Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları > Sosyal Bilgiler Dersi 7. Sınıf 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

SOSYAL BİLGİLER 7. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (19)

 

… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI …….……..… OKULU 7/… SINIFI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILISI

 

ADI SOYADI:

NU:

 

A) *Lale Devri * İletişim * Reform * Coğrafi Keşifler *Preveze * Empati * Sanayi İnkılabı *Bartelmi Diyaz * Beden Dili * Devşirme Sistemi

Yukarıdaki kavramları aşağıdaki boşluklara uygun ve anlamlı olacak şekilde yazınız. (20 Puan)

* Duygu, düşünce ve bilgilerin her türlü yolla başkalarına aktarılmasına ………….... denir.

* Vücut duruşu, jestler, mimikler, yüz ifadeleri ve göz hareketlerinden oluşan zihinsel ve fiziksel faaliyetlerle desteklenen sözel olmayan iletişim şekline  ………….... denir.

*  ………….... kişinin kendisini karşısındakinin yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamaya çalışmasıdır.

*  ………….... Osmanlı Devletinde, asker ve yönetici olarak görev yapmak üzere gayrimüslim ahali arasından küçük yaştaki erkek çocuklarının seçilip Türk İslam kültürüne göre yetiştirilmesidir.

*16. Yy da Avrupa ülkelerinde Hristiyanlığın Katolik mezhebinde meydana gelen dini düzenlemelere ………….... adı verilirdi.

* İpek ve Baharat yollarının önemini kaybetmesine sebep olan gelişme  ………….... ‘dir.

* ………….... Deniz Zaferi ile Akdeniz’in kontrolü tamamen Osmanlı Devleti’ne geçmiştir.

* Osmanlı Devleti’nde ilk matbaa  ………….... döneminde kurulmuştur.

*  ………….... Afrika kıtasının güneyinden dolaşarak Ümit Burnu’nu keşfetti.

* James Watt ‘ın buhar gücü ile çalışan dokuma makinesi’ni icadıyla  ………….... başlamıştır.

 

B) Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başındaki kutuya “ D ”, yanlış olanlara “ Y ” harfi yazınız. (16 P)

(....) Önyargılı olmak, isim takmak, tehdit etmek, sıkça soru sormak, emir vermek, eleştirmek, sen dili kullanmak iletişimi olumlu etkileyen davranışlardandır.

(....) Rönesans ile birlikte bilim, sanat ve edebiyat alanlarında pek çok eser ortaya konulmuştur.

(....) Orta Çağ’da akıl, bilim, deney ve gözlem ön plana çıkmıştır

(....) Osmanlı Beyliği kurulduğu sırada Anadolu’da siyasi birlik yoktu.

(....) Sen Dili: Karşımızdaki insanın kişiliğini hedef alan konuşma biçimidir. “Sen” ile başlar “sen” ile biter. Olumsuzdur.

(....) Sanayi inkılabı İle birlikte kol gücünden makine gücüne geçildi ve seri üretime başlandı

(....) Osmanlı Devleti, Balkanlarda fethettiği toprakları Türkleştirmek ve İslamlaştırmak için İskan Politikasını uygulamış, Anadolu’daki göçebe Türkmenleri yeni fethettiği bölgelere yerleştirmiştir.

(....) Fransız İhtilali ile milliyetçilik, eşitlik, adalet, hukukun üstünlüğü, kardeşlik vb. kavramlar tüm dünyaya yayıldı. Milliyetçilik akımının etkisi ile çok uluslu devletlerde bağımsızlık hareketleri başladı. Bu devletler parçalandı.

 

A) AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI CEVAPLANDIRINIZ. (Her soru 4 puandır. 4*16=64 17. Soru Jokerdir)

 

1- Olumlu iletişime başlamak zor değildir. Sabahları uyandığımızda, okula gittiğimizde karşılaştığımız insanlara “Günaydın” diyerek onları selamlamak, onların hal ve hatırlarını sormak olumlu iletişimi başlatmanın en kolay yoludur.

Yukarıdaki metne verilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?

A) İletişimin tanımı

B) İletişimin unsurları nelerdir?

C) Dikkatli iletişim nasıl olur?

D) Olumlu iletişim nasıl başlar?

 

2- Ders anlatırken kendi aranızda konuşmanız dikkatimi dağıtıyor. Bu durum da, beni üzüyor.

Yukarıda verilen örnekte öğretmenin kullandığı iletişim dili aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sempati

B) Ben dili

C) Empati

D) Sen dili

 

3-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin uygulamış olduğu iskân siyasetinin amaçlarından değildir?

A) Fethedilen yerlerin Türkleşmesini sağlamak

B) Fetihlerin kalıcı olmasını sağlamak

C) Fethedilen yerlerin güvenliğini sağlamak

D) Fethedilen yerlerin zenginliklerini ele geçirmek

 

4- Osmanlı Devleti önceleri küçük bir beylik iken kısa sürede güçlü bir devlet haline gelmiştir

Bu durumun sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Kurulduğu coğrafi konumun gelişmeye uygun olması

B) Halka hoşgörülü davranması

C) Yetenekli padişahların işbaşına gelmesi

D) Halktan yüksek vergiler alması

 

5-

Yukarıdaki askerin anlatımına göre bu asker aşağıdaki Osmanlı askerlerinden hangisine mensuptur?

A ) Topçular

B ) Akıncılar

C ) Tımarlı sipahiler

D ) Yeniçeriler

 

6- Tımar Sistemi ile bazı topraklar komutanlara dağıtılmış ve onlardan topladıkları vergi karşılığında asker yetiştirmeleri ve toprağı ekmeyenden alarak başkasına vermesi istenmiştir.

Bu uygulama ile;

I. Üretimi denetlemek

II. Devlete asker yetiştirmek

III. Toprakları değerlendirmek

yargılarından hangileri amaçlanmıştır?

A) I

B) II

C) I ve III

D) I, II ve III

 

7-

I-  Ankara Savaşı’nda Timur’a yenildi.

II- 1299’da Osmanlı Devleti’ni kurdu.

III- Tımar ve devşirme sistemini kurdu.

Yukarıda yaşanan gelişmeler aşağıdaki hangi Osmanlı padişahı döneminde gerçekleşmiştir?

 

8- Devlet işlerinin görüşüldüğü ve karara bağlandığı en önemli yönetim organıdır. Padişaha devlet idaresinde yardımcı olurdu. Ancak son kararı padişah verirdi. Ayrıca çözülemeyen şeri ve hukuki davaların karara bağlandığı en yüksek mahkeme ve idari makamdı. Üyeleri Sadrazam, vezir, kazasker, nişancı, defterdar, reisülküttap, şeyhülislam ve kaptanı deryadır.

Yukarıdaki anlatımda Osmanlı devlet sistemindeki hangi kurumdan bahsedilmiştir?

A) Divan

B) Lonca

C) Külliye

D) Meclis

 

9. İstanbul’un Fethi’nin sadece Türk Tarihini değil dünya tarihini de etkileyen bazı sonuçları olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi dünya tarihini etkileyen bir sonucudur?

A) Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğü sağlandı

B) Kuruluş Dönemi sona erdi Yükselme Dönemi başladı

C) Orta Çağ sona erdi Yeni Çağ başladı

D) Başkent Edirne’den İstanbul’a taşındı

 

10-Fatih, İstanbul’un fethinden sonra şehirden ayrılanların geri dönmeleri için gerekli tedbirleri almıştır. Ayasofya’da toplanan halka serbestçe ve hiçbir şekilde korkmadan evlerine ve işlerine dönebileceklerini ilan etmiştir. Onlara mal, can ve ırz güvenliği teminatı da vermiştir. (Ahmet Şimşirgil, Kayı II, S. 148)

Bu bilgilere göre Osmanlının yaptığı fetihlerde hangi politikayı esas aldığı söylenebilir?

A) İstimalet politikasını (hoşgörü)

B) İskân politikasını

C) Millet sistemini

D) Gaza ve cihat politikasını

 

11- Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferi sonucunda;

*Halifelik Osmanlı devletine geçmiş.

*Suriye, Filistin, Hicaz ve Mısır Osmanlı devletine katılmış.

*Baharat yolu Osmanlı devletinin eline geçmiştir.

*Mısır hazinesinden bol miktarda ganimet ele geçmiştir.

Yukarıda verilen bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Ekonomik olarak Osmanlı’nın güçlendiği.

B) Akdeniz’de üstünlüğün Osmanlıya geçtiği

C) Osmanlının Sınırlarının genişlediği

D) İslam dünyasının dini liderliğini ele geçirdiği.

 

12- Kıbrıs’ın Fethi- Rodos’un Fethi- Girit’in Fethi …………..?

Yukarıdaki boşluğa (…….……?) aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) İpek Yolu denetim altına alınmıştır.

B) Baharat Yolu ele geçirilmiştir.

C) Orta Avrupa’nın kapıları Türklere açıldı.

D) Akdeniz’de üstünlük Osmanlı’ya geçti.

 

13-Avrupa’nın çeşitli ihtiyaçlarını karşılamasında çok büyük önemi olan İpek ve Baharat yolları Osmanlı’nın eline geçti. Böylece Avrupa ticaret konusunda Osmanlıya bağımlı hale geldi. Ancak Osmanlı devleti bu ticaret yollarından beklediği kazancı elde edemedi.

Osmanlı Devleti’nin bu ticaret yollarından istediği verimi elde edememesinde etkili olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Reform hareketleri

B) Sanayi İnkılabı

C) Fransız İhtilali

D) Coğrafi keşifler

 

14- İtalya’da edebiyat ve sanat alanında ortaya çıkmıştır.

Martin Luther öncülüğünde Almanya’da ortaya çıkmıştır. Bu gelişme ile Avrupa ‘ da laik eğitime geçilmiştir.

Avrupa tarihinde etkili olan yukarıdaki olaylar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir?

A) Coğrafi Keşifler - Sanayii inkılabı

B) Rönesans - Reform Hareketleri

C) Rönesans – Coğrafi Keşifler

D) Reform Hareketleri – Fransız İhtilali

 

15-Aydınlanma Çağında;

- Newton, yerçekimi kanunu bulmuş,

- Galileo, dünyanın güneş çevresinde döndüğünü savunmuş,

- Kopernik, Güneş sisteminin varlığını ispatlamıştır.

Yukarıda verilen gelişmelerin aşağıdakilerden hangisi sayesinde yapıldığı söylenemez?

A) Akıl

B) Deney

C) Skolastik Düşünce

D) Gözlem

 

16-Sanayi inkılabı sonucu küçük atölyeler kapanırken fabrikalar kuruldu. Üretim hızlandı. Bu durum hammadde ve Pazar ihtiyacını (bilgi yelpazesi. com) da beraberinde getirdi. Avrupalı devletler hammadde ihtiyacını karşılamak için güçsüz devletleri işgal ederek kaynaklarını kullanmaya başladı.

Verilen bilgilere göre sanayi inkılabının aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir?

A) Sömürgecilik yarışının başlamasına.

B) ABD’nin kurulmasına

C) Mesen sınıfının ortaya çıkmasına

D) Skolastik düşüncenin yıkılmasına

 

(JOKER SORU)

17- Aşağıda verilen Lale Devri (1718-1730) ıslahatlarından hangisi Avrupa’daki gelişmeleri yakından takip etmek amacıyla yapılmıştır?

A)Avrupa’da ilk kez geçici elçiliklerin kurulması.

B)İbrahim Müteferrika ve Said Efendi tarafından İlk kez matbaanın getirilmesi.

C)Avrupa tarzı mimari eserlerin inşa edilmesi.

D)Kumaş ve çini fabrikalarının kurulması.

 

BAŞARILAR DİLERİM...

 

  


“SOSYAL BİLGİLER DERSİ 7. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“SOSYAL BİLGİLER DERSİ YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“SOSYAL BİLGİLER KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“SOSYAL BİLGİLER SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz: