Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları > Sosyal Bilgiler Dersi 7. Sınıf 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

SOSYAL BİLGİLER 7. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (21)

 

… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI …….……..… OKULU 7/… SINIFI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILISI

 

ADI SOYADI:

NU:

 

A. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları doğru seçeneği yuvarlak içine alarak cevaplayınız. (19x2= 38 Puan)

 

1) Anayasamızın 22. maddesine göre; “Herkes haberleşme hürriyetine sahiptir.”

Anayasamızın bu maddesi haberleşme hürriyetinin hangi yönünü vurgulamaktadır?

A) Irkçıdır.

B) Eşitlikçidir.

C) Değişime kapalıdır.

D) Kişiden kişiye değişir.

 

2) İnsanların düşüncelerini, görüşlerini gazete, dergi, kitap, radyo televizyon gibi yollarla diğer insanlara iletmesi serbestliğini sağlar.

Bu diyagrama verilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Konut Dokunulmazlığı

B) Özel Hayatın Gizliliği

C) Basın Özgürlüğü

D) Haberleşme Özgürlüğü

 

3) Yaz tatilinde Bodrum'a giden Aydın Bey, tatil dönüşünde hakim kararı olmadan evine girildiğini, eşyalarının karıştırıldığını, hatta bazı eşyalarının da alındığını fark etmiştir. Bu durumu yetkililere bildiren Aydın Bey, yaşadığı sorunun çözüme kavuşturulması amacıyla hakkını aramaya çalışmış ve evine giren kişilerin bulunmasını istemiştir.

Yukarıda verilen bilgilere göre, Aydın Bey'in aşağıdaki haklarından hangisinin ihlal edildiği söylenebilir?

A) Düşünce ve ifade özgürlüğünün

B) Basın özgürlüğünün

C) Konut dokunulmazlığının

D) Haberleşme özgürlüğünün

 

4) Osmanlı toprak yönetim sistemlerinden biri olan tımarda devletin asıl sahibi devlettir.Savaşta yararlılık gösteren komutanlara topraklar verilir ve bunun karşılığında “cebelü” denilen atlı ve zırhlı asker beslerlerdi.Tımar sahibi kendisine verilen topraklar üzerindeki vergiyi toplardı.

Buna göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Devlet üretimi denetlemiş ve üretimin sürekliliğini sağlamıştır.

B) Tımar sistemi devlet hazine ağır bir yük getirmiştir.

C) Devlet vergi toplama yükünden kurtulmuştur.

D) Savaşa hazır sürekli bir ordu bulundurulmuştur.

 

5) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin zayıflaması ve parçalanmasında etkili olmamıştır?

A) Fransız İhtilalı

B) Sanayi İnkılâbı

C) Coğrafi Keşifler

D) Reform

 

6)

*Osmanlıda ilk medreseyi kuruştur.

*Osmanlı Devleti’nin ilk başkenti olmuştur.

*Osmanlı Devleti’nde ilk kez çiçek aşısı uygulaması yapılmıştır.

*Osmanlı Devleti’nin ekonomisine,sanayisine büyük zarar vermiştir.

Yukarıda aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bilgi verilmemiştir?

A) Lale Devri

B) Balta Limanı Antlaşması

C)Tımar Sistemi

D) Orhan Bey

 

13) Aşağıdakilerden hangisi iskan politikasının sağladığı faydalardan biri değildir?

A) Üretim sürekli hâle getirildi.

B) Fethedilen yerlerin güvenliği sağlandı.

C) Fethedilen yerlerin Türkleşmesi sağlandı.

D) Ekonomik sorunlara neden oldu.

 

7) Öğretmen derste bize şu bilgiyi verdi. ‘’Mithat Paşa tarafından çiftçiye kredi sağlamak amacıyla 1863 yılında Memleket Sandıkları kurulmuştur. Bu kuruluş, 1888’ de Ziraat Bankası’na dönüştürülmüştür

Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Çiftçiler korunmak istenmiştir.

B) Ziraat Bankası’nın kurulmasına Mithat Paşa öncülük etmiştir.

C) Ziraat Bankası Osmanlı Devleti’nin ilk kuruluşudur.

D) Ekonomik bir girişimde bulunulmuştur

 

8) Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılâbı’nın Osmanlı Devleti’ne etkileri arasında gösterilemez?

A) Ucuz Avrupa ürünleri ile rekabet edemeyince üretimi azaldı.

B) Mali sıkıntıdan kurtulmak için hammaddesini ucuza dışarıya sattı.

C) Kapitülasyonlar sonucunda ülke Avrupa’nın pazarı hâline geldi.

D) Ülkede yabancı yatırımcılara ait fabrikalar kuruldu.

 

9) Fatih İstanbul’un fethinden sonra şehirden ayrılan¬ların geri dönmeleri için gerekli olan tedbirleri almış Ayasofya’da toplanan halka serbestçe korkmadan ev¬lerine ve işlerine dönebileceklerini ilan etmiştir. Onlara can mal ve ırz güvenliği teminatı vermiştir.

Yukarıda verilen bilgi göz önüne alınarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?

A) Osmanlının hoşgörü ve birlikte yaşama isteğine önem verdiği

B) Fatih Sultan Mehmet’in halka kısıtlamalar getirdiği

C) Osmanlının halkı koruma altına aldığı

D) Osmanlıda farklılıklara saygı duyulduğu

 

10) Aşağıdaki olayların hangisi ile Osmanlılar Rumeli’ye ilk kez geçmişlerdir?

A) Bizans’ın alınmasıyla

B) Bursa’nın alınmasıyla

C) Çimpe Kalesi’nin alınmasıyla

D) Edirne’nin alınmasıyla

 

11) III.Selim, ıslahatlar konusunda devlet adamlarından raporlar istedi. Devlet adamlarının raporları genellikle askeri alanda ıslahat yapılmasını öngörmekteydi.

Devlet adamlarının askeri alanda ıslahat yapılmasını istemeleri aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Yeniçerilerin yenilik taraftarı olmaları

B) Diğer alanlarda ıslahatlara gerek olmaması

C) Askeri ıslahatların daha ucuz yapılması

D) Osmanlı Devleti’nin savaşlardan yenik ayrılması

 

12) Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethinin Dünya Tarihi açısından sonuçlarından birisidir?

A) İstanbul Osmanlı Devleti’nin başkenti oldu.

B) Ortaçağ kapandı, Yeniçağ başladı.

C) Kuruluş dönemi sona erip, yükseliş dönemi başladı.

D) Osmanlı toprak bütünlüğünün sağlandı.

 

13) Aşağıdakilerden hangisi, kırsal kesimden kentlere olan göçün nedenlerinden biri değildir?

A) Konut yetersizliği

B) Toprakların miras yoluyla bölünmesi

C) Tarımda makineleşme

D) İş imkânlarının yetersiz olması

 

14) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı donanmasının başarıları arasında sayılamaz?

A) Kıbrıs’ın Fethi

B) İnebahtı Deniz Savaşı

C) Rodos Adasının Fethi

D) Preveze Deniz Savaşı

 

15) Reformun ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisinin doğrudan bir etkisi olmamıştır?

A) Kilise öğretilerinin yeni bilimsel bilgilerle uyuşmaması

B) İncilin farklı dillere çevrilmesi

C) Osmanlı’nın Avrupa’da hızla ilerlemesi

D) Halkın fakir, kilise ve din adamlarının zengin bir hayat sürmesi

 

16) Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un Fethi’nin sonuçları arasında yer almaz?

A) İstanbul, Osmanlı Devletinin yeni başkenti oldu.

B) Ortaçağ sona erdi, Yeniçağ başladı.

C) Osmanlı Devleti gerileme dönemine girdi.

D) Bizans İmparatorluğu yıkıldı.

 

17) Coğrafi Keşiflerin aşağıda bahsedilen sonuçlarından hangisi Osmanlı ekonomisini olumsuz etkilemiştir?

A) Kilise ve Papaya duyulan güven azaldı.

B) Keşfedilen yerlerde Hıristiyanlık yayıldı.

C) Ticaret yolları yön değiştirdi.

D) “Mesen” adı verilen sanat-edebiyatta zevk alan bir sınıf doğdu.

 

18) Aydınlanma Çağında; Newton, yerçekimi kanunu bulmuş, Galileo, dünyanın güneş çevresinde döndüğünü savunmuş ve Kopernik, Güneş sisteminin varlığını ispatlamıştır.

Yukarıda verilen gelişmelerin aşağıdakilerden hangisi sayesinde yapıldığı söylenemez?

A) Akıl

B) Deney

C) Skolastik Düşünce

D) Gözlem

 

19) II. Mahmut döneminde Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması ile;

I. Devletin otoritesi artmıştır.

II. Hukuki alanda bir gelişme yaşanmıştır.

III. Yeniliklerin önü açılmıştır.

gibi durumlardan hangisi ya da hangileri meydana gelmiştir?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) I ve III

 

B. Aşağıdaki tablodaki bilgilerin doğru olanlarına, parantez içerisine “D” , yanlış olanlarına “Y” yazınız. (16x2=32)

(....) 1- Yayın kuruluşunun düzeltme haberi yayınlamasına sansür denir.

(....) 2- Osmanlı Devleti’nin Rumeli’deki ilk toprağı Çimpe Kalesidir.

(....) 3- Ben dili insanlar arası olumlu iletişimi sağlar.

(....) 4- Akıllı işaretler televizyon programlarının yaş grubumuza uygunluğu konusunda bize uyarı ve bilgi verir.

(....) 5- Etkili iletişim kurabilmek için konuşmalarımızı beden dili ile desteklemeliyiz.

(....) 6- Osmanlı’da devlet işlerinin görüşüldüğü ve karara bağlandığı meclise Divan denirdi.

(....) 7- Osmanlı Devleti’nin yeni fethedilen topraklara Anadolu’daki Türkmenleri yerleştirmesine “iskân politikası” denilmektedir.

(....) 8- Baltalimanı Antlaşması Osmanlı Devleti’nin ekonomisine ve sanayisine büyük zarar vermiştir.

(....) 9- Ülkemizin her yeri aynı oranda göç alır.

(....) 10-Göç; ekonomik,toplumsal,siyasi etkilerle insanların bir ülkeden başka bir ülkeye,bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitmesidir.

(....) 11- Ülkemizde sanayinin gelişmiş olduğu yerler nüfus yoğunluğunun az olduğu yerlerdir.

(....) 12- Bir yerin su kaynaklarının fazla, yer şekillerinin düz ve tarıma elverişli olması o yerin nüfusunun kalabalık (bilgi yelpazesi. com) olmasında etkili değildir.

(....) 13- Sınırları belli bir alanda yaşayan insan sayısına nüfus denir.

(....) 14- Az gelişmiş ülkelerde tarım sektöründe çalışan insan sayısı daha fazladır.

(....) 15- Elverişli yeryüzü şekilleri, iklim şartları ve ekonomik faaliyet çeşitliliği ile Türkiye’nin en yoğun nüfusa sahip şehri İstanbul’dur.

(....) 16- II.Mahmut, devlete zarar veren Yeniçeri Ocağını kaldırmış yerine “Asakir-i Mansure Muhammediye” adlı yeni bir ordu kurmuştur.

 

C. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları, kutuda verilen kelimeleri kullanarak doğru olacak bir şekilde doldurunuz. (15x2=30)

 

*Sanayi İnkılabı* *Rönesans* *Lale Devri* *III.Selim* *Islahat* * İbrahim Müteferrika* *Reform* *Fetret *doğal* *beşeri* *Tanzimat* *Gelişmiş* *Az gelişmiş* *ekonomik faaliyet* *Aydınlanma Çağı

 

1- Rönesans ve Reform Hareketleri’nin etkisiyle XVII. ve XVIII. yüzyıllarda Avrupa’da bilim, sanat, felsefe ve siyaset alanlarında gelişmelerin yaşandığı döneme ………………. denir.

2-  ………………. nedenlerinden biri Katolik kilisesinin bozulması,sonuçlarından biri de yeni mezhepler ortaya çıkmasıdır.

3-  ………………. öncesi Avrupa devletlerinin bol miktarda ham madde ve köle sahibi oldu, bu gelişme sonrasında ise teknolojik makinelerle seri üretim gerçekleştirildi.

4- Kerim anlamı ile “yeniden doğuş” anlamına gelmektedir. 15’inci ve 16’ncı yüzyıllarında Avrupa’da sanat, bilim, düşünce ve güzel sanat alanında meydana gelen yeniliklerin genel olarak ………………. adı verilmektedir.

5- Osmanlı tarihinde 1718 - 1730 yıllarını kapsayan bu dönemde, padişah III. Ahmet, sadrazam ise Nevşehirli Damat İbrahim Paşa olup tarihe zevk ve eğlence dönemi olarak geçen ve Patrona Halil İsyanı ile son bulan bu döneme ………………. denir.

6- Çalışan nüfusun dağılımı ………………. kollarına göre tarım, sanayi ve hizmet sektörleri olarak üçe ayrılır.

7-  ………………. Nizam-ı Cedid adı verilen yenilikler yapılmıştır.

8- Osmanlı tarihinde 1839 yılında Abdülmecit döneminde başlayıp 1876 yılında II.Abdulhamid’in I. Meşrutiyet’in ilanına kadar süren ve geniş kapsamlı yeniliklerin yapıldığı bu döneme ………………. Fermanı denir.

9- 1856 yılında ilan edilen ………………. Fermanı ile yabancı devletlerin ülkenin iç işlerine karışmasını önlemek ve azınlıkların devlete bağlılıklarını kuvvetlendirmek amacıyla gayri Müslimlere geniş haklar verilmiştir.

10- Lale Devri’nde Said Çelebi ile ………………. 1727’de ilk Osmanlı matbaasını kurmuştur.

11- Yeryüzü şekilleri,iklim,su kaynakları,yer altı kaynakları,bitki örtüsü,savunma imkânları yerleşmeyi etkileyen ………………. faktörlerdir.

12- Ekonomik faaliyetler, ticaret, sanayi, madencilik, hayvancılık ve tarım yerleşmeyi etkileyen ………………. faktörlerdir.

13-  ………………. ülkelerde hizmet ve sanayi sektörlerinde çalışan insan sayısı fazla, tarım sektöründe çalışan insan sayısı azdır.

14-  ………………. ülkelerde ise tarım sektöründe çalışan insan sayısı daha fazla,sanayi ve hizmet sektöründe çalışan insan sayısı azdır.

15- Yıldırım Bayezid’in 4 oğlu arasındaki taht kavgaları nedeniyle 1402’den 1413’e kadar süren kargaşa dönemine ………………. denir.

 

BAŞARILAR DİLERİM...

 

  


“SOSYAL BİLGİLER DERSİ 7. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“SOSYAL BİLGİLER DERSİ YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“SOSYAL BİLGİLER KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“SOSYAL BİLGİLER SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

.....
..

13. **Yorum**
->Yorumu: EMEĞİMİZE SAĞLIK.GÜZEL OLMUŞ.GAYET İYİ .
->Yazan: E.L.A...

12. **Yorum**
->Yorumu: Bu site için emeği geçen her keze teşekkür ediyorum çok güzel bir test yapmışsınız
->Yazan: ZEYNEP

11. **Yorum**
->Yorumu: Cook guxel bir site zatrn diger siteler gibi kolay soru yok... her sinavima burdan calisacam.sizde oyle yapin tsk #bilgiyelpazesi
->Yazan: Seher

10. **Yorum**
->Yorumu: Şahane bir site hep buradan çozuyorum
->Yazan: İrem

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz: