Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Konu Anlatımlı Dersler

MUHASEBE DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR

"Muhasebe Dersi"ni Daha İyi Anlamanıza Yardımcı Olacağını Düşündüğümüz Sizler İçin Seçip Derlediğimiz Kısa Ve Öz, Örnekli
...Konu Anlatımlar...
İyi Çalışmalar Dileriz...


1 Dönen Varlıklar
1 Dönen Varlıklar İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi
10 Hazır Değerler
10 Hazır Değerler İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi
100 Kasa
101 Alınan Çekler
102 Bankalar
103 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (–)
108 Diğer Hazır Değerler
11 Menkul Kıymetler
11 Menkul Kıymetler İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi
110 Hisse Senetleri
111 Özel Kesim Tahvil, Senet Ve Bonoları (111, 112)
112 Kamu Kesimi Tahvil, Senet Ve Bonoları (İkisi Bir) (111, 112)
118 Diğer Menkul Kıymetler
119 Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı
12 Ticari Alacaklar
12 Ticari Alacaklar İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi
120 Alıcılar
121 Alacak Senetleri
122 Alacak Senetleri Reeskontu (-)
124 Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
126 Verilen Depozito Ve Teminatlar
127 Diğer Ticari Alacaklar
128 Şüpheli Ticari Alacaklar (128, 129)
129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) (128, 129)
13 Diğer Alacaklar
13 Diğer Alacaklar İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi
131 Ortaklardan Alacaklar
132 İştiraklerden Alacaklar
133 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
135 Personelden Alacaklar
136 Diğer Çeşitli Alacaklar
137 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)
138 Şüpheli Diğer Alacaklar
139 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
15 Stoklar
15 Stoklar İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi
150 İlk Madde Ve Malzeme
151 Yarı Mamuller - Üretim
152 Mamuller
153 Ticari Mallar
157 Diğer Stoklar
158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
159 Verilen Sipariş Avansları
17 Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Maliyetleri
170 Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Maliyetleri
177 Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Maliyetleri
178 Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı
179 Taşeronlara Verilen Avanslar
18 Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları
180 Gelecek Aylara Ait Giderler (280)
181 Gelir Tahakkukları (281)
19 Diğer Dönen Varlıklar
190 Devreden Katma Değer Vergisi
191 İndirilecek Katma Değer Vergisi
192 Diğer Katma Değer Vergisi
193 Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
196 Personel Avansları
197 Sayım Ve Tesellüm Noksanları
198 Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar
199 Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)

2 Duran Varlıklar
2 Duran Varlıklar İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi
22 Ticari Alacaklar
22 Ticari Alacaklar İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi
220 Alıcılar
221 Alacak Senetleri
222 Alacak Senetleri Reeskontu (-)
224 Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
226 Verilen Depozito Ve Teminatlar
229 Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
23 Diğer Alacaklar
23 Diğer Alacaklar İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi
230 Ortaklardan Alacaklar
231 İştiraklerden Alacaklar
232 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
235 Personelden Alacaklar
236 Diğer Çeşitli Alacaklar
237 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)
239 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
24 Mali Duran Varlıklar
24 Mali Duran Varlıklar İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi
240 Bağlı Menkul Kıymetler
241 Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
242 İştirakler
243 İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)
244 İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
245 Bağlı Ortaklıklar
246 Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-)
247 Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
248 Diğer Mali Duran Varlıklar
249 Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı (-)

25 Maddi Duran Varlıklar
25 Maddi Duran Varlıklar İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi
250 Arazi Ve Arsalar
251 Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri
252 Binalar
253 Tesis, Makine Ve Cihazlar
254 Taşıtlar
255 Demirbaşlar
256 Diğer Maddi Duran Varlıklar
257 Birikmiş Amortismanlar (-)
258 Yapılmakta Olan Yatırımlar
259 Verilen Avanslar
26 Maddi Olmayan Duran Varlıklar
26 Maddi Olmayan Duran Varlıklar İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi
260 Haklar
261 Şerefiye
262 Kuruluş Ve Örgütlenme Giderleri
263 Araştırma Ve Geliştirme Giderleri
264 Özel Maliyetler
267 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
268 Birikmiş Amortismanlar (-)
269 Verilen Avanslar
27 Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
27 Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi
271 Arama Giderleri
272 Hazırlık Ve Geliştirme Giderleri
277 Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
278 Birikmiş Tükenme Payları (-)
279 Verilen Avanslar
28 Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları
28 Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları Açıklama
280 Gelecek Yıllara Ait Giderler (180)
281 Gelir Tahakkukları (181)
29 Diğer Duran Varlıklar
29 Diğer Duran Varlıklar İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi
291 Gelecek Yıllarda İndirilecek Kdv
292 Diğer KDV
293 Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
294 Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar
297 Diğer Çeşitli Duran Varlıklar
298 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
299 Birikmiş Amortismanlar (-)

3 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
3 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi
30 Mali Borçlar
30 Mali Borçlar İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi
300 Banka Kredileri
301 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
302 Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
303 Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri Ve Faizleri
304 Tahvil Anapara Borç Taksit Ve Faizleri
305 Çıkarılmış Bonolar Ve Senetler
306 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler
308 Menkul Kıymetler İhraç Farkları (-)
32 Ticari Borçlar
32 Ticari Borçlar İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi
320 Satıcılar
321 Borç Senetleri
322 Borç Senetleri Reeskontu (-)
326 Alınan Depozito Ve Teminatlar
329 Diğer Ticari Borçlar
33 Diğer Borçlar
33 Diğer Borçlar İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi
331 Ortaklara Borçlar
332 İştiraklere Borçlar
333 Bağlı Ortaklıklara Borçlar
335 Personele Borçlar
337 Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)
339 Diğer Çeşitli Borçlar
34 Alınan Avanslar
34 Alınan Avanslar İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi
340 Alınan Sipariş Avansları
349 Alınan Diğer Avanslar
35 Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Hakedişleri
350 Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Hakediş Bedelleri
357 Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Hakediş Bedelleri
358 Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı
36 Ödenecek Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
36 Ödenecek Vergi Ve Diğer Yükümlülükler Açıklama, Genel Bilgi
360 Ödenecek Vergi Ve Fonlar
361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
368 Vadesi Geçmiş Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
369 Ödenecek Diğer Yükümlülükler
37 Borç Ve Gider Karşılıkları
37 Borç Ve Gider Karşılıkları İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi
370 Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
371 Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-)
372 Kıdem Tazminatı Karşılığı
373 Maliyet Giderleri Karşılığı
379 Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları
38 Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları
38 Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları Açıklama
380 Gelecek Aylara Ait Gelirler (480)
381 Gider Tahakkukları (481)
39 Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
39 Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi
391 Hesaplanan Katma Değer Vergisi
392 Diğer Katma Değer Vergisi

4 Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
40 Mali Borçlar
400 Banka Kredileri
401 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
402 Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
43 Diğer Borçlar
431 Ortaklara Borçlar
432 İştiraklere Borçlar
433 Bağlı Ortaklıklara Borçlar
437 Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)
438 Kamuya Olan Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Borçlar
439 Diğer Çeşitli Borçlar
44 Alınan Avanslar
44 Alınan Avanslar İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi
440 Alınan Sipariş Avansları
449 Alınan Diğer Avanslar
47 Borç Ve Gider Karşılıkları
47 Borç Ve Gider Karşılıkları İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi
472 Kıdem Tazminatı Karşılığı
479 Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları
48 Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları
48 Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları Açıklama, Genel Bilgi
480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler (380)
481 Gider Tahakkukları (381)
49 Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
49 Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Açıklama, Genel Bilgi
492 Gelecek Yıllara Ertelenen Veya Terkin Edilen Kdv
493 Tesise Katılma Payları
499 Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

5 Öz Kaynaklar
5 Öz Kaynaklar İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi
50 Ödenmiş Sermaye
500 Sermaye
501 Ödenmemiş Sermaye (-)
52 Sermaye Yedekleri
52 Sermaye Yedekleri İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi
520 Hisse Senedi İhraç Primleri
521 Hisse Senedi İptal Karları
522 MDV Yeniden Değerleme Artışları
523 İştirakler Yeniden Değerleme Artışları
529 Diğer Sermaye Yedekleri
54 Kar Yedekleri
54 Kar Yedekleri İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi
540 Yasal Yedekler
541 Statü Yedekleri
542 Olağanüstü Yedekler
548 Diğer Kar Yedekleri
549 Özel Fonlar
57 Geçmiş Yıllar Karları
570 Geçmiş Yıllar Karları
58 Geçmiş Yıllar Zararları (-)
580 Geçmiş Yıllar Zararları
59 Dönem Net Karı (Zararı)
590 Dönem Net Karı
591 Dönem Net Zararı (-)

6 Gelir Tablosu Hesapları
6 Gelir Tablosu Hesapları İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi
60 Brüt Satışlar
60 Brüt Satışlar İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi
600 Yurtiçi Satışlar
601 Yurtdışı Satışlar
602 Diğer Gelirler
61 Satış İndirimleri (-)
61 Satış İndirimleri (-) İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi
610 Satıştan İadeler (-)
611 Satış Iskontoları (-)
612 Diğer İndirimler (-)
62 Satışların Maliyeti (-)
62 Satışların Maliyeti (-) İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi
620 Satılan Mamuller Maliyet (-)
621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)
622 Satılan Hizmet Maliyeti (-)
623 Diğer Satışların Maliyeti (-)
63 Faaliyet Giderleri
63 Faaliyet Giderleri İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi
630 Araştırma Ve Geliştirme Giderleri (-)
631 Pazarlama, Satış Ve Dağıtım Giderleri (-)
632 Genel Yönetim Giderleri (-)
64 Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir Ve Karlar
64 Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir Ve Karlar Açıklama, Genel Bilgi
640 İştiraklerden Temettü Gelirleri
641 Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri
642 Faiz Gelirleri
643 Komisyon Gelirleri
644 Konusu Kalmayan Karşılıklar
649 Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir Ve Karlar(1)
65 Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider Ve Zararlar (-)
65 Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider Ve Zararlar (-) Açıklama, Genel Bilgi
652 Reeskont Faiz Giderleri (-)
653 Komisyon Giderleri (-)
654 Karşılık Giderleri (-)
659 Diğer Olağan Gider Ve Zararlar (-)
66 Finansman Giderleri (-)
66 Finansman Giderleri (-) İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi
660 Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
661 Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
67 Olağandışı Gelir Ve Karlar
67 Olağandışı Gelir Ve Karlar İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi
671 Önceki Dönem Gelir Ve Karları
679 Diğer Olağandışı Gelir Ve Karlar
68 Olağandışı Gider Ve Zararlar
68 Olağandışı Gider Ve Zararlar Açıklama, Genel Bilgi
680 Çalışmayan Kısım Gider Ve Zararları (-)
681 Önceki Dönem Gider Ve Zararları (-)
689 Diğer Olağandışı Gider Ve Zararlar
69 Dönem Net Karı Ve Zararı
690 Dönem Karı Veya Zararı
691 Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
692 Dönem Net Karı Veya Zararı

7 Maliyet Hesapları (7/A Seçeneği)
7 Maliyet Hesapları (7/A Seçeneği) İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi
7/A Seçeneğinde Maliyet Hesapları
7/A Seçeneği, Tablosu, Çizelgesi, Açıklaması
710 Direkt İlk Madde Ve Malzeme Giderleri
720 Direkt İşçilik Giderleri Hesabı
730 Genel Üretim Giderleri
740 Hizmet Üretim Maliyeti
750 Araştırma Ve Geliştirme Giderleri
760 Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri
770 Genel Yönetim Giderleri
780 Finansman Giderleri Hesabı
79 Gider Çeşitleri (7/B Seçeneği)
7/B Seçeneğinde Maliyet Hesapları
7/B Seçeneği, Tablosu, Çizelgesi, Açıklaması
790 İlk Madde Ve Malzeme Giderleri
791 İşçi Ücret Ve Giderleri
792 Memur Ücret Ve Giderleri
793 Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizmetler
794 Çeşitli Giderler
795 Vergi, Resim Ve Harçlar
796 Amortismanlar Ve Tükenme Payları
797 Finansman Giderleri


Muhasebe Dersi İle İlgili Kavramlar
Gelir Tablosu Hesapları
Amortisman, Özellikleri, Çeşitleri, Uygulamaları, Ayırma Yöntemleri
Finansal Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
Değerleme Ve Amortisman Uygulaması

Bilanço Analizi (Yüzde Metodu İle Analiz)
Bilanço Nedir, Tanımı, Tablosu, Açıklaması
Bilançoların Yüzde Metodu İle Analizi İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi
Bilançoların Yüzde Metodu İle Analizi

Yüzde Metodu İle Analizde Yorum
Varlıkların (Aktif Değerlerin) Dağılımında Değişiklik
Dönen Varlıkların Yapısında Değişiklik
Stoklarda Değişiklik
Kısa Süreli Borçlarda Değişiklik
Borçların Pasif (Kaynak) Toplamı İçindeki Yeri
Öz Sermaye Yapısındaki Değişiklik
Öz Sermaye Artışıyla Varlıklardaki Artışın Karşılaştırılması


MALİYET MUHASEBESİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR
Maliyet Muhasebesine Giriş
Maliyet Kavramı, Tanımı, Açıklaması, Özellikleri
Maliyet Gideri, Tanımı, Açıklaması, Özellikleri

İşçilik Giderleri

1. İşçilik Kavramı Ve Özellikleri

2. İşçilik Giderlerinin Sınıflandırılması
2. 1. Direkt İşçilik Maliyetleri
2. 2. Endirekt İşçilik Maliyetleri

3. İşçilik Giderlerinin İzlenmesi

4. Ücret Sistemleri
4. 1. Zaman Esasına Göre Ücret Sistemi
4. 2. Parça Başına Ücret Sistemi
4. 2. 1. Para Akordu
4. 2. 2. Zaman Akordu
4. 2. 3. Grup Akordu
4. 3. Primli Ücret Sistemleri
4. 4. Diğer Teşvik Sistemleri
4. 4. 1. İşçilerin Kara Katılması
4. 4. 2. Yıllık İkramiyeler

5. İşçi Ücret Ve Giderlerinin Unsurları
5. 1. Brüt Ücretin Hesaplanması
5. 2. Sosyal Sigortalar Kurumu İşveren Payı
5. 3. İşsizlik Sigortası
5. 4. İkramiyeler
5. 5. Kıdem Tazminatı
5. 6. İhbar Tazminatı
5. 7. Diğer Sosyal Yardımlar

6. İşçilik Giderleriyle İlgili Bazı Özel Sorunlar
6. 1. Boş Geçen Zaman Karşılığı Ücretler Ve Muhasebeleştirilmesi
6. 2. Fazla Mesai Ödemelerinin Muhasebeleştirilmesi
6. 3. Yıllık İzin, Tatil Ve İkramiye Ödemelerinin Muhasebeleştirilmesi
6. 4. Kıdem Tazminatının Muhasebeleştirilmesi
6. 5. Harekete Geçirme Maliyetinin Muhasebeleştirilmesi
6. 6. Sosyal Sigorta İşveren Hissesi Primlerinin Muhasebeleştirilmesi
6. 7. Verimlilik Primlerinin Muhasebeleştirilmesi
7. Direkt İşçilik Giderlerinin Muhasebeleştirilmesi

Kaynak: Biraz bizden, biraz sizden, biraz kitaplardan, biraz internetten derlenerek hazırlanmıştır...


"KONU ANLATIMLI DERSLER " SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN
<<<

"
MUHASEBE DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI " SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ
>>>TIKLAYIN
<<<

"
MUHASEBE DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI " SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ
>>>TIKLAYIN
<<<

"
EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ TÜM BELGELER " SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN
<<<
 

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.

Yorumlar (HenüzYorumYapılmamış)

.

>Yazan: ...
>Yorum: ... .

>>>YORUM YAZ<<<
Not: Yorum Yaz Bölümünden Yazılar Da Gönderebilirsiniz. Yazıyı belgenizden kopyalayıp
aşağıdaki
Yorumunuz Kutucuğu'na yapıştırmanız yeterli...

 Adınız:
 Yorumunuz :


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve delete tuşuna basın...

 


Eklediğiniz yorumlar/yazılar onaylandıktan sonra siteye eklenecektir.

 E Mail
(Zorunlu Değil):OOO! BU YAZILAR DA ÇOK BEĞENİLMİŞ BİR GÖZ AT!!!


<<<TELİF HAKKI KONUSU (ALTTAKİ KAYAN YAZI) LÜTFEN OKUYUNUZ !.>>>

...Degerli Ziyaretçilerimiz... Sitemizde sizler için hazirladigimiz binlerce yazi bulunmaktadir... Hassas davranmamiza karsin gözümüzden kaçan bazi yazilar telif hakkiyla korunuyor olabilir... Telif Hakkiyla korunan yazilarla karsilasirsaniz (KAYNAK GÖSTERMENIZ SARTIYLA) yazilarin altindaki YORUM YAZ kismina bildirmenizi rica ederiz... Bu tür yazilar derhal siteden kaldirilacaktir... Saygilarimizla ... Bilgiyelpazesi Ekibi...

Eğitim Öğretim Tüm Konular
Tiyatro Oyunları, Skeçler, Piyesler
Çocuk Şarkıları - Şarkı Sözleri
Kitap Özetleri
Belirli Gün ve Haftalar Tüm Belgeler
Konu Anlatımlı Dersler
İlahiler, İlahi Sözleri
Rehberlik Köşesi Belgeler, Araştırmalar, Yazılar
Roman Özetleri
Soru Bankası, Test Soruları
Yazarların, Şairlerin Hayatı, Eserleri / Kitapları, Edebi Kişilikleri
Yazılı Soruları - Yazılı Arşivi
Atasözleri ve Özellikleri
Belirli Gün ve Haftalar Tüm Belgeler
Coğrafya Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Yazılılar, Testler
Çeşitli Yazılar, Oradan Buradan
Çocuk Eğitimi
Çocuk Oyunları, Oyunlar
Çocuk Şarkıları - Şarkı Sözleri
Dede Korkut Hikayeleri, Özetleri, Özellikleri
Destan, Destanlarımız Ve Özellikleri
Dil İle Kültür Arasındaki İlişki, Dil Nedir, Kültür Nedir
Edebiyat Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
Eğitim Bilimleri Dersi Konu Anlatımlar - Test Soruları
Enler Bölüm Bölüm
Fen Bilimleri Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Gelişim Ve Öğrenme Psikolojisi Dersi Konu Anlatımlar, Testler
Güzel Sözlerden Seçmeler, Özdeyişler, Vecizeler
Hazır Cevaplar
Hikayelerden Seçmeler
İllerimiz Ve İlçelerimiz Özellikleri Türkiye Tanıtımı
İlginç Ve Eğlenceli Bilgiler
İlkler Bölüm Bölüm
İngilizce Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
İnkılap Tarihi Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
İsimler Ve Anlamları
Karne Bilgileri Öğretmen Görüşü Örnekleri
Kitap Özetleri
Konu Anlatımlı Dersler
Maniler, Manilerimiz
Masallardan Seçmeler
Matematik Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
Meslek Tanıtımları, Meslek Seçimi, Özellikleri
Mesnevi'den Hikayeler
Muhasebe Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
Ninni Ninni Ninniler, Ninnilerden Seçmeler
Pratik Bilgiler
Rehberlik Köşesi Belgeler, Araştırmalar, Yazılar
Roman Özetleri
Sayışmaca - Sayışmacalar, Sayışmacalardan Seçmeler
Sizin Gönderdikleriniz
Soru Bankası, Test Soruları
Sözlük Türkçe - İngilizce - Almanca
Şiir Koleksiyonu - Seçme Güzel Şiirler
Tarih Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
TC İnkılap Tarihi Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Tekerleme - Tekerlemeler, Tekerlemelerden Seçmeler
Tiyatro Oyunları, Skeçler , Piyesler
Türkçe Dersi Konu Anlatımlar - Test Soruları
Türküler, Türkü Sözleri, Türkülerimiz
Uluslararası İlişkiler Ve Politika Konu Anlatımlar
Vatandaşlık, Anayasa, İnsan Hakları Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Yazarların, Şairlerin Hayatı, Eserleri / Kitapları, Edebi Kişilikleri
Yazılı Soruları - Yazılı Arşivi 
Devamını Göster >>>

EĞİTİM ÖĞRETİM TÜM BİLGİLER

Konu Anlatımlı Dersler
Soru Bankası Testler
Yazılı Soruları Arşiv
Tiyatrolar,Skeç,Piyesler
Roman - Kitap Özetleri
Belirli Gün ve Haftalar
Çocuk Şarkıları, Şarkı Sözleri
İlahiler, İlahi Sözleri
Atasözleri Hikayeleri Özellikleri
Yazar ve Şairlerin Hayatı
Destanlar Ve Özellikleri
Dil İle Kültür İlişkisi
Enler Bölüm Bölüm
Güzel Sözler, Özdeyişler
Hayatın İçinden Bilgiler
Hikayelerden Seçmeler
İl İlçe Türkiye Tanıtımı
İlginç Eğlenceli Bilgiler
İlkler Bölüm Bölüm
İsimler Ve Anlamları
Maniler Manilerimiz
Masallardan Seçmeler
Meslek Tanıtımları
Mesnevi'den Hikayeler
Ninni Ninni Ninniler
Pratik Bilgiler
Sayışmaca Sayışmacalar
Şiirler, Şiir Koleksiyonu
Tekerleme Tekerlemeler
Devamını Göster>>>
 

KONU ANLATIMLI DERS

Beden Eğit Konu Anlatım
Bilgi İletişim Konu Anlat.
Biyoloji Konu Anlatım
Coğrafya Konu Anlatım
Din Kültürü Anlatım
Edebiyat Konu Anlatım
Eğitim Bilimleri Anlatım
Felsefe Konu Anlatım
Fen Ve Tekno. Anlat
Gelişim Ve Öğrenme
İngilizce Konu Anlatım
İnkılap Tarihi Konu Anlat.
Matematik Konu Anlatım
Muhasebe Konu Anlatım
Osmanlı Tarihi Anlat.
Tarih Dersi Konu Anlatım
Türkçe Dersi Anlatım
Uluslararası İlişkiler
Vatandaşlık Ve Anayasa
  

YAZILI SORULARI ARŞİVİ

Biyoloji Dersi Yazılıları
Coğrafya Dersi Yazılıları
Dil Ve Anlatım Yazılıları
Din Kültürü Yazılıları
Edebiyat Dersi Yazılıları
Fen Bilimleri Yazılıları
Fizik Yazılıları
İngilizce Yazılıları
İnkılap Tarihi Yazılıları
Kimya Yazılıları
Matematik Dersi Yazılıları
Sosyal Bilgiler Yazılıları
Trafik Dersi Yazılıları
Türkçe Dersi Yazılıları
Vatandaşlık Yazılıları
  

SORU BANKALARI TESTLER

Coğrafya Soru Bankası
Din Kültür. Soru Bankası
Edebiyat Soru Bankası
Fen Ve Tek Soru Bankası
İngilizce Soru Bankası
İnkılap Tarihi Soru Bank
KPSS Soru Bankası
Matematik Soru Bankası
Sosyal Bil. Soru Bankası
Tarih Dersi Soru Bankası
Türkçe Soru Bankası
Vatandaşlık Soru Bankası
  

REHBERLİK KÖŞESİ

Ders Çalışma, Ödev Yap
İş Hayatı Başarısı
Kişisel Bedensel Gelişim
Meslek Tanıtımları
Okul Başarısı, Uyum
Okuma Alışkanlığı Kazan.
Öğretmenlik Mesleği
Sınavlara Hazırlık Rehber
Sinirini Engelle
  

BİLGİSAYAR OYUNLARI

Akıl Zeka Eğitici Oyunlar
Araba, Yarış Oyunları
Ateş Etme Oyunları
Beceri Yetenek Oyunları
Birleştirme Patlatma
Boyama Oyunları
Dövüş Oyunları
Futbol Oyunları
Giysi Giydirme Oyunları
Hedef Vurma
Komik Eğlenceli Oyunlar
Macera Oyunları
Mario Oyunları
Motosiklet Yarışı
Resim Yapma Oyunları
Savaş Oyunları
Silah Oyunlar
Tasarlama Oyunları
Yemek Yapma Oyunları
Devamını Göster>>>
  

YEMEK TARİFLERİ MUTFAK

Aperatifler Atıştırmalar
Balık Yemeği Tarifleri
Börekler Çörekler
Çorba Tarifleri
Dolma Tarifleri
Deniz Ürünü Tarifleri
Diyet Yemeği Tarifleri
Et Yemeği Tarifleri
Kebaplar Köfte Tarifleri
Kek Tarifleri
Komposto Tarifleri
Kurabiye Tarifleri
Pasta Tarifleri
Pilav Tarifleri
Reçel Tarifleri
Salatalar, Garnitürler
Salçalar, Soslar
Sarma Tarifleri
Sebze Yemeği Tarifleri
Tatlılar, Tartlar, Turta
Tavuk Yemeği Tarifleri
Devamını Göster>>>
  

SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN BİLGİLER

Hastalıklar, Çeşitleri
Sağlık Kısa Notlar
Sigara Zararları, Bırakma
Şifalı Bitkiler, Özellikleri
Şifalı Bitki Karışımları