uşaklıgil

 

8) (I) Masallar bütünüyle nazım şeklindedir. (II) Nesilden nesile geçerek günümüze kadar gelmiştir. (III) Masallarda olağanüstü nitelikleri olan kahramanların başından geçen olaylardan söz edilir. (IV) Evrensel özellikleri ağır basan masallarda amaç, öğreticiliktir. (V) Dünyanın en eski masallarından biri de Kelile ve Dimne’dir.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?

a) I. b) II. c) III. d) IV. e) V.

 

D)

1) Ben merkezli hikâye hakkında bilgi veriniz.

Hikâyeci gözlemlerinden ve dış dünyada yaşanan olaylardan yola çıkarak bireysel bunalım ve çıkmazlarına yönelir. Birey dış dünyayı olduğu ve gördüğü gibi değil, içinde bulunduğu ruh haline göre olması gerektiği gibi algılar ve anlatır. Bunalım ve yaşama sevinci arasında kalan birey var olandan hareketle düş dünyasına sığınır.

 

2) Çocukların eğitiminde masalın önemini açıklayınız.

Masallarda evrensel ahlak konular işlenir ve masallarda iyiler ödüllendirilip kötüler cezalandırılır. Bu açıdan örnek davranışlar kazandırması bakımından masalın çocukları eğitiminde önemi vardır. Aynı zamanda masal çocukları hoş vakit geçirmelerini v hayal güçlerinin zenginleşmesini de sağlar.

 

Puanlama: A ve B grubundaki soruların her bir doğru cevabı 2’şer puandır. C grubundaki her bir sorunun doğru cevabı 5’er puandır. D grubundaki her bir sorunun doğru cevabı 10’ar puandır.


  


“DİL VE ANLATIM DERSİ 12. SINIF 1. DÖNEM 3. YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“DİL VE ANLATIM DERSİ YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“DİL VE ANLATIM KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“DİL VE ANLATIM SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.


Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz: