Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > Vatandaşlık Ve İnsan Hakları Eğitimi Dersi Yazılı Soruları > Vatandaşlık Ve İnsan Hakları Eğitimi Dersi 8. Sınıf 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

VATANDAŞLIK VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ 8. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (2) (TEST) (CEVAP ANAHTARLI)

 

… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ……………..… OKULU 8/… SINIFI

VATANDAŞLIK VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILISI

 

ADI SOYADI:……………… NU:….  PUAN:…

 

1 Hak, insanlar arası ilişkilerde ortaya çıkan bir kavramdır. Çünkü tek başına yaşayan bir insanın başkalarınca ve yasalarca tanınan bir yetkiye ihtiyacı yoktur.

Bu açıklamada aşağıdaki yargılardan öncelikle hangisi vurgulanmaktadır?

A)Haklar, toplumdan topluma farklılık gösterir.

B)Haklar, hukuk kurallarıyla düzenlenir.

C)Hak, toplum hâlinde bir arada yaşayan insanlar için gereklidir.

D)Doğal haklar, kişinin doğuştan sahip olduğu haklardır.

 

2 Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılıktır.

aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımını yapmıştır?

A) Onur     B) Değer           C) Hoşgörü           D) Fiyat

 

3 Aşağıdakilerden hangisi bireysel farklılıklarımızdan birisi değildir?

A) Zekâ durumumuz                 B) Yeteneklerimiz

C) Kişilik özelliklerimiz              D) İnsan olmamız

 

4 İnsan, ne durumda ve hangi koşullar altında bulunursa bulunsun, sadece insan olduğu için değerlidir

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yukarıdaki öğrencinin bu düşüncesini desteklemez?

A)Ten renginden dolayı insanlara farklı davranılması

B)İnsanların farklı inançlara sahip olabileceğinin kabul edilmesi

C)Farklı mesleklere sahip insanların eşit haklara sahip olması

D)Farklı düşüncelere sahip olan insanlara saygı gösterilmesi

 

5  Çevremizdeki her insanın olumlu özellikleri vardır. Bu özelliklerin keşfedilmesi gerekir.

Aşağıdakilerden hangisi başkalarının olumlu özelliklerinin keşfedilmesini engelleyen bir tutumdur?

A)Karşıdaki insanı olduğu gibi kabul etmek

B)Empati kurmak

C)İletişim kurmaya çalışmak

D)Önyargılı olmak

 

6 “Biz kimsenin düşmanı değiliz. Yalnız insanlığın düşmanı olanların düşmanıyız.” Atatürk

Atatürk’ün yukarıdaki sözü, aşağıdakilerden hangisinin kanıtı olarak değerlendirilebilir?

A)İnsan hakları ve insani değerlere duyduğu saygının

B)İnsanlara mutluluğun yollarını gösterme isteğinin

C)İnsanlara ve insanlığa duyduğu güvenin

D)İşbirliği ve dayanışmaya verdiği önemin

 

7  -) İnsanların seçme şansına sahip olmayıp doğuştan hazır buldukları ya da sonradan oluşan bazı fiziksel özellikleri konusunda aşağıdaki tutumlardan hangisi insan hakları bilincine uygundur?

A)Farklı fiziksel özelliklere sahip kişilerle konuşmamak

B)Farklı fiziksel özelliklere sahip kişilerle oyun oynamamak

C)Farklı fiziksel özellikleri taşıyan kişileri olduğu gibi kabul etmek

D)Farklı özellikleri nedeniyle o kişileri kendimizden uzak tutmak

 

8  Aşağıda insan hakları ile ilgili bazı evrensel kavramlar verilmiştir.

Bu kavramlardan hangisi doğrudan insan onuru ile ilgilidir

a) Beslenmek           b) Çalışmak      c) Saygınlık        d) Zenginlik

 

9

Resim  aşağıda verilen insani değerlerden hangisini anlatmak için kullanmış olabilir?

a) Yardımlaşma       b) Eşitlik      c) Özgürlük        d) Kardeşlik

 

10  Bakıyorum insanlara, yerleri kirletme hakkı varmış gibi çöpünü yere atıyor. Sokakları temizliyorum, bu benim görevim. Ama insanların da yerleri temiz tutma sorumluluğu vardır.

Temizlik işçisinin bu söylediklerinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?

a)Herkese haklarını hatırlatmaktadır.

b)İnsanları sorumlu davranmaya çağırmaktadır.

c)Görevini yapmakta özgür olduğunu belirtmektedir.

d)Başkalarının sorumluluğunu paylaşmaktadır

 

11 İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde  yer alan temel hak ve özgürlüklerle  ilgili maddeler genellikle, “tüm insanlar,herkes,hiç kimse”    gibi ifadelerle başlamaktadır Bu durum,insan hakları kavramının hangi özelliğini daha çok vurgular?

A) Evrensel nitelik taşıdığı        B) Yasalarla korunduğu

C)Ahlaki temele dayandığı       D)Doğuştan kazanıldığı

 

12 -  “Beni hor görme kardeşim Sen altınsın ben tunç muyum Aynı vardan var olmuşuz

Sen gümüşsün ben sac mıyım”(Aşık Veysel ŞATIROĞLU)

Aşık Veysel bu dörtlükte asıl neyi anlatmak istemiştir?

A) Altının tunçtan daha değerli bir maden

B) Tüm insanların özgür olduklarını

C) Bazı insanların daha değerli olduğunu

D) İnsanların öz itibariyle eşit olduklarını

 

13  Hangisi vatandaşlık görevlerinden biri değildir?

A)Vergi vermek                     B)Yükseköğrenim görmek

C)Askerlik yapmak                D)Kanunlara uymak

 

14  ………………..hakkına sahip olamayan bir insan diğer haklarını kullanamaz. “İlgili boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Sağlık hakkı               B) Eğitim Hakkı

C) Yaşama Hakkı           D) Seçme ve seçilme hakkı

 

15  Bir ülkede sosyal haklar eşitlikle korunmazsa aşağıdaki durumlardan hangisi ortaya çıkabilir?

a-Güçlü olanlar, güçsüz olanları ezer.

b-İnsanların yaşam mücadelesi kolaylaşır.

c-Yoksulluk ortadan kalkar.

d-Herkes sosyal güvenlik haklarından yararlanır.

 

16  Aşağıdakilerden hangisinin demokrasilerde yeri yoktur?

A) Eşitlik        B) Özgürlük          C) Ulusal egemenlik   D) Çıkarcılık

 

17   Günümüzde, seçme, seçilme ve siyasal faaliyetlerde bulunma gibi siyasal hakları kullanabilmenin ön koşulu aşağıdakilerden hangisidir?

A) O ülkenin vatandaşı olmak

B) Kırk yaşını doldurmuş olmak

C) Yüksek okul mezunu olmak

D) En az bir yabancı dil bilmek

 

18  Atatürk “Kadınlar toplum hayatında erkeklerle beraber yürüyerek birbirinin yardımcısı ve destekçisi olacaklardır.” Sözüyle neyi vurgulamak istemiştir?

A) İfade özgürlüğünü                B) Kadın-Erkek Eşitliğini

C) Erkeklerin üstünlüğünü      D) Vatan sevgisini

 

19  Eşi tarafından şiddete maruz kalan Ayşe Hanım’ın bu durumu, aşağıdaki insan hakları kurallarından hangisinin ihlal edildiğini gösterir?

A.Her insan hürdür, hür yaşar

B.Herkes bilim öğrenebilir.

C.Herkes bir işte çalışabilir.

D.Hiçbir insana şiddet kullanılamaz

 

20 “Toplumda en yüksek özgürlüğün, en yüksek eşitlik ve adaletin devamlı şeklide sağlanması ancak tam anlamıyla milli egemenliğin kurulmuş olmasına bağlıdır..Bu nedenle özgürlüğün de ,eşitliğin de,adaletin de dayanak noktası milli egemenliktir.”    Mustafa Kemal ATATÜRK

Yukarıda Atatürk’ün ifade ettiği görüşü aşağıdaki yönetim şekillerinden hangisi ile gerçekleştirilir?

A) Monarşi           B)Oligarşi      C)Demokrasi    D)Teokrasi

 

21  Aşağıdakilerden hangisi ‘’Adalet’’ kelimesinin karşılığıdır?

A)İnsanların birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini belirleyen yasalardır.

B)Kişinin kendisine ve başkasına karşı yerine getirmesi gereken yükümlülüklerdir.

C) Haklının hakkını almaması ve haksızın cezalandırılmamasıdır.

D) Kanun ve yasalar karşısında insanlar arasında ayrım yapılmaması durumudur.

 

22  Karşılaştığımız sorunlarda ilk çözüm yolu hangisi olmalıdır?

A)Uzlaşma                                  B)Polise başvurma

C)Şiddete başvurma                 D)Mahkemeye başvurma

 

23  UNESCO, 1981 yılını Atatürk’ün doğumunun yüzüncü yılı nedeniyle “Atatürk Yılı” olarak ilan etmiştir. Yayınladığı mesajda; Atatürk, dünya ulusları arasında karşılıklı anlayışın, sürekli barışın kurulması (bilgi yelpazesi. com) için bir örnek olduğu ve yaşamı boyunca eylemlerini insanlar arasında hiçbir renk, din ve ırk ayrımı gözetmeden gerçekleştirdiği belirtilmiştir.

UNESCO mesajında aşağıdakilerden hangisini öne çıkarmıştır?

A) Atatürk’ün dünya barışının mimarı olduğunu

B) Atatürk’ün insan hak ve özgürlüklerine değer verdiğini

C) Atatürk’ün saygınlığının korunması gerektiğini

D) Atatürk’ün tüm dünya uluslarının önderi olabileceğini

 

24  Endonezya’da meydana gelen depremde ilk olarak yardıma koşan ülkelerin başında da Türkiye gelir; Yunanistan’da meydana gelen yangında ilk yardıma koşanların başında da Türkiye gelir.

Bu durum Türkiye’nin aşağıdaki değerlerden en çok hangisine değer verdiğini gösterir?

A) Eşitlik   B) Sevgi            C) Adalet     D) Dayanışma

 

25  Bulunduğumuz ilin en üst düzey yöneticisi kimdir?

a) Kaymakam      b) Müşavir    c) Vali    d) Başbakan

 

26 Anayasamızın 42. maddesinde “ Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz.” Hükmü geçmektedir. Bu madde daha çok hangi hakkımızla ilgilidir?

a) Ticaret Hakkı                           b) Seyahat Hakkı

c) Eğitim ve öğrenim Hakkı      d) Konut hakkı

 

27 Aşağıdakilerden hangisi devletin temel özellikleri arasında yer almaz?

A) Devlet otoritesi siyasidir.

B) Devlet otoritesi devamlıdır.

C) Devlet otoritesi toplum yararına çalışır.

D) Devlet otoritesi hukuku tanımaz.

 

28 Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin ilkelerinden biri değildir?

A) Çoğulculuk     B) Kişi egemenliği      C) Eşitlik      D) Özgürlük

 

29 Aşağıdakilerden hangisi toplumda uyulması gereken yazısız kurallardan biri değildir ?

a) Trafik ışıklarına uymak

b) Büyüklerine saygılı olmak

c) Sözlerinde ölçülü davranmak

d) Çevresine ağaç dikmek

 

30 "Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.","İnsanlar konuşa konuşa anlaşır." gibi atasözleri aşağıdakilerin hangisin anlamını vurgulamaktadır?

a)Düşünce özgürlüğünün       b)İş bölümünün

c)Etkili iletişimin                         d)Toplumsal kuralların

 

31 Atatürk, “Bir toplum aynı amaca, bütün kadınlar ve erkekleriyle beraber yürümezse ilerlemesi ve medenileşmesine bilimsel olarak imkân yoktur.” demiştir.

Atatürk ün bu sözünden çıkarılabilecek sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

a)Toplumun ilerlemesi kadın ve erkeğin eşit olarak sorumluluk almasına bağlıdır

b)Kadın ve erkeklerin toplumsal ilerlemede sorumlulukları farklıdır

c)Kadın ve erkekler topluma katkıları aynı şartlarda olamaz

d)Toplumsal şartlar kadın ve erkeklerin aynı konumda olmalarına izin vermez.

 

32 Atatürk’ün kadınlara seçme ve seçilme hakkını vermesi demokrasinin hangi ilkesinin uygulamaya konulmasının göstergesidir?

A)Eşitlik     B)Çoğulculuk    C)Özgürlük    D) Çoğunluk

 

33 “İnsan, kendi yanlışlarından çok şey öğrenebilir.”  Sigmund Freud ‘un verilen sözünden hareketle insanın hangi özelliğe sahip olduğuna ulaşılabilir?

a) Çalışabilme   b) Ders çıkarabilme    c) Kültür oluşturma      d) Konuşabilme

 

BAŞARILAR DİLERİM…

 

CEVAP ANAHTARI

1C  2B   3D  4A  5D  6A  7C  8c  9B  10B  11A   12D  13B  14C   15a  16D  17 A   18B  19D   20c  21D  22A  23A  24D   25C    26C  27D   28B  29A  30C  31A   32A  33B

 

“VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ DERSİ 8. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ DERSİ YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ DERSİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ DERSİ SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.


Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


 


 E Mail
(Zorunlu Değil):