Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > FEN BİLİMLERİ Yazılı Soruları > FEN BİLİMLERİ Dersi 8. Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı (Y) Soruları

FEN BİLİMLERİ DERSİ 8. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI (Y) SORULARI (4) (CEVAP ANAHTARLI)

 

… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI …………………..… OKULU 8/… SINIFI

FEN BİLİMLERİ DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILISI (Y)

 

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

 

A- Aşağıdaki Yargılardan Doğru Olanlarına (D) Yanlış Olanlarına (Y) Yazınız.(10 P)

1- (…….) Ses dalgalarının enerjileri yoktur.

 

2- (…….) Sıcaklığı artan bir ortamda sesin yayılma hızı azalır.

 

3- (…….) Ses yüksekliği,sesin ince ya da kalın olarak algılanmasına neden olur.

 

4- (…….) Sesin gazlardaki hızı sıvılardan daha azdır.

 

5- (…….) Isı maddeyi oluşturan taneciklerin toplam enerjisi iken,sıcaklık bir taneciğin enerjisidir.

 

6- (…….) Buharlaşma olayının olduğu her yerde soğuma vardır.

 

7- (…….) Farklı iki maddenin sıcaklıkları aynı ise sahip olduğu ısı enerjisi de aynıdır.

 

8- (…….) Kütlesi fazla olan maddenin öz ısısı da fazladır.

 

9- (…….) Fotosentez sadece kloroplast bulunduran canlılarda gerçekleşir.

 

10- (…….) Oksijenli solunum sonucu açığa çıkan enerji,oksijensiz solunuma göre daha azdır.

 

 

B- genlik, ses, oksijensiz solunum, yoğunlaşma, sıcaklık, ayrıştırıcılar, ATP, maddesel, ısı, frekans

Aşağıdaki boşlukları yukarıdaki sözcüklerle tamamlayınız.(10 P)

 

1- Cisimlerin titreşmesi ile oluşan ve etrafa yayılan etkiye ………..…… denir.

 

2- Ses dalgalarının yayılabilmesi için ………………..……. ortama ihtiyaç vardır.

 

3- Bir saniyedeki salınım sayısına ……………….…… denir.

 

4- Bir dalga tepesi ile dalga çukuru arasındaki uzaklığın yarısına ………………….…..  denir.

 

5- ………..……. maddenin sahip olduğu toplam kinetik enerji olarak tanımlanır.

 

6- ……………..…… maddenin molekül başına sahip olduğu ortalama enerjinin bir göstergesidir.

 

7- Aynı maddenin buharlaşma ısısı …………………….……. ısısına eşittir.

 

8- Oksijenli solunum sonucu açığa çıkan enerji ……………………… molekülünde depolanır.

 

9- Kaslarda yorgunluk asidinin birikmesi …………………….……………….. sonucu oluşur.

 

10- Azot döngüsünde ………………..…………….. önemli rol oynar.

 

 

C- Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.(60 P)

 

1-

pH değeri verilen yukarıdaki maddelerle ilgili bilgilerden hangisi doğrudur?

A) A çözeltisinin tadı ekşidir

B) B çözeltisi mavi turnusolu kırmızıya çevirir

C) C maddesi asidik özellik gösterir

D) D ’nin sulu çözeltisi elektriği iletmez

 

2- Bir kapta bulunan NaOH çözeltisinden HCI gazı geçiriliyor.

Bu durumda,

I. Nötrleşme tepkimesi gerçekleşir.

II. Tuz ve su oluşur.

III. Isı açığa çıkar.

Yargılarından hangileri doğrudur?

A) II ve III

B) I ve II

C) I ve III

D) I, II ve III

 

3- Eşit hacimli deney tüpleri, farklı miktarlarda su ile doldurularak aynı şiddetle üflendiğinde hangisinden çıkan ses daha incedir?

 

4- Titreşen bir telin;

I. Boyu kısaldıkça ses incelir.

II. Gerginliği arttıkça ses incelir.

III. Kalınlığı artıkça ses incelir.

yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

A) I ve II

B) Yalnız II

C) I, II ve III

D) Yalnız III

 

5- 10 gram kütlesinde katı haldeki kurşun sıvı hale geçerken 2200J ısı enerjisi alıyor.

Aynı kütledeki kurşun donarken çevresine kaç joule ısı enerjisi verir?

A) 22000

B) 22

C) 2200

D) 220

 

 

6- Isı alan bir maddenin;

I. Sıcaklık

II. Hacim

III. Kütle

Verilenlerinden hangileri artar?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) I,II ve III

 7-

Tuğçe diyapazonlardan ilk önce en kalın ses çıkaranına daha sonra ise en ince ses çıkaranına vuruyor. Tuğçe sırası ile hangi iki diyapazona vurmuştur?

A) III ve IV

B) II ve III

C) I ve II

D) IV ve I

 

8-

Tabloda X,Y ve Z maddelerinin erime ve kaynama sıcaklıkları verilmiştir.

Bu maddelerin 10 0C’deki fiziksel halleri nedir?

A) Sıvı-sıvı-gaz

B) Katı-sıvı-gaz

C) Sıvı-sıvı-katı

D) Gaz-katı-sıvı

 

 

 

9,10 ve 11. soruları aşağıdaki grafiğe göre cevaplayınız.

 

Saf bir X maddesinin ısınma grafiği verilmiştir.

 

9. X maddesinin kaynama noktası nedir?

A) -390C

B)1000C

C) 3570C

D) 00C

 

10. X maddesi hangi bölümde ısı almıştır?

A) B ve Ç

B) A,C ve D

C)A ve B

D)A,B,C,Ç ve D

 

11. C bölümünde X maddesi hangi haldedir?

A) Katı

B) Sıvı

C) Gaz

D) Katı-Sıvı

 

12. Saf haldeki buzun erime ısısı 334 J/g’dır.

Buna göre erime sıcaklığındaki 1 kg buzu eritmek için kaç J enerji gerekir?

A)3,34 J

B) 334 J

C) 33 400 J

D) 334 000 J

 

13-

Bir sıvı maddenin farklı kütlelerine,özdeş ısıtıcılarla ısı enerjisi verilerek yandaki tablo elde ediliyor.

Buna göre hangi maddenin kütlesi en azdır?

A) A

B) B

C) C

D) D

 

14-

I. Isı maddenin taneciklerinin toplam hareket enerjisidir.

II. Isı enerjisi termometre (bilgi yelpazesi.net) ile ölçülür.

III. Isının birimi kalori ya da joule’dir.

Yukarıda ısı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi/hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I-II

D) I-III

 

15- Bir ekosistemdeki oksijenin temel kaynağı nedir?

A) Arabalardan çıkan egzoz gazları

B) Bitkilerin solunum yapmaları

C) Hayvanların solunum yapmaları

D) Bitkilerin fotosentez yapmaları

 

16-

I. Oksijen

II. Karbondioksit

III. Su

IV. Enerji

Bir bitki fotosentez yaparken yukarıda verilenlerden hangilerine ihtiyaç duymaz?

A) Yalnız I

B) III – IV

C) I –III – IV

D) II – IV

 

17. Aşağıda yeşil bir yaprakta gerçekleşen fotosentez olayı resmedilmiştir.

Şekle göre sırasıyla 1,2,3 ve 4. maddeler neler olabilir?

 

 

D- Şekildeki kaplarda kütleleri eşit, farklı sıcaklıklarda su bulunmaktadır. Bu kaplar 25oC sıcaklıktaki bir odaya konuluyor. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplandırınız. (2 x 5 = 10 puan)

 

A) Hangi kaplarda bulunan su çevreye ısı verir?....................

 

B) Hangi kaplarda bulunan su çevreden ısı alır? …………………

 

C) Hangi kaptaki su en fazla ısı vermiştir? …………………………

 

 

E- Aşağıda verilen sıcaklık-zaman çizelgesinin grafiğini çiziniz. (10 puan)

 

(Grafikleri çizerken önce eksenlerin isimlerini yazmayı unutmayınız.)

 

 

 

BAŞARILAR DİLERİM…

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

A- Aşağıdaki Yargılardan Doğru Olanlarına (D) Yanlış Olanlarına (Y) Yazınız.(15 P)

 

1- (Y) Ses dalgalarının enerjileri yoktur.

 

2- (Y) Sıcaklığı artan bir ortamda sesin yayılma hızı azalır.

 

3- (D) Ses yüksekliği,sesin ince ya da kalın olarak algılanmasına neden olur.

 

4- (D) Sesin gazlardaki hızı sıvılardan daha azdır.

 

5- (D) Isı maddeyi oluşturan taneciklerin toplam enerjisi iken,sıcaklık bir taneciğin enerjisidir.

 

6- (D) Buharlaşma olayının olduğu her yerde soğuma vardır.

 

7- (Y) Farklı iki maddenin sıcaklıkları aynı ise sahip olduğu ısı enerjisi de aynıdır.

 

8- (Y) Kütlesi fazla olan maddenin öz ısısı da fazladır.

 

9- (D) Fotosentez sadece kloroplast bulunduran canlılarda gerçekleşir.

 

10- (Y) Oksijenli solunum sonucu açığa çıkan enerji,oksijensiz solunuma göre daha azdır.

 

 

B- Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle tamamlayınız.(15 P)

 

1- Cisimlerin titreşmesi ile oluşan ve etrafa yayılan etkiye ses denir.

 

2- Ses dalgalarının yayılabilmesi için maddesel ortama ihtiyaç vardır.

 

3- Bir saniyedeki salınım sayısına frekans denir.

 

4- Bir dalga tepesi ile dalga çukuru arasındaki uzaklığın yarısına genlik denir.

 

5- ısı maddenin sahip (bilgi yelpazesi.net) olduğu toplam kinetik enerji olarak tanımlanır.

 

6- sıcaklık maddenin molekül başına sahip olduğu ortalama enerjinin bir göstergesidir.

 

7- Aynı maddenin buharlaşma ısısı yoğunlaşma ısısına eşittir.

 

8- Oksijenli solunum sonucu açığa çıkan enerji ATP molekülünde depolanır.

 

9- Kaslarda yorgunluk asidinin birikmesi oksijensiz solunum sonucu oluşur.

 

10- Azot döngüsünde ayrıştırıcılar(bakteriler) önemli rol oynar.

 

 

C- Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.(60 P)

 

1A

 

2B

 

3A

 

4A

 

5C

 

6A

 

7D

 

8B

 

9C

 

10D

 

11B

 

12D

 

13C

 

14B

 

15D

 

16A

 

17B

 

 

D- Şekildeki kaplarda kütleleri eşit, farklı sıcaklıklarda su bulunmaktadır. Bu kaplar 25oC sıcaklıktaki bir odaya konuluyor. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplandırınız. (2 x 5 = 10 puan)

 

A) Hangi kaplarda bulunan su çevreye ısı verir? II, III

 

B) Hangi kaplarda bulunan su çevreden ısı alır? I, IV

 

C) Hangi kaptaki su en fazla ısı vermiştir? II

 

 

BAŞARILAR DİLERİM…


  


“FEN BİLİMLERİ DERSİ 8. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI (Y) SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ DERSİ YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.


Yorumlar

.....

10. **Yorum**
->Yorumu: harika. hoca inşallah buradan sorar
->Yazan: yaprak

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):