Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları > Sosyal Bilgiler Dersi 7. Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

SOSYAL BİLGİLER DERSİ 7. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI (1)

 

… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 7/… SINIFI

SOSYAL BİLGİLER DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILISI

 

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

 

1) Aşağıda verilen buluşlar ve insan hayatına etkilerinin eşleştirilmesini yazın. ( 5 Puan)

 

I. Rönesans     (   ) Bilgi birikiminin daha kolay ve ucuz paylaşılması

 

II. Top               (   ) Bilgi birikimin gelecek kuşaklara daha kolay ve doğru bir şekilde ulaştırılması

 

III. Yazı             (   ) Avrupa'da kilisenin güç kaybettiği din alanında köklü değişiklik yapıldığı dönemdir.

 

IV. Matbaa       (   ) Feodalitenin yıkılması güçlü krallıkların oluşmasını sağlamıştır.

 

V. Reform        (   ) Avrupa'da bilim, edebiyat, sanat alanında büyük gelişmelerin yaşandığı dönemdir.

 

 

2) Aşağıda verilen durumları uygun olanlarıyla eşleştiriniz.

1 Harezmi

2 Süveyş Kanalı

3 James Watt

4 İpek Yolu

5 Skolastik düşünce

6 İkta Sistemi

7 Cam

8 Baharat Yolu

9 Ali Kuşçu

10 Sümerler

(….) Çin’den başlayarak İstanbul ve Karadeniz limanlarına ulaşan ticaret yoludur

(….) Fatih zamanında İstanbul’a davet edilen matematikçi. Ve aynı zamanda NASA bir bölgeye onun ismini vermiştir

(….) Orta Çağda Avrupa’da kilisenin kendi düşüncesinin dışında hiçbir düşünceye hayat hakkı vermemesi.

(….) Bu kanalın açılmasıyla Akdeniz limanları tekrar önem kazanmıştır(Mısır’dadır)

(….) Hindistan’dan Mısır’a ulaşan ticaret yoludur

(….) Fenikeli denizciler tarafından tesadüfen bulunmuştur

(….) Yazı, M.Ö. 3500 yıllarında Mezopotamya’da yaşayan bu devlet tarafından bulunmuştur.(çivi yazısı)

(….) Matematikte ilk kez sıfır rakamını kullanmıştır

(….) İlk buhar gücüyle çalışan makineyi icat edip sanayi inkılabını başlatan kişidir

(….) Selçuklulardaki toprak yönetim şekline denir

 

3) Aşağıdaki soruların Doğru olanların başına (D) Yanlış olanların başına (Y) harfi koyunuz. (5 Puan)

 

(   ) Galatasaray Lisesi'nde Tevfik Fikret müdürlük yapmıştır.

 

(   ) Loncalar Osmanlı Devleti'nde askeri birliklerin oluşturduğu dayanışma birlikleridir.

 

(   ) Seyyahla Osmanlı Devleti'nde ticaret yapan insanlara verilen isimdir.

 

(   ) İbn-i Sina Tıp alanında kendini geliştirmiş El Kanun Fi't Tıb adlı eseri tüm dünyada okutulmaktadır.

 

(   ) Sanayi İnkılabı Avusturalya'da başlamıştır

 

 

4) Ortaçağ Avrupası ile Ortaçağ İslam dünyasını bir paragraf yazarak karşılaştırınız (8 Puan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Dünyanın bilinmeyen yerlerine gidilmesi ve yeni ülkelerin keşfedilmesi aşağıdaki hangi bilimsel gelişmenin sonucudur?

A) Kağıdın bollaşmasının

B) Pusulanın bulunmasının

C) Matbaanın geliştirilmesinin

D) Ateşli silahların kullanılması

 

6) Ortaçağ Avrupa’sında malikâne sahipleri çevrelerindeki tüm toprağı sahipleniyordu. Topraklarda çalışan köylüleri köle olarak kullanıyorlardı. Soylu kişi bir köyü, kasabayı, içindeki insanlarla birlikte satabilirdi. Kişiler özgür değillerdi.

Ortaçağ Avrupa’sında bu sisteme verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Derebeylik

B) Padişahlık

C) Ağalık

D) Krallık

 

7) Aşağıdakilerden hangisi tımar sisteminin yararlarından biri değildir ?

A) Vergilerin düzenli toplanması.

B) Sürekli ve düzenli bir ordunun oluşturulması.

C) Üretimde verimlilik ve süreklilik sağlanması.

D) Saltanat sisteminin devamı

 

8) Reform hareketleri sonucunda Almanya'da Protestanlık, Fransa'da Kalvenizm, İngiltere'de de Anglikanizm mezhebi ortaya çıktı.

Sadece bu bilgiye bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Avrupa'da siyasal birliğin sağlandığı

B) Ortodoks mezhebinin daha geniş bir alana yayıldığı

C) Avrupa'da mezhep birliğinin bozulduğu

D) Avrupa’da yeni dinlerin ortaya çıktığı

 

9)

* Lidya’da ilk para sikkesinin kullanılması

* Tekerleğin ilk kez Mezopotamya’da kullanılması

* Yunanlı Arşimet’in kaldıraç kanunlarını keşfetmesi

Yukarıdaki bilgiler değerlendirildiğinde aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Gelişmeler ilk olarak Avrupa’da başlamıştır.

B) Günümüz uygarlığı farklı medeniyetlerin katkısıyla oluşmuştur.

C) Ticaret ilk çağlarda oldukça gelişmiştir.

D) Ulaşım araçlarını gelişimi bilgi alışverişini hızlandırmıştır.

 

10) Yenilikler ve ilk başlatan ülke eşleştirmelerinde yanlış şık hangisidir?

A) Rönesans - İtalya

B) Reform – Almanya

C) Sanayi İnkılâbı - Japonya

D) Coğrafi Keşifler- İspanya, Portekiz

 

11) -El tezgahları yerini makinaya bırakmıştır. -İşçi sınıfı ortaya çıkmıştır. -Hammadde ve Pazar arayışı başlamıştır.

Avrupa’da meydana gelen bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

A) Haçlı Seferleri

B) Coğrafi Keşifler

C) Rönesans Hareketleri

D) Sanayi İnkılabı

 

12) Asker: Ben Osmanlı ordusunda görevli bir askerim. Maaş almayız. Savaş zamanı orduya katılır, savaş olmadığında bulunduğumuz köyün güvenliğini sağlarız.

Yukarıdaki askerin anlatımına göre bu asker aşağıdaki Osmanlı askerlerinden hangisine mensuptur?

A) Yeniçeriler

B) Akıncılar

C) Tımarlı sipahiler

D) Cebeciler

 

13) Haçlı Seferlerinde Hıristiyanlar, Müslümanlardan barut, pusula, kâğıt, yel değirmeni, yeni ev tipleri, ipek işleri, halılar gibi birçok yenilik öğrendiler.

Bu açıklama ile aşağıdaki yargılardan hangisi arasında bir ilişki kurulabilir?

A) Akdeniz ticaretinin canlanması kültürel alışveriş sayesinde olmuştur.

B) Hristiyanlar, Müslümanlardan öğrendiklerini geliştirmişlerdir.

C) Savaşlarda devletler kültürel olarak birbirinden etkilenmişlerdir.

D) Doğulu Müslümanlar, batıya bildiklerini öğretmek istememişlerdir.

 

14) Osmanlı Devleti’nde yapılan ıslahat hareketleri sonucunda;

* Matbaa kuruldu.

* Ziraat Bankası açıldı.

* Posta teşkilatı kuruldu.

* Kütüphaneler açıldı.

Bu ıslahatlar, aşağıdaki alanlardan hangisinde değişim yaşandığına kanıt olamaz?

A) Askerlik

B) Ekonomi

C) Kültür

D) Haberleşme

 

15)

* Kiliseye ve papaya olan güvenin azalması

* Rönesans ile Skolâstik düşüncenin yıkılması

* Coğrafi Keşifler sonucunda Avrupa’nın ekonomik yapısının değişmesi

Bu gelişmelerin ortak sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yeni ticaret yollarının bulunması

B) Özgür düşünce ortamının doğması

C) Kilisenin tamamen güven kaybetmesi

D) Mezhep birliği sağlanması

 

16) Avrupa’da bilimsel alandaki gelişmelerin dinin etkisinde olduğu karanlık dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A) İlk Çağ

B) Orta Çağ

C) Aydınlanma Çağı

D) Yeni Çağ

 

17) Avrupa Tarihinde yer alan olaylardan hangisi Osmanlı Devletini olumlu yönde etkilemiştir ?

A) Coğrafi Keşifler

B) Rönesans

C) Reform

D) Sanayi İnkılabı

 

18) Osmanlı devleti’nde köylü toprağını iyi kullanmaz ve üç yıl arka arkaya boş bırakırsa, toprağı kullanma hakkı elinden (bilgi yelpazesi.net) alınır ve başkasına verilirdi.

Bu durum Osmanlı devleti’nin aşağıdakilerden hangisine önem verdiğinin göstergesidir?

A) Sosyal sınıf ayrımına

B) Üretimde sürekliliği sağlamaya

C) Ülke bütünlüğünü sağlamaya

D) Özel mülkiyet hakkının gelişmesine

 

19-) Coğrafi Keşiflerin sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Dünya’nın yuvarlak olduğunu kanıtlanması

B) Ticaret yollarının değişmesi

C) Yeni keşfedilen yerlerden Avrupa’ya bol miktarda hammaddenin taşınması

D) Osmanlı Devleti’nin sömürgecilik faaliyetlerine katılması

 

20) Sümerlilerde ilk defa, rahipler tarafından kullanılan yazı, halkın Zigguratlara getirdiği ürünleri tespit etmek düşüncesiyle ürünlerin konduğu depo ve kapların üzerine yapılan işaret ya da resimlerden ortaya çıkmıştır.

Bu açıklama yazının icadı ile ilgili aşağıdakilerden hangisini kanıtlar niteliktedir?

A) İhtiyaçlara bağlı olarak ortaya çıktığını

B) Kısa sürede dünyaya yayıldığını

C) Daha çok hukuk alanında kullanıldığını

D) Sümer halkı tarafından yaygın olarak kullanıldığını

 

21) Aşağıda Osmanlı Döneminden günümüze kadar varlığını devam ettiren değişik dinlere ait bazı ibadet yerlerinin temsili resimleri verilmiştir.

Bu resimlerden yola çıkarak Osmanlı toplumu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Farklı kültürler bir arada yaşamıştır.

B) İnanç ve ibadet hürriyeti sağlanmıştır.

C) Adaletli ve hoşgörülü bir yönetim uygulanmıştır.

D) İbadet hayatı yalnızca İslamiyet’e göre yaşanmıştır.

 

22)

Hangisi Türk-İslam devletlerinde yetişen bilim adamlarından biri değildir?

A) Harezmi

B) Uluğ Bey

C) Galileo

D) Takiyyüddin

 

 

BAŞARILAR DİLERİM…


  


“SOSYAL BİLGİLER DERSİ 7. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“SOSYAL BİLGİLER DERSİ YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“SOSYAL BİLGİLER KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“SOSYAL BİLGİLER SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.


Yorumlar

....
..

9. **Yorum**
->Yorumu: yarın sinavim var burdan çalışmak iyi geldi inşallah yüksek alırım
->Yazan: Büşra ç...

8. **Yorum**
->Yorumu: Çok teşekkürler harika sınavlar bunlar hep bakıyorum hocalar neredeyse aynı soruyor
->Yazan: Sinaviz...

7. **Yorum**
->Yorumu: Yarin sinav vaar inşallah kolaydir
->Yazan: S

6. **Yorum**
->Yorumu: Yarın sınav var.İnşallah 100 alırım
->Yazan: Kayhan

5. **Yorum**
->Yorumu: Yarın sınavım var ve bıxım haca bu sıteden bakmıstır
->Yazan: Yok..


4. **Yorum**
->Yorumu: yaın sınavım var ve izim hoca çok zor soruo inşallah kolay sorar:/ 
->Yazan: yarın sınav var


3. **Yorum**
->Yorumu: çok teşekkürler işime yaradı artık her gün bu siteye giriyorum... 
->Yazan: Alper Güngör


2. **Yorum**
->Yorumu: İnanılmaz bir site sorular yazılılarlada deneme sınavıylada benzer sorular kesinlikle fovori sitem sizsiniz.. 
->Yazan: İlayda


1. **Yorum**
->Yorumu: Allah sizden razı olsun çok iyi bir site çok sağ olun 
->Yazan: gülcan can.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


 


 E Mail
(Zorunlu Değil):