Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları > Sosyal Bilgiler Dersi 7. Sınıf 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

SOSYAL BİLGİLER 7. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (20)

 

… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI …….……..… OKULU 7/… SINIFI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILISI

 

ADI SOYADI:

NU:

 

A. ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR

 

1. Osmanlı Devleti’nde yönetici ve askerî sınıf dışında kalan kesime “reaya” denilirdi. Kasaba ve şehirlerde oturan ticaretle uğraşan tüccarlar, meslek sahibi olan esnaflar ile köylüler ve konargöçerler bu gruba dâhildi.

Yukarıdaki metne bakarak çıkarılacak yargılardan hangisi yanlıştır?

I. Osmanlı toplumu farklı sınıflardan oluşmuştur.

II. Şehirlerde ticaret canlılığı görülmektedir.

III. Yerleşik hayatın dışında da yaşayan sınıflar vardır.

IV. Güçlü bir ekonomik kalkınma vardır.

A. I

B. II

C. I ve II

D. IV

 

2. Osmanlı Devleti’nin asker ihtiyacını karşılamak için bulduğu çözüm ,aşağıdakilerden hangisi olmuştur?

A. Devşirme Sistemi

B. İskan Politikası

C. Ahilik Teşkilatı

D. Divan örgütü.

 

3. Bütçenin hazırlanması ve devletin diğer mali işlerinden sorumludurlar. Devletin gelir ve giderlerinin hesaplanması işlerinden sorumludur

Yukarıdaki Divan üyesi hangisidir?

A. Vezir

B. Defterdar

C. Nişancı

D. Kazasker

 

4. Fetihler sadece silah yoluyla gerçekleşmemiştir. Askerlerden önce fethedilecek bölgeye

gidip insanların gönüllerini kazanmaya çalışan kişilerin de fetihlerde büyük rolü vardır.

Aşağıdaki kişilerden hangisi bu çalışmalarda görülmez?

A. Abdalân-ı Rum (Dervişler)

B. Yeniceriler

C. Baciyân-ı Rum (Kadınlar

D. Gaziyân-ı Rum (Gaziler ve Alpler)

 

5. Fatih’in padişah olduktan sonra da çeşitli ilimleri tahsil için hoca tayin edip her gün belli saatte ders dinlediği söylenir. Farsça, Arapça,Yunanca, Sırpça, Slavca ve İtalyancayı öğrendiği bilinmektedir,

Fatihin farklı dilleri konuşması. Dersler alması onun hangi alanda kendisini yetiştirdiğini söylenir?

A. Askeri

B. Diplomasi

C. Ekonomi

D. Eğitim.

 

6. SULTAN II. MEHMED

Bu şehirde yaşayan insanlar artık saklandıkları yerlerden çıksınlar. Özgür oldukları için kendilerine soru sorulmayacak. Şehri daha önce terk etmişlerin ve mülklerini kaybetmişlerin eşyaları hak sahiplerine tekrar verilecek. Durumları düzelinceye kadar vergi alınmayacak. Şayet evlerine dönecek olurlarsa rütbe ve dinlerine bakılmaksızın eski haklarına sahip olacaklar.”

Yukarıdaki metinden çıkarılacak en kapsamlı yargı hangisidir?

A.Osmanlı Devleti fethedilen topraklarda kalıcı olmak için “istimâlet politikası“ uygulamıştır

B. Farklı kültürler bir arada yaşayamamaktadır.

C. Devletin kalıcı olması için gaza ve fetih politikasını savunmuştur.

D. Osmanlı Devleti hem doğuda hem de batıda güçlü bir konuma geldiği vurgulanmaktadır.

 

7. 1453 yılında Sultan Mehmet tarafından İstanbul’un fethedilmesiyle aşağıdaki durumlardan hangisi ortaya çıkmamıştır?

A) Orta Çağ kapanıp Yeni Çağ başlamıştır.

B) Bizans İmparatorluğu tarihe karışmıştır.

C) Ankara , Osmanlı Devleti’nin başkenti olmuştur.

D) Boğazlar ve boğaz ticareti Osmanlı hakimiyetine geçti.

 

8. Kitle İletişim araçları toplum üzerinde oldukça etkilidir.Bu nedenle basın kuruluşları yaptıkları yayınlarda dikkatli ve duyarlı davranmalıdırlar.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi basın kuruluşlarının yayınlarında dikkat etmesi gereken durumlardan biri değildir?

A) Türkçeyi doğru kullanmak

B) Tarafsız olmak

C) Basın meslek ilkelerine uymak

D) Para kazandıracak her türlü yayını yapmak

 

9. Osmanlı Devleti’nin pek çok şehrinde camilerin, kiliselerin, sinagogların iç içe olması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A) Osmanlı Devleti’nin mimari alanda çok geliştiğinin

B) Devlet adamlarının çok yetenekli olduğunun

C) Osmanlı Devleti’nde hoşgörü ve inanç hürriyeti olduğunun

D) İslamiyet’in üstün bir din olduğunun

 

10.

I.Rönesans

II.Reform

III.Coğrafi Keşifler

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Osmanlı’yı ekonomik yönden olumsuz etkilemiştir?

A) Yalnız I

B) Yalnız III

C) I ve III

D) I, II ve III

 

11.

I. Reform - Almanya

II. Rönesans - İspanya

III. Sanayi İnkılabı - İngiltere

Yukarıda verilen eşleştirmelerden hangileri doğrudur?

A) I - II

B) I – III

C) II - III

D) I - II – III

 

12.Reform Hareketleri sonucunda Avrupa’da Protestanlık, Kalvenizm ve Anglikanizm gibi mezhepler ortaya çıkmıştır.

Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A)Kilise ve din adamlarına olan güven azalmıştır.

B)Avrupa’da mezhep birliği bozulmuştur.

C)Laik bir eğitim sistemi kurulmuştur.

D)Kilisenin malları yağmalanmıştır

 

13.Avrupa’da 15. yy sonunda yapılan Coğrafi keşifler sonucunda;

I. Avrupa yeni yayılma alanları bulmuş

II. Avrupa’da merkezi krallıklar eski güçlerini kazanmış

III. Akdeniz (bilgi yelpazesi. com) limanları önemini yitirmiş

IV. Kiliseye duyulan güven sarsılmıştır

Coğrafi Keşiflerin yukarıdaki sonuçlarından hangisinin Osmanlı Devleti’ni ekonomik yönden etkilemesi beklenir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

 

14. Coğrafi Keşifler sonucunda meydana gelen;

- Baharat ve ipek yollarını önemini yitirmesi,

- Akdeniz limanlarının önemini kaybetmesi,

- Ümit Burnu ve Hint Deniz yolunun bulunması,

- Atlas Okyanusu limanlarının önem kazanması

Gelişmeleri ayrı ayrı düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi daha çok etkilediği söylenebilir?

A) Ekonomik durumu

B) Askeri yapıyı

C) İdari yapıyı

D) Eğitim kurumunu

 

15. Sanayi İnkılabı, insan ve hayvan gücüne dayalı üretim tarzından makine gücünün hakim olduğu üretim tarzına geçiştir.

Bunu göre, aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabının devletlerin gelişmesindeki etkilerinden değildir?

A) Yeni iş imkanlarının doğması

B) Ulusal gelirin artması

C) Üretimin artması sonucunda ticaretin gelişmesi

D) Milliyetçilik düşüncesinin önem kazanması

 

B. AŞAĞIDA BAZI ÖZELLİKLERİ İLE YAPTIĞI FAALİYETLER VERİLEN KİŞİ VEYA KAVRAMLARI ALTLARINDAKİ BOŞLUKLARA YAZINIZ 10 PUAN

Fatih Sultan Mehmed, Kanuni Sultan Süleyman, Yavuz Sultan Selim, Alperenler, Ahiler, Bâcıyan-ı Rum, Abdalân-ı Rum, İbnBatuta, Barbaros Hayreddin Paşa

1. Fetihlerde yararlılık gösteren cesur ve yiğit kimselere verilen genel isimdir.

(..ALPERENLER...)

2. Onun zamanında Karadeniz Türk gölü hâline gelmiştir.

(.............................)

3. Osmanlı Devleti’nin topraklarını doğu ve güney yönünde genişleten Osmanlı padişahıdır

(.............................)

4. Gönüllü olarak fetihlere katılan ve fethedilen bölgelerdeki halka

(.............................)

5. manevi yönden destek veren insanlara verilen isimdir.

(.............................)

6. Osmanlı Devletin’in ilk dönemlerinde Anadolu’da kurulmuş olan kadınlardan

(.............................)

7. oluşan bir sivil toplum örgütüdür.

(.............................)

8. Anadolu’da ticaretin ve sosyal yapının gelişmesinde katkısı olan bir esnaf örgütüdür.

(.............................)

9. Onun zamanında Akdeniz büyük ölçüde Osmanlı Devleti’nin egemenliğine girmiştir.

(.............................)

10. Preveze Deniz Zaferi’ni kazanan büyük Türk denizcisidir

(.............................)

11. Orhan Bey Dönemi’nde Anadolu’yu gezen ünlü seyyahtır.

(.............................)

 

B. Aşağıdaki coğrafi keşiflerin sebeplerinin hangi alan ile ilgili olduğunu örnekte olduğu gibi yazınız. (Bir satırda birden fazla işaretleme yapabilirsiniz.

Siyasi, ekonomik, dini, bilimsel vb.) 5 PUAN

1. İpek ve Baharat Yollarının Osmanlı Devleti ve İslam Devletlerininelinde olması

(....................)

2. İpek ve Baharat Yollarının gelirleriyle Osmanlı ve İslam

ülkelerinin zenginleşiyor olması

(....................)

3. Coğrafya bilgisinin ilerlemesi ve pusulanın geliştirilmesi

(....................)

4. Gemi yapım tekniklerinin ilerlemesi

(....................)

5. Avrupa’nın yeni ticaret yolları bularak gelirlerini arttırmak

istemesi

(....................)

6. Avrupalıların Hristiyanlığı yaymak istemeleri

(......DİNİ.......)

 

C. Aşağıda verilen kelimelerle kullanarak cümlelerdeki boş bırakılan yerleri doldurunuz. 8 PUAN

*KRİSTOF KOLOMB *İSTANBUL’DA *İSKAN *YAYA / MÜSELLEM *TIMAR *BAHARAT YOLU *DİVAN *İPEK YOLU *SÖĞÜT *BAĞDAT

1 Osmanlı Devleti’nde ilk düzenli ordu Orhan Bey zamanında ……………… adıyla zamanında kurulmuştur..

2 Osmanlı Devleti’nin ilk başkenti ……………… olmuştur.

3 ……………… Osmanlı Devleti’nde uygulanan bir toprak yönetim sistemidir

4 ……………… günümüzdeki Bakanlar Kuruluna benzetilebilir.

5 ……………… adlı İspanyol kâşif dünyayı dolaşarak dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlayan ilk kişidir

6 Osmanlı Devleti’nin yeni fethedilen topraklara Anadolu’daki Türkmenleri yerleştirmesine

……………… denilmektedir

7 Ebru sanatı, Türkistan’da ortaya çıkıp ……………… ile dünyaya yayılmıştır.

8 Evliya Çelebi’ye göre ………………’da kahve satan esnafın sayısı 500, dükkân sayısı ise 300 kadardı

 

Yeni bulunan ticaret yolları ve yapılan keşifler Osmanlı Devleti’nden uzak coğrafyalarda gerçekleşmiştir. Yeni ticaret yollarının bulunmasının Osmanlı Devleti’ne etkileri neler olmuştur? YAZINIZ? 7 PUAN

 

 

 

 

AŞAĞIDAKİ SORULARIN YANITLARINI ALTLARINA YAZINIZ? 5 PUAN

 

1 Reformun öncüsü kimdir?

 

 

2 Rönesansın kelime anlamı nedir?

 

 

3 Mısır, Suriye.Filistin hangi Osmanlı padişahı zamanında alınmıştır?

 

 

4 Sanayi İnkılabı hangi ülkede başladı?

 

 

5 Fransız İhtilalı hangi çağı bitirmiştir?

 

 

BAŞARILAR DİLERİM...

 

  


“SOSYAL BİLGİLER DERSİ 7. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“SOSYAL BİLGİLER DERSİ YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“SOSYAL BİLGİLER KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“SOSYAL BİLGİLER SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

.......

12. **Yorum**
->Yorumu: Bizim hocamız genelde bu tarz sorulardan soruyor. Bu yüzden bu siteyi çok seviyorum. Üstelik sorular çok kaliteli
->Yazan: 7/C EFSANESİ...

11. **Yorum**
->Yorumu: Yaa hoca bu soruları sordu. Hemde hepsi bu sitedendi. Çok şanslıyım diye düşünüyorum çünkü bu site sayesinde 100 ALDIMMM!!!!
->Yazan: Aysurya Nur güzel

10. **Yorum**
->Yorumu: Tek ekime ile anlatıyorum süper süper super
->Yazan: Yusuf

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz: