Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > FEN BİLİMLERİ Yazılı Soruları > FEN BİLİMLERİ Dersi 8. Sınıf 1. Dönem 2. Yazılı (Y) Soruları

FEN BİLİMLERİ DERSİ 8. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI (Y) SORULARI (4)

 

… – …  EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 8/… SINIFI

FEN BİLİMLERİ DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILISI (Y)

 

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

 

A. AŞAĞIDAKİ BOŞLUKLARI KUTUDAKİ UYGUN SÖZCÜKLERLE DOLDURUNUZ. (1X10=10)

 

Toriçelli –  Pascal – Basınç -  Yoğunluk – Kaldırma Kuvveti -  Gen – Sitozin -  Varyasyon   - Mayoz – Modifikasyon

 

1. DNA’da guanin organik  baz sayısı  ………………….. baz sayısına eşittir.

 

2. Basınç birimi …………………….. dır.

 

3. Bir canlı türündeki çeşitliğe……………………… denir.

 

4. Birim yüzeye dik olarak etkileyen kuvvete ………………… denir.

 

5. Kromozom sayıları ……………………………… bölünme sonucu yarıya iner.

 

6. Bir maddenin birim hacimdeki kütlesine …………………     denir.

 

7. Açık hava basıncını bulan bilim insanı …………………….. dir.

 

8. Sıvılar içinde bulunan cisimlere yukarı doğru uygulanan kuvvete ……………………………….. denir.

 

9. Çevre şartlarının etkisi ile kalıtsal olmayan değişiklere  …………………. denir.

 

10. Genetik bilgileri taşıyan kalıtım birimine ………………… denir.

 

 

B. AŞAĞIDAKİ DOĞRU-YANLIŞ SORULARINDA PARANTEZ İÇİNE SİZCE DOĞRU OLANLARA D, YANLIŞ OLANLARA Y HARFİ YAZINIZ.  (1X10=10)

 

(  ) Sıvının yoğunluğu artıkça kaldırma kuvveti artar.

 

(  ) Batan cisimlerde kaldırma kuvveti cismin ağırlığından küçüktür.

 

(  ) Doğal seçilim ile ortama en iyi uyum sağlayan bireyler yaşama sansı kazanır.

 

(  ) Ördeklerin perde ayaklı olmaları yere yaptıkları basıncı artırır.

 

(  ) Açık hava basıncını ölçmeye yarayan aletlere manometre denir.

 

(  ) Yumurta ve sperm 2n sayıda kromozom taşır.

 

(  ) Mutasyonlar vücut hücrelerinde görülürse kalıtsal olur.

 

(  ) Mitoz bölünmede parça değişimi görülür.

 

(  ) DNA’nın en küçük temel yapı birimi nükleotidlerdir.

 

(  ) Yerden yükseklere doğru gidildiğinde açık hava basıncı azalır.

 

 

C. AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARDA UYGUN SEÇENEĞİ İŞARETLEYİNİZ.(20X4=80)

 

1.

Buna göre sıvıların yoğunlukları arasındaki ilişki hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Y < X < Z                                 B) Z < X < Y

C) Z < Y < X                                 D) X < Y < Z

 

2.

Yukarıdaki şekilde, mitoz hücre bölünmesinin aşamaları karışık olarak verilmiştir. Bu aşamaların doğru sıralanışı hangi şıkta doğru verilmiştir?

A) 1–3–5–6–2–4                                        B) 2–3–5–4–1–6

C) 3–2–5–1–4–6                                        D) 3–2–1–5–4–6

 

3. Aşağıda gösterilen üreme çeşitlerinden hangisiyle meydana gelen canlılarda çeşitlilik vardır?

 

4.

Yukarıdaki kapta sıvı içindeki eşit ağırlıklı X,Y ve Z cisimlerine uygulanan kaldırma kuvvetleri arasındaki ilişki nasıldır?

A) X >Y = Z                                   B) X >Y > Z

C) X =Y > Z                                   D) X =Y = Z

 

5.

Yukarıdaki resimlerde canlılara ait kromozom sayıları verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Kromozom sayısı hayvanlar için gelişmişliğin göstergesidir.

B) Patatesin Kromozon sayısının Moli balığından fazla olması, daha fazla gelişmişliğini gösterir.

C) İnsan ile Moli balığının Kromozom sayısının aynı olması, gelişmişlik düzeylerinin aynı olması anlamına gelir.

D) Kromozom sayısı ile canlıların gelişmişliği arasında bir ilişki yoktur.

 

6. Basınç hakkında verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Basınç, birim yüzeye etki eden dik kuvvettir.

B) Temas yüzeyinin genişlemesi katı basıncını azaltır.

C) Basıncın birimi pascal dır.

D) Basınç dinamometre ile ölçülür.

 

7. Sıvıların oluşturdukları kaldırma kuvveti

I –   Sıvının Cinsine (Türüne)

II –  Sıvının Hacmine

III – Cismin Sıvıya Batan Hacmine

Verilenlerden hangisine bağlıdır?

A) Yalnız I                                                     B) I  ve  II

C) I ve III                                                       D) I, II ve III

 

8. Aşağıdakilerden hangisi çevre faktörlerinden etkilenmez?

A) Deri rengi                                                B) Kilo

C) Boy                                                          D) Kan grubu

 

9. Baz sırası AAGGCT olan bir DNA ipliğinin kopyasının baz sırası nasıldır?

A) TTCCGA                                                  B) GGCCGA

C) UUCCGA                                                D) GCCCTA

 

10. Taşma seviyesine kadar sıvı ile dolu olan kaba K cismi atıldığında cisim hacminin yarısı sıvı içinde kalacak şekilde dengede kalıyor ve dışarıya bir miktar sıvı taşıyor.

I.   Cisme etki eden kaldırma kuvveti cismin ağırlığına eşittir.

II.  Taşan sıvının ağırlığı cismin ağırlığına eşittir.

III. Taşan sıvının hacmi cismin hacmine eşittir.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II                                                         B) I ve III

C) II ve III                                                      D) I, II ve III

 

11.

I-     Cismin sıvıya batan hacmini değiştirmek.

II-    Sıvının bulunduğu kabın şeklini değiştirmek.

III.   Kap içerisinde bulunan sıvının cinsini değiştirmek.

IV.  Kap içerisinde bulunan sıvının miktarını değiştirmek.

Yukarıda verilen işlemlerden hangisi ya da hangileri yapılırsa cisme etki eden sıvı kaldırma kuvveti değişir?

A) yalnız I                                                      B) I-II

C) I-III                                                            D) II-IV

 

12.   Mayoz hücre bölünmesi hakkında performans ödevi hazırlayan Mesut, Mayoz hücre bölünmesini şematik olarak göstermek isterse, aşağıdaki şemalardan hangisini kullanması doğru olur?

 

13. 2n=40 kromozomlu bir hücre artarda 2 mitoz 1 mayoz geçirdiğinde kromozom sayısı ve hücre sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

Kromozom sayısı                      Hücre sayısı

A)    40                                           16

B)    40                                              8

C)   20                                             16

D)   20                                           32

 

14.

Yukarıda özdeş dört kutucuktan (cismi oluşturan dört kutucuktan her biri 1N’dur.) oluşan cisimlerin yere uyguladıkları basınçları büyükten küçüğe doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) P1>P2>P3                                              B) P3>P2>P1

C) P3>P1>P2                                             D) P2>P1>P3

 

15.  İki melez döl çaprazlandığında baskın karakterlerin ortaya çıkma oranı nedir?

A) % 25                                                        B) % 50

C) % 100                                                     D) % 75

 

16. Sirke sineklerinin 25 0C de oluşan yavruları kıvrık kanatlı,160C de oluşanları düz kanatlı olmaktadır.  Düz kanatlılar tekrar 250C de (bilgi yelpazesi.net) çoğaltılırsa yeniden kıvrık kanatlı olmaktadır. Bu durum aşağıdakilerden   hangisine örnektir?

A) Mutasyon                                                B) Modifikasyon

C) Doğal seleksiyon                                 D) Adaptasyon

 

17.

Kütle-hacim tablosu verilen K,L,M,N katı cisimleri su dolu olan kaba bırakıldığında hangi cisim dibe batar?(dsu= 1 g/ cm³)

A) K                                                               B) L

C) M                                                              D) N

 

18.

Şekilde verilen K, L ve M noktalarındaki açık hava basınçları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?

A) K > L> M                                                  B) M> L> K

C) K> M> L                                                  D) L> K> M

 

19.

Şekildeki kap ağzına kadar Sıvıyla dolu olup, K, L ve M Noktalarının basınçlarının sıralayınız.

A) K>L>M                                                     B) M>K>L

C) K=L>M                                                    D) L>M>K

 

20. Kalıtım konusu  ile  ilgili  aşağıdakilerden  hangisi  yanlıştır?

A) Canlının  genetik  yapısında  meydana  gelen  değişikliklere  mutasyon  denir.

B) Canlının  dış  görünüşünde  genetik  olmayan  değişikliklere  modifikasyon   denir.

C) Renk  körlüğü, hemofili, down  sendromu  gibi  hastalıklar  genetik  hastalıklardır.

D) Canlıların  kromozomlarında  taşıdıkları  genetik  bilgilerinin  tamamına  fenotip  denir

 

BAŞARILAR DİLERİM...


  


“FEN BİLİMLERİ DERSİ 8. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI (Y) SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ DERSİ YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.


Yorumlar

.

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok güzel bir site kim hazırladıysa emeğine sağlık :)
->Yazan: Esra.

->Yazan   : sedef
->Yorumu: grçktn mütiş site hele yazılı sorulrı sınvla aynı olmsdaaa sınva çlşmamıza büük bir yarar grçktn çk tşkr edrmellrinize sğlk.

->Yazan   : şerife
->Yorumu: çok teşekkür ederim o kadar çok çıktıki  yazılıda.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz: