Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları > Sosyal Bilgiler Dersi 7. Sınıf 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

SOSYAL BİLGİLER 7. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (18)

 

… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ……..……..… OKULU 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILISI

 

AD SOYAD: …..………

NU: ….

 

1) Bir ülkede bağımlı nüfus fazla, bu karşın çalışan nüfus az ise bu ülke için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Bu ülke insanları birbirlerine bağlı ve ülkesini seven insanlardır

B) Bu ülkede eğitim sağlık vb. alanlarda problem az yaşanır

C) Böyle ülkelere dışarıdan göç gelir

D) Böyle ülkeler fakir ve geri kalmış ülkelerdir

 

2)

Yukarıdaki grafikte Türkiye’de yıllara göre sanayi ve tarımda çalışan nüfus miktarı verilmiştir. Bu grafiğe göre aşağıdaki seçeneklerden hangisine ulaşılabilir?

A) Tarımda çalışan insan sayısı her dönem artmaktadır

B) Ülkede doğudan batıya bir göç yaşanmaktadır

C) Ülkede tarım üretimi hızla artmaktadır

D) Ülkede sanayileşme hızı her dönem daha da artmaktadır

 

3) Ortaçağda Avrupalı Hristiyanların doğuya doğru gerçekleştirdikleri akınlara “Haçlı Seferleri” denir.

Aşağıdakilerden hangisi bu seferlerin ekonomik amaçlarındandır?

A) Sınırları genişletmek

B) Ganimet elde etmek

C) Papa’nın çağrısı

D) Maceracıların istekleri

 

4) Alparslan’ın emriyle Anadolu’da kurulan ilk Türk Anadolu beylikleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A) Karamanoğulları B) Saltuklular C) Artuklular D) Çaka Beyliği

 

5)

Yukarıdaki şemada “?” ile gösterilen yere aşağıdaki savaşlardan hangisi yazılmalıdır?

A) Kösedağ B) Miryakefalon C) Pasinler D) Malazgirt

 

6)

I- Siyasi boşluk

II- İklimin yaşama elverişli olması

III-Anadolu’da ordu olmaması

V-Su kaynaklarının fazlalığı

Yukarıdaki öncüllerden kaç tanesi Türklerin Anadolu’ya yerleşmesindeki etkili faktörlerdendir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

 

7) Ülkelerin kalkınmasında önemli görevler üstlenen, iyi eğitim görmüş kişilerin çalışmak için yurt dışına gitmesine beyin göçü denir.

Buna göre; aşağıdaki kişilerden hangisinin Almanya’ya gitmesi beyin göçü değildir?

A) Makine mühendisi Fikret Bey’in

B) Beyin cerrahı Ülkü Hanım’ın

C) İnşaat işçisi Ramazan Usta’nın

D) Ekonomist Ercan Bey’in

 

8) Artuklular döneminde, 1147 yılında Diyarbakır’da yapılan Malabadi Köprüsü dünyanın en büyük taş kemerli köprüsüdür.

Yukarıda verilen görselden faydalanarak Artukluların;

I.Anadolu’yu yurt edinme

II. Ulaşımı kolaylaştırma

III. Taht kavgalarını önleme

amaçlarından hangisini gerçekleştirmeye çalıştıkları söylenebilir?

A) I B) II C) I ve II D) I, II ve III

 

9) Aşağıdaki şemada bazı divan üyelerinin günümüzde hangi bakanlıklarla benzerlik gösterdiği belirtilmiştir.

Buna göre şemadaki boş yere, aşağıdaki¬lerden hangisi yazılabilir?

A) Maliye Bakanı

B) Devlet Bakanı

C) Millî Eğitim Bakanı

D) Millî Savunma Bakanı

 

10)

Ey Oğul!, Beysin......

Bundan sonra öfke bize, uysallık sana...

Güceniklik bize, katlanmak sana...

Acizlik bize, yanılgı bize, hoş görmek sana...

Geçimsizlikler, çatışmalar, anlaşmazlıklar bize, adalet sana...

Şeyh Edebali’nin Osman Gazi’ye vasiyetinde yer alan yukarıdaki bölüm aşağıdakilerden hangisine yönelik bir tavsiye içermektedir?

A) Devlet yönetimine

B) Bayındırlık çalışmalarına

C) Fetih hareketlerine

D) Ekonomik hayata

 

11) …………………… beyliğinin Orhan Bey döneminde alınması ile Osmanlı Beyliği donanma nın temeli atılmış oldu.

Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdaki beyliklerden hangisinin adı yazılmalıdır.

A)Karasioğlu Beyliği

B)Karamanoğlu Beyliği

C) Germiyanoğlu Beyliği

D)Saruhanoğlu Beyliği

 

12) Osmanlı padişahları kuruluş döneminde Balkanlara yönelmiş, ele geçirdikleri yerlerde kalıcı olabilmek için çeşitli politikalar izlemişlerdir.

Aşağıdakilerden hangisi, bu politikalara örnek gösterilemez?

A) Başarılı bir iskân politikası izlenmesi

B) Halka din ve ibadet serbestliği tanınması

C) Kilise ve Havra’ların Camiye çevrilmesi

D) Hoşgörülü bir yönetim anlayışının benimsenmesi

 

13)

(...) Anadolu Selçuklu Devleti ticareti geliştirmek için medreseler açmıştır.

(...) İlk denizci Türk beyliği Saltuklulardır.

(...) Osmanlı Devleti, Balıkesir ve çevresinde kurulmuştur.

Verilen boşluklara getirilmesi gereken doğru-yanlış sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) D – Y – D B) Y – Y – Y C) Y – D – Y D) D – D – Y

 

14)

Yukarıda 2000 yılı sayım sonuçlarına göre oluşturulan Türkiye nüfus piramidi verilmiştir.

Bu grafikten yararlanarak, aşağıdakilerden hangisi elde edilemez?

A) Çalışma çağındaki nüfus içerisinde işsizlerin sayısı

B) 0-4 yaş grubundaki kız ve erkek çocukların toplam sayısı

C) 0-15 yaş arasındaki bağımlı nüfus miktarı

D) 25-65 yaş arasındaki kadın nüfus ile erkek nüfus arasındaki fark

 

15) Aşağıdakilerden hangisi Fatih’in İstanbul’u almak için yaptığı hazırlıklardan biri değildir?

A)Büyük toplar yaptırması

B)Rumeli hisarını yaptırması.

C)Haliç’in ağzını kalın zincirlerle kapatması

D)Güçlü bir donanma meydana getirmesi

 

16) .Malazgirt Savaşından sonra Anadolu’ya gelen Türk komutanları Anadolu’da ilk Türk beyliklerini kurmuşlardır.

Bu beyliklerin Türk tarihi’ne yaptıkları en önemli katkı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Bizans’ı ortadan kaldırdılar

B)Anadolu’nun Türkleşmesini sağladılar

C)İstanbul’u fethetmişlerdir.

D)Türkiye Selçuklu Devleti’ni kurdular

 

17) Büyük Selçuklu Devleti, Malazgirt Meydan Muharebesi sonrasında yerleşmeye başladıkları Anadolu’da bayındırlık hizmetlerine giriştiler. Saraylar, camiler, mescitler, medreseler, (bilgi yelpazesi. com) imaretler, hastaneler, kervansaraylar, hamamlar ve köprüler yaptılar. Böylece Anadolu’nun Türkleşmesi’ne katkıda bulundular.

Bu eserlerin, aşağıdaki alanların hangisinde, halka hizmet verdiği söylenemez?

A)Devlet ve Ticaret

B)Din ve Ulaşım

C)Askerlik ve Hukuk

D)Eğitim ve Sosyal

 

18) Osmanlı Devleti, Rumeli (Balkanlar) ‘de fethettikleri yerlere daha çok konar-göçer Türkmenleri yerleştirmiştir. Yerleşen bu Türkmenlere verimli topraklar verilmiş, bir takım devlet vergilerinden muaf tutulmuş (Vermeme) ve bölgeye tüm akrabalarıyla birlikte gelenlere de özel haklar tanındığı gibi devlet desteği de sağlanmıştır.

Buna göre, Osmanlı Devleti’nin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Türkmenlerin yerleşik hayata geçmelerine yardımcı olmak

B)Tarımda üretimin artmasına olanak tanımak

C)Balkanların Türklerin elinde kalıcılığını ve Türkleşmesini sağlamak

D)Rumeli’deki yerel halkın Müslüman olmasını sağlamak

 

19) “Türkmenlerin başlıca geçim kaynağı hayvancılıktır. Burada yetiştirilen atlar yüksek fiyata alıcı bulur. Halkın diğer kesimleri kentlerde oturan, ticaret ve sanatla uğraşan Rumlar ve Ermenilerdir. Burada çok güzel ipekli kumaşlar dokunur. En önemli kentler olarak Konya, Kayseri ve Sivas sayılabilir.”

Marco Polo’nun yukarıdaki anlattıklarından yola çıkarak, o dönemde Anadolu ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?

A) Anadolu’da Türkmenler hayvancılıkla geçinmiştir.

B) Ermeniler ve Rumlar ticaret ve sanatla uğraşmıştır.

C) Türkmenler ve Rumlar birbirleriyle savaşmışlardır.

D) Sivas, Konya ve Kayseri Anadolu’nun önemli kentleridir.

 

20) Miryokefalon Savaşı’ndan sonra Batı Anadolu’ya yayılmamız için hiçbir engel kalmadı. Bundan sonra Anadolu’nun tapusu da bizim oldu. Bu savaş, Bizans’ın Türkleri Anadolu’dan atmak için giriştiği son taarruz savaşı olmuştur.

Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Bizans’ın saldırı gücü kırılmıştır.

B) Anadolu’nun Türk yurdu olduğu kesinleşmiştir.

C) Batı Anadolu Bizans hâkimiyetine girmiştir.

D) Bizans’ın Türkleri Anadolu’dan atma ümidi sona ermiştir.

 

BAŞARILAR DİLERİM…

 

  


“SOSYAL BİLGİLER DERSİ 7. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“SOSYAL BİLGİLER DERSİ YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“SOSYAL BİLGİLER KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“SOSYAL BİLGİLER SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

..........

16. **Yorum**
->Yorumu: Bu site çok güzel. Bunu yapandan allah razı oldun . Hataydan sevgiler
->Yazan: Beyza

15. **Yorum**
->Yorumu: Bu site harika resmen bugün sosyal yazılımız vardı ve gece uyumadım ful bunu çözdüm hoca soruların aynısını çözmüştü çok teşekkürler hataydan sevgiler
->Yazan: Beyza

14. **Yorum**
->Yorumu: Çok teşekkürler burda çıkan soruların bir benzeri çıktı sınavdan yüksek aldım herkese tavsiye ederim
->Yazan: ASamet

13. **Yorum**
->Yorumu: Çokkkkk güzell herkese tavsiye ederim
->Yazan: A Samet

12. **Yorum**
->Yorumu: sınava full buradan çalıştım inşallah yükek not alırım
->Yazan: ban

11. **Yorum**
->Yorumu: Harika cok beğendim hic çalışmadığım dersin sınavına bu sorularla çalıştım ve işe yaradı gibi
->Yazan: Büşra nur

10. **Yorum**
->Yorumu: Çooooook güzel Harika muhteşem çoooook beğendim
->Yazan: Efe

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz: