Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > Tarih Dersi Yazılı Soruları > Tarih Dersi 10. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

TARİH 10. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (6) (TEST) (CEVAP ANAHTARLI)

 

… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI …………..… OKULU

TARİH DERSİ 10/… SINIFI 2. DÖNEM 2. YAZILISI

 

AD SOYAD: …..…

NU: ….

 

1- Köprülü Mehmet Paşa’nın sadrazam olmak için öne sürmüş olduğu bazı şartlar şunlardır;

- Hakkında şikayet olması durumunda savunmasının alınmadan işlem yapılmaması

- Atama yaptığı kişilere karışılmaması,

- Yönetimle ilgili padişaha sunacağı önerilerin kabul edilmesi

Buna göre Köprülü’nün;

I. Can güvenliğini sağlama

II. Uygun çalışma ortamı oluşturma

III. Yönetim şeklini değiştirme

Yukarıda verilen hedeflerden hangilerini amaçladığı söylenebilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve III

D) I ve II

E) I, II ve III

 

2- Bir bölgenin vergisinin ihale yoluyla peşin alınması esasına dayanan sisteme iltizam denilmiştir.

İltizam sisteminde vergi kaynağı olan arazi aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilmiştir?

A) İltizam

B) Malikane

C) Mültezim

D) Tımar

E) Mukataa

 

3- Tarhuncu Ahmet Paşa saray masraflarını kısarak hediyeler verilmesini yasakladı. Hazineye borçlu olanlardan ise tahsilat yaptı.

Tarhuncu Ahmet Paşa’nın bu uygulamalar ile aşağıdakilerden hangisini hedeflediği söylenebilir?

A) Devletin gelir ve giderlerini dengelemeyi

B) Yönetimde köklü değişiklikler yapmayı

C) Ordunun ihtiyaçlarını karşılamayı

D) Uluslararası alanda destek bulmayı

E) Hazinenin dışa bağımlılığını engellemeyi

 

4- Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile Osmanlı Devleti batıda en geniş sınırlarına ulaşmıştır?

A) Çehrin Antlaşması

B) Karlofça Antlaşması

C) Bucaş Antlaşması

D) Bahçesaray Antlaşması

E) Prut Antlaşması

 

5- 1838 Balta Limanı Antlaşması’nda; “İngiliz tüccarlar, hiçbir kısıtlama olmadan, her tür malı tüm Osmanlı topraklarında hem iç hem dış ticaret amacıyla satabileceklerdir.”

Bu maddeye bakarak, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Osmanlı ekonomisinin canlandırılmak istendiği

B) Osmanlı Devleti’nde yerli sanayinin ortaya çıktığı

C) Sanayi Devrimi’nin olumsuz etkilerinin ortadan kalktığı

D) Yabancıların Osmanlı’nın ekonomi piyasasına hakim olmaya başladığı

E) Osmanlı Devleti’nin fiilen sona erdiği

 

6- Osmanlı Devleti, II. Viyana Kuşatması’nda; ordunun teknik yetersizliği ve isteksiz oluşu, Kırım hanının Leh ordusunun Tuna Nehri’ni geçişine izin vermesi gibi nedenlerle başarısız olmuştur. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa ise yenilginin bedelini hayatıyla ödemiştir.

Bu bilgiye göre II.Viyana Kuşatması ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Osmanlı ordusu disiplinsizlik içindedir.

B) Osmanlı’ya karşı Haçlı İttifakı kurulmuştur.

C) Yenilginin nedeni olarak yöneticiler görülmüştür.

D) Yardımcı kuvvetler görevlerini yapmamıştır.

E) Ordunun silah ve teçhizatı yeterli değildir.

 

7- Karlofça Antlaşması ile Osmanlı Devleti, Mora Yarımadası, Dalmaçya kıyıları, Ayamavra Adası, Podolya, Ukrayna, Macaristan ve Erdel’i kaybetmiştir.

Buna göre Karlofça Antlaşması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Osmanlı Avrupa’nın askeri üstünlüğünü kabul etmiştir.

B) Avusturya Türkleri Balkanlardan atmıştır.

C) Papalık büyük bir güç ve otorite kazanmıştır.

D) Batıda ilk kez büyük çapta toprak kaybedilmiştir.

E) Rusya Karadeniz’e inme fırsatı elde etmiştir.

 

8- Sultan Ahmet Camisi külliyesiyle birlikte, İstanbul’daki en büyük yapılardan biridir. Bu külliye; bir cami, medreseler, hünkâr kasrı, dükkânlar, hamam, çeşme, sebiller, türbe, darüşşifa, sıbyan mektebi, imarethane ve kiralık odalardan oluşmaktadır.

Buna göre Sultan Ahmet Külliyesi’nin aşağıda verilen alanlardan hangisinde bir işleve sahip olduğu söylenemez?

A) Eğitim

B) Askeri

C) Ticari

D) Sağlık

E) Dini

 

9- XVIII. yüzyılda Avrupa devletleri“amaca ulaşmak için her türlü araca başvurmanın uygun olduğu” anlayışı ile dış politikalarına yön vermişlerdir.

Buna göre yukarıda bahsedilen politikanın genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Merkantilizm

B) Makyavelizm

C) Milliyetçilik

D) Pozitivizm

E) Rasyonalizm

 

10- Avrupalı bir kral: “Güçlü donanmamız ve diplomasiden iyi anlayan politikacılarımız sayesinde üzerinde güneş batmayan bir imparatorluk kurmaya çalışıyorum. Osmanlı Devleti stratejik konumu, yer altı ve yer üstü kaynakları açısından ülkem için çok önemlidir.” İfadelerini kullanmıştır.

Buna göre yukarıda bahsedilen Avrupa devleti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rusya

B) İngiltere

C) İtalya

D) Fransa

E) İspanya

 

11-

- Damat İbrahim Paşa’nın sadrazamlık yaptığı dönemdir.

- 1718 - 1730 yılları arasında yaşanmıştır.

- Avrupa devletleri ile barış siyaseti sürdürülmüştür.

Buna göre yukarıda özellikleri verilen dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Lale Devri

B) Meşrutiyet Dönemi

C) Tanzimat Dönemi

D) I.Abdülhamit Dönemi

E) Fetret Devri

 

12- Osmanlı Devleti, 1833’te Mehmet Ali Paşa’nın isyanı çıktığında Rusya ile ittifak yaparken, 1853 Kırım Savaşı’nda ise bu kez Rusya’ya karşı İngiltere ve Fransa ile ittifak yapmıştır.

Buna göre, Osmanlı Devleti;

I. Denge siyaseti uygulamak,

II. Siyasi varlığını devam ettirmek,

III. Ekonomik üstünlüğünü sürdürmek

durumlarından hangilerini amaçladığı söylenebilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) I, II ve III

 

13- Aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle Kırım’ın Rusya’ya ait olduğu kabul edilmiştir?

A) Berlin Antlaşması

B) Küçük Kaynarca Antlaşması

C) Yaş Antlaşması

D) Ayastefanos Antlaşması

E) Belgrat Antlaşması

 

14- Aşağıdakilerden hangisi III. Selim Dönemi’nde yapılan ıslahat hareketlerinden biri değildir?

A) İradıcedit hazinesinin kurulması

B) Nizamıcedit ordusunun kurulması

C) İlköğretimin zorunlu hale getirilmesi

D) Avrupa’da daimi elçiliklerin kurulması

E) İlk resmi devlet matbaasının açılması

 

15- Rusya’nın Balkanlar üzerinden sıcak denizlere inme politikası İngiltere’yi rahatsız etmiştir.

Bu durum, İngiltere’yi aşağıdaki politikalardan hangisine yöneltmiştir?

A) Milliyetçiliğe destek verme

B) Rusya ile Osmanlı Devleti’ni bölüşme

C) Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü koruma

D) Akdeniz’de Osmanlı egemenliğini güçlendirme

E) Osmanlı Devleti’ne karşı Panslavizm politikası izleme

 

16- II. Mahmut Döneminde;

I. Yerli malı kullanımının teşvik edilmesi,

II. Müsadere usulüne son verilmesi,

III. Balta Limanı Antlaşması’nın imzalanması

gelişmelerinden hangilerinin, Osmanlı Devleti’nin dışa bağımlılığını arttırmıştır?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) II ve III

 

17- Sened-i İttifak’ın aşağıdaki maddelerinden hangisi padişahın otoritesinin sınırlandırıldığına kanıttır?

A) Ayanlar, devletin eyaletlerden asker almasına karşı gelmeyecek

B) Padişah otoritesi devletin temel dayanağı kabul edilecek

C) Reayaya (bilgi yelpazesi. com) haksızlık yapanlar devlete bildirilecek

D) Padişah ağır vergiler koymayacak eşit ve adaletli vergi alacak

E) Sadrazama saygı gösterilecek ve emirlerine uyulacak

 

18-

- Patrona Halil İsyanı

- Kabakçı Mustafa İsyanı

Yukarıdaki olayların ortak özelliği, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Islahatları kesintiye uğratmaları

B) Rejime karşı olmaları

C) Milliyetçilik isyanı olmaları

D) Merkezi otoriteyi güçlendirmeleri

E) Avrupalı Devletlerin kışkırtmaları ile çıkmaları

 

19- Osmanlı Devleti’nde;

- İlk kez imtiyaz elde eden toplum Sırplardır.

- İlk bağımsız olan Yunanlılardır.

Bu duruma bakarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Balkanlarda Osmanlının merkezi otoritesi zayıftır.

B) Milliyetçilik Osmanlı’nın toprak bütünlüğünü tehdit etmektedir.

C) Osmanlı Devleti’nin hakimiyet alanı daralmıştır.

D) Azınlık isyanlarından dolayı Balkanlar kaybedilmiştir.

E) Osmanlı Devleti, çok uluslu bir yapıya sahiptir.

 

20- Osmanlı Devleti’nde aşağıdaki ıslahatlardan hangisi, savaşlardaki yenilgileri engellemek amacıyla gerçekleştirildiği söylenemez?

A) Avrupa’dan askerî danışman getirilmesi

B) Esham uygulamasına geçilmesi

C) Kara ve Deniz Mühendishanelerinin geliştirilmesi

D) Topçu ve İstihkâm ocağının düzenlenmesi

E) Nizamıcedit ordusunun kurulması

 

BAŞARILAR DİLERİM…

 

CEVAP ANAHTARI

 

1-D 2-E 3-A 4-C 5-D

 

6-B 7-D 8-B 9-B 10-B 11-A 12-D

 

13-C 14-C 15-C 16-C 17-D

 

18-A 19-D 20-B

 

“TARİH 10. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“TARİH YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“TARİH KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“TARİH SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel sizede tavsiye ederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz: