Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları > Sosyal Bilgiler Dersi 7. Sınıf 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

SOSYAL BİLGİLER 7. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI (13)

 

… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI …….……..… OKULU 7/… SINIFI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILISI

 

ADI SOYADI:…..……

NU:….

 

A. Aşağıdaki tabloda iletişimi etkileyen faktörler verilmiştir. Karşılarına “olumlu” veya “olumsuz” olarak belirtiniz. (10 Puan)

Argo sözcük kullanmak (..................)

Ön yargılı olmak (..................)

Göz teması kurmak (..................)

Sen dili kullanmak (..................)

Emir vermek. (..................)

Ben dili kullanmak (..................)

Beden dilini kullanmak (..................)

Empati kurmamak (..................)

Vurgu ve tonlamaya dikkat etmek (..................)

Lakap takmak (..................)

 

B. Aşağıdaki verilen cümleleri doğru ise "D" harfi ile yanlış ise "Y" harfi ile belirtiniz. (8 Puan)

1. (....) Osmanlı fetihlerinin kalıcı olmasında dervişler, Ahiler, kadınlar, gaziler ve Alplerin büyük katkısı olmuştur.

2. (....) “Tatlı dil, yılanı deliğinden çıkarır.” atasözü olumsuz iletişime örnektir.

3. (....) Osmanlı Beyliği kurulduğu sırada Anadolu’da ve Balkanlarda siyasi birlik ve güçlü devletler yoktu.

4. (....) Kendisini tanıyan ve sahip olduğu özelliklerin farkında olan bir kişi çevresindeki insanları daha kolay algılar ve tanır, onlarla daha kolay ve uyumlu bir iletişim sağlar.

5. (....) Osmanlı Devleti’nin ekonomisinin temeli sanayi’ye dayanıyordu.

6. (....) Önyargılı olmak iletişimimizi olumlu etkiler

7. (....) İskân politikası ile Rumeli’den Türk aileler Anadolu’ya yerleştirilmiştir.

8. (....) Osmanlı Devleti Ankara Savaşı sonrasında Fetret Devrine girmiştir.

 

C. Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki kavramları, ilgili oldukları açıklamalar ile eşleştiriniz. (2x6=12 puan)

1. Söğüt

2. Çelebi Mehmet

3. Osman Bey

4. Çimpe Kalesi

5. Kayı

6. Karesioğulları

(....) Osmanlı Devleti’ni 1299’da kuran ve devlete adını veren kişidir.

(....) Osmanlı Devleti’nin Rumeli’de aldığı ilk toprak parçasıdır.

(....) Osmanlı Devleti’nin ilk başkenti olarak kullanılan şehirdir.

(....) Fetret Devrine son vererek, devletin ikinci kurucusu sayılan Osmanlı padişahıdır.

(....) Orta Asya’dan Anadolu’ya gelerek Osmanlı Devleti’ni kuran boydur.

(....) Osmanlı Devleti’ne katılması ile devletin donanma gücünün oluşmasını sağlayan beyliktir.

 

D. Yukarıdaki kavramları aşağıdaki boşluklara uygun ve anlamlı olacak şekilde yazınız.(20 Puan)

*Reaya *İletişim *İskan *Tekzip *Sansür *Empati *Millet Sistemi *Kitle İletişim Araçları *RTÜK *Devşirme Sistemi * Beden Dili

1- Radyo ve televizyon yayınlarını denetleyen kuruluşa ……………….. denir.

2- Osmanlı Devleti’nde yönetici ve askerî sınıf dışında kalan halka  ……………….. denilirdi.

3-  ……………….. Osmanlı Devletinde, asker ve yönetici olarak görev yapmak üzere gayrimüslim ahali arasından küçük yaştaki erkek çocuklarının seçilip Türk İslam kültürüne göre yetiştirilmesidir.

4-  ……………….. basında yanlış yada yalan yapılmış bir haberin düzeltilmesi veya cevap yazısıdır.

5- Duygu, düşünce ve bilgilerin her türlü yolla başkalarına aktarılmasına  ……………….. denir.

6- Vücut duruşu, jestler, mimikler, yüz ifadeleri ve göz hareketlerinden oluşan zihinsel ve fiziksel faaliyetlerle desteklenen sözel olmayan iletişim şekline  ……………….. denir.

7-  ……………….. gazete, dergi gibi basın organlarındaki yazı, resim, karikatür gibi unsurların önceden devlet makamları tarafından incelenerek basım ve yayının yasaklanmasıdır veya kısıtlanmasıdır.

8- Kitlelere ulaşabilen yazılı, sesli ya da görsel yapıtların dağıtımını ya da yayımını sağlayan her türlü teknik araçlara  ……………….. denir.

9- Osmanlı Devleti'nde toplumsal, hukuki, idari ve siyasi yapı ırk esasına göre değil, halkın inançları doğrultusunda belirlenmiş ve bu sisteme  ……………….. adı verilmiştir.

10- Osmanlı Devleti'nin Rumeli ve Balkanlarda fethedilen bölgelere Anadolu'dan getirilen Türkmenleri yerleştirmesine  ……………….. siyaseti denir.

 

E. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. ( Her soru 5 puan )

 

1) Osmanlı Devleti, egemenliği altındaki tüm millet ve dinlere büyük bir saygı ile yaklaşmış, hiç kimseye ayrımcılık yapmamıştır. Osmanlının uyguladığı bu  ……………….. İle Müslüman olmayanların da Osmanlı yönetiminden memnun kalmasını sağlamıştır. Bunun sonucunda da Osmanlı Devleti’nin balkanlarda daha kalıcı olması sağlanmıştır.

Yukarıdaki tanım cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilir?

A) İskan politikası

B) Hoşgörü politikası(İstimalet)

C) Tımar sistemi

D) Gaza ve cihat anlayışı

 

2) T.C Anayasası Madde 21: Kimsenin konutuna dokunulamaz milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak verilmiş hakim kararı olmadıkça kimsenin konutuna girilemez.

Yukarıda açıklaması verilen anayasamızın 21.maddesi hangi kişi hak ve hürriyetimizle ilgilidir?

A) Yaşama Hakkı

B) Özel Hayatın Gizliliği Hakkı

C) Eğitim Hakkı

D) Konut Dokunulmazlığı Hakkı

 

3)

“Bizler başkent dışında yaşayan askerleriz. Osmanlı ordusunun en kalabalık gücünü bizler oluşturuyoruz. Devlet bize doğrudan maaş vermez. Bize bakmakla yükümlü tuttuğu kişilere ……….. ismi verilen dirlik toprağı verir. Dirlik sahipleri elde ettiği gelirin bir kısmı ile bizim bütün masraflarımızı karşılar. Savaş zamanı hızla orduya katılırız. Barış zamanı ise atlarımızla savaş talimi yapar ve ihtiyaçlarımızı karşılayan …………. sahibinin topraklarındaki üretimi denetleriz.

Osmanlı devletinde I.Murad Hüdavendigar’ın kurdurduğu bu ordunun ismi nedir?

A) Akıncılar

B) Leventler

C) Yeniçeri ocağı

D) Tımarlı sipahiler

 

4)

Görselde Atatürk’ün bir vatandaş ile iletişimi verilmiştir.

Bu görselden Atatürk’ün iletişimde aşağıdakilerden hangisinin gereğini yerine getirdiği ulaşılabilir?

A) Empati yapmanın

B) Etkili dinlemenin

C) Beden dilini kullanmanın

D) Ben dilini kullanmanın

 

5) Osmanlı Beyliğinin kısa sürede büyüyüp devlet haline gelmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

A) Bizans’ın taht kavgalarıyla uğraşması

B) Yetenekli padişahların beyliği yönetmesi

C) Coğrafi konumunun sağladığı avantaj

D) Türk beylikleriyle mücadele etmesi

 

6)

Yukarıda verilen akıllı işaretlerin amacı hangi şıkta doğru olarak ifade edilmiştir?

A) Programları daha fazla izletebilmek

B) Programlar arasında karışıklığı gidermek

C) İzleyiciyi yayınların olumsuz etkisinden korumak

D) Yayın saatlerini belirlemek

 

7) “İletişim” duygu, düşünce ve bilgilerin her türlü yolla başkalarına aktarılmasıdır. İletişim insanların olduğu her yerde vardır. Çevremizde olup bitenleri anlamak ve kendimizi çevremizdekilere anlatabilmek için iletişim kurarız.

Buna göre;

I.Konuşmak

II.Susmak

III.Yüz ifadesi

IV.Oturuş biçimi

gibi maddelerden hangileri iletişim kurmak için yaptığımız bazı davranışlar arasında gösterilir?

A) I ve II

B) I,II ve IV

C) II ve III

D) I,II, III ve IV

 

8) “İnsan acı duyabiliyorsa canlıdır. Başkasının acısını duyabiliyorsa insandır” (Tolstoy)

Tolstoy’un bu sözleri iletişimdeki aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilgilidir?

A) Empati

B) Ben Dili

C) Beden Dili

C) Sen Dili

 

9) Osmanlı Devleti’nin ne zaman ve hangi gelişme sonucu kurulduğu konusunda tarihçiler farklı görüşlere sahip olup bu konuda farklı kanıtlar göstermektedirler. Bunun en büyük nedeni kuruluş dönemi kaynaklarının yetersizliğidir. Osmanlı’nın kuruluşundan bahseden ilk kaynaklar Osman Bey’den (bilgi yelpazesi com) yaklaşık bir asır sonra kaleme alınmıştır ve birbirinden farkı bilgiler vermektedir. Bu eserlerdeki bilgilerin yorumlanması ile tarihçiler Osmanlı Devleti’nin kuruluşunu ortaya koymaya çalışmaktadırlar.

Metne göre Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Tarihçiler arasında bir uzlaşma bulunmamaktadır.

B) Tarihçiler kanıtlardan farklı sonuçlara ulaşmaktadırlar.

C) İlk Osmanlı kaynakları, Osman Bey Dönemi’nde yazılmıştır.

D) Kuruluş dönemini anlatan kaynakların içerikleri birbirinden farklıdır.

 

10) Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi “Ben Dili”ne örnektir?

A) Kitap okurken gürültü yapman, dikkatimi dağıtıyor.

B) O davranışları senden hiç beklemezdim.

C) Senden de yaramazlıklarından da bıktım artık.

D) Arkadaşlarını rahatsız etmen düşüncesizce davrandığını gösteriyor.

 

BAŞARILAR DİLERİM...

 

  


“SOSYAL BİLGİLER DERSİ 7. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“SOSYAL BİLGİLER DERSİ YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“SOSYAL BİLGİLER KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“SOSYAL BİLGİLER SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz: