Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > Tarih Dersi Yazılı Soruları > Tarih Dersi 10. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

TARİH 10. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (3) (TEST)

 

… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI .....……..… OKULU 10/… SINIFI

TARİH DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILISI

 

ADI SOYADI:….....…… NU:… PUAN:…

 

S–1) Osmanlı Devleti’nde;

I.  “Ülke hanedanın ortak malıdır.” anlayışına son verilmesi

II. Mebusan Meclisi’nin kabul ettiği yasaların uygulanması

III. Saray kadınları, sadrazamlar ve saray ağalarının padişah adına fermanlar yayınlamaları

IV. Şehzadelerin sancağa gönderilmesi

Gelişmelerinden hangilerinin padişahın mutlak otoritesinin bozulmasını doğrudan etkilediği savunulabilir?

A) I ve IV    B) II ve III     C) II ve IV

D) III ve IV  E) I, II ve IV

 

S–2) Osmanlı Devleti’nde;

— Divan’ın başkanlığını padişah yerine sadrazamın yapması

— Şehzadelerin sancağa çıkması uygulamasından vazgeçilmesi

— Ekber ve Erşed sisteminin uygulanmaya başlanması

Gelişmelerinin ortak sonucu olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Divan’ın önemli hale gelmesi

B) Sadrazamların zamanla güçlenmesi

C) Padişahın otoritesini artırması

D) Devletin kurumsallaşmaya başlaması

E) Islahat yapma gereğinin ortaya çıkması

 

S–3) Osmanlı Devleti’nde devletin ve yönetimin başı padişahtır. Fatih Döneminde veliaht olan şehzadelerin sancaklarda vali olarak görev alması kural haline getirilmiştir.

Böyle bir uygulamanın sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Devletin büyük devletler yanında yerini almasını sağlamak

B) Tımar sisteminin kontrolünü sağlamak

C) Kapitülasyonların etkisini azaltmak

D) Şehzadelerin devlet yönetimi için eğitilmelerini sağlamak

E) Sancaklardaki halkın devlete bağlılığını sağlamak

 

S–4) Hızlı sanayileşmenin başladığı XVIII. Ve XIX. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti’nin gelir kaynakları içerisinde sanayinin olmaması aşağıdakilerden en fazla hangisine dayandırılabilir?

A) İhracat ürününe ihtiyaç duyulmasına

B) Tarımsal ürünlerin ithal edilmesine

C) Sanayileşmiş devletlere verilen kapitülasyonlara

D) Sanayi üretiminin gerçekleşmesine

E) Osmanlı topraklarının stratejik öneme sahip olmasına

 

S–5) Osmanlı Devleti, XVII. Yüzyılda güç de olsa bazı yerleri fethedebilmiş, XVIII. Yüzyıldan itibaren ise toprak kayıplarını önlemeye çalışmıştır.

Bu durumun Osmanlı Devleti’ni yönetenleri aşağıdaki alanların hangisinde yenilikler yapmaya yönelttiği savunulabilir.

A) Yönetim   B) Hukuk    C) Maliye

D) Eğitim      E) Ordu

 

S–6) Osmanlı Devleti’nde kale muhafızlarına ve tersane giderlerine ayrılan toprak aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ocaklık    B) Paşmaklık C) Mukataa

D) Yurtluk     E) Mülk

 

S–7) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı ordusunu oluşturan kapıkulu askerlerinin tımarlı sipahilerden farklı olan özelliklerinden değildir?

A) Ulufe denen maaş almaları

B) Devşirme kökenli olunması

C) Başkent ve sarayın güvenliğinin sağlanması

D) İstanbul’da bulunması

E) Her an savaşa hazır bulunması

 

S–8) Osmanlılarda toprağı kullanma hakkı, devletin denetimi altında halka verilmişti. Devlet, toprağını iyi kullanmayan ve arka arkaya üç yıl boş bırakanların topraklarını ellerinden alıp başkalarına verebilirdi.

Böyle bir uygulamanın en önemli amacı ne olabilir.

A) Toprak sahiplerinden vergi almak

B) Devlet memurları ve askerlerin maaşlarını karşılamak

C) Toprak üzerindeki haklarını korumak

D) Üretimin sürekliliğini sağlamak

E) Üreticilere yardımcı olmak

 

S–9)  Osmanlı Devleti’nde II. Mehmet kendi adıyla bilinen Kanunnamesinde hükümdara iktidarın korunması için “kardeş katli” hükmünü yasallaştırmıştır.

I. Ahmet ise veraset sistemini değiştirerek hanedanın en yaşlı ve en akıllı üyesinin hükümdar olması kuralını getirmiştir.

Buna göre;

I. Devlet, hanedanın ortak malı sayılmıştır.

II. Saltanat kavgalarına son verilmek istenmiştir.

III. Şehzadelere devlet deneyimi kazandırılmak istenmiştir.

IV. Saray masrafları azaltılmıştır.

V. Valide sultanların saltanatı başlamıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) III ve IV    B) I ve II       C) yalnız I

D) yalnız III   E) III ve IV

 

S–10) Osmanlı Devleti’nde devlet işlerinin görüşüldüğü yere Divan-ı Hümayun denilmiştir. Başlangıçta divan üyelerinin sayısı Az iken zamanla bu üyelerin sayısında artış görülmüştür.

Bu artışın sebebi;

I. Padişahın yetkilerinin azaltıldığının

II. Sınırların genişlemesiyle yeni ihtiyaçların doğduğunun

III. Divan’ın devlet yönetimindeki etkinliğinin azaldığının

Yukarıdakilerden hangilerinin kanıtı olabilir?

A) yalnız I      B) yalnız II   C)yalnız III

D) I, II ve III   E) II ve III

 

S–11) Osmanlı Devleti’nde Anadolu’daki zanaatkârlar “lonca” Denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçerler ve aynı esnaf grubundan olanlar birbirlerine destek verirlerdi.

Buna göre;

I. Zanaatkârlar arasında dayanışma olduğu

II. Loncaların devlet yönetiminde etkili olduğu

III. Loncalarda demokratik anlayışın olduğu

Yargılarından en çok hangilerine ulaşılabilir?

A) yalnız I    B) yalnız II   C) yalnız III

D) II ve III    E) I ve III

 

S–12) Osmanlı Devleti’nde kesinlikle satılamayan ve başkasına bağışlanamayan toprak aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mülk        B) Dirlik    C) Vakıf

D) Tımar      E) Has

 

S–13) Osmanlı Devleti’nde, Müslüman olan halk askerlik, tarım ve hayvancılıkla ilgilenirken; gayrimüslim halk ticaretle ilgilenmiştir.

Gayrimüslimlerin ticaretle ilgilenmeleri aşağıdakilerden hangisine dayandırılabilir?

A) Halkın büyük çoğunluğunun Müslüman olmasına

B) Müslümanların ticarete olan ilgisinin az olmasına

C) Şehirlerde oturanların genellikle gayrimüslim olmasına

D) Gayrimüslimlerin devlet memuru ve asker olma haklarının olmamasına

E) Devletin gelirinin ticarete dayanmasına

 

S–14) Osmanlı Devleti’nde ikilikler yaşanmasında;

I.  Medreselerin yanında Avrupa tarzı eğitim veren okullar açılması

II. Şer’i mahkemelerin dışında açılan mahkemelerde batılı tarzda hukuk kurallarının geçerli olmaya başlaması

III. Orduda alaylı subayların yanı sıra okuldan yetişen subayların görev yapması

Durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir.

A) I, II ve III  B) yalnız I    C) Yalnız II

D) I ve II       E) yalnız III

 

S–15) Osmanlı Devleti’nde devlet memuru yetiştirmek için kurulan eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Medrese

B) Enderun

C) Süleymaniye

D) Sahn-ı Seman

E) Sıbyan Mektepleri

 

S–16)  Padişah adına fermanlara tuğrasını çeker Devlet topraklarının kaydını tutardı

Bu vazifeler aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Vezir    B) Defterdar   C) Nişancı

D) Müftü   E) Kazasker

 

S–17) 23 Aralık 1876’da Kanun-i Esasi’nin ilanı ile başlayıp 14 Şubat 1878’de Meclis-i Mebusan’ın (bilgi yelpazesi. com) kapatılmasına kadar süren döneme I. Meşrutiyet Dönemi denir.

Bu dönemde;

I.  Halkın yönetime katılımı vardır.

II. Milli iradenin sona ermesi I. Meşrutiyet Dönemini de sona erdirmiştir.

III. Demokrasi, yönetime egemen olmuştur.

Yukarıdaki yargılardan hangileri söylenebilir?

A) yalnız I    B) yalnız II   C) yalnız III

D) I ve II      E) I, II ve III

 

S–18) Aşağıda verilenlerden hangisi vakıf sisteminin Osmanlı Devleti’ne sağladığı faydalardan biri değildir?

A) Eğitim ve sağlık kurumlarının ihtiyacının giderilmesi

B) Yardıma muhtaç olanların ihtiyaçlarının giderilmesi

C) Osmanlı yerleşim yerlerinin bayındır hale getirilmesi

D) Sosyal dayanışmanın artması

E) Hazine gelirlerinin artırılması

 

S–19) Osmanlı Devleti’nde;

I.  Kazalar kadıların idari görevler üstlendiği yerlerdi.

II. Köylerde kadılar en büyük amir olarak bulunuyordu.

III. Eyaletlerde askerde ve idari teşkilatlanmanın başında beylerbeyi bulunmaktaydı.

IV. Sancakbeyleri savaş zamanında sancağındaki askerlerle savaşa katılmaktaydı.

Taşra yönetim birimleriyle ilgili verilen bilgilerden hangilerinin doğru olduğu savunulamaz?

A) Yalnız II  B) Yalnız I    C) II ve III

D) II ve IV   E) III ve IV

 

S–20) Osmanlı Devleti’nin üst düzey yönetim organı Divan-ı Hümayun’du. Divan’da devletin yönetimini üstlenen sınıfların temsilcileri bulunmaktaydı.

Bu yargıya;

I. Askerlik işiyle uğraşanlar

II. Esnaf birliklerinin yöneticileri

III. İlim ve eğitim işiyle uğraşanlar

IV. Yazışmaları ve fermanları hazırlayanlar

Sınıflarından hangileri örnek gösterilemez?

A) yalnız II   B) I ve II       C) II ve III

D) III ve IV   E) I, II ve III

 

BAŞARILAR DİLERİM…

 

“TARİH 10. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“TARİH YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“TARİH KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“TARİH SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel sizede tavsiye ederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz: