Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > Tarih Dersi Yazılı Soruları > Tarih Dersi 10. Sınıf 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

TARİH 10. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (4) (TEST)

 

… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ……..……..… OKULU 10. SINIF TARİH DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILISI

 

AD SOYAD: …..………

NU: ….

 

1-

I. Padişahların teşkilatçı olmaları

II. Sosyal kurumların desteğinin alınması

III. Bizans’ın ve Balkanların siyasi durumu

IV. Beyliklere karşı savaşçı politika izlenmesi

V. Milliyetçilik politikası

Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti’nin kısa sürede büyümesini sağlayan faktörlerdendir?

A) I ve II

B) I ve III

C) I, II ve III

D) II, III ve IV

E) I, II, III ve V

 

2- Osmanlı Devleti’nde devşirme yöntemiyle toplanan çocuklar kabiliyetlerine göre aşağıdaki kurumlardan hangisinde eğitilmişlerdir?

A) Rüştiye

B) Enderun

C) Sıbyan

D) Medrese

E) Hendesehane

 

3- Aşağıdaki beyliklerin hangisinin donanması Osmanlı Beyliği’ne katıldıktan sonra Rumeli’ye geçilmiş ve fetihler başlamıştır?

A) Aydınoğulları

B) Saruhanoğulları

C) Karesioğulları

D) Çaka Beyliği

E) Candaroğulları

 

4- Fetret Devri’nde Balkanlarda Osmanlı’ya karşı isyan çıkmamasının ve bölgenin Osmanlı’ya bağlı kalmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) İskan politikasının uygulanması

B) Ticaret yollarının Osmanlı’nın denetiminde olması

C) Bizans’la siyasi ilişkilerin iyi olması

D) Balkanlarda Türk nüfusunun çok olması

E) Osmanlı’nın hoşgörü anla

 

5- II. Mehmet Dönemi’nde;

- Candaroğullarının alınması

- Karamanoğulları’nın hakimiyet altına alınması

- Otlukbeli Savaşı’nın yapılması

gibi gelişmelerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karadeniz hakimiyetinin amaçlanması

B) Müslüman devletlerle yapılması

C) Anadolu Türk birliğinin sağlanması

D) Kara seferleri olması

E) Osmanlı’ya karşı kurulan ittifakların önlenmesi

 

6-

I- Bizans’ın şehzadeleri kışkırtması

II- Bizans’ın Haçlı Seferleri’ne zemin hazırlaması

III- Anadolu ve Rumeli topraklarının birbirine bağlanmak istenmesi

IV- Hz. Muhammet’in İstanbul’un fethi ile ilgili hadisi

Yukarıdakilerden hangileri İstanbul’un Fethi’nin nedenlerindendir?

A) I ve II

B) II ve III

C) I, II ve III

D) II, III ve IV

E) I, II, III ve IV

 

7- Karadeniz’in bir Türk gölü hâline gelmesi hangi padişah döneminde ve hangi bölgenin fethedilmesiyle sağlanmıştır?

A) I. Mehmet – Kırım

B) II. Mehmet – Kırım

C) II. Mehmet – Trabzon

D) I. Mehmet – Otranto

E) Kanuni – Kırım

 

8- Aşağıdakilerden hangisi 1453’te Osmanlı Devleti’nin Bizans’ı kuşatırken yaptığı hazırlıklardan değildir?

A) Rumelihisarı’nın yapılması

B) Memlük Devleti’nden askeri destek alınması

C) Silivri ve Vize kalelerinin alınması

D) Büyük topların döktürülmesi

E) Tekerlekli kulelerin yapılması

 

9- II. Bayezit Dönemi’nde Avrupa yönündeki seferlerde durgunluk yaşanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cem Sultan olayı

B) Mevcut toprakları koruma politikası güdülmesi

C) Eyalet isyanlarıyla uğraşılması

D) Hint Deniz Seferleri’ne öncelik verilmesi

E) Doğu politikasına öncelik verilmesi

 

10-

İstanbul’un fethi için Yıldırım Bayezıd Dönemi’nde …………….. , Fatih Dönemi’nde ise …………….. yaptırılmıştır.

Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Rumelihisarı - Anadoluhisarı

B) Anadolu Hisarı - Rumeli Hisarı

C) Silivri Kalesi - Vize kalesi

D) Anadolu Hisarı - Silivri Kalesi

E) Kilitbahir Kalesi - Rumeli Hisarı

 

11-Aşağıdakilerin hangisinde Osmanlı ordu teşkilatı ile ilgili doğru bir eşleştirme yapılmıştır?

 

12-

II. Mehmet döneminde İstanbul’un fethinde kullanılmak üzere “şahi” adı verilen devasa toplar döktürülmüştür. II. Bayezit döneminde gemilere uzun menzilli toplar yerleştirilmiştir. I.Selim’in kullandığı taşınabilir toplar Mısır’ın alınmasını kolaylaştırmıştır.

Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Osmanlı askeri teknolojisi zaman içinde gelişme göstermiştir.

B) Osmanlı (bilgi yelpazesi. com) ordusunun en önemli birimi topçu ocağıdır.

C) Kazanılan zaferlerde en büyük pay topçu ocağınındır.

D) Osmanlı ateşli silah kullanımında birçok devlete örnek olmuştur.

E) Osmanlıda askeri alanda yapılan ıslahatlar yetersiz kalmıştır.

 

13- Hangi ırk, din ve mezhepten olursa olsun, Osmanlı ülkesinde yaşayan herkes Divanıhümayun’a başvurabilir, hakkını arayabilirdi.

Bu durum Osmanlıların daha çok hangi özelliğinin bir göstergesi sayılabilir?

A) Divanın herkese açık olduğunun

B) Divanda sadece devlet işlerinin görüldüğünün

C) Müslüman halka geniş haklar verildiğinin

D) Osmanlı Devleti’nde ayrımcılık yapıldığının

E) Osmanlı Devleti’nde hukuk kurallarının olmadığının

 

14- Fatih döneminde;

- Kırım’ın alınması

- Amasra’nın fethi

- Trabzon Rum İmparatorluğu’na son verilmesi

gibi gelişmelerin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Batı’ya düzenlenen seferler olması

B) Karadeniz hâkimiyetinin sağlanması

C) Müslüman devletlerle yapılması

D) Anadolu Türk birliğinin sağlanması

E) Kara seferleri olmaları

 

15- Osmanlı Devleti’nde mesleki bir eğitim alıp, fırıncı olmak isteyen bir çocuğun aşağıdakilerden hangisinde eğitim alması beklenir?

A) Enderun Mektebi

B) Acemi Oğlanlar Ocağı

C) Lonca Teşkilatı

D) Sıbyan Mektebi

E) Medreseler

 

16-

I. Lonca Teşkilatı

II. Enderun Mektebi

III. Humbarahane

Yukarıda verilen Osmanlı kurumlarının eğitim verdikleri alanlar hangisinde doğru eşleştirilmiştir?

 

17- II. Mehmet tarafından kurulmuş Sahn-ı Seman medresesi üst düzey eğitim veren bir yükseköğrenim kurumudur. Bu medresede öğrencilere Kur’an, hadis, kelam, fizik, kimya, matematik ve astronomi gibi dersler okutulmuştur. Medresede eğitimini tamamlayan öğrencilere müderrislik ve kadılık yapabileceğine dair diploma verilmiştir.

Bu bilgilere göre Sahn-ı Seman medreseleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Dini ve pozitif bilimler birlikte öğretilmiştir

B) Batıdaki bilimsel gelişmelerin yakından takip edilmesini sağlamıştır

C) Yapılanmasına bilim adamları etkili olmuştur

D) Osmanlı eğitim ve hukuk sistemine katkıda bulunmuştur.

E) Günümüzdeki üniversiteler düzeyinde eğitim verilmiştir

 

18- Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi keşifleri kolaylaştıran etkenlerden biri değildir?

A) Pusulanın kullanılması

B) Coğrafya bilgisinin ilerlemesi

C) Kralların gemicileri desteklemesi

D) Kâğıt ve matbaanın kullanılması

E) Okyanuslara dayanıklı gemiler inşa edilmesi

 

19-

I. Avrupa’ya bol miktarda altın ve gümüş taşınması

II. İpek ve baharat yolunun önemini kaybetmesi

III. Avrupa’da burjuva sınıfının güçlenmesi

Coğrafi keşiflerin yukarıdaki sonuçlarından hangileri Osmanlı Devleti’ni doğrudan olumsuz etkilemiştir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III

 

20- Ortaçağ Avrupa’sında Kilise tarafından her şeyin din kuralları ile açıklandığı skolastik düşünce hakimdir. Kiliseye aykırı bir görüş öne sürmek suçtur. Bu sebepten ötürü bir çok bilim adamı engizisyon mahkemelerinde yargılanarak cezalandırılmıştır. Skolastik düşünce Rönesans hareketi ile birlikte yıkılmıştır.

Bu bilgilere göre Rönesans hareketinden sonra Avrupa’da aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenemez?

A) Akıl ve bilimin önem kazanması

B) Deney ve gözlem yönteminin kullanılması

C) Dogmatik düşüncenin kabul görmesi

D) Özgür düşünce ortamının oluşması

E) Bilimsel çalışmaların hızlanması

 

BAŞARILAR DİLERİM…

 

“TARİH 10. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“TARİH YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“TARİH KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“TARİH SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

........

11. **Yorum**
->Yorumu: Süper çok iyi yapmışsınız iyiki yapmışsınız eline koluna sağlık 100 aldim
->Yazan: Ahmet ceylan

10. **Yorum**
->Yorumu: Aşırı işime yaradı. Demek ki neymiş tarih soruları genelde yorum sorusu oluyormuş.
->Yazan: Sema

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel sizede tavsiye ederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz: