Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları > Sosyal Bilgiler Dersi 7. Sınıf 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

SOSYAL BİLGİLER 7. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (17) (CEVAP ANAHTARLI)

 

… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ……..……..… OKULU 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILISI

 

AD SOYAD: …..………

NU: ….

 

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR.17x4:68 puan

 

1. Bizans ile Anadolu Selçuklu Devleti arasında 1176’da ………….. Savaşı yaşanmıştır. Bu savaşın kazanılması Türklerin Anadolu’dan çıkarılamayacağını kanıtlamıştır.

Emre’nin cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A- Miryokefalon B- Malazgirt C- Kösedağ C- Pasinler

 

2. Anadolu’daki ilk medrese Tokat’ın Niksar ilçesindeki Yağıbasan Medresesi’dir. Vakıf eseri olan medresede dini bilimlerin yanı sıra pozitif bilimlerde okutulmuştur.

Bu bilgiye göre YAĞIBASAN MEDRESESİ ile ilgili,

I.   Eğitim ve kültür alanında hizmet verilmiştir.

II.  Masrafları vakıf tarafından karşılanmıştır.

III. Anadolu’daki en önemli medresedir.

İfadelerinden hangileri söylenebilir?

A- Yalnız I B- I , II ve III C- II ve III D- I ve II

 

3.

A- Osmanlı Devleti B- Bizans C- Anadolu D- Büyük Selçuklu Devleti.

 

4. İletişimde en önemli becerilerden biri iyi bir dinleyici olmaktır.

Aşağıdaki davranışlardan hangisini iyi bir dinleyicinin yapmaması gerekir?

A) Konuşmacıyı, sözünü kesmeden dinlemek

B) Konuşmacının söylediklerini anlamaya çalışmak

C) Konuşmacının jest ve mimiklerine dikkat etmek

D) Konuşmacıyla göz teması kurmaktan kaçınmak

 

5. Osmanlılar fethettikleri yerlerde camiler, mescitler medreseler, kütüphaneler, kervansaraylar, köprüler imaretler kurmuşlardır.

Osmanlıların bu uygulamalarının;

I- İslam dininin yayılması

II- Fethedilen yerlerin bayındır hale gelmesi

III- Eğitim ve ticaret faaliyetlerinin kolaylaşması

Durumlarından hangisi ya da hangileri üzerinde etkili olduğu savunulabilir?

A- Yalnız I B- Yalnız II C- I ,II ve III D- I ve II

 

6. Osmanlı Devleti Haçlılar ile yaptığı savaşları kazanarak Balkanlarda kalıcı bir egemenlik kurmuştur.

I.   Balkanlarda din ve mezheplerin ortaya çıkması.

II.  Türk kültürünün yayılması.

III. Türkçe’nin yaygın bir dil olması

Gelişmelerden hangisi ya da hangileri bu durumun sonuçları arasında gösterilebilir?

A- Yalnız I B- Yalnız II C- I ve II D- II ve III

 

7- Osmanlı Devleti Balkanlarda fethettiği topraklara Anadolu’daki konargöçer Türkmenleri yerleştirmiştir.

Osmanlı Devletinin bu uygulamayla aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir?

A- Fethedilen yerleri yönetim birimlerine ayırmayı.

B-Türk beyliklerinin Bizans ile ittifak kurmasın engellemeyi

C- Avrupa’daki gelişmeleri yakından takip etmeyi

D- Balkanları Türk yurdu haline getirmeyi

 

8. Osmanlı Devleti önceleri küçük bir beylik iken kısa sürede güçlü bir devlet haline gelmiştir

Bu durumun sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Kurulduğu coğrafi konumun gelişmeye uygun olması

B) Halktan yüksek vergiler alması

C) Yetenekli padişahların işbaşına gelmesi

D) Halka hoşgörülü davranması

 

9. Osmanlılar fethettikleri bölgelere ülkesindeki göçebe Türkmenleri yerleştirmiştir. Böylece hem alınan topraklar Türkleşip Müslümanlaşıyor hem de savaşa gittiklerinde arkalarında düşman bırakmamış oluyorlardı.

Osmanlıların bu politikalarına ne denir?

A) Sömürü C) İskân B) Tekfur D) Sindirme

 

10. Anadolu Selçukluları döneminde, şehirler arasında tüccarların konaklayıp dinlenebilecekleri kervansaraylar inşa edilmiştir.

Bu yapıların inşa edilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ticareti geliştirmek

b) Tarımsal gelirleri artırmak

c) Sosyal yardımlaşmayı sağlamak

d) Ortak bir kültür oluşturmak

 

11.Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethinin Dünya tarihi açısından sonuçlarından birisidir?

A) İstanbul Osmanlı Devleti’nin başkenti oldu

B) Ortaçağ kapandı, Yeniçağ başladı

C) Kuruluş dönemi sona erip, yükseliş dönemi başladı

D) Osmanlı toprak bütünlüğünün sağlandı.

 

12 Hıristiyanların Ortaçağ'da Müslümanların üzerine düzenlendiği ve yaklaşık 200 yıl boyunca süren Haçlı Seferleri’nin sebeplerini dini, ekonomik, sosyal ve siyasal sebepler olarak ayırabiliriz.

Aşağıda belirtilen Haçlı Seferlerinin sebeplerinden hangisi 'Ekonomik Sebepler" arasında yer almaktadır?

A) Bizans'ın Avrupa'dan yardım isteği

B) Kralların otoritelerini artırma isteği

C) Din adamlarının nüfuzlarını artırma isteği

D) Avrupalıların doğunun zenginliğine ulaşma isteği

 

13. Osmanlı Devleti'nde,

I.   Birçok bölgede cami, kilise ve havralar yan yanadır.

II.  Varlıklı kişiler yoksul kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak için vakıflar kurmuşlardır.

III. Mimari eserler göze (bilgi yelpazesi. com) de hitap edecek şekilde yapılmıştır.

Bu gelişmeler hoşgörü, dayanışma ve estetik kavramları ile ilişki bakımından aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak gruplanmıştır?

Hoşgörü Dayanışma Estetik

A) III           II                I

B)  II           III               I

C)  I            II                III

D)  I            III               II

 

14. Osmanlı Devleti İstanbul'u;

- Toprak bütünlüğünü sağlamak

- Hz. Muhammed'in hadis-i şerifini yerine getirmek

- Balkanlar'a güven içinde fetih hareketlerinde bulunabilmek

- Bizans'ın entrikalarına son vermek amaçlarıyla fethetmiştir.

Buna göre İstanbul'un fethinin aşağıdaki alanlardan hangisi ile ilgisine değinilmemiştir?

A) Askeri B) Dini C) Siyasi D) Kültürel

 

15. Aşağıdakilerden hangisi, kırsal kesimden kentlere olan göçün nedenlerinden biri değildir?

A) Konut üretiminin yetersiz olması

B) Tarımda makineleşme

C) Toprakların miras yoluyla bölünmesi

D) İş imkânlarının yetersiz olması

 

16.Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı donanmasının başarıları arasında sayılamaz?

A) Kıbrıs’ın fethi

B) İnebahtı Deniz Savaşı

C) Rodos adasının fethi

D) Preveze Deniz Savaşı

 

17.Ülkemizde radyo televizyon yayınlarının yönetmeliklere uygun olarak yapılmasını düzenleyip denetleyen kurul aşağıdakilerden hangisidir?

A) TRT B) Türk Dil Kurumu C) RTÜK D) Anadolu Ajansı

 

16. AÇIK UÇLU SORULAR 15 PUAN

1 Tarihte Türklere Anadolu’nun kapılarını açtığı kabul edilen savaş hangisidir?

 

2 -Türkler tarih boyunca farklı coğrafyalarda yaşamış olmalarına rağmen anayurtları aşağıdakilerden hangisidir?

 

3 Osmanlı Devleti’ne katılan ilk Türk beyliğinin adı nedir?

 

4 Bursa hangi Osmanlı Padişahı döneminde alınmıştır.

 

5 Ankara Savaşı hangi Osmanlı padişahı devrinde olmuştur.

 

6 Osmanlı Beyliğinin mensup olduğu boyun adı.

 

7 Orhan Bey ölünce yerine geçen Osmanlı padişahı.

 

8 İstanbul’un fethi ile Türklerin kontrolüne geçen ünlü Ticaret yolunun adı.

 

9 İstanbul’un fethi ile tarihten silinen Devletin adı.

 

10 İstanbul’un Fethi sırasında Anadolu Hisarını yaptıran padişahımız.

 

11 Amasra ,Kırım alınması Fatihin hangi denizin hakimiyeti için yapılmıştır.

 

12 Mısır ve Suriye hangi padişahımız zamanında ele geçmiştir.

 

13 Kıbrıs’ın alınması hangi açıdan daha önemlidir?

 

14 Preveze deniz zaferinin ünlü Osmanlı denizcisinin adı hangisidir?

 

15 Baskılara dayanamayan İspanyol Müsevi ve Müslümanlar hangi Osmanlı padişahından yardım istediler.

 

 

17. KÖSEDAĞ MALAZGRİT PASİNLER MİRYOKEFALON 10 PUAN

1. 1176 yılında Selçukluların Bizans’ı yendiği bu savaşla Anadolu’nun kesin bir Türk yurdu olduğu anlaşılmıştır.

HANGİ SAVAŞ:

2. Büyük Selçuklu Devleti’nin Bizans’a karşı kazandığı ilk büyük zaferdir. Anadolu’yu tanıma amaçlıdır.

HANGİ SAVAŞ:

3. Alparslan’ın kazandığı bu savaşla Anadolu’nun kapıları Türklere açıldı.

HANGİ SAVAŞ:

4. Moğollarla Türkiye Selçuklu Devleti arasında 1243’de yapılmış ve Selçuklular Moğollara karşı yenilmiştir.

HANGİ SAVAŞ:

 

C- AŞAĞIDAKİ TANIMLARI VERİLEN KAVRAMLARI BOŞLUKLARA UYGUN OLARAK YERLEŞTİRİNİZ (7 PUAN )

TUİK - NÜFUS - NÜFUS YOĞUNLUĞU - SANSÜR - TEKZİP - JEST VE MİMİKLER - TELEVİZYON - TELGRAF - İNTERNET - TELEFON - NÜFUS ARTIŞI - BASKI - SOSYAL

1.Duygu ve düşüncelerin akla gelebilecek herhangi bir yolla aktarılmasına ……….....………… denir.

2.Bir yerleşim yerinin nüfusunun o yerleşim yerinin yüzölçümüne oranına ……………………………………. denir.

3. Etkili bir iletişim kurmak için konuşmalarımızı ……………………….…………. ile desteklemek gerekir.

4.Belli bir bölgede belli sınırlar içinde yaşayan insan sayısına ………………………….. denir.

5.Kurtuluş savaşı yıllarında kullanılan en yaygın iletişim aracı ………………………… idi.

6. Ülkemizde son yıllarda …………………………… doğru hızlı bir göç yaşanmaktadır.

7.Eğitim , sağlık , dinlenme ,eğlenme, dini inançlar göçlere neden olan ………………………………. nedenlerdir.

 

BAŞARILAR DİLERİM…

 

CEVAP ANAHTARI

 

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR.17x4:68 puan

 

1 A

2 B

3 A

4 D

5 C

6 D

7 D

8 B

9 C

10 A

11 B

12 D

13 C

14 D

15 A

16 B

17 C

 

16. AÇIK UÇLU SORULAR 15 PUAN

1 Tarihte Türklere Anadolu’nun kapılarını açtığı kabul edilen savaş hangisidir?

MALAZGRİT

2 -Türkler tarih boyunca farklı coğrafyalarda yaşamış olmalarına rağmen anayurtları hangisidir?

ORTA ASYA

3 Osmanlı Devleti’ne katılan ilk Türk beyliğinin adı nedir?

KARESİOĞULLARI

4 Bursa hangi Osmanlı Padişahı döneminde alınmıştır.

ORHAN BEY

5 Ankara Savaşı hangi Osmanlı padişahı devrinde olmuştur.

YILDIRIM BAYEZİD

6 Osmanlı Beyliğinin mensup olduğu boyun adı.

KAYI BOYU

7 Orhan Bey ölünce yerine geçen Osmanlı padişahı.

I. MURAT

8 İstanbul’un fethi ile Türklerin kontrolüne geçen ünlü Ticaret yolunun adı.

İPEK YOLU

9 İstanbul’un fethi ile tarihten silinen Devletin adı.

BİZANS

10 İstanbul’un Fethi sırasında Anadolu Hisarını yaptıran padişahımız.

YILDIRIM BAYEZİD

11 Amasra ,Kırım alınması Fatihin hangi denizin hakimiyeti için yapılmıştır.

KARADENİZ

12 Mısır ve Suriye hangi padişahımız zamanında ele geçmiştir.

YAVUZ SULTAN SELİM

13 Kıbrıs’ın alınması hangi açıdan daha önemlidir?

EKONOMİK

14 Preveze deniz zaferinin ünlü Osmanlı denizcisinin adı hangisidir?

BARBOROS HATREDTİN PAŞA

15 Baskılara dayanamayan İspanyol Müsevi ve Müslümanlar hangi Osmanlı padişahından yardım istediler.

II. BAYAZİD

 

17. KÖSEDAĞ MALAZGRİT PASİNLER MİRYOKEFALON 10 PUAN

1. MİRYOKEFALON SAVAŞI

2. PASİNLER

3. MALAZGRİT

4. KÖSEDAĞ SAVAŞI

 

C- AŞAĞIDAKİ TANIMLARI VERİLEN KAVRAMLARI BOŞLUKLARA UYGUN OLARAK YERLEŞTİRİNİZ (7 PUAN )

TUİK - NÜFUS - NÜFUS YOĞUNLUĞU - SANSÜR - TEKZİP - JEST VE MİMİKLER - TELEVİZYON - TELGRAF - İNTERNET - TELEFON - NÜFUS ARTIŞI - BASKI - SOSYAL

1.Duygu ve düşüncelerin akla gelebilecek herhangi bir yolla aktarılmasına ……İLETİŞİM…… denir.

2.Bir yerleşim yerinin nüfusunun o yerleşim yerinin yüzölçümüne oranına … NÜFUS YOĞUNLUĞU … denir.

3. Etkili bir iletişim kurmak için konuşmalarımızı … JEST VE MİMİKLER . ile desteklemek gerekir.

4.Belli bir bölgede belli sınırlar içinde yaşayan insan sayısına ……NÜFUS ….. denir.

5.Kurtuluş savaşı yıllarında kullanılan en yaygın iletişim aracı …TELGRAF… idi.

6. Ülkemizde son yıllarda ……KENTLERE… doğru hızlı bir göç yaşanmaktadır.

7.Eğitim , sağlık , dinlenme ,eğlenme, dini inançlar göçlere neden olan …SOSYAL…. nedenlerdir.

 

BAŞARILAR DİLERİM…

 

  


“SOSYAL BİLGİLER DERSİ 7. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“SOSYAL BİLGİLER DERSİ YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“SOSYAL BİLGİLER KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“SOSYAL BİLGİLER SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

........

18. **Yorum**
->Yorumu: Bilmoryorum Güzel Siteye Benziyor İnşallah 100 Alırım
->Yazan: Emre

17. **Yorum**
->Yorumu: İyi site yarın sınavımdan yüksek bekliyorum
->Yazan: Türker....

16. **Yorum**
->Yorumu: çoooooooo ooooooook güüüzelll nefis bi site çok teşekkürler
->Yazan: deren hanım

15. **Yorum**
->Yorumu: Çok güzel site elinize saglık
->Yazan: Kerem

14. **Yorum**
->Yorumu: Çok güzelmiş bu site İngilizce sınavında buradan çalıştım çok güzel geçti inşallah bu sınavda güzel geçer
->Yazan: Sosyalde zorlanan

13. **Yorum**
->Yorumu: Sorular çok iyi bi ara sınav burdan cikti
->Yazan:

12. **Yorum**
->Yorumu: Bu siteyi yeni keşfettim, gerçekten çok yararlı oldu. Çok güzel bilgiler var ve ayrıca sınava çalışmam konusunda not almamada katkısı oldu. Cidden çok güzel bir site. Teşekkür Ederim.
->Yazan: Hazal

11. **Yorum**
->Yorumu: Ben bu sinavi çok begendim insaallah sinavim iyi geçer.
->Yazan: Nur

10. **Yorum**
->Yorumu: Çok güzel bir siteye bayıldım şahane
->Yazan: Semiha

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz: