Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları > Sosyal Bilgiler Dersi 4. Sınıf 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

SOSYAL BİLGİLER 4. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (26)

 

… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI …….……..… OKULU 4/… SINIFI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILISI

 

ADI SOYADI:

NU:

 

A. Aşağıdaki tümcelerden doğru olanlarının başına “D”, yanlış olanlarının başına “Y” yazınız. (10 puan)

(....) İnsanların; boyları, ten ve saç renkleri, yaşadıkları yerler, konuştukları diller, hoşlandıkları şeyler, hoşlanmadıkları şeyler, gelenekleri, inanışları ve yaşam tarzları birbirinden farklıdır.

(....) Yemek çeşitleri, halk oyunları, el sanatları, türkülerimiz kültürümüzün bir parçasıdır.

(....) Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında Türk kadınının payı büyüktür.

(....) Mustafa Kemal, Erzurum ve Sivas Kongresi’nden sonra İstanbul’a giderek 23 Nisan 1923’te TBMM’ni açmıştır.

(....) Sağ kolumuzu güneşin doğduğu tarafa uzatırsak önümüz güneyi gösterir.

(....) Pusula ibresinin koyu ucu her zaman doğuyu gösterir.

(....) Doğu, batı, kuzey, güney olmak üzere dört ana yön vardır.

(....) Toplumların üzerinde yaşadıkları topraklar, o toplumun şiirine, öyküsüne ve türküsüne konu olabilir.

(....) Binalar, yollar, barajlar, travertenler, peribacaları, göller beşerî unsurlardandır.

(....) Deprem sonrasında merdiven ve asansör kullanmamalıyız.

 

B. Aşağıdaki Türkiye haritasındaki illerin, ortadaki yön levhasına göre bulundukları yönleri ilgili boşluklara yazınız. ( 8 puan )

 

D. Aşağıda verilen cümlelerdeki boşluklara uygun olan sözcüğü yerleştiriniz. (15x1=15 puan)

*Milli kültürü * Nüfus cüzdanı * güneyi * kuzeye * Sakarya * hava olayları *Hasan Tahsin* Kazım Karabekir *Mustafa Kemal* Şerife bacı* Sütçü İmam*kronoloji *hoşgörü *doğal *kroki *İsmet * İnönü* Yunanlıara

* Yağmur, kar, dolu, sis gibi olaylara ……...……. denir.

* Bayramlarımız, düğünlerimiz, geleneklerimiz ……...……. yansıtan ögelerdir.

* Dağ, deniz, ova, vadi birer  ……...……. unsurdur.

* Ağaçların ve taşların yosun tutmuş tarafları  ……...……. bakar.

*  ……...……. Nüfus Müdürlüğünden alınır.

* Batı cephesinde  ……...…….’a karşı savaşılmıştır.

* Yüzümüzü güneşin doğduğu yöne çevirdiğimizde sağ kolumuz  ……...……. gösterir.

* Doğu Cephesi Komutan ……...……. dir.

*  ……...……., İnebolu’dan Kastamonu’ya Kağnı ile cephane taşımıştır.

*  ……...……. 15 Mayıs 1919’da İzmir’i işgale gelen Yunan askerlerine ilk kurşunu sıkarak şehit olmuştur.

*  ……...……., Maraşlı Milli Mücadele kahramanıdır.

* Önemli olayları zaman sırasına koyarak  ……...……. oluşturabiliriz

* Mert’in kendisini haksız yere suçlayan arkadaşına küsmemesi  ……...……. örneğidir.

* Atatürk İkinci  ……...……. savaşında  ……...……. İnönü Paşaya “Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makûs talihini de yendiniz.” demiştir.

 

C.Kroki nedir? Yazınız.(5P)

 

 

 

 

E.Aşağıda verilen doğal ve beşeri unsurları eşleştiriniz. Doğal unsurlara (D) beşeri unsurlara (B) yazınız.(8p)

 

F.Dünya Savaşı sonunda, Monrös Ateşkes Antlaşmasına göre, düşman devletler ülkemizde nereleri İşgal etmişlerdir? Başlarındaki sayıları noktalı yerlere doğru olacak biçimde yazınız.(4 puan

1- İtalyanlar

2- Fransızlar

3- Yunanlılar

4-Ermeniler

(……) İzmir ve çevresini,

(……) Kars, Ardahan

(……) Muğla, Burdur, Konya’yı,

(……) Adana, Antep, Urfa ve Maraş’ı,

 

G. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

 

1. Milli Mücadelemizin başlangıcı hangi olaydır?

A) Cumhuriyet’in ilan edilmesi.

B) TBMM’nin açılması.

C) II. İnönü Savaşı.

D) Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı

 

2.

I. 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açtı.

II. Selanik’te doğdu.

III. Mahalle Mektebi’nde okula başladı.

IV. Cumhuriyeti ilan etti.

M. Kemal Atatürk’le ilgili verilen olayların kronolojik sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) II, III, IV, I

B) II, III, I, IV

C) II, I, III, IV

D) III, I, II, IV

 

3.

Soy ağacına göre aşağıdakilerden doğrudur?

A) Metin ile Ece kuzendir.

B) Gülcan, Kerem’in teyzesidir.

C) Emel ile Sıla kuzendir.

D) Alp, Nil’in amcasıdır.

 

4.Soy ağacına göre aşağıda verilen ikililerden hangileri kardeştir?

A) Ece - Gülcan

B) Metin - Alp

C) Emel - Nil

D) Kerem - Sıla

 

5) Fransızlar Gaziantep’i işgal ettiğinde bu olaya tepki göstererek Fransız askerlerine direniş gösteren kahramanımız değildir?

A) Hasan Tahsin

B) Şahin Bey

C) Şehitkamil

D) Karayılan

 

6.''Kurtuluş savaşında işgallere karşı kahramanca mücadele eden illere bazı unvanlar verilmiştir.’’

Aşağıdakilerden hangisi unvan verilen iller arasında yer almaz?

A) Maraş

B) Antep

C) Aydın

D) Urfa

 

7.Türk milleti milli mücadele döneminde;

I.Doğuda ……………

II.Güneyde ……………

III.Batıda …………… ile savaşmıştır.”

Noktalı yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 

8. Havuz – ağaç – dere – binalar – dağlar– yollar – balıklar – cami – şelale- barajlar- tüneller - platolar

Yukarıdakilerden kaç tanesi beşeri unsurdur?

A) 3

B) 5

C) 6

D) 7

 

9.“Yeri hiç değişmediği için ona Demirkazık’ta denir.”diyen Elif neden bahsetmektedir?

A) Bir madenden

B) Güneşten

C) Kutup yıldızı’ndan

D) Bir eşyadan

 

10.İttifak devletleriaşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) Almanya, Osmanlı Devleti,Fransa, Çin .

B) Fransa ,Bulgaristan,İngiltere, Almanya.

C) İngiltere,İtalya,Rusya,Fransa,Yunanistan.

D) Osmanlı Devleti, Bulgaristan, Almanya, Avusturya-Macaristan

 

11) Mustafa Kemal hangi savaştan sonra “Anafartalar Kahramanı” olarak anılmıştır?

A) Çanakkale Savaşı

B) Trablusgarp Savaşı

C) 1.İnönü Savaşı

D) Sakarya Savaşı

 

12) Mustafa Kemal Hangi savaştan sonra “Gazilik” unvanı ve “Mareşal” rütbesini almıştır.

A) Sakarya Savaşı

B) 1.İnönü Savaşı

C) 2.İnönü Savaşı

D) Başkomutanlık Meydan Savaşı

 

13) Ankara Hükümeti’nin uluslararası alanda kazandığıilk siyasi başarıhangisidir?

A) Ankara Antlaşması

B) Gümrü Antlaşması

C) Lozan Antlaşması

D) Mudanya Ateşkes Antlaşması

 

14.Milli Mücadele sırasında oluşan gelişmeleri doğru olarak sıralanışı hangisidir?

I. Sivas’ta kongre toplandı.

II. Mustafa Kemal Atatürk Samsun’a çıktı.

III. Cumhuriyet ilan edildi.

IV. Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı.

V. Erzurum ‘da kongre toplandı.

A. I, II, III, IV, V

B. II, V, I, IV, III

C. II, V, I, III, IV

D. II, IV, V, III, I

 

15.“ Kurtuluş savaşında halkımız kadınıyla erkeğiyle fedakarca mücadele etti. Kastamonu’da ………I.……..

Maraş’ta  …II…. bunlardandı..”

Yukarıdaki paragrafta I ve II numaralı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 

16.“ Yurtta barış, dünyada barış.” sözü Atatürk’ün hangi özelliğini göstermektedir?

A) liderliğini

B) çok yönlülüğünü

C) barışseverliğini

D) ileri görüşlülüğünü

 

17.

Ali yaşadığı bölgedeki hava olaylarını gözlemleyerek yukarıdaki şekil grafiğini çizmiştir.

Buna göre Ali’nin yaşadığı (bilgi yelpazesi. com) bilgede en fazla hangi hava olayı yaşanmıştır?

A) Güneşli

B) Sisli

C) Yağmurlu

D) Rüzgarlı

 

18. Ülkemizde hava hareketlerini inceleyen ve hava durumunu bildiren kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A) Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü

B) Devlet Malzeme Ofisi

C) Türk Hava Kurumu

D) Türk Tarih Kurumu

 

19.Aşağıdakilerden hangisi duygusal özellikler arasında gösterilemez?

A. endişeli olmak

B. dokunmak

C. korkmak

D. Sinirlenmek

 

20.

 

21. ve 22. Soruları krokiye göre cevaplayınız.

 

21. Çocuk parkının doğusunda olan bina hangisidir?

A) Belediye

B) PTT

C) Okul

D) Hastane

 

22. Okul, hastaneye göre hangi yöndedir?

A) Kuzey

B) Doğu

C) Batı

D) Güney

 

23. Uydular sayesinde yerimizi tam olarak bulmaya yarayan, Küresel Yer Belirleme Sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) GPS

B) Pusula

C) Kroki

D) Harita

 

24.Aşağıda milli kültürle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Düğünler ve bayramlar milli kültürümüzün bir parçası değildir

B) Milli kültür öğeleri nesilden nesileaktarılmaz.

C) Gelenek ve göreneklerimiz milli kültür öğelerimizi yansıtmaz

D)Halk oyunları maddi ve manevi olarak zengin kültür öğeleri içerir.

 

25.

 

BAŞARILAR DİLERİM...

 

“SOSYAL BİLGİLER DERSİ 4. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“SOSYAL BİLGİLER DERSİ YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“SOSYAL BİLGİLER KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“SOSYAL BİLGİLER SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....
..

10. **Yorum**
->Yorumu: Vay Vay mükemmel bir soru hazırlamışlar Elinize sağlık yapana
->Yazan: Ömer F. K.

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz: