Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları > Sosyal Bilgiler Dersi 7. Sınıf 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

SOSYAL BİLGİLER DERSİ 7. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (5)

 

… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 7/… SINIFI

SOSYAL BİLGİLER DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILISI

 

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

 

1)Doğru iletişim kurmak için aşağıdakilerden hangisine öncelikli olarak dikkat etmeliyiz?

A) Karşımızdaki kişinin fikirlerini eleştirmeliyiz.

B) İletişim araçlarını kullanmalıyız.

C) Karşımızdaki kişiyi dinlemeliyiz.

D) Önce kendi düşüncelerimizi söylemeliyiz.

 

2)Sorunlarımızı çözerken kullandığımız yöntemlerden hangisi etkili değildir?

A) Etkili dinleme

B) Empati kurma

C) Kendimizi doğru şekilde ifade etme

D) Bize uymasa da her şeyi kabul etme

 

3) İnsanların düşüncelerini yazılı, sözlü ve görsel basın yoluyla dile getirmeleri hangi özgürlük kapsamı alanındadır?

A) Doğru bilgi verme özgürlüğü

B) Kitle iletişim özgürlüğü

C) Düşünce ve ifade özgürlüğü

D) Haberleşme özgürlüğü

 

4 )Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in kurduğu iletişim kuruluşlarından değildir?

A) Türkiye Radyo Televizyon Kurumu

B) İradey-imilliye

C Hâkimiyetimilliye

D) Anadolu Ajansı

 

5) Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının bireyden çok topluma yararını gösterir?

A) İnsanları dinlendirmek ve eğlendirmek

B) Kişilerin iletişim eksikliklerini tamamlamak

C) Toplumun kültürel öğelerini benimsetmek

D) Ülkeden ve dünyadan haber vermek

 

6) Kitle iletişim araçlarının görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Yurttaki ve dünyadaki gelişmeleri hızlı bir şekilde bize ulaştırırlar.

B) Devlet yönetiminde görülen aksaklıkları ortaya koyarlar.

C) Bilinçli bir toplum oluşmasına katkı sağlarlar.

D) Devlet yöneticilerini denetlerler.

 

7) Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının özellikleri arasında gösterilemez?

A) Halk arasında kargaşa çıkmasına neden olur.

B) Toplumu bilgilendir.

C) Kamuoyu oluşturur.

D) Bilgi, görüş ve düşüncelerin paylaşılmasını sağlar.

 

8)Ülkemizde kırdan kente yapılan göçün en önemli nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eğitim ihtiyaçlarını karşılanması.

B) Ulaşım olanaklarının iyi olması.

C) İklim şartlarının daha iyi olması.

D) İş imkânlarının olması.

 

9)Aşağıdakilerden hangisi, nüfusumuzun dünyanın dikkatini çeken en önemli özelliğidir?

A) Nüfus artış hızının giderek azalması.

B) Kent nüfusumuzun kır nüfusumuzdan fazla olması.

C) Kadın nüfusunun erkek nüfusundan fazla olması.

D) Ülkemizin genç nüfusa sahip olması.

 

10)Aşağıdakilerden hangisi geçici göçlerden biridir?

A) İç göç

B) Dış göç

C) Mevsimlik göç

D) İkamet etme

 

11)Aşağıdaki göçün neden olduğu sonuçlardan hangisi devletin gözetim ve denetimi altındadır?

A) Konut sıkıntısı

B) Eğitim ve öğretim

C) İşsizlik

D) Çevre kirliliği

 

12.) Ülkemizde, kırsal kesimlerden kentlere olan göçler birçok sorunu da beraberinde getirmiştir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kırsal kesimlerden kentlere olan göçü azaltmaya yönelik uygulamalardan biri olamaz?

A) Göç edenlere yasal engellerin getirilmesi

B) Kırsal kesimlere eğitim ve sağlık yatırımlarının artırılması

C) Kırsal kalkınma projelerinin hazırlanarak hayata geçirilmesi

D) Kırsal kesimlerdeki tarım alanlarında verim artırıcı çalışmaların yapılması

 

13.)Aşağıdakilerden hangisi, sürekli dış göçlere bir örnektir?

A) İsparta'da yaşayan Ahmet Bey'in iş bulma amacıyla Almanya'ya göç etmesi

B) Bingöl'de yaşayan Bayram Bey'in fındık toplama işinde çalışmak üzere Ordu iline göç etmesi

C) İzmir'de yaşayan Murat Bey'in yaz tatilinin bir bölümünü geçirmek için bir aylığına Avrupa turuna çıkması

D) Erzurum'a bağlı bir köyde yaşayan ve geçimini hayvancılıkla sağlayan ailenin, ilkbahar ve yaz boyunca hayvanlarını otlatmak için yaylaya göç etmesi

 

14)Konya ilinin nüfusu Sakarya ilininkinden fazla olmasına rağmen, Konya ilinin nüfus yoğunluğu Sakarya ilininkinden azdır.

Bu durum, Konya ve Sakarya illerinin aşağıdakilerden hangisi yönüyle farklı olmalarının bir sonucudur?

A)Yüz ölçümü

B)Nüfus artış hızı

C)Kentsel nüfus oranı

D)Nüfusun eğitim düzeyi

 

15)

I. Nüfusun eğitim düzeyinin yükselmesi

II. Kırsal kesimde doğum oranının yüksek olması

III. Çalışma hayatında kadınların sayısının artması

I V .Erkek ve kadın nüfus miktarının birbirine yakın olması

Türkiye'de nüfus artış hızının son yıllarda azalma göstermesinde, yukarıdakilerden hangilerinin etkisi vardır?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve IV

D) III ve IV

 

16)Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye İstatistik Kurumu'nun görevlerinden biridir?

A) Genel nüfus sayımı yapmak

B) Milletvekili genel seçimi yapmak

C) Belediye hizmetlerini denetlemek

D) Konutların yapılacağı yerlerin zemin etüdünü yapmak

 

17)Türkiye nüfusunun yapısal özellikleri göz önüne alındığında, Cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze kadar aşağıdakilerden hangisinin artış gösterdiği söylenemez?

A) Okuryazar nüfusun

B) Kentsel nüfus oranının

C) Çalışma çağındaki nüfusun

D) Tarım sektöründe çalışan nüfusun oranının

 

18)

Yukarıdaki haritada taranarak numaralandırılan yörelerden hangisi ülkemizdeki seyrek nüfuslu alanlar arasında gösterilemez?

A) I

B) II

C) III

D) IV

 

19.) Haçlı Seferleri sonucunda Avrupa’da;

• Derebeylik yönetimi zayıflayarak kralların siyasal gücü artmış,

• Akdeniz limanları gelişmiş,

• Din adamlarına duyulan güven azalmış,

• Matbaa, kâğıt, pusula gibi buluşlar, dışarıdan alınmıştır.

Buna göre, Avrupa’yla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İslam dünyası üzerinde üstünlük kurmuşlardır.

B) Önemli siyasal değişimler geçirmişlerdir.

C) Halkın Kiliseye bakış biçimi değişmiştir.

D) Teknolojik gelişmelerden yararlanmışlardır.

 

 

20.)Aşağıda verilen bilgileri doğru yada yanlış olarak belirtiniz?

 

A)-Pasinler savaşı 1048’de Selçuklu Türkleri ile Bizans Devleti arasında yapılan ilk savaştır. (   )

 

B)-1071 yılında Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt savaşı yapılmış Bizans yenilgiye uğratılmıştır.(   )

 

C)-Anadolu’ya yapılan ilk Türk akınları 6. yy. dan itibaren başladı(   )

 

D)-Anadoluya yerleşmek amacıyla yapılan akınlar Karahanlı Türkleri tarafından başlatılmıştır. (   )

 

E)-Haçlı seferleri a) siyasi sebepler b) ekonomik sebepler c) dini sebepler olmak üzere sınıflandırılır. (   )

 

F)-Müslümanların kontrolündeki (bilgi yelpazesi.net) İpek ve Baharat yolunu ele geçirme düşüncesi haçlı seferlerinin dini sebeplerdendir. (   )

 

G)-Birinci Haçlı Seferi 1096-1099 yılları arasında Anadolu üzerinden Kudüs’ü almak üzere yapılmış ve Kudüs Haçlılar tarafından ele geçirilmiştir. (   )

 

H)-Uzun süren Haçlı Seferleri Türklerin Avrupa’da ilerlemelerini hızlandırdı. (   )

 

I)-Hıristiyanlar Müslümanlardan pusula,barut,kağıt ve matbaa gibi teknik buluşları Haçlı Seferleri sırasında öğrendiler. (   )

 

İ)-Osmanlı Beyliği’ni kuranlar Oğuzların Bozok kolunun Kayı Boyuna mensuptur.(   )

 

 

21.)Aşağıda verilen kelimeleri cümlelerdeki bırakılan boşluklara uygun olarak yerleştiriniz..

 

1-(SEYEHAT) 2-(GÖÇ) 3-(HAÇLI) 4-(MİRAS) 5-(MALAZGİRT)

 

A)1071 yılında meydana gelen………………..savaşı’ndan sonra Anadolu’nun kapıları Türklere açılmıştır.

 

B)……………Seferlerinin siyasi amaçlarından bir tanesi Türkleri Anadolu’dan atmaktır.

 

C)İnsanların yaşadıkları yerleri sürekli veya geçici olarak terk etmelerine………………..denir.

 

D)Tarım alanlarının……………………..yoluyla bölünmesi iç göçlerin nedenlerinden bir tanesidir.

 

E)İnsanların istedikleri bölgelere yerleşmesine………………..özgürlüğü denir.

 

 

BAŞARILAR DİLERİM…


  


“SOSYAL BİLGİLER DERSİ 7. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“SOSYAL BİLGİLER DERSİ YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“SOSYAL BİLGİLER KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“SOSYAL BİLGİLER SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.


Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):