Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > Tarih Dersi Yazılı Soruları > Tarih Dersi 10. Sınıf 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

TARİH 10. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (8) (TEST) (CEVAP ANAHTARLI)

 

… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI …….….… OKULU 10/… SINIFI TARİH DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILISI

 

Soru 1

Osmanlı Devleti’ndeki tımar sistemi, İslam dünyasındaki ikta sisteminin devamı niteliğindedir. Tımar sisteminin ekonomik, sosyal, siyasi ve askerî yönleri vardır. Osmanlı Devleti’nde askerî kuvvetin ana unsuru tımarlı sipahilerdir. Tımar sistemi içerisinde yer alan sipahiler savaş zamanı orduya katılırken barış döneminde ise bulunduğu bölgenin hem asayişini sağlar hem de toprağın işlenip üretimin devamlılığını takip ederlerdi. Osmanlı Devleti, üretimin devamlılığına ve asayişe önem verdiği için, savaş olsa bile sipahilerin onda birini bulundukları bölgede bırakırdı.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?

A) İkta sisteminin iktisadi bir yönü vardır.

B) Tımarlı sipahiler toprağın işlenmesinde görev almaktadır.

C) Osmanlı Devleti, tımar sistemi sayesinde güçlü bir ordu oluşturmuştur.

D) Osmanlı Devleti savaş zamanında bile üretimin devamlılığını önemsemiştir.

E) Tımar sistemi Osmanlı Devleti yıkılana kadar aynı özelliğini korumuştur.

 

Soru 2

Osmanlı aşiretinin beyliğe, beyliğin devlete dönüşmesinde ve devletin kısa sürede güçlenmesindeki etkenlerden birisi de bölgedeki esnaf ve sanatkarların üzerinde etkili olan ahilerle iyi ilişkiler kurmasıdır.

Osmanlı Devleti'nin bu uygulama ile aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirdiği söylenebilir?

A) Kurulduğu bölgenin jeopolitik konumundan yararlanma

B) Merkeziyetçi devlet anlayışını benimseme

C) Halka karşı adaletli bir yönetim uygulama

D) Geleneksel veraset anlayışını devam ettirme

E) Devlet teşkilatlanmasında halkın desteğini alma

 

Soru 3

XIV. yüzyılda Balkanlarda;

I. Siyasi birliğin olmaması,

II. Mezhep farklılıklarının bulunması,

III. Bizans merkezi otoritesinin zayıf olması

durumlarından hangilerinin Osmanlıların Rumeli’deki ilerleyişini kolaylaştırdığı söylenebilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) I, II ve III

 

Soru 4

Osmanlı Devleti iktisadi anlayışında tımar sistemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Toprakların mülkiyeti devlete aittir.

B) Toprakların vakfedilmesi ve bağışlanması yasaklanmıştır.

C) Vergileri sipahi tarafından toplanmıştır.

D) Ordunun hazineye olan yükünü azaltıcı bir rol oynamıştır.

E) Tımar kanunları sadece şeri esaslara göre düzenlenmiştir.

 

Soru 5

İlme, sanata ve ahlaka çok büyük önem verilen Ahilikte kadının da önemli bir yeri vardı. Kadınların Ahilik çatısı altında teşkilatlanarak oluşturdukları topluluk, savaşlarda daha çok cephe gerisindeki işlerin yapılması ve şehrin savunmasında görev alırlardı.

Yukarıda özellikleri verilen bu topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gaziyân-ı Rûm

B) Abdalân-ı Rûm

C) Ahiyân-ı Rûm

D) Martolos

E) Bâcıyân-ı Rûm

 

Soru 6

Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi’nde Balkanlarda ve Anadolu’da fetihlerin hızlanması ayrıca devletin dış güçler karşısında varlığını koruyabilmesi, öncelikle aşağıdakilerden hangisinin kurulmasını zorunlu kılmıştır?

A) Kadılık kurumu

B) Düzenli ordu

C) Ahilik teşkilatı

D) Eyalet sistemi

E) Divan-ı Hümayun

 

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamak için son verdiği beyliklerden değildir?

A) Candaroğulları

B) Saruhanoğulları

C) Memlüklüler

D) Ramazanoğulları

E) Karamanoğulları

 

Soru 8

Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

A) Sırpsındığı Savaşı - Anadolu'da Türk birliğinin sağlanması için önemli bir adım atılması

B) II. Kosova Savaşı - I. Murat'ın şehit edilmesi

C) Niğbolu Savaşı - Edirne'nin fethedilmesi

D) Ankara Savaşı - Anadolu Türk siyasal birliğinin bozulması

E) Varna Savaşı - Osmanlı'nın Balkanlardaki hakimiyetinin kesinleşmesi

 

Soru 9

I. Pençik ve devşirme uygulamaları ile oluşturulmaları,

II. Üç ayda bir ulufe almaları,

III. Piyade ve süvari birliklerinden oluşmaları

Yukarıdakilerden hangileri kapıkulu askerlerinin özelliklerinden biridir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) II ve III

E) I, II ve III

 

Soru 10

Gayrimüslim ailelerden devşirme yoluyla alınan çocuklara askerî eğitim ilk olarak hangi birimde verilmiştir?

A) Acemi Ocağı

B) Cebeci Ocağı

C) Sipahiler

D) Sıbyan Mektebi

E) Humbaracılar

 

Soru 11

Osmanlı Devleti’nin Ankara Savaşı’nı kaybetmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

A) Anadolu Türk beyliklerinden bazı birliklerin Timur’un tarafına geçmesi

B) Karatatarların Timur’un tarafına geçmesi

C) Timur’un asker sayısının fazla olması

D) Timur’un ordusunda fillerin ve zırhlı süvarilerin bulunması

E) Kara Yusuf ve Ahmet Celayir’in Timur’un saflarına katılması

 

Soru 12

XIV. yüzyıl başlarında Katolik olan Macarlar, Balkanlarda yaşayan kavimlere mezhep değiştirmeleri için baskı uyguluyordu. Bu yüzden bölgede sık sık mezhep çatışmaları yaşanıyordu. Ayrıca şehirlerin yöneticileri olan voyvodalar, halka sürekli baskı yapıp onları ağır vergiler altında eziyorlardı.

Bu bilgiler ışığında Osmanlı Devleti, Balkanlardaki hakimiyetini genişletmek ve kalıcı kılmak için aşağıdaki hangi uygulamayı esas almıştır?

A) İskan

B) Fütüvvet

C) Gaza ve cihat

D) Tımar

E) İstimalet

 

Soru 13

Karesioğulları Beyliği'nin Osmanlı Devleti'ne katılmasının sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A) Anadolu'da siyasi birliğin sağlanmasını kolaylaştırmıştır.

B) Osmanlıların Rumeli'ye geçmesini kolaylaştırmıştır.

C) Osmanlıların denizlere açılmasını kolaylaştırmıştır.

D) Ahilerin desteği kazanılmıştır.

E) Anadolu'da Osmanlı hakimiyetinin güçlenmesini sağlamıştır.

 

Soru 14

Osmanlı Devleti bazı topraklarının gelirlerini, belirli bir süreyle hizmet karşılığı olarak askerlerine ve memurlarına vermiştir. "Ehli tımar veya Tımarlı Sipahi" adı verilen bu kişiler, devletin toprağını en (bilgi yelpazesi com) verimli şekilde işletmek ve sorumluluğu altındaki askerlere bakmak zorundaydı. Tımar sahibi askerlerine harcama yapıp vergilerini de ödedikten sonra kalan parayı kendisine alırdı.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Osmanlı Devleti toprak sistemiyle, askerî sistemi kaynaştırmıştır.

B) Tımar sahibi olabilmek için belirli şartlara sahip olmak gereklidir.

C) Tımar arazisi tımar sahibine belirli bir süreyle verilirdi.

D) Devşirme usulüne dayalı olarak oluşturulmuştur.

E) Tımar sahiplerinin hem devlete hem de askerlerine karşı sorumluluğu vardır.

 

Soru 15

Osmanlı ordusunun merkezinde yeniçeriler bulunurdu. Savaşlarda padişaha en yakın birlikler olan yeniçerilerin büyük çoğunluğu başkentte bulunur, padişahın güvenliğini sağlar bunun yanında savaşlarda Tımarlı Sipahiler’in yıprattığı düşmana son saldırıyı yaparlardı.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yeniçerilerin Osmanlı Devleti’nde önemli olmasının nedenleri arasında gösterilemez?

A) Merkezde savaşa hazır ordu bulundurmak

B) Devletin sahip olduğu toprakları korumak

C) Devlet hazinesine gerek kalmadan masrafsız bir ordu oluşturmak

D) Düşmana son saldırıları düzenleyerek düşmanı yok etmek

E) Merkezi otoriteye hizmet etmek

 

Soru 16

Orhan Bey Dönemi’nde kurulan ilk düzenli ordu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yeniçeri Ocağı

B) Cebeci Ocağı

C) Yaya ve müsellemler

D) Acemi Ocağı

E) Tımarlı sipahiler

 

Soru 17

Osmanlı hükümdarı I. Murat, Germiyanoğullarından çeyiz yoluyla Kütahya, Emet, Simav ve Tavşanlı’yı alırken Hamitoğullarından ise Akşehir, Beyşehir, Yalvaç, Seydişehir ve Isparta’yı almıştır.

Bu bilgiye dayanarak, Osmanlı Devleti’nin genişleme siyaseti hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşmak mümkündür?

A) Türk siyasi birliğinin sağlandığı

B) Beyliklere karşı barışçı bir yayılım politikası da izlendiği

C) Cihat politikasının terkedildiği

D) Balkanlardaki yayılım siyasetinin Türk beyliklerince desteklendiği

E) Yayılım sürecinde halifelik desteğinin kazanıldığı

 

Soru 18

Cesaret, güç, gayret, at, zırh, yay, kılıç, süngü ve bunların yanında iyi bir yoldaş alplığın en önemli şartlarındandı. Bu şartlar alpları savaşta daima güçlü kılardı. Böylece vazifelerini tamamlayan alplar zamanla deneyim kazanırlardı. Deneyimleri arttıkça aralarında hiyerarşi oluşurdu.

Buna göre;

I. İyi bir donanım,

II. Manevi değer,

III. Savaşçılık,

gibi niteliklerden hangilerinin alplarda olması gereken özellikler arasında yer aldığı savunulabilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) II ve III

E) I, II ve III

 

Soru 19

Fetret Devri’nde Balkanlarda Osmanlı’ya karşı isyan çıkmamasının ve bölgenin Osmanlı’ya bağlı kalmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) İskan politikasının ve adaletli yönetim anlayışının benimsenmesi

B) Ticaret yollarının Osmanlı’nın denetiminde olması

C) Bizans’la siyasi ilişkilerin iyi olması

D) Balkanlarda Türk nüfusunun çok olması

E) Beyliklerle mücadele edilmesi

 

Soru 20

Osmanlı Devleti’nin Rumeli topraklarında kullanılan yerleşim yeri adları Anadolu’daki boyların veya bazı yerlerin isimlerini taşır: Canikli, Geredeli, Saruhanlı, Oğuzlar, Menteşeli, Balabanlı, Tatarlar gibi.

Osmanlı Devleti’nde görülen bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A) İskân faaliyetleriyle Anadolu kültürünün Rumeli’ye taşınması

B) Türk kültürünün evrensel nitelikler göstermesi

C) Balkan halklarının asimile olması

D) Anadolu’da Türk siyasi birliğinin sağlanması

E) Rumeli’nin çok uluslu yapısının sona ermesi

 

BAŞARILAR DİLERİM...

 

CEVAP ANAHTARI

 

1-E 2-E 3-E 4-E 5-E

6-B 7-C 8-D 9-E 10-A 11-E 12-E

13-D 14-D 15-C 16-C 17-B

18-E 19-A 20-A

 

“TARİH 10. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“TARİH YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“TARİH KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“TARİH SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel sizede tavsiye ederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz: